Чорнобай Олена Леонідівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чорнобай Олена Леонідівна
J0SmZtSt ew.jpg
к.юр.н., доцент
Alma mater Львівській інститут внутрішніх справ
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії та історії держави і права
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Чорнобай Олена Леонідівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 2004 р. закінчила Львівській інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У червні цього ж року вступила в магістратуру Львівського юридичного інституту МВС України, яку в 2005 р. успішно закінчила.

У травні 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.

Тема дисертації: Філософія фольклорного права [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Чорнобай Олена Леонідівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2011. — 223 арк. — Бібліогр.: арк. 197-223.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії та історії держави і права.


Професійна діяльність

З 2006 р. перебувала на посаді викладача кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ. З листопада 2007 р. до серпня 2011 р. – служба в органах внутрішніх справ на посадах викладача та старшого викладача кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ.

З вересня 2011 р. перебуває на посаді доцента кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій.

Навчальні курси

Юридична деонтологія

Комунікативна культура юриста

Сфера наукових інтересів

Актуальні проблеми філософії права, зокрема проблеми природного права та його зовнішніх виявів у фольклорному та звичаєвому праві.

Наукова діяльність

Основні публікації

МОНОГРАФІЇ

 1. Предметна першість у юридичній науці : [монографія] / Степан Степанович Сливка, Тарас Зеновійович Гарасимів, Альона Сергіївна Романова, Олена Леонідівна Чорнобай. — Львів : Ліга-прес, 2015. — 360 с.

НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Чорнобай О.Л. Основи комунікативної культури юриста : навч. посібник / О.Л. Чорнобай. – Львів : ТОВ «Ліга-прес», 2014. – 364 с.

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Чорнобай О.Л. Комунікативна культура юриста : Конспект лекцій для студентів Інституту права та психології. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. — 136 с.
 2. Чорнобай О.Л. Юридична психологія : Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» / О.Л. Чорнобай. — Львів : Видавництво університету «Львівська політехніка», 2014. — 24 с.
 3. Чорнобай О.Л. Комунікативна культура юриста : Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» / О.Л. Чорнобай. — Львів : Видавництво університету «Львівська політехніка», 2014. — 32 с.
 4. Методичні вказівки до виконання бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Уклад. : С.С. Сливка, О.Л. Чорнобай, М.М. Бліхар. — доп. і переробл. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. — 36 с.
 5. Чорнобай О.Л. Юридична деонтологія : метод. вказівки для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство» / уклад. : О.Л. Чорнобай. — Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 28 с.

СТАТТІ, ЩО ВНЕСЕНІ ВАК УКРАЇНИ ДО ПЕРЕЛІКУ ФАХОВИХ ВИДАНЬ

 1. Чорнобай О.Л. Поняття комунікативної культури правника / О.Л. Чорнобай // Митна справа. — 2014. — № 2 (92) — Ч. 2. — Кн. 1 — С. 41–46.
 2. Чорнобай О.Л. Феноменологічний зміст функцій фольклорного права // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 782. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — С. 96–101.
 3. Чорнобай О.Л. Методологія вивчення та освоєння комунікативної культури // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 801. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — С. 92–96.
 4. Чорнобай О.Л. Поняття і суть комунікативної культури правника // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 807. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — С. 87–92.
 5. Чорнобай О.Л. Комунікативна лінгвістика (мовна комунікація) як основа опанування засобів юридичної комунікації // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 813. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — С. 168–174.
 6. Чорнобай О.Л. Природа, структура і типологія спілкування (комунікації) у професійній діяльності юриста // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 824 — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — С. 347–356.
 7. Чорнобай О.Л. Розвиток комунікативної компетентності юриста на етапах його професійного становлення // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 825. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — С. 241–247.
 8. Чорнобай О.Л. Мистецтво суперечки, або еристика: предмет та історія // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 827. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — С. 210–220.
 9. Чорнобай О.Л. Аргументативна практика в юридичній діяльності : проблема й можливості її вирішення // Науковий юридичний журнал «Юридична наука». — № 8/2015. — К. : Національна академія управління. — С. 15–19. (зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань та в міжнародних наукометричних каталогах та базах даних: Index Copernicus).
 10. Чорнобай О.Л. Теорія аргументації: основні філософсько-правові аспекти // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 837. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — С. 362–372.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, ВИГОЛОШЕНІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, КРУГЛИХ СТОЛАХ

 1. Чорнобай О.Л., Дискант Ю.П. Поняття та ознаки правопорушення // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. — С. 67–69.
 2. Чорнобай О.Л., Кучменда Х.С. Правова допомога в Україні // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. — С. 95–97.
 3. Чорнобай О.Л., Садовий В.Ф. Шляхи формування сучасної Української держави // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. — С. 128–131.
 4. Чорнобай О.Л., Шира М.О. Проблеми формування правової держави і громадянського суспільства в Україні // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. — С. 158–163.
 5. Чорнобай О.Л., Когут Ю. Взаємозв’язок норм права та моралі // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. — С. 191–193.
 6. Чорнобай О.Л. Роль комунікативної культури у професійній діяльності правника // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. — С. 216–221.
 7. Чорнобай О.Л. Засоби опанування юридичної комунікації // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез IV Всеукр. наук.-практ. конф. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — С. 151–154.
 8. Чорнобай О.Л., Березовська Х.Р. Проблеми розвитку сучасної демократичної держави // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. — С. 60–63.
 9. Чорнобай О.Л., Колодій Х.М. Природа та сутність юридичної відповідальності // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. — С. 103–107.
 10. Чорнобай О.Л., Порада О.Р. Загальнотеоретичний аналіз правотворчості в українській державі // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. — С. 127–131.
 11. Чорнобай О.Л., Сенета Б.І. Загальна характеристика прогалин в законодавстві // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. — С. 142–147.
 12. Чорнобай О.Л., Тимрук У.В. Загальна характеристика правової держави // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. — С. 158–162.
 13. Чорнобай О.Л. Ідея справедливості за часів античності у філософсько-правовій інтерпретації П. Юркевича // Історія і сучасність філософії права : до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича : матеріали учасників всеукраїнської конференції (Львів, 19 травня 2016 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. — С. 188–192.
 14. Чорнобай О.Л. Соціальне призначення і моральний сенс юридичної професії // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції : збірник матеріалів науково-практичної конференції (Львів, 8–9 лютого 2016 р.) — Львів : ІНПП НУ «Львівська політехніка», 2016. — С. 153–155.
 15. Чорнобай О.Л. Практика правової аргументації за часів античності // Державотворення та правотворення в Україні : проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). — Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. — С. 289–296.

Контакти

вул. Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 327

E-mail: TFP_INPP@lp.edu.ua; tfp2014@i.ua