Відмінності між версіями «Шкварчук Людмила Олександрівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Публікації у виданнях (за останні 5 років))
Рядок 89: Рядок 89:
  
 
===Публікації у виданнях (за останні 5 років)===
 
===Публікації у виданнях (за останні 5 років)===
# Шкварчук Л. О. Оцінка вартості підприємства на основі методу реальних опціонів / Л. О. Шкварчук, Кухарук І.В. // Вісник Університету банківської справи. – 2010. – № 1. – С. 59–63
+
# Shkvarchuk L., Slav’yuk R., Kondrad I. Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine (Дисбаланси фінансового ринку: причини та особливості прояву в Україні). Investment Management and Financial Innovations. 2017. Volume 14. Issue 1. Pp. 227-235 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Scopus.
# Шкварчук Л. О. Цінові тенденції на продовольчому ринку України / Л. О. Шкварчук // Економіка АПК. – 2010. – № 7. – С. 57–63
+
# Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. The evaluation of companies’ investment attractiveness based on сash flow analys (Аналіз грошових потоків у системі оцінювання інвестиційної привабливості підприємств). Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2017. No. 1. С.158-171 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Web of Science
# Шкварчук Л. О. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів продовольчого ринку в умовах членства в СОТ / Л. О. Шкварчук, Слав’юк Р.А. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 4. – Т.3. С. 189 -192.
+
# Shkvarchuk L., Slav’yuk R. The Financial Behavior of Households in Ukraine (Фінансова поведінка домогосподарств в Україні). Journal of Competitiveness, (2019). 11(2), 144–159. https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.09 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Web of Science
# Шкварчук Л. О. Факторний підхід до формування оптимальної структури капіталу підприємства / Л. О. Шкварчук, М.І. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.9. – С. 352-356
+
# Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / кл. авт. . А. Слав’юк, О. О. Глущенко, Ю.М. Козловський, М. Л.Лапішко, Л. О. Шкварчук та ін. ]за аг. ред. д-ра екон. наук, проф. Слав’юка Р. А. – К.: УБС, 2015. – 412.
# Шкварчук Л. О. Прямые методы регулирования цен на продукты питания: способы реализации и оценка результатов / Л. О. Шкварчук // Журнал европейской экономики. – 2010. - Т.9 (№ 3).  – сентябрь. – С.372-381
+
# Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. Фінансове планування залучення емісійного капіталу. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с. – С. 43-54.
# Шкварчук Л. О. Оцінювання ефективності державного регулювання цін прямими методами / Л. О. Шкварчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2011. – № 1. – С. 43–47
+
# Шкварчук Л. О. Сучасні тенденції споживчої поведінки населення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. 2015. № 833. С. 124-130 (фахове видання).
# Шкварчук Л. О. Концепція прямого регулювання цін на продовольчому ринку / Л. О. Шкварчук // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 19.7. – С. 168-173.
+
# Шкварчук Л. О., Русіян А. В. Розвиток фондів прямого інвестування: світовий досвід та перспективи для України. Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 855-861. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2084-shkvarchuk-l-o-rusiyan-a-v
# Шкварчук Л. О. Формування оптимальних цін в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни / Л. О. Шкварчук // Інноваційна економіка: Всеукр. наук.-виробн.журнал, 2011. - № 3 (22). – С. 191-195
+
# Шкварчук Л.О., Ярошевич Н.Б. Фінансовий потенціал населення країни: сутність та методологія оцінювання. Інфраструктура ринку. 2018. №19. С.510-515. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018
# Шкварчук Л. О. Формування доктрини державного регулювання економіки під впливом економічних криз / Л. О. Шкварчук // Демократичне врядування – 2012. - №9. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://lvivacademy.com/visnik9/index.html
+
# Шкварчук Л. О., Слав’юк Р.А., Карпенко А. О. Валютний ринок в Україні: причини та наслідки дисбалансів. Інфраструктура ринку. 2018. №24. С.399-404. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018
# Шкварчук Л. О. Система повноважень органів державного регулювання цін на продовольчому ринку / Л. О. Шкварчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.07. – С. 302-307
+
# Шкварчук Л. О., Карпенко А. О. Оцінювання ризику валютного ринку України. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 1204-1209. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal-19/26-stati-19/2543-shkvarchuk-l-o-karpenko-a-v
#Шкварчук Л. О. Оцінювання товаропотоків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств / Л. О. Шкварчук, К. С. Коваленко // Бізнес-Інформ. – 2012. - № 9. – С. 54-57
+
# Шкварчук Л. О. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»: навч. посібн. - Львів: Простір-М, 2019. – 232 с.
#Шкварчук Л. О. Cтан та тенденції розвитку pинку корпоративних облігацій в Україні / Л. О. Шкварчук // Ринок цінних паперів України. – 2012. –  № 8. – С. 99– 105
+
# Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 382 с. (ISBN 978-617-07-0095-7)
#Шкварчук Л. О. Сучасні тенденції розвитку парабанківського ринку України / Л. О. Шкварчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2012. 3. С.214-218
+
Енциклопедія для банкіра: у 2 т. – Т. 2 (практична термінологія) / за заг. ред. Т.С.Смовженко, Р. А. Слав’юка. К.: УБС НБУ, 2013. 547 с. (ISBN 978-966-484-176-1)
#Шкварчук Л. О. Податково-аналітичний підхід до управління витратами підприємства / Л. О. Шкварчук // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. –  2. С. 279– 285
+
# Шкварчук Л. О. Оцінювання ефективності державного регулювання економіки / Л. О. Шкварчук // Сталий розвиток економіки. – 2013. –  № 1. – С. 22-26
+
#Шкварчук Л. О. Особливості споживчих очікувань на продовольчому ринку в посткризовий період / Л. О. Шкварчук // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2013. – № 749. Серія: Логістика. С. 323-327
+
#Шкварчук Л. О. Політика формування капіталу в умовах домінування консервативних корпоративних фінансових стратегій / Л. О. Шкварчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2013. – № 2. – С.53-56
+
#Шкварчук Л. О. Концепція оцінювання ефективності інвестиційної політики підприємства на засадах аналізу грошових потоків / Л. О. Шкварчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (зб. наук. праць)/НАН України. Ін-т регіон. досл.; відп. ред. В.С.Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – 599с. – С. 202-211
+
#Шкварчук Л. О. Оцінювання економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Л. О.Шкварчук, І. І.Бирка // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2013. - № 769. - Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 196-202
+
#Шкварчук Л. О. Теоретичні підходи щодо визначення сутності трансферу технологій та його інформаційно-аналітичного забезпечення / Л. О. Шкварчук, О. І. Гарасим // Сталий розвиток економіки. – 2013. - 4. С. 29-32
+
#Шкварчук Л. А. Управление диверсификацией товаропотоков через проекты / Л. А. Шкварчук, К. С. Коваленко // Проблемы экономики и менеджмента. – 2013. - № 10 (26). – 3-11
+
#Шкварчук Л. О. Макроекономічне планування та програмування: сутність та особливості реалізації / Л. О. Шкварчук, О. С. Семирак // Вісник НУ «Львівська політехніка». «Менеджмент та під-приємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2013. - № 767. – С. 89-97.  
+
#Шкварчук Л. О. Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення підприємств: сутність і види / Л. О. Шкварчук, Добрянська М.В. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Економіка. – 2013. - 7(3). – С. 147- 153
+
#Шкварчук Л. О. Акціонування як ефективний метод фінансування будівництва транспортної інфраструктури / Л. О. Шкварчук, В.Т.Гамалій // Науковий вісник НЛТУ України. 2013. – Вип. 23.17. – С. 316-322.
+
  
 
==Додаткові відомості==
 
==Додаткові відомості==

Версія за 11:42, 23 січня 2020

Шкварчук Людмила Олександрівна
SHkvarchuk.jpg
Alma mater Луцький індустріальний інститут
Дата закінчення 1995
Спеціальність облік і аудит
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011
Вчене звання професор кафедри фінансів
Дата присвоєння в.з. 2014
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2013 – дотепер професор кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»
 • 2008 – 2013 рр. доцент кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка»
 • 2000-2008 рр. доцент кафедри фінансів підприємств і кредиту Волинського національного університету ім. Лесі Українки
 • 1999-2000 рр. старший викладач кафедри фінансів підприємств і кредиту Волинського національного університету ім. Лесі Українки
 • 1998-1999 рр. асистент кафедри управління Волинського національного університету ім. Лесі Українки

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансовий ринок

 1. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: Навч. посібн / Л. О. Шкварчук. – К.: Знання, 2013. – 382 с.
 2. Шкварчук Л. О. Cтан та тенденції розвитку pинку корпоративних облігацій в Україні / Л. О. Шкварчук // Ринок цінних паперів України. – 2012. - № 8. – С. 99-105
 3. Шкварчук Л. О. Акціонування як ефективний метод фінансування будівництва транспортної інфраструктури / Л. О. Шкварчук, В.Т.Гамалій // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 316-322.
 4. Шкварчук Л. О. Вартісні показники розвитку фінансового ринку України / Л. О. Шкварчук // Концепції та механізми сучасних трансформацій на фінансовому ринку: Матеріали VІІ Міжн. наук.-практ. конф.-Ірпінь: Нац. ун-тет ДПС України, 2012. – С. 152-153.

2. Фінансове посередництво

 1. Енциклопедія для банкіра: у 2 т. – Т. 2 (практична термінологія) / ред. кол.; за заг. ред. Т.С.Смовженко, Р. А. Слав’юка. - К.: УБС НБУ, 2013. – 547 с.
 2. Шкварчук Л. О. Сучасні тенденції розвитку парабанківського ринку України / Л. О. Шкварчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ). – 2012. – № 3. – С.214-218
 3. Шкварчук Л. О. Політика формування капіталу в умовах домінування консервативних корпоративних фінансових стратегій / Л. О. Шкварчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2013. – № 2. – С.53-56
 4. Шкварчук Л. О. Концепція оцінювання ефективності інвестиційної політики підприємства на засадах аналізу грошових потоків / Л. О. Шкварчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (зб. наук. праць)/НАН України. Ін-т регіон. досл.; відп. ред. В.С.Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – 599с. – С. 202-211.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Управління інноваціями в перехідній економіці України», 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, 1999 р.

Тема докторської дисертації

«Державне та ринкове регулювання цін на продовольчому ринку», 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2011 р.

Участь у держбюджетних темах

 • «Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання в Україні»: досліджено динаміку грошових потоків суб’єктів продовольчого ринку, визначено методи їх оптимізації (2002-2004 рр.).
 • «Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки»: розроблено методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності регулювання цін на продовольчому ринку на основі підходу «вигоди-витрати» (2005-2008 рр.).

Участь у кафедральних темах

 • Керівник теми «Механізми управління корпоративними фінансовими потоками в умовах глобалізації ринків» № 0112U000801. Результат виконання: Досліджено особливості застосування характеристик грошових потоків для оцінювання ефективності інвестиційної політики підприємств на засадах часових та вартісних співвідношень елементів грошових потоків та концепції якісних та кількісних показників доцільності вкладення ресурсів.

Членство у спеціалізованих вчених радах

 • Д 35.052.03 - Національний університет «Львівська політехніка»

Захищені під керівництвом кандидати економічних наук

 • Курило О.Б. "Структурування витрат підприємств у процесі формування економічних результатів", 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті "Львівська політехніка", 12.05.2014 р.

Підвищення кваліфікації

 • 2009 рік - Перше Львівське управління Західного регіонального департаменту «Укрсиббанк»

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Підприємство (фірма) в ринковій економіці: політико-економічні проблеми: [навч. посібник] / [за наук. ред. В.Д. Лагутіна] – Луцьк: РВВ Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1997. – 232с. (Рекомендовано МО України).
 2. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення : [навч. посібник] / Л. О.Шкварчук. – К. : Кондор, 2003. – 214 с. (Рекомендовано МОН України. Лист № 14/18.2-523 від 17.03.2003 р.).
 3. Шкварчук Л. О. Ціноутворення : [підручник] / Л. О.Шкварчук. – К. : Кондор, 2006. – 460 с.
 4. Шкварчук Л. О.Фінансовий ринок: [навч. посібник] / Л. О. Шкварчук. – К.: Знання, 2013. – 382 с. (Рекомендовано МОН України. Лист № 1/11-8518 від 20 травня 2013 р.).
 5. Енциклопедія для банкіра: у 2 т. – Т. 2 (практична термінологія) / ред. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Славюка Р. А. – К.: УБС НБУ, 2013. – 547 с.

Монографії

 1. Шкварчук Л. О. Механізм регулювання цін на продовольчому ринку : монографія / Л. О. Шкварчук. – Львів : ІРД НАНУ, 2010. – 205 с.
 2. Шкварчук Л.О. Державне регулювання цін на продовольчому ринку : колективна монографія / Шкварчук Л. О. – Львів : «Простір – М», 2008. – 356 с.
 3. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту : колективна монографія. – Харків : ВД «Інжек», 2009. – 168 с. (внесок автора 13 с.) .
 4. Розвиток банківської системи України : монографія / [за заг. ред. Смовженко Т.М., Слав’юка Р.А.] – К. : УБС, 2010. – 462 с. (внесок автора 18 с.).

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Shkvarchuk L., Slav’yuk R., Kondrad I. Financial market imbalance: reasons and peculiarities of occurrence in Ukraine (Дисбаланси фінансового ринку: причини та особливості прояву в Україні). Investment Management and Financial Innovations. 2017. Volume 14. Issue 1. Pp. 227-235 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Scopus.
 2. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. The evaluation of companies’ investment attractiveness based on сash flow analys (Аналіз грошових потоків у системі оцінювання інвестиційної привабливості підприємств). Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2017. No. 1. С.158-171 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Web of Science
 3. Shkvarchuk L., Slav’yuk R. The Financial Behavior of Households in Ukraine (Фінансова поведінка домогосподарств в Україні). Journal of Competitiveness, (2019). 11(2), 144–159. https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.09 (фахове видання), віднесено до Міжнародної наукометричної бази даних Web of Science
 4. Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків: монографія / кл. авт. [Р. А. Слав’юк, О. О. Глущенко, Ю.М. Козловський, М. Л.Лапішко, Л. О. Шкварчук та ін. ]за аг. ред. д-ра екон. наук, проф. Слав’юка Р. А. – К.: УБС, 2015. – 412.
 5. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р. А. Фінансове планування залучення емісійного капіталу. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – 420 с. – С. 43-54.
 6. Шкварчук Л. О. Сучасні тенденції споживчої поведінки населення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. 2015. № 833. С. 124-130 (фахове видання).
 7. Шкварчук Л. О., Русіян А. В. Розвиток фондів прямого інвестування: світовий досвід та перспективи для України. Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 855-861. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal-16/23-stati-16/2084-shkvarchuk-l-o-rusiyan-a-v
 8. Шкварчук Л.О., Ярошевич Н.Б. Фінансовий потенціал населення країни: сутність та методологія оцінювання. Інфраструктура ринку. 2018. №19. С.510-515. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018
 9. Шкварчук Л. О., Слав’юк Р.А., Карпенко А. О. Валютний ринок в Україні: причини та наслідки дисбалансів. Інфраструктура ринку. 2018. №24. С.399-404. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018
 10. Шкварчук Л. О., Карпенко А. О. Оцінювання ризику валютного ринку України. Економіка та суспільство. 2018. № 19. С. 1204-1209. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal-19/26-stati-19/2543-shkvarchuk-l-o-karpenko-a-v
 11. Шкварчук Л. О. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування»: навч. посібн. - Львів: Простір-М, 2019. – 232 с.
 12. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 382 с. (ISBN 978-617-07-0095-7)

Енциклопедія для банкіра: у 2 т. – Т. 2 (практична термінологія) / за заг. ред. Т.С.Смовженко, Р. А. Слав’юка. К.: УБС НБУ, 2013. 547 с. (ISBN 978-966-484-176-1)

Додаткові відомості

 • Заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
 • До кола наукових інтересів належать теоретичні та прикладні проблеми формування цін та ефективного ціноутворення в сучасній економіці України. Значна увага приділяється дослідженню тенденцій та перспектив розвитку фінансового ринку, а також проблемам фінансового забезпечення інвестиційного розвитку економіки країни.
 • Шкварчук Л.О. постійно підвищує свій науково-кваліфікаційний рівень, керує науковою роботою студентів та аспірантів.


Кафедра фінансів Інститут економіки і менеджменту