Список наукових праць Вовк Н.С.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

2010

 1. Hnatkevuch N. Electronic guide of secretary as a kind of scientific, information and technical materials. / N. Hnatkevuch // Biblioteka, ksiazka, informacja i internet 2010. – Lublin, 2010. – S.93-100.

2011

 1. Гнаткевич Н. Документно-комунікаційна система Української Галицької Армії в сучасній історіографії. / Н.Гнаткевич // Військово-науковий вісник. – Львів: Видавництво Академії сухопутних військ України ім. П.Сагайдачного, 2011 – № 15. – C.11-19.
 2. Гнаткевич Н.С. Проблема документно-інформаційного забезпечення діяльності Української Галицької армії в сучасній вітчизняній історіографії. / Н.С. Гнаткевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Держава та армія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 693. – C.114-118.

2012

 1. Вовк Н. Особливості захисту інформації у документних потоках / Н.Вовк // Інформаційна освіта та професійно-комнікативні технології ХНІ століття: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Симэкс-Принт, 2012. – С.100-103
 2. Вовк Н.С. Стратегії створення і використання електронного журналу в бібліотеках / Н.С. Вовк // Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – С. 11-13.
 3. Вантух І. Основні цілі інформаційного реформування житлово-комунального господарства // І.Вантух, Н.Вовк // Інформація, комунікація, суспільство 2012: Матеріали 1-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2013. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С.228-229.
 4. Вовк Н. Свобода слова у мережі Інтернет як основна ознака інформаційного суспільства / Н.Вовк // Інформація, комунікація, суспільство 2012: Матеріали 1-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2012. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 80-81.
 5. Вовк Н. Значення служби зв’язку в інформаційному забезпеченні Української галицької армії / Н.Вовк //Тези ІІІ-ї університетської конференції студентів і молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і соціальних наук». – Львів, 2012. – С. 8-10.

2013

 1. Вовк Н. Пресові видання Української галицької армії: основні тематичні аспекти та жанрові особливості / Н.Вовк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг.ред. І.С.Зуляка. У 2 частинах – Тернопіль: Вид-во НПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – Вип.1. – Ч.1. – С.167-171.
 2. Вовк Н.С. Організаційна структура пресової служби Української галицької армії / Н.С.Вовк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Держава та армія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 752. – С.87-91.
 3. Вовк Н.С. Значення поштової служби Української Галицької Армії в системі документно-інформаційного забезпечення війська / Н.С.Вовк // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 34. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – С. 28-33
 4. Вовк Н. Основные направления документно-информационного обеспечения Украинской Галицкой армии в годы украинско-польской войны / Н.Вовк. – Studia Orientalne. – Nr. 1 (5). – Torun: Wydawnictwo Adam Marszarek. – C.183-202
 5. Вовк Н.С. Аналіз основних пресових видань Української галицької армії / Н.С.Вовк // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: збірник наукових праць / за заг. ред. Журби М.А. – Частина ІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. – С.154-157.
 6. Вовк Н. Формування органів документно-інформаційного забезпечення УГА на Тернопільщині (листопад 1918 – 1919 рр.) / Н.Вовк // Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України та світу (від найдавніших часів до сьогодення): ІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Тернопіль, 2013.
 7. Natalya Vovk. Press service of the Ukrainian Galician Army. – Гуманітарні та соціальні науки: Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2013. – Львів: Видавництво Я Львівської політехніки, 2013. – 1 електрон. опт. Диск. (CD-ROM – С. 52-53.
 8. Вовк Н. Явище Тролінгу в Інтернеті як загроза інформаційному суспільству / Н.Вовк // Інформація, комунікація, суспільство 2013: Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2013. – Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 104-105.

2014

 1. Вовк Н. Інформаційно-комунікаційна система Української Галицької армії / Н.Вовк // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2014. — Вип. 40. – С.77-81
 2. Вовк Н. Спеціальні служби секретності Української Галицької армії як складові системи інформаційного забезпечення війська / Н.Вовк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Держава та армія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 809 – С.57-61
 3. Вовк Н.С. Періодична преса Української Галицької Армії як джерело інформації / Н.С.Вовк // Світ соціальних комунікацій: – Т.5. –К.: КиМУ, ДонНУ, 2014. – С.91-94
 4. Вовк Н.С. Основні проблемно-тематичні напрями військової преси Української Галицької армії / Н.С.Вовк // Historical and Cultural Studies. – 2014. – Vol. 1. No. 1: [20]. – С. 19-20.
 5. Вовк Н. Створення системи зв’язку Української галицької армії під час українсько-польської війни / Н.Вовк. – Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів. – Харків, 8–9 квітня 2014 року. – С. 51-52.
 6. Вовк Н. Аналіз діяльності окремих відділів діловодства Української галицької армії / Н.Вовк. – Всеукраїнська наукова військово-історична конференція "Воєнна історія України. Регіони Галичина і Закарпаття". – Ужгород. – 23-24 травня 2014р. – С. 201-203
 7. Вовк Н.С. Основні проблемно-тематичні напрями військової преси Української Галицької армії / Н.С.Вовк // Історико-культурна спадщина: проблеми збереження та популяризації: кафедра історії України та етнокомунікації. – 26-26 квітня 2014 року. – // Historical and Cultural Studies. – 2014. – Vol. 1. No. 1: [20]. – С. 19-20.

2015

 1. Вовк Н.С. Вплив часопису «Стрілець» на інформаційне забезпечення Української галицької армії / Н.С.Вовк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 2. – Ч. 3. – С. 180-184.
 2. Вовк Н. Інформаційне забезпечення Української Галицької Армії в період українсько-польської війни: історіографічно-джерелознавчий аналіз / Н.Вовк // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 16. – У 2ч. –Ч.2. – С. 182-188.
 3. Вовк Н. Інформаційне забезпечення Української Галицької Армії в період українсько-польської війни: історіографічно-джерелознавчий аналіз / Н.Вовк // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 16. – У 2ч. –Ч.2. – С. 182-188.

2016

 1. Вовк Н. Інформаційно-аналітичні документи: сфера використання та класифікація / Н.Вовк // Вісник книжкової палати. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-49.
 2. Вовк Н. Документний супровід формальних комунікацій в інформаційному середовищі / Н. Вовк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1. –Ч. 4. – С. 154-157.
 3. Vovk N. Archival Resources of Ukraine and Poland in the Global Information Network // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. – Poznan-Mykolayiv: Adam Mickiewicz University, Petro Mohyla Black Sea National University. – 2016. Issue 7 (11). – P. 192-205.
 4. Вовк Н. Оцифровані періодичні видання Західно-Української Народної Республіки як історичне джерело / Н.Вовк // Історико-культурні студії. – 2016 – № 1. – Л.: Видавництво НУ «Львівська політехніка». – С. 31-37.
 5. Вовк Н. Аналітичний документ в сучасному інформаційному просторі / Н. Вовк // Актуальні проблеми теорії, методології та практики соціальних комунікацій: матеріали ІІ Міжвузівського наукового семінару. – Луцьк: ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права», 2016. – С. 12-15.
 6. Вовк Н. Веб-спільноти як засіб популяризації культурної спадщини України / Н. Вовк // Тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурна спадщина в еру глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти». – Львів, 2016. – С. 41-44.
 7. Вовк Н. Потреби користувачів соціальних мереж в сучасному інформаційному середовищі / Н.Вовк. – Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації. – Одеса: Середняк Т. К., 2016. – С. 385-390.
 8. Vovk N. The resources and services of social networks for popularization of national information resources of public authorities / N. Vovk // Інформація, комунікація, суспільство 2016: Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції ICS – 2016. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С.168-169.
 9. Вовк Н. Документознавчий доробок Марії Комової / Н. Вовк, Г. Чекалюк, О. Данилюк // Інформація, комунікація, суспільство 2016: Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції ICS – 2016. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 276–278.
 10. Вовк Н. Використання архівних ресурсів у суспільстві: інформаційно-аналітичне дослідження / Н. Вовк, Х. Демків, О. Даниляк // Інформація, комунікація, суспільство 2016: Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції ICS – 2016. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 328-329.
 11. Peleshchyshyn A. Web-communities in the context of modern scientific researches of the department of social communication and information / A. Peleshchyshyn, N. Vovk, M. Karapata, R. Voloshchak // Інформація, комунікація, суспільство 2016: Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції ICS – 2016. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С.48-49.
 12. Vovk N. Information Environment as a Factor of Information Communications Development / N. Vovk // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб.наукових праць. – Частина 2. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєфєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. – С. 149–151.
 13. Пелещишин А. Дидактичний досвід підготовки фахівців з інформаційної діяльності / А. Пелещишин, М. Комова, Н. Вовк // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ ст.: матеріалм ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса 08-10 вересня 2016. – Полтава: Сімон, 2016. – С. 196-202.
 14. Вовк Н. Електронні петиції як новий механізм комунікації / Н.Вовк // Інформаційне суспільство: тенденції регіонального розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ISRDT-2016. Львів:видавництво” Редакція ”УП” , 2016. – С. 12-13.
 15. Химиця Н. Використання Інтернет-сервісів колективного документування інформації у проектній навчальній діяльності студентів / Н.Химиця, Н.Вовк // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 8-ї науково-практичної конференції. м. Львів, 22-24 листопада 2016 року./ Відп. за випуск Л.Д. Озірковський – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С.216-221.

2017

 1. Вовк Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н.Вовк // Вісник Книжкової Палати. – 2017. – № 2(247). – C. 7-9.
 2. Вовк Н. Електронні інформаційні ресурси архівних порталів України та Польщі: порівняльний аналіз / Н.Вовк // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2017. – № 1 (29). – С. 14-20.
 3. Пелещишин, А. М. Формування інформаційного середовища у провідних вищих навчальних закладах України / А. М. Пелещишин, Н. С. Вовк // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 23 (1245). – С. 123-130.
 4. Вовк Н. Використання засобів баскет-методу у бібліотечному маркетингу / Н.Вовк // Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної е-конференції 27 березня 2017 р., м. Київ). – Київ, КНЛУ, 2017. – C. 93-96.
 5. Пелещишин А. Стандарт вищої освіти: модель фахівця з інформаційної діяльності в суспільстві знань / А.Пелещишин, Н.Вовк // Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 323-324
 6. Вовк Н. Інформаційно-рекламне представлення діяльності громадських організацій / О.Даниляк, Н.Вовк // Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 184-185
 7. Вовк Н. Рекламні засоби просування торгових марок ТзОВ «Фокстрот» в мережі Інтернет / Х.Демків, Н.Вовк // Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 79-80.
 8. Вовк Н. Використання маркетингових комунікацій для просування ТМ «Галицька свіжина»/Н.Вовк, Н.Андрушко // Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 182-183
 9. Вовк Н. Інформаційний кіоск як новий інструмент у рекламній діяльності компанії / Н.Вовк, О.Гаргат, Л.Керенович// Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С.180-181
 10. Вовк Н. Хедхантинг як ефективний маркетинговий хід у веденні «кадрової війни» / Н.Вовк, Х.Реут, М.Рудник, А.Паславська Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С.178-179
 11. Вовк Н. Телевізійна програма як засіб моніторингу потреб абітурієнтів / Н.Вовк, В.Нечиталюк, С.Кльокта // Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С.225-226
 12. Ткач З. Обробка персональних даних у вищих навчальних закладах засобами електронних таблиць / З.Ткач, Н.Вовк // Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С.250-251
 13. Peleschyshyn A. The Problem’s Formation of The Entire Informational Environment at the Long Existed Universities / A.Peleschyshyn, N.Vovk // Комп'ютерні науки та інформаційні технології CSIT 2017: матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2017. Том 1. - Львів: Видавництво "Вежа і Ко", 2017. - С.139-142.
CSIT.jpg

2018

 1. Вовк Н. Електронні виставки архівних документів: сучасний стан та перспективи розвитку / Н.Вовк // Вісник Книжкової Палати. – 2018. – № 5. - C.14-18.
 2. Вовк Н.С. Архівні інформаційно-пошукові системи: шляхи оптимізації пошуку текстової інформації / Н.Вовк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2018. - № 3. - С.37-42.
 3. Вовк Н. Алгоритм користувацького запиту в архівних інформаційно-пошукових системах / Н.Вовк // Інформація, комунікація, суспільство 2018: матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 127-128.
 4. Вовк Н. Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: проблеми та перспективи розвитку / Н.Вовк, А.Пелещишин, В.Терещук // Інформація, комунікація, суспільство 2018: матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 133-134.
 5. Вовк Н. Інформаційно-рекламне забезпечення діяльності підприємств радіотехнічної галузі / Н.Вовк, Л.Ярмошук // Інформація, комунікація, суспільство 2018: матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 172-173
 6. Вовк Н. Логотип як ключовий елемент інформаційно-рекламної продукції профорієнтаційної роботи ЗВО / Н.Вовк, Г.Чекалюк // Інформація, комунікація, суспільство 2018: матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 248-249.
 7. Вовк Н. Особливість реклами як однієї із головних методів маркетингових комунікацій у туристичній галузі / Н.Вовк, Н.Гончарук // Інформація, комунікація, суспільство 2018: матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 262-263.
 8. Вовк Н. Особливості популяризації місцевих фотостудій / Н.Вовк, М.Концур // Інформація, комунікація, суспільство 2018: матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції ІКС-2018 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 266-267.

2019

 1. Вовк Н. Концепція створення онлайн-платформи для обміну міжнародним досвідом зі збереження бібліотечних та архівних фондів / Н.Вовк, А.Пелещишин // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 4. - C.38-42.
 2. Вовк Н. С. Модель проведення рекламної кампанії підприємствами малого та середнього бізнесу // Almanahul SWorld. – 2019. – № 1. – С. 77–84. (Index Copernicus International).


 1. Вовк Н. С., Лісіна С. О. Репрезентація культурної спадщини України через електронні виставки// Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – # 2. – С. 156–161. (BASE, CEEOL, CiteFactor, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus International, InfoBase Index, ResearchBib, Scientific Indexing Services (USA), Web of Science™ Emerging Sources Citation Index, РИНЦ).
 2. Вовк Н.С. Модель проведення рекламної кампанії підприємствами малого та середнього бізнесу // The intellectual development of humanity ‘2019 : proceedings of the international scientific conference, January 2019 - C. 27 – 30
 3. Вовк Н.С., Руденко С.О. Основні можливості соціальних мереж у вивченні української мови // Збірник наукових матеріалів ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Весняні наукові читання - 2019" - Вінниця. – C. 9 – 12
 4. Вовк Н.С. Міжнародна цифрова платформа як метод культурної інтеграції / Н.С.Вовк // Культорологічний альманах: Випуск 12. - Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2019. - С. 12-15.
 5. Вовк Н. Роль реклами у формуванні іміджу загально університетських кафедр ЗВО / Н.Вовк, О.Гула // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf, вільний.
 6. Вовк Н. Використання методів штучного інтелекту для синтезу VR/AR технологій у навчання / Н.Вовк, О.Шельвицька // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf, вільний.
 7. Вовк Н. Сучасний стан ведення кадрової політики на українських підприємствах / Н.Вовк, Л.Спеціальна // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf, вільний.
 8. Вовк Н. Роль виставкової діяльності у функціонуванні підприємства / Н.Вовк, В.Жук // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf, вільний.
 9. Вовк Н. Інтернет-реклама як складова електронного бізнесу / Н.Вовк, І.Романів // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf, вільний.
 10. Вовк Н. Роль ЗМІ у профорієнтаційні роботі закладів вищої освіти / Н.Вовк, А.Доскіч // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf, вільний.
 11. Вовк Н. Популяризація католицької освіти в мережі Інтернет / Н.Вовк, М.Концур // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf, вільний.
 12. Вовк Н. Ефективність використання інтернет-сайту для функціонування малого бізнесу/ Н.Вовк, А.Соломон // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf, вільний.
 13. Вовк Н. Налагодження внутрішніх комунікацій як запорука позитивного корпоративного клімату організації / Н.Вовк, А.Куць // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf, вільний.
 14. Вовк Н. Дослідження ефективності сучасної реклами: переваги та недоліки / Н.Вовк, Т.Блага // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf, вільний.
 15. Вовк Н. Просування діяльності підприємства малого бізнесу у мережі інтернет / Н.Вовк, Х.Богуш // Інформація, комунікація, суспільство 2019 [Електронний ресурс] : Матеріали 8-ї Міжнародної наукової конференції IКС-2019 (16–18 травня 2019, Чинадієво). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. http://ics.skid-lp.info/ICS2019Proceedings.pdf, вільний.