Список наукових праць Трач О.Р.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

2020

Публікації у наукових виданнях, які цитуються у Scopus та Web of Science

 1. Trach O., Peleshchyshyn A. (2020) Development of Models and Methods of Virtual Community Life Cycle Organization. In: Hu Z., Petoukhov S., He M. (eds) Advances in Artificial Systems for Medicine and Education II. AIMEE2018 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 902. Springer, Cham, pp 473-483.
 2. Trach O., Fedushko S. (2020) Determination of Measures of Counteraction to the Social-Oriented Risks of Virtual Community Life Cycle Organization. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CCSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham, pp 680-695.
 3. Korzh R., Peleshchyshyn A., Trach O., Tsiutsiura M. (2020) Increasing the Efficiency of the Processes of Formation of the Informational Image of the HEI. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CCSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham, 661-679.


2019

Публікації у наукових виданнях, які цитуються у Scopus та Web of Science

 1. Fedushko S., Trach O., Kunch Z., Turchyn Y., Yarka U. Modelling the Behavior Classification of Social News Aggregations Users. CEUR Workshop Proceedings. 2019. Vol 2392: Proceedings of the 1st International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks (COAPSN-2019). p. 95–110. http://ceur-ws.org/Vol-2392/paper8.pdf
 2. Peleschyshyn, A., Korzh, R., Trach, O., & Tsiutsiura, M. (2019). Building of Information Activity Management System of Higher Educational Establishment in the Social Environments of the Internet. 2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT), 58-61.

Публікації у фахових наукових виданнях

 1. Трач О. Р., Вус В. А. Визначення параметрів показників організації життєвого циклу віртуальних спільнот // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 1, ч. 1. – С. 143-148.

Публікації у матеріалах конференцій

Українські конференції:

 1. Котецька А. Популяризація діяльності автосалону у соціальній мережі Facebook / А. Котецька, О. Трач // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Режим доступу: http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf. С. 47-48.
 2. Трач О. Використанні PR-технологій в інформаційних війнах / О. Трач, О. Березова // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Режим доступу: http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf. С. 95-96.

2018

Публікації у фахових наукових виданнях

 1. Трач О. Р. Структура програмного засобу організації життєвого циклу віртуальних спільнот // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 5, ч. 2. – С. 72–77.
 2. Пелещишин А.М., Добровольська В.В., Трач О.Р., Тимовчак-Максимець О.Ю. Особливості інформаційних технологій в бібліотечній справі // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2018. - №4.- С. 14-21.

Публікації у наукових виданнях, які цитуються у Scopus та Web of Science

 1. O. Mastykash, A. Peleshchyshyn, S. Fedushko, O. Trach and Y. Syerov, "Internet Social Environmental Platforms Data Representation," 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, Ukraine, 2018, pp. 199-202. doi: 10.1109/STC-CSIT.2018.8526586

Публікації у матеріалах конференцій

Українські конференції:

 1. Трач О.Р. Інформаційне забезпечення готельного підприємства / О. Трач, Ю. Штефан // Інформація, комунікація, суспільство 2018: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 63-64.
 2. Трач О.Р. Розроблення каталогу навчальних дисциплін “SCIA: E-Catalog. Outline of academic disciplines” / О. Трач, Н. Канюка // Інформація, комунікація, суспільство 2018: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 65-66.

2017

Certificate of Participation in the Conference "CSIT 2017"
Conference "CSIT 2017"

Публікації у фахових наукових виданнях

 1. Корж Р. О. Аналіз підрозділів ВНЗ для успішного виконання завдань з інформаційної діяльності / Р. О. Корж, С. С. Федушко, О. Р. Трач, О. В. Мастикаш, Г. О. Бандровський // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 7 (1229). – с. 142 – 149.
 2. Пелещишин А. М.Визначення елементів соціально-орієнтованих ризиків при організації життєвого циклу віртуальної спільноти /А. М. Пелещишин, О. Р. Трач/ Безпека інформації. – 2017. – Т.23, № 2. – C. 130–135.
 3. Трач О. Р. Критичність показників завдань напрямів організації життєвого циклу віртуальної спільноти / Трач О.Р. // "Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки", 2017. – №5 (253). – С. 177-181.

Публікації у закордонних журналах

 1. Trach O., Fedushko S. Development and Exploitation of Software Complexof Virtual Community Life Cycle Organization. International Journal of Computer Science and Business Informatics. – Volume 17. – Issue 1. – 2017. – pp. 1-11. - Available at: http://ijcsbi.org/index.php/ijcsbi/article/view/729/181


Публікації у матеріалах конференцій

Українські конференції:

 1. Трач О. Р. Соціально-орієнтовані ризики при організації життєвого циклу віртуальної спільноти / О. Р. Трач // Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: С. Х. Литвин (голова) та ін. ; упоряд.: О. М. Збанацька]. – Київ : [НАКККіМ], 2017. – с. 40-44.
 2. Трач О. Управлінські алгоритми формування та опрацювання завдань напрямів організації життєвого циклу віртуальної спільноти. Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 67-68.
 3. Trach O., Peleshchyshyn A. Development of directions tasks indicators of virtual community life cycle organization. Proceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT-2017). – Lviv, 05-08 September 2017. – 2017. – P. 127–130.
 4. Korzh R., Fedushko S., Trach O., Shved L., Bandrovskyi H. Detection of department with low information activity roceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT-2017). – Lviv, 05-08 September 2017. – 2017. – P. 224 – 227.

2016

Публікації у фахових наукових виданнях

 1. Пелещишин А. М. Типова структура комірки життєвого циклу віртуальної спільноти / А. М. Пелещишин, О. Р. Трач // Управління розвитком складник систем : зб. наук. пр. / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Випуск 25. - Київ, 2016. - с. 46-50.
 2. Трач О. Визначення показника стійкості віртуальної спільноти щодо інформаційних атак / О. Трач, С. Федушко // Безпека інформації, 2016. с. 84-87.

Публікації у закордонних журналах

 1. Syerov Yu. Effect of Implementation of improved Methods of the Life Cycle Stages Organisation to the Online Community Management / Yu. Syerov, O. Trach, S. Fedushko// International Journal of Computational Research and Development. – Volume 1. – Issue 1. – 2016. – pp. 1-5.
 2. Syerov Yu. Improving the virtual communication efficiency as a fundamental factor of successful marketing strategy / Yu. Syerov, S. Fedushko, O. Trach // Collection of scientific articles “Prospects for development of education and science”, Academic Publishing House of the Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria, 2016. pp. 290-293.

Публікації у матеріалах конференцій

Українські конференції:

Certificate of Participation in the Conference “PDES-2016”, Plovdiv, Bulgaria
Certificate of participation in conference “Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results”
Certificate of Participation in the Conference "CSIT 2016"
 1. Trach O. Typical algorithm of stage completion when creating a virtual community of a HEI / O.Trach, V. Vus, O. Tymovchak-Maksymets// Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали XIII Міжнар. конф., 23.02–26.02.2016 р., Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – С. 849-851.
 2. Федушко С. С. Інформаційні атаки на віртуальні спільноти: виявлення та протидія / С. С. Федушко, О. Р. Трач // Materials of International scientific and practical conference "Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results. March 15-18, 2016/ Bratislava, Slovak Repablic. Volume 4. p. 141-143.
 3. Трач О. Алгоритм функціонування програмного застосунку "Аналізатор веб-контенту" / О. Трач, С. Федушко //Інформація, комунікація, суспільство 2016 : матеріали 5-ої Міжнар. наук. конф. ІКС – 2016, 19-21 трав. 2016р., Україна, Львів, Славське / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016. С. 74-75.
 4. Трач О. Організаційно-управлінський алгоритм виконання етапу життєвого циклу веб-спільноти / О. Трач, С. Федушко //Інформація, комунікація, суспільство 2016 : матеріали 5-ої Міжнар. наук. конф. ІКС – 2016, 19-21 трав. 2016р., Україна, Львів, Славське / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016. С. 76-77.
 5. Трач О. Алгоритм функціонування програмного застосунку "Аналізатор веб-контенту" / О. Трач, С. Федушко //Інформація, комунікація, суспільство 2016 : матеріали 5-ої Міжнар. наук. конф. ІКС – 2016, 19-21 трав. 2016р., Україна, Львів, Славське / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2016. С. 74-75.
 6. Trach O. Functional-network model of tasks performance of virtual communication life cycle directions / O. Trach, A. Peleshchyshyn // Proceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference (CSIT 2016). Lviv Polytechnic Publishing House. 2016. Pp. 108-110.


2015

Публікації у фахових наукових виданнях

 1. Пелещишин А. М. Дослідження системи організаційних заходів з формування інформаційного образу ВНЗ / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж, О. Р. Трач // «Інформатизація вищого навчального закладу». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – с. 65-75.
 2. Пелещишин А. М. Основні етапи життєвого циклу формування студентських спільнот ВНЗ / А. М. Пелещишин, О. Р. Трач // «Інформатизація вищого навчального закладу». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – с. 76-84.

Публікації у матеріалах конференцій

Українські конференції:

 1. Пелещишин А. М. Напрями інформаційної діяльності при формуванні віртуальної спільноти / А. М. Пелещишин, О. Р. Трач // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7-9 квітня 2015 р., Національний авіаційний університет / ред. кол. Тюрменко І. І, та ін.. – К.: «Талком», 2015.
 2. Пелещишин А. М. Актуальність організації життєвого циклу віртуальної спільноти / А. М. Пелещишин, О. Р. Трач // Інформація, комунікація, суспільство 2015 : матеріали 4-ої Міжнар. наук. конф. ІКС – 2015, 20-23 трав. 2015р., Україна, Львів, Славське / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2015. С. 56-57.
 3. Корж Р. О. Захист репутації ВНЗ в соціальних середовищах Інтернету / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин, О. Р. Трач // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 7-ї науково-практичної конференції. м. Львів, 17-19 листопада 2015 року./ Відп. за випуск Л.Д. Озірковський – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.– Бібліогр.: 6 назви. – с. 108-113.

2014

Публікації у фахових наукових виданнях

 1. Пелещишин А. М. Визначення комплексу показників віртуальної спільноти для вищих навчальних закладів / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж, О. Р. Трач // Східно–Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2014. - №2/2 (68) – С. 16-23. Бібліогр.: 12 назв.
 2. Пелещишин А. М. Визначення етапів життєвого циклу віртуальної спільноти / А. М. Пелещишин, О. Р. Трач // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Випуск 20. – Київ, 2014. С. 133-137.

Публікації у матеріалах конференцій

Українські конференції:

 1. Determination of the Set of Virtual Communities Indicators for Higher Education Institutions (HEI) / R. Korzh, A. Peleshchyshyn, O. Trach // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії: матеріали XII Міжнар. конф., присвяч. 170-річчю заснування Національного університету «Львівська політехніка», 25.02–01.03 2014 р., Львів, Славське, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – С. 357-360.
 2. Трач О. Основні стадії життєвого циклу віртуальної спільноти / О. Трач, А. Пелещишин // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матеріали 3-ої Міжнар. наук. конф. ІКС – 2014, 21-24 трав. 2014р., Україна, Львів, Славське / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л., 2014.

Трач Ольга Романівна