Проект Положення про наукове товариство

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Положення про наукове товариство молодих вчених та студентів Національного університету «Львівська політехніка» (ПРОЕКТ)

Загальні положення

1.1. Наукове товариство молодих вчених та студентів Національного університету «Львівська політехніка» (далі – НТМВ) є частиною системи громадського самоврядування Національного університету «Львівська політехніка» (далі – Університет).

1.2. У своїй діяльності НТМВ керується чинним законодавством[1][2] , Статутом Університету та цим Положенням.

1.3. НТМВ діє на принципах:

 1. свободи наукової творчості;
 2. добровільності, колегіальності, відкритості;
 3. рівності права молодих вчених та осіб, які навчаються, на участь у діяльності НТМВ.

Мета та завдання НТМВ

2.1. Метою НТМВ є забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

2.2. Для досягнення своєї мети НТМВ:

 • приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність;
 • проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
 • популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
 • сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяє розвитку міжуніверситетської та міжнародної співпраці;
 • взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами усіх форм власності;
 • виконує інші функції відповідно до законів України та цього положення.

Членство в НТМВ

3.1. У роботі НТМВ можуть брати участь особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють в Університеті.

3.2. Членами НТМВ можуть бути студенти, аспіранти, молоді вчені – до 35 років та докторанти – до 40 років, які навчаються або працюють в Університеті, визнають це положення та активно долучаються до роботи НТМВ.

3.3. Прийняття у члени та припинення членства у НТМВ здійснюється Науковими товариствами молодих вчених навчально-наукових інститутів Університету. Процедуру цього визначає Рада молодих вчених.

3.4. Член НТМВ користується правом:

 • обирати та бути обраним у керівні органи НТМВ;
 • отримувати інформацію щодо діяльності НТМВ;
 • брати участь у заходах та проектах, які організовує НТМВ;
 • брати участь у обговоренні та висувати пропозиції щодо усіх питань діяльності НТМВ.

3.5. Член НТМВ зобов’язаний:

 • дотримуватися положення про НТМВ;
 • брати участь у роботі НТМВ.

3.6. Припинення членства у НТМВ може бути здійснено у випадку:

 • порушення членом НТМВ цього положення (рішення про це приймає відповідне НТМВІ, а процедуру визначає Рада молодих вчених);
 • подання ним заяви до Колегії НТМВІ про припинення членства у НТМВ у формі, визначеній Радою молодих вчених;
 • завершення ним навчання і/або роботи в Університеті;
 • досягнення ним 35-річного віку (40-річного - для докторантів).

Структура та керівні органи НТМВ

4.1. Вищим керівним органом НТМВ є Конференція. В період між Конференціями вищим керівним органом є Рада молодих вчених Університету (далі - РМВ).

4.2. Основними структурними одиницями НТМВ є Наукові товариства молодих вчених навчально-наукових інститутів (далі – НТМВІ).

4.3. За потреби РМВ може створювати інші тимчасові структурні одиниці - комісії РМВ, на які покладає обов'язок провадити окремі види діяльності в межах своїх повноважень для досягнення мети НТМВ. РМВ може ініціювати створення постійних структурних одиниць (відділів РМВ) на основі комісій РМВ, рішення про це приймає Конференція НТМВ. Кількість відділів РМВ не може перевищувати 1/3 кількості НТМВІ.

4.4. Делегати Конференції обираються із розрахунку 2 делегати від НТМВІ. Делегатами також є голови НТМВІ. Термін повноважень делегата – 1 рік.

4.5. Конференція НТМВ:

 • визначає основні напрями діяльності НТМВ;
 • обирає голову НТМВ шляхом таємного голосування, затверджує звіт про його діяльність;
 • приймає рішення про дострокове відкликання повноважень голови РМВ у разі визнання звіту про роботу незадовільним;
 • за ініціативи РМВ може утворювати відділи РМВ на основі комісій РМВ, обирає керівників відділів;
 • розформовує відділи РМВ;
 • заслуховує доповіді про роботу НТМВІ та підрозділів РМВ;
 • затверджує символіку НТМВ.

4.6. Чергова Конференція скликається щороку Радою молодих вчених. Позачергові конференції скликаються за рішенням РМВ або на вимогу більшості НТМВІ.

4.7. Конференція правочинна за наявності не менше 2/3 делегатів. Рішення конференції вважається прийнятим, якщо воно схвалене більшістю присутніх делегатів.

4.8. Рада молодих вчених:

 • організовує проведення Конференції;
 • готує зміни та доповнення до цього положення і виносить їх на Конференцію трудового колективу Університету;
 • виконує доручення Конференції НТМВ, координує діяльність НТМВІ та інших структур НТМВ;
 • заслуховує звіти голів НТМВІ та інших структур НТМВ;
 • обирає Вченого секретаря та заступників голови Ради молодих вчених;
 • затверджує делегата від органів студентського самоврядування Університету;
 • може створювати тимчасові комісії РМВ та висувати пропозиції щодо створення на їхній основі постійних відділів РМВ на розгляд конференції НТМВ.

4.9. Формою роботи РМВ є засідання. Чергові засідання РМВ скликаються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликаються Головою РМВ, або на вимогу третини членів РМВ.

4.10. Засідання є правочинним за присутності не менше половини членів РМВ. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів Ради.

4.11. До складу РМВ входять:

 • Голова РМВ;
 • Голови НТМВІ;
 • Вчений секретар Ради молодих вчених, який обирається з числа голів НТМВІ;
 • перший заступник та два заступники голови РМВ, які обираються з числа членів РМВ;
 • голови відділів РМВ, обрані на Конференції НТМВ;
 • делегат від органів студентського самоврядування Університету.

4.12. Голова РМВ:

 • скликає засідання РМВ, головує на них, підписує прийняті документи;
 • в період між засіданнями РМВ діє в межах її повноважень;
 • здійснює керівництво поточною роботою;
 • вносить кандидатури заступників та вченого секретаря РМВ на голосування під час засідання РМВ;
 • може делегувати окремі повноваження своїм заступникам;
 • є членом Вченої ради Університету.

4.13. Заступники Голови РМВ обираються з числа членів РМВ на засіданні РМВ. За відсутності Голови його функції виконує перший заступник, за його відсутності – призначений ним заступник.

4.14. Вчений секретар РМВ:

 • веде діловодство НТМВ;
 • засвідчує документи НТМВ.

4.15. Органи студентського самоврядування Університету делегують одного представника у РМВ для забезпечення ефективного обміну інформацією та налагодження співпраці між цими організаціями. Для цього делегат надає Вченому секретареві РМВ подання у довільній формі за підписом голови організації, де визначено термін повноважень делегата.

Наукове товариство молодих вчених навчально-наукового інституту

5.1. НТМВІ об’єднує членів НТМВ навчально-наукового інституту Університету та інших працівників Університету, які займаються науковою діяльністю у відповідних галузях науки.

5.2. НТМВІ реалізує мету та завдання НТМВ у відповідному навчально-науковому інституті. Усі рішення НТМВІ повинні узгоджуватися з цим положенням та ухвалами РМВ.

5.3. НТМВІ може мати у своєму складі різні структурні підрозділи: комісії, відділи, наукові гуртки, дискусійні клуби тощо.

5.4. Вищим керівним органом НТМВІ є Загальні збори його членів. Вони правочинні за присутності більше половини членів НТМВІ. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо воно схвалене більшістю присутніх членів.

5.5. Чергові Загальні збори скликаються щороку Колегією НТМВІ. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Колегії НТМВІ або на вимогу третини членів НТМВІ.

5.6. Загальні збори НТМВІ:

 • обирають Колегію НТМВІ у складі: Голови, Заступника Голови та Секреатря НТМВІ, а також, за необхідноcті, інших членів Колегії НТМВІ, що представлятимуть інтереси окремих структурних підрозділів навчально-наукового інституту (кафедр, науково-дослідних лабораторій тощо);
 • визначають кількісний склад Колегії НТМВІ (але не менше п’яти осіб);
 • заслуховують доповіді про роботу підрозділів за їхньої наявності;
 • затверджують звіт про роботу Колегії НТМВІ;
 • приймають рішення про дострокове відкликання повноважень Колегії НТМВІ у разі визнання звіту про роботу незадовільним;
 • затверджують символіку НТМВІ.

5.7. В період між Загальними зборами НТМВІ керує Колегія НТМВІ, яку очолює Голова НТМВІ. До складу Колегії не може входити більш як один представник від структурного підрозділу навчально-наукового інституту.

5.8. Формою роботи Колегії НТМВІ є засідання. Чергове засідання Колегії НТМВІ скликаються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликаються Головою НТМВІ, або на вимогу третини членів Колегії.

5.9. Засідання Колегії НТМВІ є правочинним за присутності не менше половини членів. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів.

5.10. Голова НТМВІ:

 • скликає засідання Колегії НТМВІ, головує на них, підписує прийняті документи;
 • в період між засіданнями Колегії НТМВІ діє в межах її повноважень;
 • здійснює керівництво поточною роботою;
 • вносить кандидатури членів Колегії НТМВІ на Загальні збори НТМВІ;
 • є членом РМВ;
 • може делегувати окремі повноваження своєму заступникові, зокрема право голосу на засіданні РМВ;
 • є членом Вченої ради відповідного навчально-наукового інституту;
 • звітує про свою діяльність та роботу відповідного НТМВІ перед Радою молодих вчених та Загальними зборами НТМВІ.

Відділи РМВ

6.1. Відділи РМВ провадять свою діяльність у межах повноважень та у спосіб, визначений відповідним рішенням Конференції НТМВ щодо їх утворення. У рішенні Конференції НТМВ щодо створення нової структурної одиниці визначаються такі аспекти:

 • назва структурної одиниці;
 • мета та обгрунтування актуальності створення структурної одиниці;
 • завдання, які ставляться перед структурною одиницею;
 • керівник структурної одиниці з числа членів НТМВ;
 • граничний термін для реалізації повноважень відділу, після настання якого його керівник звітує РМВ про виконання покладених на відділ завдань, а РМВ приймає рекомендацію для Конференції НТМВ щодо припинення/продовження повноважень цього відділу;
 • інші аспекти, що регламентують діяльність цієї структурної одиниці.

6.2. Рішення про обрання керівника відділу РМВ приймається окремим рішенням Конференції НТМВ шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх. Керівник структурної одиниці:

 • реалізує свої повноваження у межах та у спосіб, визначений Конференцією НТМВ;
 • за власною ініціативою залучає членів НТМВ, за їх згодою, для виконання завдань, покладених на відділ;
 • вносить на розгляд РМВ пропозиції щодо питань, які належать до компетенції очолюваної ним структурної одиниці;
 • є членом РМВ;
 • звітує перед РМВ про роботу структурної одиниці після настання граничного терміну, визначеного Конференцією НТМВ.

Забезпечення діяльності НТМВ

7.1. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність НТМВ та його структурних підрозділів, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи завдає шкоди інтересам Університету. Пропозиції та звернення адміністрації Університету можуть бути винесені на розгляд РМВ та будуть прийняті або відхилені за процедурою голосування членів РМВ.

6.2. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності НТМВ (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

6.3. Фінансовою основою діяльності НТМВ є кошти, визначені Вченою радою Університету.

Примітки

 1. Закон України «Про вищу освіту» (див. статтю 41)
 2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»