Відмінності між версіями «Хома Ірина Борисівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б                        = Хома Ірина Борисівна
 
| П.І.Б                        = Хома Ірина Борисівна
| Зображення (фото)            = IHoma200.jpg
+
| Зображення (фото)            = KhomaIB.png
 
| Підпис зображення (фото)      =
 
| Підпис зображення (фото)      =
 
| Ім'я при народженні          =
 
| Ім'я при народженні          =
Рядок 28: Рядок 28:
 
}}
 
}}
  
 +
==Професійна діяльність==
 +
* 2014 – дотепер професор кафедри фінансів
 +
* 2011-2014 докторант кафедри фінансів
 +
* 2000-2014 доцент кафедри економіки, фінансів та обліку, після реорганізації кафедри – доцент кафедри фінансів
 +
* 1998-2000 старший викладач кафедри економіки, фінансів та обліку
 +
* 1997-1998 асистент кафедри економіки, фінансів та обліку
 +
* 1997-1998 аспірант кафедри економіки, фінансів та обліку без відриву від виробництва
 +
* 1994-1997 аспірант кафедри економіки, фінансів та обліку з відривом від виробництва
 +
* 1992-1994 стажист-дослідник кафедри САПР
  
==Освіта ==
+
==Навчальна робота==
 +
''Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації''
  
Хома Ірина Борисівна здобула повну вищу освіту, закінчила з відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю: прикладна математика (1992). З 1992 року і дотепер працює у Національному університеті «Львівська політехніка»: стажист-дослідник (1992-1994), аспірант каф. економіки, фінансів та обліку (ЕФО) (1994-1997), асистент каф. ЕФО (1997-1998), старший викладач (1998-2000), доцент кафедри фінансів (2000 дотепер).
+
'''1. Ринок фінансових послуг'''
 +
# Хома І.Б. Попит та пропозиція на цінні папери в умовах інтеграції до світового ринку фінансових послуг / І.Б. Хома, М.І. Дубиніна // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 273-280.
 +
# Хома І.Б. Стабілізація економічної захищеності підприємства на засадах трансформації структури фінансових ресурсів / І.Б. Хома // Збірник наукових праць ДонДУУ. Серія «Економічні науки», 2014. – Донецьк. – Т. XIV. - Вип. 288. – С. 474-485.
 +
# Хома І.Б. Реструктуризація фінансової системи нестійких виробничо-господарських структур на засадах трансформації механізму формування фінансових ресурсів: [Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: монографія]. – Харків: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 168 с. / І.Б. Хома. – С. 26–37.
 +
# Хома І.Б. Моделювання системи управління фінансовими потоками реального сектору економіки в умовах встановлення контролю над величиною «хаосності» ринку: [Математичні моделі регулювання фінансових потоків: монографія] / [П.П. Костробій, І.В.
 +
# Алєксєєв, І.Б. Хома, Б.В. Гнатів, І.І. Кавалець, В.І. Алєксєєв]. – Львів: Видавництво «Растр – 7», 2012. – 134 с. /    І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома. – Розділ 1. – С. 9–33.
 +
# Хома І.Б. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / І.Б. Хома, А.І. Хоменко // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка». – Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009 – № 4. – С. 101–108.
 +
# Хома І.Б. Удосконалення фінансового регулювання торговельного підприємства / І.Б. Хома, Л.І. Мороз // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою». – Серія «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2010. –  [Т. XI]. – Вип. 165. – С. 214–228.
 +
# Хома І.Б. Стабілізація економічної захищеності підприємства на засадах трансформації структури фінансових ресурсів / І.Б. Хома // Збірник наукових праць ДонДУУ. Серія «Економічні науки», 2014. – Донецьк. – Т. XIV. - Вип. 288. – С. 474-485.
 +
# Хома І.Б. Участь холдингових структур в процесі економічної реструктуризації дочірніх підприємств / І.Б. Хома, Н.Г. Дулиба // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». – Луганськ.: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2013. –
 +
# № 1(9). С. 89–95. (міжнародна наукометрична база РІНЦ SCIENCE INDEX)
 +
# Хома І.Б. Управлінські інвестиційні рішення у процесі відтворення машинобудівного комплексу / І.Б. Хома, Я.О. Паранько // Збірник наукових праць: Економічний простір. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – № 28/2. – С. 206–211.
 +
# Хома І.Б. Управління фінансовими ризиками виробничого підприємства / І.Б. Хома, К.П. Ходор // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою». – Серія «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – [Т. X]. – Вип. 126. – С. 193–197.
 +
# Хома І.Б. Моделювання систем ефективного управління фінансовими потоками на підприємстві / І.Б. Хома, Ю.В. Андрухів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2011. – №  704. –  С. 24–29.
  
Спеціаліст у галузі фінансових інструментів господарювання в умовах ринкової економіки. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організація управління і планування діяльності промислово-фінансових груп в системі регулювання економіки»; кандидат економічних наук (1999); вчене звання: доцент (2002), докторант кафедри фінансів з 2011 року.
+
'''2. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств'''
 +
# Хома І.Б. Формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства: [монографія] / І.Б. Хома. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 504 с.
 +
# Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства: [монографія] / І.Б. Хома. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010.
 +
# Хома І.Б. Експрес-діагностування тенденцій стану економічної захищеності підприємства за показниками контролю інноваційної діяльності (Khoma I.B. Rapid diagnostics of trends of economic protectability of enterprise by monitoring indicators of innovation) / І.Б. Хома // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2013. – № 4. – С. 101–106. (міжнародна наукометрична база Scopus, тематичної бази Compendex у складі Engineering Village та баз EBSCOhost і ProQuest, каталогів періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory, Index Copernicus Journal Master List та ResearchBib)
 +
# Khoma I.B. Ascertainment trends of relationship between type of financial stability and diagnosed amount of economic protectability level of enterprise / I.B. Khoma // Research Bulletin Sworld / in Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G.Shibaev, Alexandra D.Markova. Vol. J11313 (Kupriyenko SV, Odessa, 2013) – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/J11313.pdf (date: may 2013) – Article CID Number. – J11313–319 –        P. 118–133. (міжнародна наукометрична база РІНЦ SCIENCE INDEX)
 +
# Хома І.Б. Концепція оцінювання інвестиційної захищеності промислового підприємства: [Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: монографія] / за ред. чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М. Грищенка, д.е.н., проф. В.М. Узунова; д.е.н., проф. М.П. Денисенка. – К.: Видавництво «Маклаут», 2013. – 464 с. / О.Є. Кузьмін, І.Б. Хома. – [Т. 2], Розділ 2. – С. 250–281.
 +
# Хома И.Б. Оценка инновационной деятельности в системе контроля уровня экономической безопасности промышленного предприятия: [Капитализация предприятий: теория и практика: монография] / под. ред. д.э.н., проф. И.П. Булеева, д.э.н., проф. Н.Е.Брюховецкой; НАН Украины, Институт экономики промышленности; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с. / И.В. Алексеев,      И.Б. Хома. – Раздел 5.3. – С. 178–193.
 +
# Хома І.Б. Формування аналітичного інструментарію діагностики рівня фінансово-кредитної захищеності промислового підприємства: [Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки: монографія] / під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 278 с.
 +
# Хома І.Б. Методологія діагностики стану інвестиційної захищеності промислового підприємства за структурною класифікацією показників-індикаторів: [Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку: монографія] / під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416 с. / І.Б. Хома. – Частина 2. – Розділ 4.9. – С. 48–62.
 +
# Хома І.Б. Забезпечення системного контролю економічної захищеності підприємств в умовах ринку: [Инновационный подход к развитию предприятий, отраслей, комплексов: монографія] / за матер. Межд. научн. симпозиума [«Достижения современной науки»] / под общ. ред. С.В. Куприенко; SWorld. – [В 2 книгах]. – К. 1. – Одесса: Куприенко С.В., 2012. – 145 с.: ил., табл. /  І.Б. Хома. – Розділ 2.4. – С. 84–98.
 +
# Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика фінансово-економічної захищеності підприємства / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 106–116.
 +
# Хома І.Б. Розроблення прикладної методики структурно-функціональної діагностики економічної захищеності промислового підприємства / І.Б. Хома // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». – Луганськ.: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2012. – № 2(6). – С. 103–108.
 +
# Хома І.Б. Аналіз впливу дестабілізуючих чинників на процес управління економічною захищеністю промислових підприємств / І.Б. Хома // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: ТІ АПВ НААН, 2012. – №1 [27]. – С.  146–156.
 +
# Хома І.Б. Графічно-кількісне моделювання стану економічної захищеності промислових підприємств / І.Б. Хома // Вісник Національного університету  «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2012. – № 725. –  С. 231–241.
 +
# Хома І.Б. Структурно-функціональний аналіз процесу забезпечення економічної безпеки на машинобудівному підприємстві / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2010. – № 668. – С. 452–461.
 +
# Хома І.Б. Аналіз відновлення економічної захищеності машинобудівних підприємств у післякризовий період: вітчизняна та зарубіжна практика / І.Б. Хома // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: ТІ АПВ НААН, 2012. – № 6 [32]. – С. 31–38.
 +
# Хома І.Б. Теоретико-методологічні засади формування основ діагностики економічної захищеності промислового підприємства / І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: ТІ АПВ НААН, 2011. – № 5 [24]. – С. 137–143.
 +
# Хома І.Б. Методика визначення допустимої похибки при діагностуванні стану економічної безпеки підприємства / І.Б. Хома // Вісник Національного університету  «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2011. – № 698. –  С. 312–322.
 +
# Хома І.Б. Механізм структурно-функціональної діагностики рівня економічної безпеки підприємства / І.Б. Хома // Збірник наукових праць «Вчені записки Університету економіки та права «КРОК»: «Держава та суб’єкти підприємництва: актуальні виклики та економічна безпека» – Серія «Економіка». – К.: Дорадо-Друк, 2011. – Вип. 27. – [Т.2]. – С. 104–108.
 +
# Хома І.Б. Системний аналіз факторів та індикаторних показників стану економічної захищеності промислового підприємства /  І.Б. Хома // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». – Тернопіль. – ТНЕУ: Економічна думка, 2012. – Вип. 10. – Частина 3. – 412 с. – С. 406–411.
 +
# Хома І.Б. Організація системи фінансового контролінгу на підприємстві / І.Б. Хома, І.В. Гринчук // Науковий Вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ. – 2011. – Вип. 21.10. – С.330–335.
 +
#  Хома І.Б. Інтеграція критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень на підприємствах машинобудівної галузі / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2009. – №  640. – С. 425–433.
 +
# Хома І.Б. Встановлення тенденцій взаємозв’язку між видом фінансової стійкості та діагностованою величиною рівня економічної захищеності підприємства / І.Б. Хома // Научный журнал: Сборник научных трудов SWorld «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2012». – Выпуск 4. – [Том 31]. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 59–71; ЦИТ: 412–0568. (міжнародна наукометрична база РІНЦ SCIENCE INDEX)
 +
# Хома И.Б. Подходы к применению метода трансверсальности в системно-комплексной диагностике экономической защищённости предприятия / И.Б. Хома // Научный журнал: Сборник научных трудов SWorld «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». – Выпуск 1. – [Том 32]. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – С. 87–95; ЦИТ: 113–0167. (міжнародна наукометрична база РІНЦ SCIENCE INDEX).
 +
# Хома И.Б. Диагностика экономической защищённости предприятия с применением поликритериальной оптимизации финансово-экономических показателей / И.В. Алексеев, И.Б. Хома // Научно-аналитический журнал «Вестник Уральского Федерального университета (УрФУ) им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина». – Серия экономика и управление». – Екатеринбург. – 2013. – № 2. – С. 112–122. (міжнародна наукометрична база РІНЦ SCIENCE INDEX)
 +
# Хома І.Б. Прийняття рішень щодо нейтралізації бізнес-конфліктів у підприємницькій діяльності / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. - № 85. – С. 197-206 (міжнародна наукометрична база Index Copernicus, РІНЦ).
 +
# Хома І.Б. Оцінювання методів державної санаційної підтримки виробничих підприємств / І.Б. Хома, Н.П. Мацюра // Науковий Вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ. – 2010. – Вип. 20.11. – С.255–259.
 +
# Khoma I.B. Simulation of the distribution of fixation of impact of threats from internal and external environments on economic protectability of enterprise (Моделювання розподілу фіксації впливу загроз внутрішнього та зовнішнього середовищ на економічну захищеність підприємства) /  I.B. Khoma // Науковий вісник НУ  «Львівська політехніка» «Економіка, підприємництво і менеджмент» (Economics, Entrepreneurship, Management). – 2014. - Vol. 1, No. 1. – P. 37–43.
 +
# Хома І.Б. Теоретичні аспекти та особливості управління діловою активністю підприємства / І.Б. Хома, М.М. Рій // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 150-155.
 +
# Khoma I. The method of phase trajectories in system diagnostics of economic protectability of industrial enterprise / I. Khoma // ECONTECHMOD an international quarterly journal on economics of technology and modelling processes.  – Lublin–Cracow – 2013. – Vol. 2, No. 1. – P. 23–30.
 +
# Хома І.Б. Управління проблемним підприємством на основі діагностованого рівня економічної безпеки / І.Б. Хома // Науковий журнал «Економіка розвитку» Харківського національного економічного університету. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2010. – № 4 (56). – С. 91–95.  (міжнародний науковий журнал з відкритим доступом DOAJ (Directory of Open Access Journals) в рамках індексу BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Journal of Ecjnomic Literature (JEL) Classification System of AEA (American Economic Association)
 +
# Хома І.Б. Управління бізнес-конфліктами з використанням теорії нечітких множин / І.Б. Хома // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – К. -  № 7. – 2014. - С. 50-53.
 +
# Khoma I.B. Applied aspects in  formation and application of diagnostics toolkit for enterprise innovation security (Прикладні аспекти формування та використання апарату діагностики інноваційної захищеності підприємства) / I.B. Khoma // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2014. - № 3 (153). – С. 220-229 (міжнародні наукометричні каталоги та бази даних: SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest).
 +
#  Хома І.Б. Уточнення підходів щодо управління ризиками в системі безпечного функціонування підприємства / І.Б. Хома, М.І. Данилюк // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.7. – С. 223-228.
 +
# Хома І.Б. Прогнозування та планування фінансової діяльності підприємств / І.Б. Хома, О.Р. Струс // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2014. - № 8. – С. 171-180.
  
 +
==Науково-дослідна робота ==
  
==Наукові інтереси==
+
===Тема кандидатської дисертації===
 +
«Організація управління і планування діяльності промислово-фінансових груп в системі регулювання економіки», 08.02.03. – Організація управління, планування і регулювання економікою, 1999 р.
  
Економіко-математичне моделювання економічної ефективності систем корпоративного управління та розроблення методів діагностики економічної захищеності промислових підприємств. Є автором понад 200 робіт (наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники, науково-методичні розробки). Зокрема веде наукову роботу з аспірантами і студентами.
+
===Тема докторської дисертації===
 +
«Діагностика економічної захищеності машинобудівного підприємства»,  08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.
 +
 
 +
=== Участь у держбюджетних темах ===
 +
* ДБ/Корпорація «Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування економіки»
 +
* (2000-2001 рр., номер державної реєстрації 0100U000517, Рішення НТР Державного університету «Львівська політехніка» від 21.12.1999 р., протокол № 12); 
 +
* ДБ/Інвест «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій»      (2002-2003 рр., номер державної реєстрації 0102U001182, Рішення ОНР МОН України від 30.10.2001 р. № 2; Рішення НТР Національного університету «Львівська політехніка» від 17.12.2001 р., протокол № 12); 
 +
* ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (2004-2005 рр., номер державної реєстрації 0104U002289, Наказ Міністерства освіти і науки України № 746 від  07.11.2003 р.); 
 +
* ДБ/ФІН «Математичні моделі державного регулювання фінансових потоків» (2010-2012 рр., номер державної реєстрації 0110U001110, Наказ Міністерства освіти і науки України № 686 від 22.07.2009 р.)
 +
 
 +
=== Участь у кафедральних темах ===
 +
*'''Керівник теми «Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління» № 0112U000800.''' '''Результат виконання:''' Досліджено вплив системи фінансового моніторингу на стан формування процесів забезпечення економічної захищеності та безпеки держави в розрізі впровадження фінансового регулювання протидії легалізації злочинних доходів з контролем та по-елементною ідентифікацією біфуркаційного процесу «розмивання» структури власності.
 +
*'''«Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні»''' (2008-2011 рр., номер державної реєстрації 0108U010402).
 +
 
 +
==Членство у спеціалізованих вчених радах==
 +
* Д 35.052.03 - Національний університет «Львівська політехніка»
 +
 
 +
==Підвищення кваліфікації==
 +
* 2009 рік - Перше Львівське управління Західного регіонального департаменту «Укрсиббанк»
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Наукові інтереси: Економіко-математичне моделювання економічної ефективності систем корпоративного управління та розроблення методів діагностики економічної захищеності промислових підприємств. Є автором понад 200 робіт (наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники, науково-методичні розробки). Зокрема веде наукову роботу з аспірантами і студентами.
  
  

Версія за 15:57, 21 вересня 2014

Хома Ірина Борисівна
KhomaIB.png
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1992 р.
Спеціальність прикладна математика
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2002 р.
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2014 – дотепер професор кафедри фінансів
 • 2011-2014 докторант кафедри фінансів
 • 2000-2014 доцент кафедри економіки, фінансів та обліку, після реорганізації кафедри – доцент кафедри фінансів
 • 1998-2000 старший викладач кафедри економіки, фінансів та обліку
 • 1997-1998 асистент кафедри економіки, фінансів та обліку
 • 1997-1998 аспірант кафедри економіки, фінансів та обліку без відриву від виробництва
 • 1994-1997 аспірант кафедри економіки, фінансів та обліку з відривом від виробництва
 • 1992-1994 стажист-дослідник кафедри САПР

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Ринок фінансових послуг

 1. Хома І.Б. Попит та пропозиція на цінні папери в умовах інтеграції до світового ринку фінансових послуг / І.Б. Хома, М.І. Дубиніна // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 273-280.
 2. Хома І.Б. Стабілізація економічної захищеності підприємства на засадах трансформації структури фінансових ресурсів / І.Б. Хома // Збірник наукових праць ДонДУУ. Серія «Економічні науки», 2014. – Донецьк. – Т. XIV. - Вип. 288. – С. 474-485.
 3. Хома І.Б. Реструктуризація фінансової системи нестійких виробничо-господарських структур на засадах трансформації механізму формування фінансових ресурсів: [Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: монографія]. – Харків: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 168 с. / І.Б. Хома. – С. 26–37.
 4. Хома І.Б. Моделювання системи управління фінансовими потоками реального сектору економіки в умовах встановлення контролю над величиною «хаосності» ринку: [Математичні моделі регулювання фінансових потоків: монографія] / [П.П. Костробій, І.В.
 5. Алєксєєв, І.Б. Хома, Б.В. Гнатів, І.І. Кавалець, В.І. Алєксєєв]. – Львів: Видавництво «Растр – 7», 2012. – 134 с. / І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома. – Розділ 1. – С. 9–33.
 6. Хома І.Б. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / І.Б. Хома, А.І. Хоменко // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка». – Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009 – № 4. – С. 101–108.
 7. Хома І.Б. Удосконалення фінансового регулювання торговельного підприємства / І.Б. Хома, Л.І. Мороз // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою». – Серія «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – [Т. XI]. – Вип. 165. – С. 214–228.
 8. Хома І.Б. Стабілізація економічної захищеності підприємства на засадах трансформації структури фінансових ресурсів / І.Б. Хома // Збірник наукових праць ДонДУУ. Серія «Економічні науки», 2014. – Донецьк. – Т. XIV. - Вип. 288. – С. 474-485.
 9. Хома І.Б. Участь холдингових структур в процесі економічної реструктуризації дочірніх підприємств / І.Б. Хома, Н.Г. Дулиба // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». – Луганськ.: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2013. –
 10. № 1(9). – С. 89–95. (міжнародна наукометрична база РІНЦ SCIENCE INDEX)
 11. Хома І.Б. Управлінські інвестиційні рішення у процесі відтворення машинобудівного комплексу / І.Б. Хома, Я.О. Паранько // Збірник наукових праць: Економічний простір. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – № 28/2. – С. 206–211.
 12. Хома І.Б. Управління фінансовими ризиками виробничого підприємства / І.Б. Хома, К.П. Ходор // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою». – Серія «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – [Т. X]. – Вип. 126. – С. 193–197.
 13. Хома І.Б. Моделювання систем ефективного управління фінансовими потоками на підприємстві / І.Б. Хома, Ю.В. Андрухів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2011. – № 704. – С. 24–29.

2. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств

 1. Хома І.Б. Формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства: [монографія] / І.Б. Хома. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 504 с.
 2. Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства: [монографія] / І.Б. Хома. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010.
 3. Хома І.Б. Експрес-діагностування тенденцій стану економічної захищеності підприємства за показниками контролю інноваційної діяльності (Khoma I.B. Rapid diagnostics of trends of economic protectability of enterprise by monitoring indicators of innovation) / І.Б. Хома // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2013. – № 4. – С. 101–106. (міжнародна наукометрична база Scopus, тематичної бази Compendex у складі Engineering Village та баз EBSCOhost і ProQuest, каталогів періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory, Index Copernicus Journal Master List та ResearchBib)
 4. Khoma I.B. Ascertainment trends of relationship between type of financial stability and diagnosed amount of economic protectability level of enterprise / I.B. Khoma // Research Bulletin Sworld / in Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G.Shibaev, Alexandra D.Markova. Vol. J11313 (Kupriyenko SV, Odessa, 2013) – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/J11313.pdf (date: may 2013) – Article CID Number. – J11313–319 – P. 118–133. (міжнародна наукометрична база РІНЦ SCIENCE INDEX)
 5. Хома І.Б. Концепція оцінювання інвестиційної захищеності промислового підприємства: [Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: монографія] / за ред. чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М. Грищенка, д.е.н., проф. В.М. Узунова; д.е.н., проф. М.П. Денисенка. – К.: Видавництво «Маклаут», 2013. – 464 с. / О.Є. Кузьмін, І.Б. Хома. – [Т. 2], Розділ 2. – С. 250–281.
 6. Хома И.Б. Оценка инновационной деятельности в системе контроля уровня экономической безопасности промышленного предприятия: [Капитализация предприятий: теория и практика: монография] / под. ред. д.э.н., проф. И.П. Булеева, д.э.н., проф. Н.Е.Брюховецкой; НАН Украины, Институт экономики промышленности; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с. / И.В. Алексеев, И.Б. Хома. – Раздел 5.3. – С. 178–193.
 7. Хома І.Б. Формування аналітичного інструментарію діагностики рівня фінансово-кредитної захищеності промислового підприємства: [Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки: монографія] / під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 278 с.
 8. Хома І.Б. Методологія діагностики стану інвестиційної захищеності промислового підприємства за структурною класифікацією показників-індикаторів: [Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку: монографія] / під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416 с. / І.Б. Хома. – Частина 2. – Розділ 4.9. – С. 48–62.
 9. Хома І.Б. Забезпечення системного контролю економічної захищеності підприємств в умовах ринку: [Инновационный подход к развитию предприятий, отраслей, комплексов: монографія] / за матер. Межд. научн. симпозиума [«Достижения современной науки»] / под общ. ред. С.В. Куприенко; SWorld. – [В 2 книгах]. – К. 1. – Одесса: Куприенко С.В., 2012. – 145 с.: ил., табл. / І.Б. Хома. – Розділ 2.4. – С. 84–98.
 10. Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика фінансово-економічної захищеності підприємства / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 106–116.
 11. Хома І.Б. Розроблення прикладної методики структурно-функціональної діагностики економічної захищеності промислового підприємства / І.Б. Хома // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». – Луганськ.: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2012. – № 2(6). – С. 103–108.
 12. Хома І.Б. Аналіз впливу дестабілізуючих чинників на процес управління економічною захищеністю промислових підприємств / І.Б. Хома // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: ТІ АПВ НААН, 2012. – №1 [27]. – С. 146–156.
 13. Хома І.Б. Графічно-кількісне моделювання стану економічної захищеності промислових підприємств / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2012. – № 725. – С. 231–241.
 14. Хома І.Б. Структурно-функціональний аналіз процесу забезпечення економічної безпеки на машинобудівному підприємстві / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2010. – № 668. – С. 452–461.
 15. Хома І.Б. Аналіз відновлення економічної захищеності машинобудівних підприємств у післякризовий період: вітчизняна та зарубіжна практика / І.Б. Хома // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: ТІ АПВ НААН, 2012. – № 6 [32]. – С. 31–38.
 16. Хома І.Б. Теоретико-методологічні засади формування основ діагностики економічної захищеності промислового підприємства / І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: ТІ АПВ НААН, 2011. – № 5 [24]. – С. 137–143.
 17. Хома І.Б. Методика визначення допустимої похибки при діагностуванні стану економічної безпеки підприємства / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2011. – № 698. – С. 312–322.
 18. Хома І.Б. Механізм структурно-функціональної діагностики рівня економічної безпеки підприємства / І.Б. Хома // Збірник наукових праць «Вчені записки Університету економіки та права «КРОК»: «Держава та суб’єкти підприємництва: актуальні виклики та економічна безпека» – Серія «Економіка». – К.: Дорадо-Друк, 2011. – Вип. 27. – [Т.2]. – С. 104–108.
 19. Хома І.Б. Системний аналіз факторів та індикаторних показників стану економічної захищеності промислового підприємства / І.Б. Хома // Збірник наукових праць «Економічний аналіз». – Тернопіль. – ТНЕУ: Економічна думка, 2012. – Вип. 10. – Частина 3. – 412 с. – С. 406–411.
 20. Хома І.Б. Організація системи фінансового контролінгу на підприємстві / І.Б. Хома, І.В. Гринчук // Науковий Вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ. – 2011. – Вип. 21.10. – С.330–335.
 21. Хома І.Б. Інтеграція критеріїв прийняття оптимальних економічних рішень на підприємствах машинобудівної галузі / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2009. – № 640. – С. 425–433.
 22. Хома І.Б. Встановлення тенденцій взаємозв’язку між видом фінансової стійкості та діагностованою величиною рівня економічної захищеності підприємства / І.Б. Хома // Научный журнал: Сборник научных трудов SWorld «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2012». – Выпуск 4. – [Том 31]. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 59–71; ЦИТ: 412–0568. (міжнародна наукометрична база РІНЦ SCIENCE INDEX)
 23. Хома И.Б. Подходы к применению метода трансверсальности в системно-комплексной диагностике экономической защищённости предприятия / И.Б. Хома // Научный журнал: Сборник научных трудов SWorld «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». – Выпуск 1. – [Том 32]. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – С. 87–95; ЦИТ: 113–0167. (міжнародна наукометрична база РІНЦ SCIENCE INDEX).
 24. Хома И.Б. Диагностика экономической защищённости предприятия с применением поликритериальной оптимизации финансово-экономических показателей / И.В. Алексеев, И.Б. Хома // Научно-аналитический журнал «Вестник Уральского Федерального университета (УрФУ) им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина». – Серия экономика и управление». – Екатеринбург. – 2013. – № 2. – С. 112–122. (міжнародна наукометрична база РІНЦ SCIENCE INDEX)
 25. Хома І.Б. Прийняття рішень щодо нейтралізації бізнес-конфліктів у підприємницькій діяльності / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. - № 85. – С. 197-206 (міжнародна наукометрична база Index Copernicus, РІНЦ).
 26. Хома І.Б. Оцінювання методів державної санаційної підтримки виробничих підприємств / І.Б. Хома, Н.П. Мацюра // Науковий Вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ. – 2010. – Вип. 20.11. – С.255–259.
 27. Khoma I.B. Simulation of the distribution of fixation of impact of threats from internal and external environments on economic protectability of enterprise (Моделювання розподілу фіксації впливу загроз внутрішнього та зовнішнього середовищ на економічну захищеність підприємства) / I.B. Khoma // Науковий вісник НУ «Львівська політехніка» «Економіка, підприємництво і менеджмент» (Economics, Entrepreneurship, Management). – 2014. - Vol. 1, No. 1. – P. 37–43.
 28. Хома І.Б. Теоретичні аспекти та особливості управління діловою активністю підприємства / І.Б. Хома, М.М. Рій // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 150-155.
 29. Khoma I. The method of phase trajectories in system diagnostics of economic protectability of industrial enterprise / I. Khoma // ECONTECHMOD an international quarterly journal on economics of technology and modelling processes. – Lublin–Cracow – 2013. – Vol. 2, No. 1. – P. 23–30.
 30. Хома І.Б. Управління проблемним підприємством на основі діагностованого рівня економічної безпеки / І.Б. Хома // Науковий журнал «Економіка розвитку» Харківського національного економічного університету. – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2010. – № 4 (56). – С. 91–95. (міжнародний науковий журнал з відкритим доступом DOAJ (Directory of Open Access Journals) в рамках індексу BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Journal of Ecjnomic Literature (JEL) Classification System of AEA (American Economic Association)
 31. Хома І.Б. Управління бізнес-конфліктами з використанням теорії нечітких множин / І.Б. Хома // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – К. - № 7. – 2014. - С. 50-53.
 32. Khoma I.B. Applied aspects in formation and application of diagnostics toolkit for enterprise innovation security (Прикладні аспекти формування та використання апарату діагностики інноваційної захищеності підприємства) / I.B. Khoma // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2014. - № 3 (153). – С. 220-229 (міжнародні наукометричні каталоги та бази даних: SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest).
 33. Хома І.Б. Уточнення підходів щодо управління ризиками в системі безпечного функціонування підприємства / І.Б. Хома, М.І. Данилюк // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.7. – С. 223-228.
 34. Хома І.Б. Прогнозування та планування фінансової діяльності підприємств / І.Б. Хома, О.Р. Струс // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2014. - № 8. – С. 171-180.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

«Організація управління і планування діяльності промислово-фінансових груп в системі регулювання економіки», 08.02.03. – Організація управління, планування і регулювання економікою, 1999 р.

Тема докторської дисертації

«Діагностика економічної захищеності машинобудівного підприємства», 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.

Участь у держбюджетних темах

 • ДБ/Корпорація «Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування економіки»
 • (2000-2001 рр., номер державної реєстрації 0100U000517, Рішення НТР Державного університету «Львівська політехніка» від 21.12.1999 р., протокол № 12);
 • ДБ/Інвест «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій» (2002-2003 рр., номер державної реєстрації 0102U001182, Рішення ОНР МОН України від 30.10.2001 р. № 2; Рішення НТР Національного університету «Львівська політехніка» від 17.12.2001 р., протокол № 12);
 • ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (2004-2005 рр., номер державної реєстрації 0104U002289, Наказ Міністерства освіти і науки України № 746 від 07.11.2003 р.);
 • ДБ/ФІН «Математичні моделі державного регулювання фінансових потоків» (2010-2012 рр., номер державної реєстрації 0110U001110, Наказ Міністерства освіти і науки України № 686 від 22.07.2009 р.)

Участь у кафедральних темах

 • Керівник теми «Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління» № 0112U000800. Результат виконання: Досліджено вплив системи фінансового моніторингу на стан формування процесів забезпечення економічної захищеності та безпеки держави в розрізі впровадження фінансового регулювання протидії легалізації злочинних доходів з контролем та по-елементною ідентифікацією біфуркаційного процесу «розмивання» структури власності.
 • «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні та приладобудуванні» (2008-2011 рр., номер державної реєстрації 0108U010402).

Членство у спеціалізованих вчених радах

 • Д 35.052.03 - Національний університет «Львівська політехніка»

Підвищення кваліфікації

 • 2009 рік - Перше Львівське управління Західного регіонального департаменту «Укрсиббанк»
Наукові інтереси: Економіко-математичне моделювання економічної ефективності систем корпоративного управління та розроблення методів діагностики економічної захищеності промислових підприємств. Є автором понад 200 робіт (наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники, науково-методичні розробки). Зокрема веде наукову роботу з аспірантами і студентами.


Основні наукові публікації

Монографії

1. Хома І.Б.Концепція оцінювання інвестиційної захищеності промислового підприємства: монографія / О.Є. Кузьмін, І.Б. Хома. – Т. 2, Розділ2. – С. 250-281 // Монографія„Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національноїекономіки України” / За ред. чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М.Грищенка, д.е.н., проф. В.М. Узунова; д.е.н., проф. М.П. Денисенка. – К.:Видавництво «Маклаут», 2013. – 464 с.

2. Хома І.Б. Формування та використання систем діагностикиекономічної захищеності промислового підприємства: монографія / І.Б.Хома. - Львів:Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2012. – 504 с.

3. Хома І.Б. Механізм виявлення елементів «тіньової»діяльності в системі управління економічною безпекою підприємств: монографія / О.Є. Кузьмін, І.Б. Хома. - Розділ2.3. – С. 222-245 // Монографія„Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктівгосподарювання” / За ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси:ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – 636 с.

4. Хома І.Б.Моделювання системи управління фінансовими потоками реального сектору економікив умовах встановлення контролю над величиною «хаосності» ринку: монографія /І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома. – Розділ 1. – С. 9-33 // Математичні моделірегулювання фінансових потоків / П.П. Костробій, І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома, Б.В.Гнатів, І.І. Кавалець, В.І. Алєксєєв. – Львів: Видавництво «Растр – 7», 2012. –134 с.

5. Хома І.Б.Забезпечення системного контролю економічної захищеності підприємств в умовахринку: монографія / І.Б. Хома. – Розділ 2.4. – С. 84-98 //Инновационный подход к развитиюпредприятий, отраслей, комплексов / Заматер. Межд. научн. симпозиума «Достижения современной науки». – В 2 книгах. К.1. / Под общ. ред. С.В. Куприенко; (международная наукометрическая база РИНЦSCIENCE INDEX). - Одесса: Куприенко С.В., 2012. – 145 с.: ил., табл.

6. Хома І.Б.Методологія діагностики стану інвестиційної захищеності промислового підприємстваза структурною класифікацією показників-індикаторів: монографія / І.Б. Хома. –Розділ 4.9. – С. 48-62 // Становлення економіки України упіслякризовий період: ризики та проблеми розвитку. – Частина 2. / Під ред.д.е.н., проф. О.О.Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416 с.

7. Хома И.Б.Оценка инновационной деятельности всистеме контроля уровня экономической безопасности промышленного предприятия: монография / И.В. Алексеев, И.Б. Хома. – Раздел 5.3.– С. 178-193 // Монография „Капитализация предприятий: теория и практика” /под. ред. д.э.н., проф. И.П. Булеева, д.э.н., проф. Н.Е.Брюховецкой; НАНУкраины, Ин-т экономики промышленности; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с.

8. Хома І.Б.Концептуальні підходи до методології виявлення елементів «тіньової» діяльностіна промисловому підприємстві: монографія / І.Б. Хома. – Розділ 4.3. – С. 86-94// Актуальні питання розвитку сучасної економіки. – Частина 2. / Під ред.д.е.н., проф. О.О. Непочатенко, Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський»,2011. – 390 с.

9. Хома І.Б.Формування аналітичного інструментарію діагностики рівня фінансово-кредитноїзахищеності промислового підприємства: монографія / І.Б. Хома. – Розділ 3.16 –С. 149-157 // Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки. –Частина 2. / Під ред. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець«Сочінський», 2011. – 278 с.

10. Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика рівняекономічної безпеки машинобудівного підприємства: монографія / І.Б. Хома. – Львів:Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2010. – 232 с.

11. Хома І.Б.Реструктуризація фінансової системи нестійких виробничо-господарських структурна засадах трансформації механізму формування фінансових ресурсів: монографія /І.Б. Хома. – С. 26-37 // Управління у сферах фінансів, оподаткування,страхування і кредиту. – Харків: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – 168с.

12. Хома І.Б.Інноваційні підходи в системі економіко-математичного моделюванняфінансово-кредитної діяльності виробничо-господарських структур: монографія /І.Б. Хома. – Розділ 7. – С. 125-149 // В кн.: О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, М.К.Колісник та ін. Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційногорозвитку виробничо-господарських структур. – Львів: Вид-во Національногоуніверситету «Львівська політехніка», 2007. – 152 с.


Статті у наукових фахових виданнях заперіод 2010-2014 рр.

1. Khoma I.B. Applied aspects in formation and application of diagnostics toolkit for enterprise innovation security (Прикладні аспекти формування та використання апарату діагностики інноваційної захищеності підприємства) / I.B. Khoma // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2014. - № 3 (153). – С. 220-229 (міжнародні наукометричні каталоги та бази даних: SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost та Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest).

2. Alekseyev I., Khoma I., Shpak N. Modelling of an impact of investment maintenance on the condition of economic protectability of industrial enterprises / I. Alekseyev, I. Khoma, N. Shpak // Econtechmod an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin–Cracow – 2013. – Vol. 2, No. 2. – P. 3-10.

3. Кузьмін О.Є., Алєксєєв І.В., Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика фінансово-економічної захищеності підприємства / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома // Фінанси України. – 2013. - № 4 . – С. 106-116.

4. Khoma I. The method of phase trajectories in system diagnostics of economic protectability of industrial enterprise / I. Khoma // ECONTECHMOD an international quarterly journal on economics of technology and modelling processes. – Lublin, Poland. - 2013. - Vol. 2, No. 1. – P. 23-30.

5. Алєксєєв І.В., Хома И.Б. Диагностика экономической защищённости предприятия с применением поликритериальной оптимизации финансово-экономических показателей / И.В. Алексеев, И.Б. Хома // Журнал «Вестник Уральского Федерального университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина». – Серия экономика и управление» (международная наукометрическая база РИНЦ SCIENCE INDEX). – Екатеринбург. - 2013. - № 2. – С. 112-122.

6. Хома І.Б., Кондакова Ю.В. Реструктуризація як елемент антикризового управління підприємством / І.Б. Хома, Ю.В. Кондакова // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 280-286.

7. Хома І.Б., Дубиніна М.І. Попит та пропозиція на цінні папери в умовах інтеграції до світового ринку фінансових послуг / І.Б. Хома, М.І. Дубиніна // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 273-280.

8. Хома І.Б., Дулиба Н.Г. Участь холдингових структур в процесі економічної реструктуризації дочірніх підприємств / І.Б. Хома, Н.Г. Дулиба // Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ» (міжнародна наукометрична база РІНЦ SCIENCE INDEX). – Луганськ.: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2013. - № 1(9). – С. 89-95.

9. Khoma I.B. Ascertainment trends of relationship between type of financial stability and diagnosed amount of economic protectability level of enterprise / I.B. Khoma // Research Bulletin Sworld / in Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G.Shibaev, Alexandra D.Markova. Vol. J11313 (Kupriyenko SV, Odessa, 2013) – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/J11313.pdf (date: may 2013) – Article CID Number. – J11313-319 – P. 118-133. (международная наукометрическая база РИНЦ SCIENCE INDEX)

10. Хома И.Б. Подходы к применению метода трансверсальности в системно-комплексной диагностике экономической защищённости предприятия / И.Б. Хома // Научный журнал: Сборник научных трудов SWorld «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013» (международная наукометрическая база РИНЦ SCIENCE INDEX). – Выпуск 1. – Том 32. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – С. 87-95; ЦИТ: 113-0167.

11. Хома І.Б. Експрес-діагностуваннятенденцій стану економічної захищеності підприємства за показниками контролюінноваційної діяльності (Khoma I.B. Rapid diagnostics of trendsof economic protectability of enterprise by monitoring indicators ofinnovation) / І.Б. Хома // Науковий вісник Національного гірничого університету(міжнародна наукометрична базаScopus, тематичної бази Compendex у складі Engineering Village та баз EBSCOhost і ProQuest, каталогів періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory, Index Copernicus Journal Master List та ResearchBib). – 2013. - № 4. – С. 101-106.

12. Хома І.Б. Вплив маркетингової політики на систему забезпечення економічноїзахищеності підприємства / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». – Львів:Вид-во НУ ЛП. – 2012. - № 749. – С. 305-310.

13. Хома І.Б.Встановлення тенденцій взаємозв’язку між видом фінансової стійкості тадіагностованою величиною рівня економічної захищеності підприємства / І.Б. Хома// Научный журнал: Сборник научных трудов SWorld “Современные проблемы и путиих решения в науке, транспорте, производстве и образовании ‘2012”(международная наукометрическая база РИНЦ SCIENCE INDEX). – Выпуск 4. – Том 31.– Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 59-71; ЦИТ: 412-0568.

14. Хома І.Б.Розроблення прикладної методики структурно-функціональної діагностикиекономічної захищеності промислового підприємства / І.Б. Хома //Науково-виробничий журнал «Часопис економічних реформ». – Луганськ.:Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – 2012. - № 2(6). – С.103-108.

15. Хома І.Б.Системний аналіз факторів та індикаторних показників стану економічноїзахищеності промислового підприємства / І.Б.Хома // Збірник наукових праць«Економічний аналіз». – Тернопіль. – ТНЕУ: Економічна думка, 2012. – Вип. 10. –Частина 3. – 412 с. – С. 406-411.

16. Хома І.Б.Аналіз відновлення економічної захищеності машинобудівних підприємств упіслякризовий період: вітчизняна та зарубіжна практика / І.Б. Хома //Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль:ТІ АПВ НААН, 2012. – Т.6 [32]. – С. 31-38.

17. Хома І.Б.Графічно-кількісне моделювання стану економічної захищеності промисловихпідприємств / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економікита управління». – Львів: Вид-во НУ ЛП. – 2012. - № 725. – С. 231-241.

18. Хома І.Б.Аналіз впливу дестабілізуючих чинників на процес управління економічноюзахищеністю промислових підприємств / І.Б. Хома // Всеукраїнський науково-виробничийжурнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: ТІ АПВ НААН, 2012. – Т.1[27]. –С. 146-156.

19. Хома І.Б.Формування сутності категорії «економічна захищеність» та встановлення їївзаємозв’язку зі структурними властивостями промислового підприємства / І.Б.Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджментта підприємництво в Україні: становлення і проблеми розвитку». – Львів: Вид-воНУ ЛП. – 2011. - № 714. – С. 265-273.

20. Хома І.Б.Методика визначення допустимої похибки при діагностуванні стану економічноїбезпеки підприємства / І.Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економікита управління». – Львів: Вид-во НУ ЛП. – 2011. - № 698. – С. 312-322.

21. Хома І.Б.Теоретико-методологічні засади формування основ діагностики економічноїзахищеності промислового підприємства / І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома //Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль:ТІ АПВ НААН, 2011. – Т. 5 [24]. – С. 137-143.

22. Хома І.Б.Механізм структурно-функціональної діагностики рівня економічної безпекипідприємства / І.Б. Хома // Збірник наукових праць «Вчені записки Університетуекономіки та права «КРОК»: «Держава та суб’єкти підприємництва: актуальнівиклики та економічна безпека» – Серія «Економіка». – К.: Дорадо-Друк, 2011. –Вип. 27. – Т.2. – С. 104-108.

23. Хома І.Б.Управління проблемним підприємством на основі діагностованого рівня економічноїбезпеки / І.Б. Хома // Науковий журнал Харківського національного економічногоуніверситету «Економіка розвитку». – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010. - № 4 (56). –С. 91-95.

24. Хома І.Б.Реакція внутрішнього і зовнішнього середовища на діагностовану величину рівняекономічної безпеки машинобудівного підприємства / І.Б. Хома // Науковийжурнал: Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. –2010. - № 5, т. 1. – Серія «Економічні науки». – Вип.158. – С. 152-156.


Навчальні посібники

1. Хома І.Б.,Турко В.В., Чубка О.М. Основи теорії фінансів: у схемах, таблицях та моделях: Навч.посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 244 с.

2. Хома І.Б.,Андрушко Н.І., Слюсарчик К.М. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид. -Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 344 с.

3. Хома І.Б.Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств: Навч.-метод.посібник / І.Б. Хома, В.В. Турко. – 2-ге вид. - Львів: Видавництво Львівськоїполітехніки, 2012. – 328 с.

4. Хома І.Б.,Алєксєєв І.В., Тревого Л.С., Андрушко Н.І. Ринок фінансових послуг: Навч.посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко. – 2-ге вид. -Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2012. - 248 с.

5. Хома І.Б.Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик. -Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. – 344 с.

6. Хома І.Б.Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств: Навч.-метод.посіб. / І.Б. Хома, В.В. Турко. - Львів: Вид-во Національного університету«Львівська політехніка», 2008. – 328 с.

7. Хома І.Б.Ринок фінансових послуг: Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С.Тревого, Н.І. Андрушко. - Львів: Видавництво Національного університету„Львівська політехніка”. – 2005. - 248 с.

8. Хома І.Б.Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій:Навч. посібник / І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз, Є.М. Романів, І.Б. Хома. - Львів:Вид-во „Бескид Біт”. - 2003. – 152 с.

9. ХомаІ.Б. Статистика фінансового ринку (теоретичний матеріал, контрольніпитання, тестові завдання, вправи) / І.Б. Хома // Розділ навч. посібника 7.3(С. 202-234; С. 294-298; С. 532-544). В кн.: Навч. посіб. „Статистика:теоретичні засади і прикладні аспекти” / За наук. ред. проф. Р.В. Фещура – 2-евид. оновл. і допов. - Львів. Вид-во„Інтелект-Захід”, 2003. - 576 с.

10. АлєксєєвІ.В., Хома І.Б., Вівчар О.Й., Андрушко Н.І. Гроші та кредит: Навч.-метод.посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівськаполітехніка», 2000. – 56 с.

11. КузьмінО.Є., Березовська І.Б., Берченко М.М., Алєксєєв І.В., Хома І.Б., Малех П.І. Путівник в мережі Internet для економістів. – Львів:Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. – 96 с.


Кафедра фінансів