Шкварчук Людмила Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шкварчук Людмила Олександрівна
SHkvarchuk.jpg
Alma mater Луцький індустріальний інститут
Дата закінчення 1995
Спеціальність облік і аудит
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011
Вчене звання професор кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2014
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2013 – дотепер професор кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»
 • 2008 – 2013 рр. доцент кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»
 • 2000-2008 рр. доцент кафедри фінансів підприємств і кредиту Волинського національного університету ім. Лесі Українки
 • 1999-2000 рр. старший викладач кафедри фінансів підприємств і кредиту Волинського національного університету ім. Лесі Українки
 • 1998-1999 рр. асистент кафедри управління Волинського національного університету ім. Лесі Українки

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансовий ринок

 1. Shkvarchuk L., Slav’yuk R., Kondrad I. Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine (Дисбаланси фінансового ринку: причини та особливості прояву в Україні). Investment Management and Financial Innovations. 2017. Volume 14. Issue 1. Pp. 227-235
 2. Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / кл. авт. [Р. А. Слав’юк, О. О. Глущенко, Ю.М. Козловський, М. Л.Лапішко, Л. О. Шкварчук та ін. ]за аг. ред. д-ра екон. наук, проф. Слав’юка Р. А. – К.: УБС, 2015. – 412.
 3. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. Фінансове планування залучення емісійного капіталу. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с. – С. 43-54.
 4. Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / кл. авт. [Р. А. Слав’юк, О. О. Глущенко, Ю.М. Козловський, М. Л.Лапішко, Л. О. Шкварчук та ін. ]за аг. ред. д-ра екон. наук, проф. Слав’юка Р. А. – К.: УБС, 2015. – 412.
 5. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. Фінансове планування залучення емісійного капіталу. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с. – С. 43-54.
 6. Шкварчук Л. О., Русіян А. В. Розвиток фондів прямого інвестування: світовий досвід та перспективи для України. Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 855-861. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2084-shkvarchuk-l-o-rusiyan-a-v
 7. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р.А., Карпенко А. О. Валютний ринок в Україні: причини та наслідки дисбалансів. Інфраструктура ринку. 2018. №24. С.399-404. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018
 8. Шкварчук Л. О., Карпенко А. О. Оцінювання ризику валютного ринку України. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 1204-1209. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal-19/26-stati-19/2543-shkvarchuk-l-o-karpenko-a-v
 9. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 382 с. (ISBN 978-617-07-0095-7)
 10. Енциклопедія для банкіра: у 2 т. – Т. 2 (практична термінологія) / за заг. ред. Т.С.Смовженко, Р. А. Слав’юка. К.: УБС НБУ, 2013. 547 с. (ISBN 978-966-484-176-1)


2. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа, страхування»

 1. Шкварчук Л. О. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»: навч. посібн. Львів: Простір-М, 2019. 232 с. (ISBN 978-966-2557-01-5)
 2. Шкварчук Л.О., Ярошевич Н.Б. Фінансовий потенціал населення країни: сутність та методологія оцінювання. Інфраструктура ринку. 2018. №19. С.510-515. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018
 3. Shkvarchuk L., Slav’yuk R. The Financial Behavior of Households in Ukraine (Фінансова поведінка домогосподарств в Україні). Journal of Competitiveness, (2019). 11(2), 144–159. https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.09
 4. Шкварчук Л. О., Слав'юк Р. А., Сова О. О. Заощадження домогосподарств: схильність, пріоритети та фактори. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. 2020. том 4, № 1. С. 109–118

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Управління інноваціями в перехідній економіці України», 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, 1999 р.

Тема докторської дисертації

«Державне та ринкове регулювання цін на продовольчому ринку», 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2011 р.

Участь у держбюджетних темах

 • «Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання в Україні»: досліджено динаміку грошових потоків суб’єктів продовольчого ринку, визначено методи їх оптимізації (2002-2004 рр.).
 • «Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки»: розроблено методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності регулювання цін на продовольчому ринку на основі підходу «вигоди-витрати» (2005-2008 рр.).

Участь у кафедральних темах

 • Керівник теми «Механізми управління корпоративними фінансовими потоками в умовах глобалізації ринків» № 0112U000801. Результат виконання: Досліджено особливості застосування характеристик грошових потоків для оцінювання ефективності інвестиційної політики підприємств на засадах часових та вартісних співвідношень елементів грошових потоків та концепції якісних та кількісних показників доцільності вкладення ресурсів.

Членство у спеціалізованих вчених радах

 • Д 35.052.03 - Національний університет «Львівська політехніка»

Захищені під керівництвом кандидати економічних наук

 • Курило О.Б. "Структурування витрат підприємств у процесі формування економічних результатів", 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті "Львівська політехніка", 12.05.2014 р.
 • Семирак О.С. "ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ", 08.00.03 - економічка та управління національним господарством; захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К62.147.01 у Мукачівському державному університеті, 16.12.2016 р.
 • Добрянська М. В. "ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ", 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті "Львівська політехніка", 5.12.2016 р.
 • Коваленко К. С. "ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТОВАРОПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ", 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті "Львівська політехніка", 6.12.2017 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2009 рік - Перше Львівське управління Західного регіонального департаменту «Укрсиббанк»

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Шкварчук Л. О. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»: навч. посібн. - Львів: Простір-М, 2019. – 232 с.
 2. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 382 с. (ISBN 978-617-07-0095-7)
 3. Енциклопедія для банкіра: у 2 т. – Т. 2 (практична термінологія) / за заг. ред. Т.С.Смовженко, Р. А. Слав’юка. К.: УБС НБУ, 2013. 547 с. (ISBN 978-966-484-176-1)
 4. Шкварчук Л. О. Ціноутворення : [підручник] / Л. О.Шкварчук. – К. : Кондор, 2006. – 460 с.
 5. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення : [навч. посібник] / Л. О.Шкварчук. – К. : Кондор, 2003. – 214 с. (Рекомендовано МОН України. Лист № 14/18.2-523 від 17.03.2003 р.).
 6. Підприємство (фірма) в ринковій економіці: політико-економічні проблеми: [навч. посібник] / [за наук. ред. В.Д. Лагутіна] – Луцьк: РВВ Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1997. – 232с. (Рекомендовано МО України).

Монографії

 1. Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / кл. авт. [Р. А. Слав’юк, О. О. Глущенко, Ю.М. Козловський, М. Л.Лапішко, Л. О. Шкварчук та ін. ]за аг. ред. д-ра екон. наук, проф. Слав’юка Р. А. – К.: УБС, 2015. – 412.
 2. Шкварчук Л. О. Механізм регулювання цін на продовольчому ринку : монографія / Л. О. Шкварчук. – Львів : ІРД НАНУ, 2010. – 205 с.
 3. Розвиток банківської системи України : монографія / [за заг. ред. Смовженко Т.М., Слав’юка Р.А.] – К. : УБС, 2010. – 462 с. (внесок автора 18 с.).
 4. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту : колективна монографія. – Харків : ВД «Інжек», 2009. – 168 с. (внесок автора 13 с.) .
 5. Шкварчук Л.О. Державне регулювання цін на продовольчому ринку : колективна монографія / Шкварчук Л. О. – Львів : «Простір – М», 2008. – 356 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А., Сова О. О. Заощадження домогосподарств: схильність,

Пріоритети та фактори. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2020. – том 4, № 1, 2020. – С. 109–118

 1. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. Внутрішньокорпоративні фінансові потоки в системі корпоративного управління. Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2019. Том 6. № 3. https://doi.org/10.23939/semi
 2. Shkvarchuk L., Slav’yuk R. The Financial Behavior of Households in Ukraine (Фінансова поведінка домогосподарств в Україні). Journal of Competitiveness, (2019). 11(2), 144–159. https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.09 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Web of Science
 3. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. Фінансове планування залучення емісійного капіталу. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с. – С. 43-54.
 4. Шкварчук Л. О., Русіян А. В. Розвиток фондів прямого інвестування: світовий досвід та перспективи для України. Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 855-861. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2084-shkvarchuk-l-o-rusiyan-a-v
 5. Шкварчук Л.О., Ярошевич Н.Б. Фінансовий потенціал населення країни: сутність та методологія оцінювання. Інфраструктура ринку. 2018. №19. С.510-515. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018
 6. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р.А., Карпенко А. О. Валютний ринок в Україні: причини та наслідки дисбалансів. Інфраструктура ринку. 2018. №24. С.399-404. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018
 7. Шкварчук Л. О., Карпенко А. О. Оцінювання ризику валютного ринку України. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 1204-1209. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal-19/26-stati-19/2543-shkvarchuk-l-o-karpenko-a-v
 8. Shkvarchuk L., Slav’yuk R., Kondrad I. Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine (Дисбаланси фінансового ринку: причини та особливості прояву в Україні). Investment Management and Financial Innovations. 2017. Volume 14. Issue 1. Pp. 227-235 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Scopus.
 9. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. The evaluation of companies’ investment attractiveness based on сash flow analys (Аналіз грошових потоків у системі оцінювання інвестиційної привабливості підприємств). Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2017. No. 1. С.158-171 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Web of Science
 10. Шкварчук Л. О. Сучасні тенденції споживчої поведінки населення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. 2015. № 833. С. 124-130 (фахове видання).

Додаткові відомості

 • До кола наукових інтересів належать теоретичні та прикладні проблеми формування цін та ефективного ціноутворення в сучасній економіці України. Значна увага приділяється дослідженню тенденцій та перспектив розвитку фінансового ринку, а також проблемам фінансового забезпечення інвестиційного розвитку економіки країни.
 • Шкварчук Л.О. постійно підвищує свій науково-кваліфікаційний рівень, керує науковою роботою студентів та аспірантів.


Кафедра фінансів Інститут економіки і менеджменту