Відмінності між версіями «Список наукових праць Комової Марії»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Дисертація == Сташко М.В. Формування та розвиток української бібліотечно-бібліографіч...)
 
 
Рядок 1: Рядок 1:
== Дисертація ==
 
Сташко М.В. Формування та розвиток української бібліотечно-бібліографічної термінології : дис. канд. філол. наук : 10.02.01 / Сташко Марія Василівна; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 1999. — 188 л.
 
== Монографії ==
 
# Сташко М.В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / М.В. Сташко; Ред. Г.Л. Вознюк. — Львів: ЛПІ, 1991. — 103 с.
 
# Сташко М.В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / М.В. Сташко; Наук. ред. Л.М. Полюга. — 2-е вид., перероб. і доп. — Львів: СП “БаК”, 1996. — 197 с.
 
# Комова М.В. Лев Полюга: біобібліогр. покажч. / Держ. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. — Львів, 2000. — 88 с. — (Біобібліогр. вчених Львів. політехніки; вип. 20).
 
# Анатоль Вовк: біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; Уклад. Б.Є. Рицар, М.В. Комова. — Львів: Ліга-Прес, 2002. — 64 с. — (Термінографічна серія Словосвіт).
 
# Комова М.В. Документознавча термінологія: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. — Львів, 2003. — 167 с.
 
# Комова М.В. Українська термінографія (1948-2002): бібліограф. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. — Львів: Ліга-Прес, 2003. — 112 с. — (Термінографічна серія Словосвіт).
 
# Комова М.В. [Посвята Л.О. Симоненко] / М.В. Комова // Людмила Олександрівна Симоненко / Нац. академія наук України. — Умань, 2006. — С. 15-16. — (Біобібліогр. вчених України).
 
# Комова М.В. Діловодство: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. — Львів: Тріада-Плюс, 2006, 2007, 2009, 2011. — 220 с.
 
# Комова М.В. Документознавство: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. — Львів: Тріада-Плюс, 2007. — 294 с.
 
# Комова М.В. Складання ділових документів: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. — Львів: Тріада-Плюс, 2007. — 157 с.
 
# Комова М.В. Майстер, учитель, наставник / М.В. Комова // Берегиня української термінології: До 75-річчя з дня народження професора Людмили Олександрівни Симоненко / Нац. академія наук України.  Комітет наук. термінології. — К., 2011. — С. 25-26. — (Біобібліогр. вчених України).
 
# Комова М.В. Українська документознавча термінологія: шляхи формування та функційні особливості: монографія / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. — Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2011. — 315 с.
 
# Комова М.В. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій в засобах масової інформації: монографія / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. — Львів, 2012. — 250 с.
 
# Комова М.В. Керування документаційними процесами: навч. посібник / М.В. Комова, А.М. Пелещишин, Т.М. Білущак. — Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2013. — 188 с.
 
# Комова М.В. Документальна та інтерпретаційна природа контенту в соціальних комунікаціях: монографія / М.В. Комова. — Львів: Тріада-плюс, 2014. — 384 с.
 
# Komova M. The impact of convergence on the development of typological structure of new media // Around the Book, the Library and Information: The present state — challenges — prospect: [monograph]. — Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, 2014. — P. 249-256.
 
  
== Статті, тези конференцій ==
+
{| class="wikitable"
# Сташко М.В. З досвіду створення словника української бібліотечної термінології // II Міжнар. наук. конф. “Проблеми укр. наук.-техн. термінології”: тези доп. Львів, 1993. — С. 249-252.
+
|-
# Сташко М.В. До питання про стандартизацію видавничої та бібліотечної термінології // Вузівська бібліотека: наук.-метод. збірник. — Вип. 3. Львів, 1994. — С. 85-89.
+
! 1.
# Сташко М.В. Про стандартизацію бібліотечно-бібліографічної термінології // III Міжнар. наук. конф. “Проблеми укр. наук.-техн. термінології”: тези доп. Львів, 1994. — С. 223-224.  
+
!Книги
# Сташко М.В. До історії формування української бібліотечно-бібліографічної термінології // Українська термінологія і сучасність: Тези доп. Всеукр. наук. конф. / НАН України. Інукр. мови. — К.,1996. — С. 48.
+
!16
# Сташко М.В. Відображення бібліотечно-бібліографічної термінології на сторінках української лексикографії та архівних документів бібліотек / кінець XIX — початок XX століття / М.В. Сташко // Збірник наукових праць відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф.П. Максименка ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України. — Львів, 1997. С. 19-25.
+
|-
# Сташко М.В. Теоретичні засади творення та розвитку української бібліотечної термінології в 20-ті роки XX століття / М.В. Сташко // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць / НАН України. Ін-т укр. мови. К., 1997. С.124-129.
+
|1.1.
# Сташко М.В. Абсолютні синоніми в бібліотечній термінології / М.В. Сташко // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць / НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 1998. — С. 178-180.
+
|Вітчизняні монографіїї
# Сташко М.В. Термінологізація бібліотечних понять як результат вторинної номінації / М.В. Сташко // Вісник Держ. ун-ту “Львів. політехніка”. — Львів, 1998. — № 336: Проблеми укр. термінології. С. 317-318.
+
|3
# Сташко М.В. Товариство “Просвіта” і становлення бібліотечної термінології / М.В. Сташко // Українська мова: З минулого в майбутнє: зб. наук. праць / НАН України. Інукр. мови. — К., 1998. С. 111-113.
+
|-
# Сташко М.В. Семантичні особливості слів з терміноелементом бібліо- / М.В. Сташко // Вісник Держ. ун-ту “Львів. політехніка”. — Львів, 2000. 402: Проблеми укр. термінології. С. 311-314.
+
|1.2.
# Комова М.В. 50 років української термінологічної лексикографії / М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. — Львів, 2002. 453: Проблеми укр. термінології. С. 496-501.
+
|Закордонні монографії
# Комова М.В. Українське термінологічне словникарство / М.В. Комова // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць / НАН України. Інукр. мови. — К., 2003. С. 289-292.
+
|1
# Комова М.В. Тенденції розвитку староукраїнської і старобілоруської термінологічної лексики документно-комунікаційної сфери / М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. Львів, 2004. — № 503: Проблеми укр. термінології. С. 163-166.
+
|-
# Комова М.В. Наукова термінологія як чинник формування національної мови / М.В. Комова // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Вип. 6 / НАН України. Інукр. мови. — К., 2005. С. 17-21.
+
|1.3.
# Комова М.В. Розвиток української термінографії (1948-2002) // Національні інтереси: Наук. аналіт.-інформ. збірник. Вип. 12. Львів, 2005. С. 61-78. (Серія Безпека державної мови України).
+
|Навчальні посібники
# Комова М.В. Семантичне творення термінів на означення документів / М.В. Комова // Вісник Держ. ун-ту “Львів. політехніка”. — Львів, 2005. 538: Проблеми укр. термінології. С. 78-83.
+
|5
# Комова М.В. Проблеми захисту документів / О.Р. Гарасим, М.В. Комова // Сборник трудов международной студенческой научно-технической конференции “Информатика и компьютерные технологии”. — Донецк: ДонНТУ, 2007.
+
|-
# Комова М.В. Термінологія в контексті реалізації мовної політики України в книговидавничій сфері / М.В. Комова // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. Вип. 7 / НАН України. Інукр. мови. — К., 2007. С. 65-69.
+
|1.4.
# Комова М.В. Захист конфіденційної інформації / О.Р. Гарасим, М.В. Комова // Зб. тез доп. 65-ї наукової конференції НУ “ЛП”. — Львів, 2008.
+
|Бібліографічні посібники
# Комова М.В. Класифікація термінологічних словників / М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. — Львів, 2008. 620: Проблеми укр. термінології. С. 144-146.
+
|5
# Комова М.В. Організація захисту конфіденційних документів / О.Р. Гарасим, М.В. Комова // Інформатика та та комп’ютерні технології / Донец. нац. техн. ун-т: зб. міжнар. наук.-техн. конф. (Донецьк, 25-27 листопада 2008). — Донецьк, 2008. — С. 168-170.
+
|-
# Комова М.В. Роль документів у промисловому шпіонажі / О.Р. Гарасим, М.В. Комова // Тези першої університетської конференції молодих науковців “Актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук”. — Львів, 2008. С. 39-41.
+
|1.5.
# Комова М.В. Виявлення підроблень корпоративної документної інформації та її захист / М.В. Комова, О.Р. Гарасим // Документознавство. Біблоіотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-21 травня 2009). — К., 2009. С. 50-52.
+
|Словники
# Комова М.В. Взаємозв’язок та захист електронних і паперових документів як чинник інформаційної безпеки / О.Р. Гарасим, М.В. Комова // Зб. тез доп. 66-ї наукової конференції НУ “ЛП”. — Львів, 2009.
+
|2
# Комова М.В. Авторизація матеріалів у ЗМІ як чинник достовірності інформації / М.В. Комова // Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И.Вернадского. Т. 23 (62). — № 4. — Серия “Филология. Социальные коммуникации”. — Симферополь, 2010. — С. 183-186.
+
|-
# Комова М.В. Керування документацією як компонент системи управління якістю / М.В. Комова // Документознавство. Біблоіотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2010) / наук. ред.: М.С. Слободяник. — К., 2010. С. 88-89.
+
! 2.
# Комова М.В. Модальність текстів мас-медіа як вияв авторської інтенції в соціальній комунікації / М.В. Комова // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 09-11 вересня 2010). — Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, 2010. — С. 74-75.  
+
!Статті з соціальних комунікацій
# Комова М.В. Організація захищеного електронного документообігу в мережах електронного урядування / О.Р. Гарасим, М.В. Комова, В.В. Литвин // Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг / Донец. нац. техн. ун-т: зб. матеріалів І всеукр. наук.-техн. конф. (Донецьк, 19-21 травня 2010). — Донецьк, 2010. — С. 276-280.
+
!76
# Комова М.В. Співвідношення об’єктивності та суб’єктивності в процесі інтерпретації фактів в соціальних комунікаціях / М.В. Комова // Наукові записки Інституту журналістики / КНУ ім. Т. Шевченка. — Т. 40. — К., 2010. — С. 103-106.
+
|-
# Комова М.В. Творення термінів соціальної комунікації / М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. — Львів, 2010. 675: Проблеми укр. термінології. С. 115-120.
+
|2.1.
# Комова М.В. Типологія авторів повідомлень у засобах масової інформації / М.В. Комова // Світові стандарти світової журналістики: зб. наук. праць. Черкаси, 2010. С. 359-362.
+
|Статті уфахових періодичних виданнях, збірниках
# Комова М.В. Дискурс як засіб інтерпретації фактів у ЗМІ / М.В. Комова // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 25. Камянець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2011. С. 279-282.
+
|35
# Комова М.В. Документ в журналістиці: технологічне балансування / М.В. Комова // Діалог: Медіа-студії: Зб. наук. праць / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. — № 12. — Одеса: “Астропринт”, 2011. С. 30-35.
+
|-
# Комова М.В. До проблеми ідентичності віддзеркалення мас-медіа реалій / М.В. Комова // Тези VIII міжнарод. наук.-практ. конф. “Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття”. 27-28 жовтня 2011 р., Львів. — Львів, 2011. С. 290-292.
+
|2.1.
# Комова М.В. Жанрові особливості використання фактологічного принципу подання інформації в ЗМК / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: Науковий журнал / Київ. Міжнарод. ун-т., Дон. нац. ун-т. Т.1. К., 2011. С. 141-143.
+
|Статті уфахових періодичних виданнях, збірниках
# Комова М.В. Комунікація міста як урбаністичного середовища: до постановки наукової проблеми / М.В. Комова // Збірник праць НДІ пресознавства / Відп. ред. М.М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. — Львів, 2011. — Вип. 1(19). С. 329-334.
+
|35
# Комова М.В. Мотивація інтерпретації соціально-політичних фактів у ЗМІ / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. — 2011 — № 1. — Запоріжжя, 2011. С. 22-26. — (Серія “Соціальні комунікації”).
+
|-
# Комова М.В. Правове регулювання відтворення фактів і документів у ЗМК / М.В. Комова // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права: Зб. наук. статей. Львів, 2011. — С. 122-125.
+
|2.1.1
# Комова М.В. Ресурси соціальної наукової комунікації в аспекті розвитку українського термінознавства у роки незалежності України / М.В. Комова // Вісник Львівського університету: зб. наук. праць. — Вип. 34. — Ч. 1. —Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. С. 116-122. — (Серія “Журналістика”).
+
|Статті у вітчизняних фахових періодичних виданнях
# Комова М.В. Роль засобів масової комунікації у формуванні стереотипів масової свідомості / М.В. Комова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия “Филология. Социальные коммуникации”. — Т. 24 (64). — № 4. — Ч. 1. — Симферополь, 2011. С. 147-151.
+
|25
# Комова М.В. Тенденції застосування документального принципу подання інформації в системі соціальних комунікації / М.В. Комова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17-19 травня 2011) / наук. ред.: М.С. Слободяник К., 2011. С. 105-107.
+
|-
# Комова М.В. Типологія документів як системотвірна категорія / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн . — 2011 — № 4. — Запоріжжя, 2011. — C. 11-15. — (Серія “Соціальні комунікації”).
+
|2.1.2
# Комова М.В. Фактологічне поле в контексті соціальної взаємодії / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. — 2011. — № 2. — Запоріжжя, 2011. С. 26-29. — (Серія “Соціальні комунікації”).
+
|Статті у закордонних періодичних виданнях
# Комова М.В. Вияви структурно-функціональної модернізації ЗМІ / М.В. Комова // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова]. — К.: Інститут журналістики, 2012. С. 33-38.
+
|10
# Комова М.В. Документальність подання інформації в масовій комунікації / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. [гол. ред. О.М. Холод] / Київ. міжнарод. ун-т. — Т.7. К.: КиМУ, ДонНУ, 2012. С. 42-45.
+
|-
# Комова М.В. Еволюція конфліктологічного підходу до інтерпретації суспільних подій в ЗМІ / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. [гол. ред. О.М. Холод] / Київ. міжнарод. ун-т. — Т.5. — К.: КиМУ, ДонНУ, 2012. С. 41-44.
+
|2.2.
# Комова М. Електронні джерела будівельної нормативної документації / М.В. Комова, Н. Вовк // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали I міжнарод. наук. конф. ІКС-2012, 25-28 квітня 2012 року (м. Львів) / НУ “Львівська політехніка”. Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. Інформаційних систем і мереж. Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2012. С. 44-45.
+
|Статті, тези у наукометричних журналах
# Комова М.В. Інтерпретаційно-конфліктне наповнення діяльності мас-медіа як предмет вивчення українською журналістикою / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. — 2012. — № 4 (12). — Запоріжжя, 2012. — С. 77-80. — (Серія “Соціальні комунікації”).
+
|1
# Комова М.В. Керування контентом колективного користування / М.В. Комова // Теле та радіожурналістика: зб. наук. праць. — Вип.12. — Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. С. 319-325.
+
|-
# Комова М.В. Комунікаційна сфера конвергентних перетворень засобів масової комунікації / М.В. Комова // Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф.: у 3 т. / відп. ред. В.М. Галич. Т. І. Луганськ: Вид-во ДЗ “ЛНУ ім. Т. Шевченка”, 2012. С. 65-72.
+
|2.3.
# Комова М. Комунікаційні традиції української термінології як вияв соціальної пам’яті/ М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. — Львів, 2012. — № 733: Проблеми укр. термінології. С. 18-23.
+
|Статті у нефахових наукових збірниках, тези
# Комова М.В. Комунікаційні характеристики публіцистичного тексту / М.В. Комова // Мова. Суспільство. Журналістика: Зб. матеріалів ХVIII міжнарод. наук.-практ. конф. з проблем функціювання і розвитку української мови “Мова. Суспільство. Журналістика” (на пошану професорів А.І. Мамалиги, О.Д. Пономарева з нагоди ювілеїв) (м. Київ, 6 квітня 2012 року). К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. — С. 65-70.
+
|40
# Комова М. Основні етапи документування процесу приватизації державних підприємств / М.В. Комова, М. Марутяк // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали I міжнарод. наук. конф. ІКС-2012, 25-28 квітня 2012 року (м. Львів) / НУ “Львівська політехніка”. Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. Інформаційних систем і мереж. Львів: Вид-во Львівської політехнки., 2012. С. 46-47.
+
|-
# Комова М.В. Принципи інтерпретаційно-конфліктного наповнення соціальної дійсності / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. — 2012. — № 1 (9). — Запоріжжя, 2012. С. 14-17. — (Серія “Соціальні комунікації”).
+
|2.3.1.
# Комова М.В. Пріоритети трансформаційної моделі розвитку соціальних комунікацій / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. [гол. ред. О.М. Холод] / Київ. міжнарод. ун-т. — Т.8. К.: КиМУ, ДонНУ, 2012. С. 46-49.
+
|Статті у наукових збірниках
# Комова М.В. Розбудова типологічної структури нових медіа / М.В. Комова // Діалог: Медіа-студії: Зб. наук. праць / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. — № 15. — Одеса: “Астропринт”, 2012. С. 147-155.
+
|11
# Комова М.В. Розвиток термінознавчих досліджень як вияв соціальних комунікацій в науковій сфері / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. [гол. ред. О.М. Холод] / Київ. міжнарод. ун-т. — Т.5. — К.: КиМУ, ДонНУ, 2012. С. 38-41.
+
|-
# Комова М.В. Соціальна взаємодія як засіб інформаційного впливу / М. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали I міжнарод. наук. конф. ІКС-2012, 25-28 квітня 2012 року (м. Львів) / НУ “Львівська політехніка”. Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. Інформаційних систем і мереж. — Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2012. С. 42-43.
+
|2.3.2.
# Комова М.В. Теоретичні засади інтерпретаційної діяльності ЗМІ / М.В. Комова // Соціальні комунікації: Зб. наук. статей. — 2012. — квітень. — Тернопіль, 2012. — С.14-19.
+
|Тези конференцій
# Комова М.В. Теоретичні засади моделювання інтерпретаційної діяльності ЗМІ / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. — 2012. — № 3 (30). — Запоріжжя, 2012. С.43-47. — (Серія “Гуманітарні науки”).
+
|29
# Комова М.В. Характеристики фактологічного принципу подання інформації в ЗМІ / М.В. Комова // Вісник Львівського університету: зб. наук. праць. — Вип. 37. — Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. С. 46-52. — (Серія “Журналістика”).
+
|-
# Комова М.В. Інформаційний поріг соціальних трансформацій / М.В. Комова, Л. Винник // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 2-ї міжнарод. наук. конф. ІКС-2013, 16-19 травня 2013 року (м. Львів - Славське) / НУ “Львівська політехніка”. Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. Інформаційних систем і мереж. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 74-75.  
+
! 3.
# Комова М.В. Конвергентність керування інформацією / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 2-ї міжнарод. наук. конф. ІКС-2013, 16-19 травня 2013 року (м. Львів - Славське) / НУ “Львівська політехніка”. Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. Інформаційних систем і мереж. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. С. 34-35.
+
!Статті з науково-технічної термінології
# Комова М.В. Концепції системної трансформації медіа / М.В. Комова // Українське журналістикознавство / КНУ ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. — Вип. 14. — К., 2013. С. 15-19.
+
!23
# Комова М.В. Публіцистичний текст як фактор соціального управління / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. — 2013. — № 3-4 (15-16). — Запоріжжя, 2013. С. 93-96. — (Серія “Соціальні комунікації”).
+
|-
# Комова М.В. Реалізація соціальних інтересів в мас-медійній практиці / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. — 2013. — № 2-3 (33-34). — Запоріжжя, 2013. С. 71-74. — (Серія “Гуманітарні науки”).
+
|3.1.
# Комова М.В. Фактологічність та документальність інформації як чинники інформаційного впливу ЗМК / М.В. Комова /// Діалог: Медіа-студії: Зб. наук. праць / Одес. нац. унім. І.І. Мечнікова. — № 16. — Одеса: “Астропринт”, 2013. С. 227-235.
+
|Статті у фахових періодичних виданнях, збірниках
# До теоретичного осмислення теорії Ж. Бодрійяра про симуляцію в мас-медіа / М.В. Комова // Теле та радіожурналістика: зб. наук. праць. — Вип. 13. —  Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2014. С. 87-95.
+
|15
# Комова М.В. Модерністські філософсько-естетичні теорії функціональної трансформації медіасередовища / М.В. Комова // Наукові записки Інституту журналістики / КНУ ім. Т. Шевченка. — Т. 56. К., 2014. С. 164-171.
+
|-
# Комова М.В. Симуляція як база функціональної трансформації медіасередовища / М.В. Комова // Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 10 квітня 2014 року). — К.: Ін-т журналістики, 2014. — C. 76-78.
+
|3.2.
# Комова М.В. Симуляція як база функціональної трансформації медіасередовища / М.В. Комова // Наукові записки Інституту журналістики / КНУ ім. Т. Шевченка. — Т. 57. — К., 2014. — С. 179-188.
+
|Статті у нефахових наукових збірниках
# Комова М.В. Співвідношенні інформації і смислу в контенті мас-медіа / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 3-ї міжнарод. наук. конф. ІКС-2014, 21-24 травня 2014 року (м. Львів - Славське) / НУ “Львівська політехніка”. Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. Інформаційних систем і мереж. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. С. 234-235.
+
|8
# Комова М.В. Відбір фактологічної інформації в контексті керування інформаційними потоками / М.В. Комова // Український соціум та медіа: динаміка взаємодії (2010 — 2015 рр.): матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2015 р.) [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова] — К.: Інститут журналістики, 2015. С. 92-95.
+
|}
# Комова М.В. Громадська думка як результат соціальної взаємодії мас медіа і суспільства / М.В. Комова // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Вип. 22. — К., 2015. — С. 6-11. — (Серія “Журналістика”).
+
 
# Комова М.В. Фактологічна інформація в мас медіа / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 4 міжнарод. наук. конф. ІКС-2012, 20-23 травня 2015 року (м. Львів - Славське) / НУ “Львівська політехніка”. Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. Інформаційних систем і мереж. Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2015. С. 104-105.
+
==''' Книги'''==
# Комова М.В. Информационная модель исследования социальных трансформаций [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем: период. науч. изд. — Красноярск, 2013. — № 6 (26). — Режим доступа: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013.html.
+
=== Вітчизняні монографії===
# Комова М.В. Симулякры как средства манипуляции общественным сознанием: в свете теории Ж. Бодрийяра [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем: период. науч. изд. — Красноярск, 2013. — № 11. — Режим доступа: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013.html.
+
#Комова М.В. Документальна та інтерпретаційна природа контенту в соціальних комунікаціях: монографія / М.В. Комова. – Львів: Тріада-плюс, 2014. – 384 с.
# Комова М.В. Структурно-функциональная модернизация средств массовой коммуникации // Социосфера: науч.-метод и теорет. журнал. — 2013. — № 2. С. 121-125.
+
#Комова М.В. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій в засобах масової інформації: монографія / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, 2012. – 250 с.
# Комова М.В. Управление контентом в современном коммуникационном пространстве // Современные исследования социальных проблем: период. науч. изд. — Красноярск, 2013. — № 2 (14). С. 66-86.
+
#Комова М.В. Українська документознавча термінологія: шляхи формування та функційні особливості: монографія / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В.Комова. Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011. – 315 с.
# Komova M. Trend in documentation and information education // Biblioteka, ksiazka, Informacja, Internet. 2010 / Instytut Bibliotekoznavstva I Informacji Naukowej UMCS w Lublinie. — Lublin, 2010. — P. 58-63.
+
=== Закордонні монографії===
# Komova M. Concepts of system transformation of media // Biblioteka, ksiazka, Informacja, Іnternet. 2012 / Instytut Bibliotekoznavstva I Informacji Naukowej UMCS w Lublinie. — Lublin, 2012. — P. 73-80.
+
#Komova M. The impact of convergence on the development of typological structure of new media // Around the Book, the Library and Information: The present state – challenges – prospect: [monograph]. – Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, 2014. – C. 249 – 256.  
# Komova M. Contemporary Strategic Contexts in Mass Media Activity // Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences. — Vol. 2. — No. 5. — 2013. —  P. 1-4.
+
=== Навчальні посібники===
# Komova M. Peculiarities of applying of documentary principle of media practice (Особливості застосування документального принципу медіа практики) // Acta Humanitas:  casopis pro spolecenske vedy. Rocnik III. C.2. — 2013. — Kolin, 2013. — P. 63-68.
+
#Комова М.В. Документознавча термінологія: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, 2003. – 167 с.
# Komova M. Peculiarities of Applying of Documentary Principle of Media Practice // Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences. — Vol. 2. — No. 6. —  2013. —  P. 18-20.
+
#Комова М.В. Діловодство: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, Тріада-Плюс, 2006, 2007, 2009, 2011. – 220 с.
# Komova M. Formation Criteria of Evidence Base of Journalism of News // Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences. — Vol. 3. — № 1. — 2014. — P. 10-12.
+
#Комова М.В. Складання ділових документів: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, Тріада-Плюс, 2007. – 157 с.
 +
#Комова М.В. Документознавство: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, Тріада-Плюс, 2007. – 294 с.
 +
#Комова М.В. Керування документаційними процесами: навч. посібник / М.В. Комова, А.М. Пелещишин, Т.М. Білущак. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 188 с.
 +
===  Бібліографічні посібники===
 +
#Комова М.В. Лев Полюга: біобібліогр. покажч. / Держ. ун“Львів. політехніка”; М.В. Комова.– Львів, 2000. – 88 с. – [Біобібліогр. вчених Львів. політехніки; вип. 20].
 +
#Анатоль Вовк: біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; Уклад. Б.Є. Рицар, М.В. Комова. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – 64 с. – [Термінографічна серія Словосвіт].
 +
#Комова М.В. Українська термінографія (1948-2002): бібліограф. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В.Комова. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 112 с. – [Термінографічна серія Словосвіт].
 +
#Комова М.В. [Посвята Л. О. Симоненко] / М.В. Комова //Людмила Олександрівна Симоненко / Нац. академія наук України. – Умань, 2006. С.15 –16. – [Біобібліогр. вчених України].
 +
#Комова М.В. Майстер, учитель, наставник / М.В. Комова // Берегиня української термінології: До 75-річчя з дня народження професора  Л.О. Симоненко / Нац. академія наук України. Комітет наук. термінології. К., 2011. С. 25-26. – [Біобібліогр. вчених України].
 +
=== Словники===
 +
#Сташко М.В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / М.В. Сташко; Ред. Г.Л. Вознюк. – Львів: ЛПІ, 1991.– 103 с.
 +
#Сташко М.В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / М.В. Сташко; Наук. ред. Л.М. Полюга. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: СП “БаК”, 1996. – 197 с.
 +
 
 +
==''' Статті з соціальних комунікацій '''==
 +
=== Статті уфахових періодичних виданнях, збірниках===
 +
==== Вітчизняні у фахові періодичні видання====
 +
''2010 ''
 +
#1. Комова М.В. Співвідношення об’єктивності та суб’єктивності в процесі інтерпретації фактів в соціальних комунікаціях / М.В.Комова // Наукові записки Інституту журналістики / КНУ ім. Т.Шевченка. – Т. 40. – К., 2010. – С. 103 – 106.
 +
''2011 ''
 +
#Комова М.В. Ресурси соціальної наукової комунікації в аспекті розвитку українського термінознавства у роки незалежності України / М.В.Комова // Вісник Львівського університету: зб. наук. праць. – Вип. 34. – Ч. 1. –Львів: Львів. нац. унім. І.Франка, 2011. С. 116 – 122. – (Серія «Журналістика»).
 +
#Комова М.В. Мотивація інтерпретації соціально-політичних фактів у ЗМІ / М.В.Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2011 – 1. – Запоріжжя, 2011. С. 22 – 26. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 +
#Комова М.В. Фактологічне поле в контексті соціальної взаємодії / М.В.Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2011. 2. – Запоріжжя, 2011. С. 26 – 29. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 +
#Комова М. Типологія документів як системотвірна категорія / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн . – 2011 – № 4. – Запоріжжя, 2011. – C. 11 – 15. – (Серія «Соціальні комунікації»).  
 +
#Комова М.В. Документ в журналістиці: технологічне балансування / М.В.Комова // Діалог: Медіа-студії: Зб. наук. праць / Одес. нац. унім. І.І.Мечнікова. – № 12. – Одеса: «Астропринт», 2011. С. 30 – 35.
 +
#Комова М.В. Комунікація міста як урбаністичного середовища: до постановки наукової проблеми / М.В. Комова // Збірник праць НДІ пресознавства / Відп. ред. М.М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2011. – Вип. 1(19). С. 329 – 334.
 +
''2012''
 +
#Комова М.В. Характеристики фактологічного принципу подання інформації в ЗМІ / М.В. Комова // Вісник Львівського університету: зб. наук. праць. Вип. 37 . –Львів: Львів. нац. унім. І.Франка, 2012. С. 46 – 52. – (Серія «Журналістика»).
 +
#Комова М. В. Керування контентом колективного користування / М.В.Комова // Теле та радіожурналістика: зб. наук. праць. Вип.12. Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2012. С. 319-325.
 +
#Комова М.В. Принципи інтерпретаційно-конфліктного наповнення соціальної дійсності / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2012. – № 1 (9). – Запоріжжя, 2012. – С. 14 – 17. – (Серія «Соціальні комунікації»).  
 +
#Комова М.В. Теоретичні засади моделювання інтерпретаційної діяльності ЗМІ / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2012. 3 (30). – Запоріжжя, 2012. С.43 – 47. – (Серія «Гуманітарні науки»).
 +
#Комова М.В. Інтерпретаційно-конфліктне наповнення діяльності мас-медіа як предмет вивчення українською журналістикою / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2012. – № 4 (12). – Запоріжжя, 2012. – С. 77 – 80. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 +
#Комова М. В. Розбудова типологічної структури нових медіа / М.В. Комова // Діалог: Медіа-студії: Зб. наук. праць / Одес. нац. унім.. І.І.Мечнікова. – № 15. – Одеса: «Астропринт», 2012. С. 147 – 155.
 +
''2013 ''
 +
#Комова М.В. Реалізація соціальних інтересів в мас-медійній практиці / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2013. – № 2-3 (33-34). – Запоріжжя, 2013. – С. 71-74. – (Серія «Гуманітарні науки»).
 +
#Комова М.В. Публіцистичний текст як фактор соціального управління / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2013. 3-4 (15-16). – Запоріжжя, 2013. С. 93 – 96. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 +
#Комова М. В. Фактологічність та документальність інформації як чинники інформаційного впливу ЗМК / М.В. Комова // Діалог: Медіа-студії: Зб. наук. праць / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – № 16. – Одеса: «Астропринт», 2013. С. 227 – 235 с.
 +
#Комова М.В. Концепції системної трансформації медіа / М.В.Комова // Українське журналістикознавство / КНУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – Вип. 14. – К., 2013. С. 15 – 19.
 +
''2014 ''
 +
#Комова М.В. До теоретичного осмислення теорії Ж.Бодрійяра про симуляцію в мас-медіа / М.В.Комова // Теле та радіожурналістика: зб. наук. праць. – Вип. 13. –  Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2014. С. 87 – 95.  
 +
#Комова М.В. Модерністські філософсько-естетичні теорії функціональної трансформації медіасередовища / М.В.Комова // Наукові записки Інституту журналістики  /  КНУ  ім. Т.Шевченка. – Т. 56. – Київ, 2014. – С. 164 – 171.
 +
#Комова М.В. Симуляція як база функціональної трансформації медіасередовища / М.В.Комова // Наукові записки Інституту журналістики / КНУ ім. Т.Шевченка. Т. 57. – К., 2014. – С. 179 – 188.
 +
''2015 ''
 +
#Комова М.В. Сутність феномену факту та його функціонування в мас медіа / М.В.Комова // Актуальні питання масової комунікації : наук. журнал / Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 17. – C. 22 – 30.  
 +
#Комова М.В. Громадська думка як результат соціальної взаємодії мас медіа і суспільства / М.В.Комова // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С.7 – 12. – (Серія «Журналістика»).
 +
''2016 ''
 +
#Комова М.В. Джерела формування документно-комунікаційної спеціальної лексики / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – № 1. – Запоріжжя, 2016. – С. 103 – 107. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 +
''2017 ''
 +
#Комова М.В. Інтерпретаційна природа комунікаційної взаємодії / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – № 1. – Запоріжжя, 2017. С. 28 – 32. – (Серія «Соціальні комунікації»).  
 +
#Комова М.В. Дефініційні межі терміна «факт» / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – № 3. – Запоріжжя, 2017. – С. 29 – 36. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 +
==== Закордонні періодичні виданняя====
 +
''2010 ''
 +
#Komova M. Trend in documentation and information education // Biblioteka, ksiazka, Informacja, Internet. 2010 / Instytut Bibliotekoznavstva I Informacji Naukowej UMCS w Lublinie. – Lublin, 2010. – C. 58 – 63.
 +
''2012 ''
 +
#Komova M. Concepts of system transformation of media // Biblioteka, ksiazka, Informacja, Іnternet. 2012 / Instytut Bibliotekoznavstva I Informacji Naukowej UMCS w Lublinie. – Lublin, 2012. – C.73 – 80.  
 +
''2013 ''
 +
#Комова М.В. Симулякры как средства манипуляции общественным сознанием: в свете теории Ж. Бодрийяра // Современные исследования социальных проблем: период. науч. изд. – Красноярск, 2013. – № 11. [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013.html. – DOI : 10.12731/2218-7405-2013-11-11.  
 +
#Комова М.В. Информационная модель исследования социальных трансформаций // Современные исследования социальных проблем: период. науч. изд. – Красноярск, 2013. – № 6 (26). [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013.html. – DOI : 10.12731/2218-7405-2013-6-33.  
 +
#Комова М.В. Управление контентом в современном коммуникационном пространстве // Современные исследования социальных проблем: период. науч. изд. – Красноярск, 2013. – № 2 (14). – С. 66 – 86.
 +
#Комова М.В. Структурно-функциональная модернизация средств массовой коммуникации // Социосфера:  науч.-метод  и  теорет. журнал. – 2013. – № 2. – С. 121 – 125.
 +
#Komova M. Contemporary Strategic Contexts in Mass Media Activity // Global  Journal  of  Interdisciplinary  Social  Sciences. – Vol. 2. – №. 5. – 2013. – Р. 1 – 4.
 +
3Komova M. Peculiarities of Applying of Documentary Principle of Media Practice // Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences. – Vol. 2. – № 6. – 2013. – Р. 18 – 20.
 +
''2014 ''
 +
#Komova M. Formation Criteria of Evidence Base of Journalism of News // Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences. – Vol. 3. – № 1. – 2014. – Р. 10 – 12.
 +
''2016 ''
 +
#Komova M. Fact and factual information in the mass media / Folia Bibliologica. – Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, 2016. – Vol. 58. – Р. 159 – 167. – DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2016.1.159
 +
=== Статті, тези в наукометричних журналах===
 +
#Peleshchyshyn A. Development of method of search and identification of historical information in the social environment of the Internet /A.Peleshchyshyn, Т.Bilushchak, M.Komova  // Proceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT-2017). – Lviv, 05-08 September 2017. – 2017. – P. 196–199.
 +
=== Статті у нефахових збірниках, тези===
 +
==== Статті у наукових збірниках====
 +
''2010 ''
 +
#Комова М.В. Авторизація матеріалів у ЗМІ як чинник достовірності інформації / М.В. Комова // Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И.Вернадского. – Т. 23 (62). – 4. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Симферополь, 2010. –        С. 183 – 186.
 +
#Комова М.В. Типологія авторів повідомлень у засобах масової інформації / М.В.Комова // Світові стандарти світової журналістики: зб. наук. праць. Черкаси, 2010. С. 359 362.
 +
''2010 ''
 +
#Комова М.В. Жанрові особливості використання фактологічного принципу подання інформації в ЗМК / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: Науковий журнал / Київ. Міжнарод. ун-т., Дон. нац. ун-т. – Т.1.– К., 2011. – С. 141 – 143.
 +
#Комова М.В. Роль засобів масової комунікації у формуванні стереотипів масової свідомості / М.В. Комова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 24 (64). – № 4. – Ч. 1. – Симферополь, 2011. – С. 147 – 151.
 +
#Комова М. Правове регулювання відтворення фактів і документів у ЗМК / М.В. Комова // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права: Зб. наук. статей. – Львів, 2011. – С. 122 – 125.
 +
#Комова М.В. Дискурс як засіб інтерпретації фактів у ЗМІ / М.В. Комова // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 25. Камянець-Подільський: ПП "Медобори-2006", 2011. С. 279 282.
 +
''2012 ''
 +
#Комова М.В. Пріоритети трансформаційної моделі розвитку соціальних комунікацій / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. / Київ. міжнарод. ун-т. – Т.8. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. С. 46 – 49.  
 +
#Комова М.В. Розвиток термінознавчих досліджень як вияв соціальних комунікацій в науковій сфері / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. / Київ. міжнарод. ун-т. – Т.5. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. С. 38 – 41.
 +
#Комова М.В. Еволюція конфліктологічного підходу до інтерпретації суспільних подій в ЗМІ / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. / Київ. міжнарод. ун-т. – Т.5. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. – С. 41 – 44.
 +
#Комова М.В. Документальність подання інформації в масовій комунікації / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. / Київ. міжнарод. ун-т. Т.7. К.: КиМУ, ДонНУ, 2012. С. 42 – 45.
 +
#Комова М. Теоретичні засади інтерпретаційної діяльності ЗМІ / М.В. Комова // Соціальні комунікації: зб. наук. статей. – 2012. – Квітень. – Тернопіль, 2012. – С.14 – 19.
 +
==== Тези конференцій====
 +
''2007 ''
 +
#Комова М.В. Проблеми захисту документів / О.Р. Гарасим., М.В. Комова // Сборник трудов международной студенческой научно-технической конференции «Информатика и компьютерные технологии». – Донецк: ДонНТУ. – 2007.
 +
''2008 ''
 +
#Комова М.В. Захист конфіденційної інформації / О.Р. Гарасим., М.В. Комова // Зб. Тез доп. 65-ї наукової конференції НУ «ЛП». – Львів, 2008.
 +
#Комова М.В. Організація захисту конфіденційних документів / О.Р. Гарасим, М.В. Комова // Інформатика та та комп’ютерні технології / Донец. нац. техн. ун-т: зб. міжнар. наук.-техн. конф. (Донецьк, 25-27
 +
#Комова М. В. Роль документів у промисловому шпіонажі / О.Р. Гарасим, М.В. Комова // Тези першої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук». – Львів, 2008. – С. 39-41.
 +
''2009 ''
 +
#Комова М.В. Виявлення підроблень корпоративної документної інформації та її захист / М.В. Комова, О.Р. Гарасим // Документознавство. Біблоіотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-21 травня 2009). – К., 2009. С. 50-52.
 +
#Комова М. В. Взаємозв’язок та захист електронних і паперових документів як чинник інформаційної безпеки / О.Р. Гарасим, М.В. Комова // Зб. Тез доп. 66-ї наукової конференції НУ «ЛП». Львів, 2009. – 212 с.
 +
''2010 ''
 +
#Комова М.В. Модальність текстів мас-медіа як вияв авторської інтенції в соціальній комунікації / М.В. Комова // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 09-11 вересня 2010). – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім.. М.Є.Жуковського «ХАІ», 2010. С. 74 – 75.  
 +
#Комова М.В. Організація захищеного електронного документообігу в мережах електронного урядування / О.Р. Гарасим, М.В. Комова, В.В. Литвин // Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг / Донец. нац. техн. ун-т: зб. матеріалів І всеукр. наук.-техн. конф. (Донецьк, 19-21 травня 2010). – Донецьк, 2010. С. 276 –280.
 +
#Комова М.В. Керування документацією як компонент системи управління якістю / М.В. Комова // Документознавство. Біблоіотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2010) / наук. ред.: М.С. Слободяник. – К., 2010. С. 88 – 89.  
 +
''2011 ''
 +
#Комова М. До проблеми ідентичності віддзеркалення мас-медіа реалій / М.В. Комова // Тези VIII міжнарод. Наук.-практ. конф. «Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття». 27-28 жовтня 2011 р., Львів. – Львів, 2011. С. 290 – 292.
 +
''2012 ''
 +
#Комова М.В. Вияви структурно-функціональної модернізації ЗМІ / М.В. Комова // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. К.: Інститут журналістики, 2012. С. 33 38.
 +
#Комова М. Комунікаційні характеристики публіцистичного тексту / М.В. Комова // Мова. Суспільство. Журналістика: Зб. матеріалів ХVIII міжнарод. наук.-практ. конф. з проблем функціювання і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (на пошану професорів А.І. Мамалиги, О.Д. Пономарева з нагоди ювілеїв) (м. Київ, 6 квітня 2012 року). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. С. 65 – 70.  
 +
#Комова М. Соціальна взаємодія як засіб інформаційного впливу / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали I міжнарод. наук. конф. ІКС-2012, 25-28 квітня 2012 року (м. Львів) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. інформаційних систем і мереж. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2012. С. 42 – 43.  
 +
#Комова М. Електронні джерела будівельної нормативної документації / М.В. Комова, Н. Вовк // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали I міжнарод. наук. конф. ІКС-2012, 25-28 квітня 2012 року (м. Львів) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. інформаційних систем і мереж. Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2012. С. 44 45.  
 +
#Комова М. Основні етапи документування процесу приватизації державних підприємств / М.В. Комова, М. Марутяк // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали I міжнарод. наук. конф. ІКС-2012, 25-28 квітня 2012 року (м. Львів) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. інформаційних систем і мереж. Львів: Вид-во Львівської політехнки., 2012. С. 46 – 47.  
 +
#Комова М.В. Комунікаційна сфера конвергентних перетворень засобів масової комунікації / М.В. Комова // Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. : у 3 т. / відп. ред. В.М. Галич. –  Т. І. Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ ім. Т. Шевченка”, 2012. С. 65 72.
 +
#Комова М.В. Тенденції застосування документального принципу подання інформації в системі соціальних комунікації / М.В. Комова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17-19 травня 2011) / наук. ред.: М. С. Слободяник – К., 2011. – С. 105 – 107.
 +
''2013 ''
 +
#Комова М. Конвергентність керування інформацією / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 2-ї міжнарод. наук. конф. ІКС-2013, 16-19 травня 2013 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. інформаційних систем і мереж. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 34 – 35.
 +
#Комова М., Винник Л. Інформаційний поріг соціальних трансформацій / М.В. Комова, Л. Винник // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 2-ї міжнарод. наук. конф. ІКС-2013, 16-19 травня 2013 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. інформаційних систем і мереж. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 74 – 75.
 +
''2014 ''
 +
#Комова М.В. Симуляція як база функціональної трансформації медіасередовища / М.В. Комова // Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 10 квітня 2014 року). К.: Ін-т журналістики, 2014. – C. 76 – 78.
 +
#Комова М. Співвідношенні інформації і смислу в контенті мас-медіа / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 3-ї міжнарод. наук. конф. ІКС-2014, 21-24 травня 2014 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. інформаційних систем і мереж. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. С. 234 – 235.  
 +
''2015 ''
 +
#Комова М.В. Відбір фактологічної інформації в контексті керування інформаційними потоками / М.В. Комова // Український соціум та медіа: динаміка взаємодії (2010 – 2015 рр.): матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2015р.). – К. : Інститут журналістики, 2015. С.92-95.  
 +
#Комова М. Фактологічна інформація в мас медіа / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 4 міжнарод. наук. конф. ІКС-2015, 20-23 травня 2015 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. Інформаційних систем і мереж. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2015. – С. 104 – 105.
 +
''2016 ''
 +
#Комова М.В. Термінологічні джерела української літературної мови / М.В. Комова // Мова. Суспільство. Журналістика: зб. матеріалів ХХІІ між народ. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 8 квітня 2016 року). К.: Видавець Паливода А. В., 2016. С. 62-66.
 +
#Комова М.В. Україна в концепції Єжи Гедройця на сторінках польських медіа / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 5 міжнарод. наук. конф. ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року (м. #Білущак Т. Віртуальний інформаційний простір архівних та бібліотечних установ / Т. Білущак, М. Комова, Ж. Мина // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 5 міжнарод. наук. конф. ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2016. С. 322 – 323.  
 +
#Канюка Н. Взаємодія наукової і загальновживаної мови / Н. Канюка, М. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 5 міжнарод. наук. конф. ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2016. –      С. 108 – 109.
 +
#Коновалова О. Іншомовні запозичення в українській термінології / О. Коновалова, М. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 5 міжнарод. наук. конф. ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2016. –      С. 110 – 111.  
 +
#Колбаснікова А. Суфіксальний спосіб творення соціально-комунікативних термінів /А. Колбаснікова,  М. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 5 міжнарод. наук. конф. ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2016. –  С. 112 – 113.  
 +
#Комова М. Когнітивно-емоційні відношення мас-медіа та аудиторії в процесі комунікативної взаємодії // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. . Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний ун-т, 2016. – С. 99 – 102.
 +
#Комова М.В. Формування прототермінології документно-комунікативної діяльності // Інформаційне суспільство: тенденції регіонального розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ISRDT-2016. – Львів: Вид-во”Редакція ”УП” , 2016. – С. 42 – 43.
 +
''2017 ''
 +
#Комова М., Фрейминг як технологія масового інформаційного впливу / М.В. Комова, Н. Канюка  // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 6 міжнарод. наук. конф. ІКС-2017, 18-20 травня 2017 року (м. Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2017. С. 296 – 297.
 +
#Комова М. Медіа-технології в арсеналі сучасної пропаганди / М.В. Комова, М. Перун // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 6 міжнарод. наук. конф. ІКС-2017, 18-20 травня 2017 року (м. Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2017. С. 174 – 175.  
 +
#Комова М. Технології масового інформаційного впливу / М.В. Комова, А. Колбаснікова, О. Коновалова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 6 міжнарод. наук. конф. ІКС-2017, 18-20 травня 2017 року (м. Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Львів : Вид-во Львівської політехнки, 2017. С. 170 – 171.
 +
#Комова М. Інституювання Records Management як компоненти управлінської діяльності / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 6 міжнарод. наук. конф.   ІКС-2017, 18-20 травня 2017 року (м. Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2017. –  С. 162 – 163.  
 +
==''' Статті з науково-технічної термінології'''==
 +
===Статті у фахових періодичних виданнях, збірниках ===
 +
''1997 ''
 +
#Сташко М.В. Відображення бібліотечно-бібліографічної термінології на сторінках української лексикографії та архівних документів бібліотек / кінець XIX - початок XX століття / М.В. Сташко // Збірник наукових праць відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф.П.Максименка ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України. – Львів, 1997. –      С. 19 – 25.
 +
#Сташко М.В. Теоретичні засади творення та розвитку української бібліотечної термінології в 20-ті роки XX століття / М.В. Сташко // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць / НАН України. Ін-т укр. мови. – К., 1997. С.124 – 129.
 +
''1998 ''
 +
#Сташко М.В. Абсолютні синоніми в бібліотечній термінології / М.В. Сташко // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць / НАН України. Ін-т укр. мови. – К., 1998. –            С. 178 – 180.
 +
#Сташко М.В. Товариство “Просвіта” і становлення бібліотечної термінології / М.В. Сташко // Українська мова: З минулого в майбутнє: зб. наук. праць / НАН України. Інукр. мови.- К.,1998. – С. 111 – 113
 +
#Сташко М.В. Термінологізація бібліотечних понять як результат вторинної номінації / М.В. Сташко // Вісник Держ. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів,1998. – № 336: Проблеми укр. термінології. – С. 317 – 318.
 +
''2000 ''
 +
#Сташко М.В. Семантичні особливості слів з терміноелементом бібліо- / М.В. Сташко // Вісник Держ. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів, 2000. – № 402 : Проблеми укр. термінології. – С. 311 – 314.
 +
''2002 ''
 +
#Комова М.В. 50 років української термінологічної лексикографії / М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”.- Львів, 2002.- № 453: Проблеми укр. термінології. С. 496 – 501.
 +
''2003 ''
 +
#Комова М.В. Українське термінологічне словникарство / М.В. Комова // Українська термінологія  і  сучасність :  зб. наук. праць  /  НАН  України. Ін-т  укр. мови. К., 2003. С. 289 – 292.
 +
''2004 ''
 +
#Комова М.В. Тенденції розвитку староукраїнської і старобілоруської термінологічної лексики документно-комунікаційної сфери / М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів, 2004. – № 503: Проблеми укр. термінології. – С. 163 – 166.
 +
''2005 ''
 +
#Комова М.В. Семантичне творення термінів на означення документів / М.В. Комова // Вісник Держ. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів, 2005. –  №  538 :  Проблеми  укр. термінології. –  С. 78 – 83.
 +
#Комова М.В. Наукова термінологія як чинник формування національної мови / М.В. Комова // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць. Вип. 6 / НАН України. Ін-т укр. мови. – К., 2005. С. 17 – 21.
 +
''2007 ''
 +
#Комова М.В. Термінологія в контексті реалізації мовної політики України в книговидавничій сфері / М.В. Комова // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць. Вип. 7 / НАН України. Ін-т укр. мови. К., 2007. С. 65 – 69.
 +
''2008 ''
 +
#Комова М.В. Класифікація термінологічних словників / М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів, 2008. – № 620: Проблеми укр. термінології. С. 144 – 146.
 +
''2010 ''
 +
#Комова М.В. Творення термінів соціальної комунікації / М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів, 2010. – № 675: Проблеми укр. термінології. – С. 115 – 120.
 +
''2012 ''
 +
#Комова М. Комунікаційні традиції української термінології як вияв соціальної пам'яті/ М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Львів, 2012. – № 733: Проблеми укр. термінології. – С. 18 – 23.
 +
===Статті у нефахових наукових збірникахх ===
 +
''1993 ''
 +
#Сташко М.В. З досвіду створення словника української бібліотечної термінології // II Міжнар. наук. конф. “Проблеми укр. наук.-техн. термінології”: Тези доп. – Львів, 1993.– С. 249-252.
 +
''1994 ''
 +
#Сташко М.В. До питання про стандартизацію видавничої та бібліотечної термінології // Вузівська бібліотека: Наук.-метод. збірник.- Вип. 3.- Львів, 1994.– С.85-89.
 +
#Сташко М.В. Про стандартизацію бібліотечно-бібліографічної термінології // III Міжнар. наук. конф. “Проблеми укр. наук.-техн. термінології”: Тези доп. – Львів, 1994. – С. 223-224.
 +
''1996 ''
 +
#Сташко М.В. До історії формування української бібліотечно-бібліографічної термінології // Українська термінологія і сучасність: Тези доп. Всеукр. наук. конф. / НАН України. Ін-т укр. Мови. – К.,1996. – С.48
 +
''2005 ''
 +
#Комова М.В. Розвиток української термінографії (1948-2002) // Національні інтереси: Наук. аналіт.-інформ. збірник. – Вип. 12. – Львів, 2005. С.61-78 –(Серія: Безпека державної мови України).
 +
''2016 ''
 +
#Комова М.В. Розвиток української термінографії (1948-2002) / М.В. Комова // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київський нац..ун-т культури і мистецтв. За заг. ред. В.В.Бездрабко. – К., 2016. – С. 5 – 20.
 +
#Білущак Т.М. Поняттєво-термінологічний апарат керування документаційними процесами / Т.М. Білущак, М.В. Комова, А.М. Пелещишин // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київський нац..ун-т культури і мистецтв. За заг. ред. В.В.Бездрабко. – К., 2016. – С. 27 – 33.
 +
#Комова М.В. Українські термінологічні дослідження / М.В. Комова // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 39 – 43.
 +
==''' Навчально-методичні матеріали'''==
 +
''2015 ''
 +
#Комова М.В. Діловодство / М.В. Комова // Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». За заг. ред. Ю.Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З.Г. Піха : навч. посібник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 47 – 59.
 +
#Комова М.В. Документознавство / М.В. Комова, С.О. Лісіна // Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». За заг. ред. Ю.Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З.Г. Піха : навч. посібник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 70 – 80.
 +
#Комова М.В. Документна лінгвістика / М.В. Комова // Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». За заг. ред. Ю.Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З.Г. Піха : навч. посібник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 59 – 70.
 +
#Комова М.В. Науково-технічна термінологія / М.В. Комова // Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». За заг. ред. Ю.Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З.Г. Піха : навч. посібник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 137 – 147.

Поточна версія на 03:56, 12 грудня 2017

1. Книги 16
1.1. Вітчизняні монографіїї 3
1.2. Закордонні монографії 1
1.3. Навчальні посібники 5
1.4. Бібліографічні посібники 5
1.5. Словники 2
2. Статті з соціальних комунікацій 76
2.1. Статті уфахових періодичних виданнях, збірниках 35
2.1. Статті уфахових періодичних виданнях, збірниках 35
2.1.1 Статті у вітчизняних фахових періодичних виданнях 25
2.1.2 Статті у закордонних періодичних виданнях 10
2.2. Статті, тези у наукометричних журналах 1
2.3. Статті у нефахових наукових збірниках, тези 40
2.3.1. Статті у наукових збірниках 11
2.3.2. Тези конференцій 29
3. Статті з науково-технічної термінології 23
3.1. Статті у фахових періодичних виданнях, збірниках 15
3.2. Статті у нефахових наукових збірниках 8

Книги

Вітчизняні монографії

 1. Комова М.В. Документальна та інтерпретаційна природа контенту в соціальних комунікаціях: монографія / М.В. Комова. – Львів: Тріада-плюс, 2014. – 384 с.
 2. Комова М.В. Принципи співвідношення фактів та інтерпретацій в засобах масової інформації: монографія / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, 2012. – 250 с.
 3. Комова М.В. Українська документознавча термінологія: шляхи формування та функційні особливості: монографія / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В.Комова. – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011. – 315 с.

Закордонні монографії

 1. Komova M. The impact of convergence on the development of typological structure of new media // Around the Book, the Library and Information: The present state – challenges – prospect: [monograph]. – Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, 2014. – C. 249 – 256.

Навчальні посібники

 1. Комова М.В. Документознавча термінологія: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, 2003. – 167 с.
 2. Комова М.В. Діловодство: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, Тріада-Плюс, 2006, 2007, 2009, 2011. – 220 с.
 3. Комова М.В. Складання ділових документів: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, Тріада-Плюс, 2007. – 157 с.
 4. Комова М.В. Документознавство: навч. посібник / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова. – Львів, Тріада-Плюс, 2007. – 294 с.
 5. Комова М.В. Керування документаційними процесами: навч. посібник / М.В. Комова, А.М. Пелещишин, Т.М. Білущак. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. – 188 с.

Бібліографічні посібники

 1. Комова М.В. Лев Полюга: біобібліогр. покажч. / Держ. ун-т “Львів. політехніка”; М.В. Комова.– Львів, 2000. – 88 с. – [Біобібліогр. вчених Львів. політехніки; вип. 20].
 2. Анатоль Вовк: біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; Уклад. Б.Є. Рицар, М.В. Комова. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – 64 с. – [Термінографічна серія Словосвіт].
 3. Комова М.В. Українська термінографія (1948-2002): бібліограф. покажч. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”; М.В.Комова. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 112 с. – [Термінографічна серія Словосвіт].
 4. Комова М.В. [Посвята Л. О. Симоненко] / М.В. Комова //Людмила Олександрівна Симоненко / Нац. академія наук України. – Умань, 2006. – С.15 –16. – [Біобібліогр. вчених України].
 5. Комова М.В. Майстер, учитель, наставник / М.В. Комова // Берегиня української термінології: До 75-річчя з дня народження професора Л.О. Симоненко / Нац. академія наук України. Комітет наук. термінології. – К., 2011. – С. 25-26. – [Біобібліогр. вчених України].

Словники

 1. Сташко М.В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / М.В. Сташко; Ред. Г.Л. Вознюк. – Львів: ЛПІ, 1991.– 103 с.
 2. Сташко М.В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / М.В. Сташко; Наук. ред. Л.М. Полюга. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: СП “БаК”, 1996. – 197 с.

Статті з соціальних комунікацій

Статті уфахових періодичних виданнях, збірниках

Вітчизняні у фахові періодичні видання

2010

 1. 1. Комова М.В. Співвідношення об’єктивності та суб’єктивності в процесі інтерпретації фактів в соціальних комунікаціях / М.В.Комова // Наукові записки Інституту журналістики / КНУ ім. Т.Шевченка. – Т. 40. – К., 2010. – С. 103 – 106.

2011

 1. Комова М.В. Ресурси соціальної наукової комунікації в аспекті розвитку українського термінознавства у роки незалежності України / М.В.Комова // Вісник Львівського університету: зб. наук. праць. – Вип. 34. – Ч. 1. –Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2011. – С. 116 – 122. – (Серія «Журналістика»).
 2. Комова М.В. Мотивація інтерпретації соціально-політичних фактів у ЗМІ / М.В.Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2011 – № 1. – Запоріжжя, 2011. – С. 22 – 26. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 3. Комова М.В. Фактологічне поле в контексті соціальної взаємодії / М.В.Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2011. – № 2. – Запоріжжя, 2011. – С. 26 – 29. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 4. Комова М. Типологія документів як системотвірна категорія / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн . – 2011 – № 4. – Запоріжжя, 2011. – C. 11 – 15. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 5. Комова М.В. Документ в журналістиці: технологічне балансування / М.В.Комова // Діалог: Медіа-студії: Зб. наук. праць / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – № 12. – Одеса: «Астропринт», 2011. – С. 30 – 35.
 6. Комова М.В. Комунікація міста як урбаністичного середовища: до постановки наукової проблеми / М.В. Комова // Збірник праць НДІ пресознавства / Відп. ред. М.М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2011. – Вип. 1(19). – С. 329 – 334.

2012

 1. Комова М.В. Характеристики фактологічного принципу подання інформації в ЗМІ / М.В. Комова // Вісник Львівського університету: зб. наук. праць. – Вип. 37 . –Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2012. – С. 46 – 52. – (Серія «Журналістика»).
 2. Комова М. В. Керування контентом колективного користування / М.В.Комова // Теле та радіожурналістика: зб. наук. праць. – Вип.12. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2012. – С. 319-325.
 3. Комова М.В. Принципи інтерпретаційно-конфліктного наповнення соціальної дійсності / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2012. – № 1 (9). – Запоріжжя, 2012. – С. 14 – 17. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 4. Комова М.В. Теоретичні засади моделювання інтерпретаційної діяльності ЗМІ / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2012. – № 3 (30). – Запоріжжя, 2012. – С.43 – 47. – (Серія «Гуманітарні науки»).
 5. Комова М.В. Інтерпретаційно-конфліктне наповнення діяльності мас-медіа як предмет вивчення українською журналістикою / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2012. – № 4 (12). – Запоріжжя, 2012. – С. 77 – 80. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 6. Комова М. В. Розбудова типологічної структури нових медіа / М.В. Комова // Діалог: Медіа-студії: Зб. наук. праць / Одес. нац. ун-т ім.. І.І.Мечнікова. – № 15. – Одеса: «Астропринт», 2012. – С. 147 – 155.

2013

 1. Комова М.В. Реалізація соціальних інтересів в мас-медійній практиці / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2013. – № 2-3 (33-34). – Запоріжжя, 2013. – С. 71-74. – (Серія «Гуманітарні науки»).
 2. Комова М.В. Публіцистичний текст як фактор соціального управління / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – 2013. – № 3-4 (15-16). – Запоріжжя, 2013. – С. 93 – 96. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 3. Комова М. В. Фактологічність та документальність інформації як чинники інформаційного впливу ЗМК / М.В. Комова // Діалог: Медіа-студії: Зб. наук. праць / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – № 16. – Одеса: «Астропринт», 2013. – С. 227 – 235 с.
 4. Комова М.В. Концепції системної трансформації медіа / М.В.Комова // Українське журналістикознавство / КНУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – Вип. 14. – К., 2013. – С. 15 – 19.

2014

 1. Комова М.В. До теоретичного осмислення теорії Ж.Бодрійяра про симуляцію в мас-медіа / М.В.Комова // Теле та радіожурналістика: зб. наук. праць. – Вип. 13. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2014. – С. 87 – 95.
 2. Комова М.В. Модерністські філософсько-естетичні теорії функціональної трансформації медіасередовища / М.В.Комова // Наукові записки Інституту журналістики / КНУ ім. Т.Шевченка. – Т. 56. – Київ, 2014. – С. 164 – 171.
 3. Комова М.В. Симуляція як база функціональної трансформації медіасередовища / М.В.Комова // Наукові записки Інституту журналістики / КНУ ім. Т.Шевченка. – Т. 57. – К., 2014. – С. 179 – 188.

2015

 1. Комова М.В. Сутність феномену факту та його функціонування в мас медіа / М.В.Комова // Актуальні питання масової комунікації : наук. журнал / Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 17. – C. 22 – 30.
 2. Комова М.В. Громадська думка як результат соціальної взаємодії мас медіа і суспільства / М.В.Комова // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С.7 – 12. – (Серія «Журналістика»).

2016

 1. Комова М.В. Джерела формування документно-комунікаційної спеціальної лексики / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – № 1. – Запоріжжя, 2016. – С. 103 – 107. – (Серія «Соціальні комунікації»).

2017

 1. Комова М.В. Інтерпретаційна природа комунікаційної взаємодії / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – № 1. – Запоріжжя, 2017. – С. 28 – 32. – (Серія «Соціальні комунікації»).
 2. Комова М.В. Дефініційні межі терміна «факт» / М.В. Комова // Держава та регіони: наук.-виробн. журн. – № 3. – Запоріжжя, 2017. – С. 29 – 36. – (Серія «Соціальні комунікації»).

Закордонні періодичні виданняя

2010

 1. Komova M. Trend in documentation and information education // Biblioteka, ksiazka, Informacja, Internet. 2010 / Instytut Bibliotekoznavstva I Informacji Naukowej UMCS w Lublinie. – Lublin, 2010. – C. 58 – 63.

2012

 1. Komova M. Concepts of system transformation of media // Biblioteka, ksiazka, Informacja, Іnternet. 2012 / Instytut Bibliotekoznavstva I Informacji Naukowej UMCS w Lublinie. – Lublin, 2012. – C.73 – 80.

2013

 1. Комова М.В. Симулякры как средства манипуляции общественным сознанием: в свете теории Ж. Бодрийяра // Современные исследования социальных проблем: период. науч. изд. – Красноярск, 2013. – № 11. [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013.html. – DOI : 10.12731/2218-7405-2013-11-11.
 2. Комова М.В. Информационная модель исследования социальных трансформаций // Современные исследования социальных проблем: период. науч. изд. – Красноярск, 2013. – № 6 (26). [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2013.html. – DOI : 10.12731/2218-7405-2013-6-33.
 3. Комова М.В. Управление контентом в современном коммуникационном пространстве // Современные исследования социальных проблем: период. науч. изд. – Красноярск, 2013. – № 2 (14). – С. 66 – 86.
 4. Комова М.В. Структурно-функциональная модернизация средств массовой коммуникации // Социосфера: науч.-метод и теорет. журнал. – 2013. – № 2. – С. 121 – 125.
 5. Komova M. Contemporary Strategic Contexts in Mass Media Activity // Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences. – Vol. 2. – №. 5. – 2013. – Р. 1 – 4.

3Komova M. Peculiarities of Applying of Documentary Principle of Media Practice // Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences. – Vol. 2. – № 6. – 2013. – Р. 18 – 20. 2014

 1. Komova M. Formation Criteria of Evidence Base of Journalism of News // Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences. – Vol. 3. – № 1. – 2014. – Р. 10 – 12.

2016

 1. Komova M. Fact and factual information in the mass media / Folia Bibliologica. – Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, 2016. – Vol. 58. – Р. 159 – 167. – DOI: http://dx.doi.org/10.17951/fb.2016.1.159

Статті, тези в наукометричних журналах

 1. Peleshchyshyn A. Development of method of search and identification of historical information in the social environment of the Internet /A.Peleshchyshyn, Т.Bilushchak, M.Komova // Proceedings of the XIth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies" (CSIT-2017). – Lviv, 05-08 September 2017. – 2017. – P. 196–199.

Статті у нефахових збірниках, тези

Статті у наукових збірниках

2010

 1. Комова М.В. Авторизація матеріалів у ЗМІ як чинник достовірності інформації / М.В. Комова // Ученые записки Таврического Национального университета им. В.И.Вернадского. – Т. 23 (62). – № 4. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Симферополь, 2010. – С. 183 – 186.
 2. Комова М.В. Типологія авторів повідомлень у засобах масової інформації / М.В.Комова // Світові стандарти світової журналістики: зб. наук. праць. – Черкаси, 2010. – С. 359 – 362.

2010

 1. Комова М.В. Жанрові особливості використання фактологічного принципу подання інформації в ЗМК / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: Науковий журнал / Київ. Міжнарод. ун-т., Дон. нац. ун-т. – Т.1.– К., 2011. – С. 141 – 143.
 2. Комова М.В. Роль засобів масової комунікації у формуванні стереотипів масової свідомості / М.В. Комова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 24 (64). – № 4. – Ч. 1. – Симферополь, 2011. – С. 147 – 151.
 3. Комова М. Правове регулювання відтворення фактів і документів у ЗМК / М.В. Комова // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права: Зб. наук. статей. – Львів, 2011. – С. 122 – 125.
 4. Комова М.В. Дискурс як засіб інтерпретації фактів у ЗМІ / М.В. Комова // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 25. – Камянець-Подільський: ПП "Медобори-2006", 2011. – С. 279 – 282.

2012

 1. Комова М.В. Пріоритети трансформаційної моделі розвитку соціальних комунікацій / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. / Київ. міжнарод. ун-т. – Т.8. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. – С. 46 – 49.
 2. Комова М.В. Розвиток термінознавчих досліджень як вияв соціальних комунікацій в науковій сфері / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. / Київ. міжнарод. ун-т. – Т.5. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. – С. 38 – 41.
 3. Комова М.В. Еволюція конфліктологічного підходу до інтерпретації суспільних подій в ЗМІ / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. / Київ. міжнарод. ун-т. – Т.5. – К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. – С. 41 – 44.
 4. Комова М.В. Документальність подання інформації в масовій комунікації / М.В. Комова // Світ соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. / Київ. міжнарод. ун-т. – Т.7. – К.: КиМУ, ДонНУ, 2012. – С. 42 – 45.
 5. Комова М. Теоретичні засади інтерпретаційної діяльності ЗМІ / М.В. Комова // Соціальні комунікації: зб. наук. статей. – 2012. – Квітень. – Тернопіль, 2012. – С.14 – 19.

Тези конференцій

2007

 1. Комова М.В. Проблеми захисту документів / О.Р. Гарасим., М.В. Комова // Сборник трудов международной студенческой научно-технической конференции «Информатика и компьютерные технологии». – Донецк: ДонНТУ. – 2007.

2008

 1. Комова М.В. Захист конфіденційної інформації / О.Р. Гарасим., М.В. Комова // Зб. Тез доп. 65-ї наукової конференції НУ «ЛП». – Львів, 2008.
 2. Комова М.В. Організація захисту конфіденційних документів / О.Р. Гарасим, М.В. Комова // Інформатика та та комп’ютерні технології / Донец. нац. техн. ун-т: зб. міжнар. наук.-техн. конф. (Донецьк, 25-27
 3. Комова М. В. Роль документів у промисловому шпіонажі / О.Р. Гарасим, М.В. Комова // Тези першої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук». – Львів, 2008. – С. 39-41.

2009

 1. Комова М.В. Виявлення підроблень корпоративної документної інформації та її захист / М.В. Комова, О.Р. Гарасим // Документознавство. Біблоіотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-21 травня 2009). – К., 2009. – С. 50-52.
 2. Комова М. В. Взаємозв’язок та захист електронних і паперових документів як чинник інформаційної безпеки / О.Р. Гарасим, М.В. Комова // Зб. Тез доп. 66-ї наукової конференції НУ «ЛП». – Львів, 2009. – 212 с.

2010

 1. Комова М.В. Модальність текстів мас-медіа як вияв авторської інтенції в соціальній комунікації / М.В. Комова // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 09-11 вересня 2010). – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім.. М.Є.Жуковського «ХАІ», 2010. – С. 74 – 75.
 2. Комова М.В. Організація захищеного електронного документообігу в мережах електронного урядування / О.Р. Гарасим, М.В. Комова, В.В. Литвин // Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг / Донец. нац. техн. ун-т: зб. матеріалів І всеукр. наук.-техн. конф. (Донецьк, 19-21 травня 2010). – Донецьк, 2010. – С. 276 –280.
 3. Комова М.В. Керування документацією як компонент системи управління якістю / М.В. Комова // Документознавство. Біблоіотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2010) / наук. ред.: М.С. Слободяник. – К., 2010. – С. 88 – 89.

2011

 1. Комова М. До проблеми ідентичності віддзеркалення мас-медіа реалій / М.В. Комова // Тези VIII міжнарод. Наук.-практ. конф. «Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття». 27-28 жовтня 2011 р., Львів. – Львів, 2011. – С. 290 – 292.

2012

 1. Комова М.В. Вияви структурно-функціональної модернізації ЗМІ / М.В. Комова // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. – К.: Інститут журналістики, 2012. – С. 33 – 38.
 2. Комова М. Комунікаційні характеристики публіцистичного тексту / М.В. Комова // Мова. Суспільство. Журналістика: Зб. матеріалів ХVIII міжнарод. наук.-практ. конф. з проблем функціювання і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (на пошану професорів А.І. Мамалиги, О.Д. Пономарева з нагоди ювілеїв) (м. Київ, 6 квітня 2012 року). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 65 – 70.
 3. Комова М. Соціальна взаємодія як засіб інформаційного впливу / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали I міжнарод. наук. конф. ІКС-2012, 25-28 квітня 2012 року (м. Львів) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. інформаційних систем і мереж. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2012. – С. 42 – 43.
 4. Комова М. Електронні джерела будівельної нормативної документації / М.В. Комова, Н. Вовк // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали I міжнарод. наук. конф. ІКС-2012, 25-28 квітня 2012 року (м. Львів) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. інформаційних систем і мереж. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2012. – С. 44 – 45.
 5. Комова М. Основні етапи документування процесу приватизації державних підприємств / М.В. Комова, М. Марутяк // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали I міжнарод. наук. конф. ІКС-2012, 25-28 квітня 2012 року (м. Львів) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. інформаційних систем і мереж. – Львів: Вид-во Львівської політехнки., 2012. – С. 46 – 47.
 6. Комова М.В. Комунікаційна сфера конвергентних перетворень засобів масової комунікації / М.В. Комова // Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. : у 3 т. / відп. ред. В.М. Галич. – Т. І. – Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ ім. Т. Шевченка”, 2012. – С. 65 – 72.
 7. Комова М.В. Тенденції застосування документального принципу подання інформації в системі соціальних комунікації / М.В. Комова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17-19 травня 2011) / наук. ред.: М. С. Слободяник – К., 2011. – С. 105 – 107.

2013

 1. Комова М. Конвергентність керування інформацією / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 2-ї міжнарод. наук. конф. ІКС-2013, 16-19 травня 2013 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. інформаційних систем і мереж. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 34 – 35.
 2. Комова М., Винник Л. Інформаційний поріг соціальних трансформацій / М.В. Комова, Л. Винник // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 2-ї міжнарод. наук. конф. ІКС-2013, 16-19 травня 2013 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. інформаційних систем і мереж. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 74 – 75.

2014

 1. Комова М.В. Симуляція як база функціональної трансформації медіасередовища / М.В. Комова // Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 10 квітня 2014 року). – К.: Ін-т журналістики, 2014. – C. 76 – 78.
 2. Комова М. Співвідношенні інформації і смислу в контенті мас-медіа / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 3-ї міжнарод. наук. конф. ІКС-2014, 21-24 травня 2014 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. інформаційних систем і мереж. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 234 – 235.

2015

 1. Комова М.В. Відбір фактологічної інформації в контексті керування інформаційними потоками / М.В. Комова // Український соціум та медіа: динаміка взаємодії (2010 – 2015 рр.): матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2015р.). – К. : Інститут журналістики, 2015. – С.92-95.
 2. Комова М. Фактологічна інформація в мас медіа / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 4 міжнарод. наук. конф. ІКС-2015, 20-23 травня 2015 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Каф. Інформаційних систем і мереж. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2015. – С. 104 – 105.

2016

 1. Комова М.В. Термінологічні джерела української літературної мови / М.В. Комова // Мова. Суспільство. Журналістика: зб. матеріалів ХХІІ між народ. наук.-практ. конф. з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ, 8 квітня 2016 року). – К.: Видавець Паливода А. В., 2016. – С. 62-66.
 2. Комова М.В. Україна в концепції Єжи Гедройця на сторінках польських медіа / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 5 міжнарод. наук. конф. ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року (м. #Білущак Т. Віртуальний інформаційний простір архівних та бібліотечних установ / Т. Білущак, М. Комова, Ж. Мина // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 5 міжнарод. наук. конф. ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2016. – С. 322 – 323.
 3. Канюка Н. Взаємодія наукової і загальновживаної мови / Н. Канюка, М. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 5 міжнарод. наук. конф. ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2016. – С. 108 – 109.
 4. Коновалова О. Іншомовні запозичення в українській термінології / О. Коновалова, М. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 5 міжнарод. наук. конф. ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2016. – С. 110 – 111.
 5. Колбаснікова А. Суфіксальний спосіб творення соціально-комунікативних термінів /А. Колбаснікова, М. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 5 міжнарод. наук. конф. ІКС-2016, 19-21 травня 2016 року (м. Львів - Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2016. – С. 112 – 113.
 6. Комова М. Когнітивно-емоційні відношення мас-медіа та аудиторії в процесі комунікативної взаємодії // Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний ун-т, 2016. – С. 99 – 102.
 7. Комова М.В. Формування прототермінології документно-комунікативної діяльності // Інформаційне суспільство: тенденції регіонального розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ISRDT-2016. – Львів: Вид-во”Редакція ”УП” , 2016. – С. 42 – 43.

2017

 1. Комова М., Фрейминг як технологія масового інформаційного впливу / М.В. Комова, Н. Канюка // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 6 міжнарод. наук. конф. ІКС-2017, 18-20 травня 2017 року (м. Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2017. – С. 296 – 297.
 2. Комова М. Медіа-технології в арсеналі сучасної пропаганди / М.В. Комова, М. Перун // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 6 міжнарод. наук. конф. ІКС-2017, 18-20 травня 2017 року (м. Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2017. – С. 174 – 175.
 3. Комова М. Технології масового інформаційного впливу / М.В. Комова, А. Колбаснікова, О. Коновалова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 6 міжнарод. наук. конф. ІКС-2017, 18-20 травня 2017 року (м. Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Вид-во Львівської політехнки, 2017. – С. 170 – 171.
 4. Комова М. Інституювання Records Management як компоненти управлінської діяльності / М.В. Комова // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали 6 міжнарод. наук. конф. ІКС-2017, 18-20 травня 2017 року (м. Славське) / НУ «Львівська політехніка». Каф. Соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів: Вид-во Львівської політехнки, 2017. – С. 162 – 163.

Статті з науково-технічної термінології

Статті у фахових періодичних виданнях, збірниках

1997

 1. Сташко М.В. Відображення бібліотечно-бібліографічної термінології на сторінках української лексикографії та архівних документів бібліотек / кінець XIX - початок XX століття / М.В. Сташко // Збірник наукових праць відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф.П.Максименка ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України. – Львів, 1997. – С. 19 – 25.
 2. Сташко М.В. Теоретичні засади творення та розвитку української бібліотечної термінології в 20-ті роки XX століття / М.В. Сташко // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць / НАН України. Ін-т укр. мови. – К., 1997. – С.124 – 129.

1998

 1. Сташко М.В. Абсолютні синоніми в бібліотечній термінології / М.В. Сташко // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць / НАН України. Ін-т укр. мови. – К., 1998. – С. 178 – 180.
 2. Сташко М.В. Товариство “Просвіта” і становлення бібліотечної термінології / М.В. Сташко // Українська мова: З минулого в майбутнє: зб. наук. праць / НАН України. Ін-т укр. мови.- К.,1998. – С. 111 – 113
 3. Сташко М.В. Термінологізація бібліотечних понять як результат вторинної номінації / М.В. Сташко // Вісник Держ. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів,1998. – № 336: Проблеми укр. термінології. – С. 317 – 318.

2000

 1. Сташко М.В. Семантичні особливості слів з терміноелементом бібліо- / М.В. Сташко // Вісник Держ. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів, 2000. – № 402 : Проблеми укр. термінології. – С. 311 – 314.

2002

 1. Комова М.В. 50 років української термінологічної лексикографії / М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту “Львів. політехніка”.- Львів, 2002.- № 453: Проблеми укр. термінології. – С. 496 – 501.

2003

 1. Комова М.В. Українське термінологічне словникарство / М.В. Комова // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / НАН України. Ін-т укр. мови. – К., 2003. – С. 289 – 292.

2004

 1. Комова М.В. Тенденції розвитку староукраїнської і старобілоруської термінологічної лексики документно-комунікаційної сфери / М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів, 2004. – № 503: Проблеми укр. термінології. – С. 163 – 166.

2005

 1. Комова М.В. Семантичне творення термінів на означення документів / М.В. Комова // Вісник Держ. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів, 2005. – № 538 : Проблеми укр. термінології. – С. 78 – 83.
 2. Комова М.В. Наукова термінологія як чинник формування національної мови / М.В. Комова // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць. Вип. 6 / НАН України. Ін-т укр. мови. – К., 2005. – С. 17 – 21.

2007

 1. Комова М.В. Термінологія в контексті реалізації мовної політики України в книговидавничій сфері / М.В. Комова // Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць. Вип. 7 / НАН України. Ін-т укр. мови. – К., 2007. – С. 65 – 69.

2008

 1. Комова М.В. Класифікація термінологічних словників / М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів, 2008. – № 620: Проблеми укр. термінології. – С. 144 – 146.

2010

 1. Комова М.В. Творення термінів соціальної комунікації / М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів, 2010. – № 675: Проблеми укр. термінології. – С. 115 – 120.

2012

 1. Комова М. Комунікаційні традиції української термінології як вияв соціальної пам'яті/ М.В. Комова // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – Львів, 2012. – № 733: Проблеми укр. термінології. – С. 18 – 23.

Статті у нефахових наукових збірникахх

1993

 1. Сташко М.В. З досвіду створення словника української бібліотечної термінології // II Міжнар. наук. конф. “Проблеми укр. наук.-техн. термінології”: Тези доп. – Львів, 1993.– С. 249-252.

1994

 1. Сташко М.В. До питання про стандартизацію видавничої та бібліотечної термінології // Вузівська бібліотека: Наук.-метод. збірник.- Вип. 3.- Львів, 1994.– С.85-89.
 2. Сташко М.В. Про стандартизацію бібліотечно-бібліографічної термінології // III Міжнар. наук. конф. “Проблеми укр. наук.-техн. термінології”: Тези доп. – Львів, 1994. – С. 223-224.

1996

 1. Сташко М.В. До історії формування української бібліотечно-бібліографічної термінології // Українська термінологія і сучасність: Тези доп. Всеукр. наук. конф. / НАН України. Ін-т укр. Мови. – К.,1996. – С.48

2005

 1. Комова М.В. Розвиток української термінографії (1948-2002) // Національні інтереси: Наук. аналіт.-інформ. збірник. – Вип. 12. – Львів, 2005. – С.61-78 –(Серія: Безпека державної мови України).

2016

 1. Комова М.В. Розвиток української термінографії (1948-2002) / М.В. Комова // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київський нац..ун-т культури і мистецтв. За заг. ред. В.В.Бездрабко. – К., 2016. – С. 5 – 20.
 2. Білущак Т.М. Поняттєво-термінологічний апарат керування документаційними процесами / Т.М. Білущак, М.В. Комова, А.М. Пелещишин // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київський нац..ун-т культури і мистецтв. За заг. ред. В.В.Бездрабко. – К., 2016. – С. 27 – 33.
 3. Комова М.В. Українські термінологічні дослідження / М.В. Комова // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 39 – 43.

Навчально-методичні матеріали

2015

 1. Комова М.В. Діловодство / М.В. Комова // Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». За заг. ред. Ю.Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З.Г. Піха : навч. посібник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 47 – 59.
 2. Комова М.В. Документознавство / М.В. Комова, С.О. Лісіна // Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». За заг. ред. Ю.Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З.Г. Піха : навч. посібник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 70 – 80.
 3. Комова М.В. Документна лінгвістика / М.В. Комова // Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». За заг. ред. Ю.Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З.Г. Піха : навч. посібник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 59 – 70.
 4. Комова М.В. Науково-технічна термінологія / М.В. Комова // Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». За заг. ред. Ю.Я. Бобала, А.Г. Загороднього, В.А. Павлиша, З.Г. Піха : навч. посібник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 137 – 147.