Відмінності між версіями «Партин Галина Остапівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Основні публікації)
(Публікації у виданнях (за останні 5 років))
Рядок 80: Рядок 80:
  
 
===Публікації у виданнях (за останні 5 років)===
 
===Публікації у виданнях (за останні 5 років)===
 +
 
#Партин Г.О. An effect of period costs classification on the methodology of their accounting/ Г.О. Партин, Т.І. Бойчук// Monografia Zarzadzanie przediebiorstwem. Teoria I praktyka pod redacja naukowa P.Lebkowskiego. Wydawnictw Academii Gornico-Hutniczej im.  Stanislawa Staszica. Krakow – 2014 .- c.687-701.
 
#Партин Г.О. An effect of period costs classification on the methodology of their accounting/ Г.О. Партин, Т.І. Бойчук// Monografia Zarzadzanie przediebiorstwem. Teoria I praktyka pod redacja naukowa P.Lebkowskiego. Wydawnictw Academii Gornico-Hutniczej im.  Stanislawa Staszica. Krakow – 2014 .- c.687-701.
 
# Партин Г.О. Оцінюнювання підприємством-замовником ефективності аутсорсингової  діяльності за основними видадами  аутсорсингу/ Г.О. Партин, О.В. Дідух// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка” №794.-  Львів, вид-во Львівської політехніки, 2014.-С. 313-321.
 
# Партин Г.О. Оцінюнювання підприємством-замовником ефективності аутсорсингової  діяльності за основними видадами  аутсорсингу/ Г.О. Партин, О.В. Дідух// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка” №794.-  Львів, вид-во Львівської політехніки, 2014.-С. 313-321.
Рядок 87: Рядок 88:
 
# Партин Г.О. The outsourcing risk management by the corporate customer /Г.О. Партин, О.В.Дідух // Economics entrepreneurship, management. - № 1(1). – Львів, НУ « Львівська політехніка», 2014, С.45-49  
 
# Партин Г.О. The outsourcing risk management by the corporate customer /Г.О. Партин, О.В.Дідух // Economics entrepreneurship, management. - № 1(1). – Львів, НУ « Львівська політехніка», 2014, С.45-49  
 
# Партин Г.О. Стратегічне управління інвестиційним кліматом національної економіки: проблеми та перспективи /Г.О. Партин// Економічний нобелівський вісник. - № 1 (7). – Дніпропетровськ, 2014. – С. 355-360  
 
# Партин Г.О. Стратегічне управління інвестиційним кліматом національної економіки: проблеми та перспективи /Г.О. Партин// Економічний нобелівський вісник. - № 1 (7). – Дніпропетровськ, 2014. – С. 355-360  
# Партин Г.О. Економічна сутність майнового потенціалу підприємства /Г.О. Партин, С.Я. Фаріон // Науковий журнал «Бізнес інформ». – 2013. - №6 (145). – с.296-301
+
302. Аутсорсингова діяльність виробничих підприємств : монографія / І. В. Алєксєєв, Г. О. Партин, О. В. Дідух ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 124–133 (185 назв).
# Партин Г.О. Система показників оцінювання ефективності впровадження і реалізації аутсорсингових операцій /Г.О. Партин, О.В. Дідух// Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи. Збірник наукових праць Полтавського університету економіки і торгівлі №2. За редакцією д-ра екон. наук, проф.. І.Г Брімченка. Дніпропетровськ. – 2013. –с.11-22
+
# Облік і аудит: вступ до фаху : навч. посіб. / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, Л. М. Пилипенко, Г. О. Партин, І. В. Борщук, О. С. Височан, В. І. Воськало, Я. С. Карп’як, В. С. Мохняк, С. Й. Сажинець, Р. Л. Хом’як, В. М. Чубай, В. Д. Шквір, І. Й. Яремко, М. Я. Яструбський ; [за заг. ред. А. Г. Загороднього] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2-ге вид., доопрац. і випр. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 288 с.
# Партин Г.О. Ризики аутсорсингу та їх оцінювання /Г.О. Партин, О.В. Дідух // Технологічний аудит та резерви виробництва.-2013. - №3/2. – 45-48
+
# Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут економіки і менеджменту : навч. посіб. для вступників до Нац. ун-ту «Львів. політехніка» на рівень магістра (спеціаліста) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Центр тестування та діагностики знань ; [уклад.: В. В. Войцеховська, А. С. Гавриляк, М. Ф. Гончар, Т. Т. Гринів, І. М. Дашко, В. І. Довбенко, О. Я. Загорецька, О. Ю. Ємельянов, Н. І. Кара, А. Я. Клап, І. В. Литвин, В. М. Мельник, Г. О. Партин, О. Я. Побурко, О. М. Рудницька, П. І. Стецюк, Р. Л. Хом’як, Л. І. Чернобай, В. М. Чубай, О. М. Чубка, Л. О. Шкварчук, М. Я. Яструбський] ; за заг. ред. Ю. Я. Бобала, А. Г. Загороднього, В. А. Павлиша, З. Г. Піха. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – Кн. 1 : Спеціальності: Міжнародна економіка. Фінанси і кредит. Облік і аудит. Економіка підприємства. – 200 с. – Бібліогр. в кінці розд.
# Партин Г.О. Аналіз релевантної управлінської інформації при прийнятті інвестиційних рішень з урахуванням впливу чинників ризику/Загородній А.Г., Ясінська А.І// Вісник Львівської комерційної академії / [ ред. кол: Башнянин Г.І., Апотій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип.35. – С.132-136
+
# Етапи аутсорсингової діяльності підприємства та оцінювання її ефективності / Г. Партин, О. Дідух // Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie : [monografia] / Uniw. M. Curie-Skłodowskiej ; pod red. H. Ronka, A. Zahorodnego. – Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie- Skłodowskiej, 2015. – S. 197–206. – Бібліогр.: 6 назв.
# Партин Г.О. Аутсорсинг  як інструмент управління прибутком підприємства/ Партин Г.О.// Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки». 23 частина 2. Видавництво Львівського національного університету імені  Івана Франка.-2011. –с.174-178
+
# Асиметрія обліково-аналітичної інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень / М. І. Диба, А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Проблеми економіки та упр. : зб. наук. пр. – 2015. – № 815. – С. 271–275. – Бібліогр.: 10 назв.
# Партин Г.О. Особливості витрат підприємства під час залучення контокорентного банківського кредиту/ Г.О. Партин, Дутчак С.В.// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 21.7 – Львів: РВВ ЛТУ України 2011. – С.249-255
+
# Форми і види організування взаємовідносин підприємства з аутсорсинговою компанією / Г. О. Партин, О. В. Дідух // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. пр. – 2015. – № 835. – С. 82–89. – Бібліогр.: 14 назв.
# Партин Г.О. Толінг як форма залучення обігового капіталу/ Г.О. Партин, О.А. горбач// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 21.7 – Львів: РВВ ЛТУ України 2011. – С.243-248
+
# Формування системи показників контролю зовнішнього залучення коштів на машинобудівні підприємства / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька, Б. О. Горбай // Технол. аудит та резерви вир-ва. – 2015. – № 6/6 (26). – С. 8–11. – Бібліогр.: 10 назв.
# Партин Г.О. Ризики у сучасній банківській діяльності та шляхи їх зниження/ Г.О. Партин, У.І. Путько// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 21.9 – Львів: РВВ ЛТУ України 2011. – С.247-253
+
# Контроль залучення коштів на машинобудівні підприємства на основі формування системи показників / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обіку, контролю та аналізу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16–17 жовт. 2015 р. : до 20-річчя каф. обліку і аудиту ІФНТУНГ / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 230–232. – Бібліогр.: 2 назви.
# Партин Г.О. Особливості формування системи управлінського контролю за діяльністю персоналу підприємства та її інформаційно-аналітичне забезпечення/ Г.О. Партин// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка» №722. –Львів,вид-во Ну «ЛП», 2012. – С. 181-185
+
# Перспективи залучення коштів для розвитку інноваційної інфраструктури машинобудівного комплексу / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 5–6 черв. 2015 р. : [у 4 ч.] / Наук. екон. орг. «Перспектива». – Дніпропетровськ, 2015. – Ч. 3. – C. 43–46. – Бібліогр.: 2 назви.
# Партин Проблеми та шляхи вдосконалення інвестиційних процесів на підприємствах вугільної галузі /Г.О. Партин, І.О.Кривецький// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка» №727. –Львів,вид-во Ну «ЛП», 2012. – С. 358-363
+
# Управлінський облік : метод. вказівки до курс. проекту «Калькулювання собівартості продукції» для студентів напряму підгот. 6.030509 «Облік і аудит» Ін-ту післядиплом. освіти / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Т. М. Бойчук]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. 56 с. – Бібліогр.: с. 45–47 (49 назв).
# Партин Г.О. Систематизація підходів до визначення сутності «потенціал підприємства»/Г.О. Партин, С.Я. Фаріон// Вісник університету банківської справи Національного банку України (м.Київ).-2012. - №2(14)-С.76-80
+
# Методичні рекомендації до виконання комплексного курсового проекту «Організація фінансового бюджетування на підприємстві» для студентів спеціальності 8. 03050801 «Фінанси і кредит» / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: Г. О. Партин, Р. І. Задерецька]. – Львів, 2015. 63 с. – Наук.-метод. вид. № 6146 від 18.03.15 р.
# Партин Г.О. Особливості організації антикризового фінансового управління на підприємствах будівельної галузі /Г.О. Партин, У.М. Бовцайло // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 22.6 – Львів: РВВ НЛТУ України 2012. – С.120-125
+
# Фінансовий контролінг : метод. рек. до виконання індивід. контрол. роботи для студентів ден. та заоч. форм навчання спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: Г. О. Партин, Р. І. Задерецька]. – Львів, 2015. 28 с. – Наук.-метод. вид. № 6147 від 18.03.15 р.
# Партин Г.О. Сутність та особливості  системно-орієнтованого управління витратами підприємства /Г.О. Партин, А.І. Ясінська // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет.- Випуск 9 (34). Частина 2. Редкол.: відп.ред. д.е.н.,професор Герасимчук З.В.-Луцьк, 2012 .-С.396-407
+
# Asymmetry and assessment of information value in the course of managerial decision-making / A. Zahorodniy, I. Kryvtsun, H. Partyn // Current problems in management : [monograph] / Univ. of Bielsko-Biała ; ed. by: A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara. – Bielsko-Biała, 2015. – P. 65–76. – Bibliogr.: 4 titles.
# Партин Г.О. Організаційно-економічні аспекти впровадження аутсорсингу  в господарську діяльність підприємств /Г.О. Партин, О.В. Дідух// Економіка і управління: Науковий журнал. -  2012. - №3. – С.54-60
+
# Etapy działalnosci outsourcingowej przedsiębiorstwa i ocena jej efektywności / H. Partyn, O. Didukh // Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie : międzynar. konf. nauk., Lublin, 21–22 maja 2015 r. / Zakł. rachunkowości Uniw. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra rachunkowości i analizy ekon. Nar. Uniw. Politech. Lwowska we Lwowie, Katedra rachunkowości i audytu Nar. Uniw. Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem. – Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 26–27. – Bibliogr.: 6 nazw.
# Партин Г.О. Завдання та основні функції фінансового контролінгу на підприємстві /Г.О. Партин, Т.Г. Гирик // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 23.8 – Львів: РВВ НЛТУ України – 2013. – С.272-278
+
# Accounting I (General Theory) : the texts of lectures for the students of bachelor direction 6.030509 «Accounting and Auditing» / A. Zahorodniy, H. Partyn, L. Pylypenko, O. Tyvonchuk ; Min. of education and science Ukraine, Lviv Polytechnic Nat. Univ., Dep.of accounting and analysis. – Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2015. – 124 p. – Bibliogr.: p. 121–122.
# Партин Г.О. Оцінювання ефективності впровадження аутсорсингових операцій у господарську діяльність підприємства /Г.О. Партин, О.В. Дідух// Міжнародна економічна політика: Науковий журнал. Спеціальний випуск у 2 частинах . Частина 2. – Київ. – 2012. – С. 261-267
+
# Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : електрон. навч.-метод. комплекс / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух. – 2016. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=7322 (31.03.16). – Метод. рек. до викон. курс. проекту, контрол. та самост. роботи, для практ. і самост. занять ; конспект лекцій ; глосарій. – Назва з екрана.
# Партин Г.О., Задерецька Р.І. Управління залученням коштів та його вплив на конкурентні переваги машинобудівних підприємств.\\ Науковий журнал Економіка промисловості. №3. . – Дніпропетровськ. -2011р. – с.245-253
+
# Застосування зовнішнього залучення коштів для зростання фінансово-економічного потенціалу підприємства / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Міжнар. екон. відносини та світ. госп-во». – 2016. – Вип. 6, ч. 1 – С. 129–132.
# Партин Г.О. Задерецька Р.І. Вплив залучення коштів на прибуток машинобудівних підприємств// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.\\ Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». - 691- Львів: видавництво Львівської політехніки. – 2011р. – с.407-412
+
# Контролінг відносин підприємства з основними стейкхолдерами / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Актуал. проблеми економіки. – 2016. – № 12 (186). – С. 167–179. – Бібліогр.: 27 назв.(Фахове видання,Skopus)
# Партин Г.О., Задерецька Р.І. Проблеми залучення коштів у машинобудівну галузь на прикладі підприємств Львівського регіону. \\ Науковий журнал Економіка ринкових відносин. №5. –Київський університет ринкових відносин - 2010р. – с.316-322.  
+
# Формування фінансового потенціалу підприємства / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька, О. В. Граціян // Ефектив. економіка. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4754 (дата звернення: 23.06.17). – Назва з екрана.
# Партин Г.О., Задерецька Р.І. Обґрунтування необхідності врахування критерію поверненості при систематизації залучених коштів підприємства\\ Науковий вісник НЛТУ 19.10. – Львів – 2010р. – 134-143.  
+
# Внутрішні групи впливу підприємства (стейкхолдери): специфіка відносин, інтересів та внесків / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи : матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 12–13 лют. 2016 р. : [у 2 ч.] / Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. Ужгород, 2016. – Ч. 1. – С. 114–117.
# Партин Г.О. Аналіз релевантної управлінської інформації при прийнятті інвестиційних рішень з урахуванням впливу чинників ризику/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська// Вісник Львівської комерційної академії / [ ред. кол: Башнянин Г.І., Апотій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип.35. – С.132-136
+
# Завдання та об’єкти контролінгу відносин підприємства з основними групами економічного впливу (стейкхолдерами) / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : ХIV Всеукр. наук. конф., присвяч. пам'яті д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України О. С. Бородкіна (15.03.1930 – 14.03.2002), Київ, 25 берез. 2016 р. : тези доп. учасників / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – С. 183–186.
# Партин Г.О. Особливості впливу процесів залучення коштів на формування прибутку машинобудівних підприємств/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №691. Львів: Вид.-во Львівської політехніки. –2011. – С. 407-412
+
# Інтегрована звітність підприємства як елемент взаємовідносин з групами економічного впливу (стейкхолдерами) / А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 110-річчю ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана» та 20-річчю Федерації проф. бухгалтерів і аудиторів України, Київ, 25 листоп. 2016 р. / Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ, 2016. – С. 47–49.
# Партин Г.О. Відновлення фінансової стійкості української банківської системи на основі створення «тимчасового» та «проблемного» банків/Г.О. Партин, О.М. Крачковська// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №691. Львів: Вид.-во Львівської політехніки. – 2011. – С. 193-200
+
# Постачальники як група економічного впливу: вибір та оцінювання результатів співпраці / А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Конкурентоспроможність національної економіки: показники, фактори впливу та шляхи підвищення : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 30 верес. 2016 р. : [у 2 ч.] / ГО "Київ. екон. наук. центр". – Київ, 2016. – Ч. 1. – С. 49–52.
# Партин Г.О. Пути усовершенствования управления затратами  за центрами ответственности/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Zarzadzanie predsiebiorstwem. Teoria I paktyka. Wybrane materially XII Miesdnarodowej konferencji Naukowej.- Krakow, 27-28 maja 2010. – С.83-91
+
# Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух, Р. І. Задерецька]. – Львів, 2016. – 20 с.
# Партин Г.О. Фінансові ризики підприємства та методи їх нейтралізації/ Г.О. Партин, О.А. Бурба// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 20.9. – Львів: РВВ ЛТУ України. –2010. –– С.215-220
+
# Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух, О. О. Бонецький]. – Львів, 2016. – 16 с.
# Партин Г.О. Особливості управління страховими ризиками/ Г.О. Партин, М.С. Мацей// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 20.8. – Львів: РВВ ЛТУ України .- 2010. –– С.294-298 
+
# Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. О. Бонецький, Р. І. Задерецька, О. В. Дідух]. – Львів, 2016. – 56 с.
# Партин Г.О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи/ Г.О. Партин, О.В. Дідух// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип 20.8. Львів: РВВ ЛТУ України. – 2010. – С.275-279.  
+
# Managerial Accounting : texts of lectures for the students of bachelor direction 6.030509 «Accounting and Auditing» / A. Zahorodniy, G. Partyn, N. Fedyshyn, H. Vojtko ; Min. of education and science Ukraine, Lviv Polytechnic Nat. Univ., Dep. of accounting and analysis. – Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2016. – 148 р. – Bibliogr.: p.140–143 (73 titles).
# Партин Г.О. Проблеми діяльності  кредитних спілок в умовах  економічної кризи в Україні/ Г.О. Партин, І.М. Заяць// Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. Вип 20.8. – Львів: РВВ ЛТУ України. –2010.– С.232 -236
+
# Strategic evaluation of the enterprise relationship with the economic impact groups / H. O. Partyn, A. G. Zagorodniy // Intern. J. of Synergy and Research. – 2016. – Vol. 5. – P. 59–77. – Bibliogr.
# Партин Г.О. Особливості управління витратами машинобудівного підприємства на засадах системного підходу./Г.О. Партин, А.І., Ясінська// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «ЛП», 2009. –№ 647. – С. 157-163
+
# Managerial Accounting : methodical recommendations for course paper implementation for the students of bachelor direction 6.030509 "Accounting and Auditing" / Min. of education and science Ukraine, Lviv Polytechnic Nat. Univ., Dep. of accounting and analysis ; [comp.: A. G. Zahorodniy, H. O. Partyn, N. I. Fedyshyn, H. I. Vojtko]. – Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2016. – 60 р. – Bibliogr.: p. 48–50 (37 titles).
# Партин Г.О. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства/Г.О. Партин, А.Г. Загородній// Фінанси України. – 2009. - №9. – С. 87-97
+
# Урахування інтересів стейкхолдерів у процесі формування інтегрованої звітності підприємства / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. пр. – 2017. – 862. – С. 204–210. – Бібліогр.: 14 назв.(ФАХОВЕ ВИДАННЯ)
# Партин Г.О. Фінансова стратегія у системі управління фінансами підприємств/Г.О. Партин, О.Я. Митрухіна // Науковий Вісник Національного Лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць Вип. 19,6. - Львів: РВВ НЛТУ. – 2009. –– С. 208-214
+
# Methodical recommendations for practical and seminars on the subject “Financial Management” for students of the second (master’s) level of higher education 072 specialty “Finance, banking and insurance” Full-time and Part-time learning / compiled by H.O.Partyn, O.V.Didukh. – Lviv: Publishing House of the National University “Lviv Polytechnic”, 2017. – 36p.
# Партин Г.О. Види та місце фінансового конотролінгу на підприємстві/Г.О. Партин, Я.В. Маєвська// Науковий Вісник Національного Лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. Вип. 19,6. - Львів: РВВ НЛТУ. – 2009. –С. 199-202.
+
# Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенька Т.І. Управлінський облік: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с.
 
+
# Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів другого (магістер ського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух, Р. І. Задерецька]. – Львів, 2017. – 20 с.
 
+
# Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів другого (магістер ського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух, П.А. Гориславець]. – Львів, 2017. – 16с.
 
+
# Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенська Т.І., Дзьоба Н.Б. Управлінський облік: практикум. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 364с.  
 +
# Партин Г.О., Дідух О.В.,  Задерецька Р.І. Management of outsourcing risks in the process of enterprise financial activity //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – 2017. – Т.2(№23). – С.118-125. (Фахове видання, Web of Science)
 +
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Капітал підприємства: види та форми представлення в інтегрованій звітності // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. ‒ Х.: ХДУХТ, 2018. – С. 161–162.
 +
# Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 280 с.
 +
# Загородній А.Г., Партин Г.О. Державне регулювання ринку криптовалют: необхідність, моделі та форми // Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 41‒42.
 +
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Види капіталів підприємства та їхнє розкриття в інтегрованій звітності // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 111‒125.(МОНОГРАФІЯ)
 +
# Партин Г.О. Комплексне оцінювання зовнішнього залучення коштів на машинобудівні підприємства України / Г.О. Партин, Р.І. Задерецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. Випуск 17, частина 3. – Ужгород, 2018. – С.33-39.(Фахове видання, індекс копернікус)
 +
# Партин Г.О. Функціонально – вартісний аналіз як метод інформаційного забезпечення управління витратами / Г.О. Партин, Н.І.Заяць //Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIV науково – практичної конференції. 17 -20 квітня 2018 року /Навчально – науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ” Львівська політехніка”. – 2018. – С. 80 - 81.
 +
# Стрипа Н.В. Перспективи розвитку офшорингових послуг в Україні / Н.В. Стрипа, Г.О.Партин // Управління економічними процесами на макро - і макрорівні: матеріали III Міжнародної науково – практичної інтернет конференції молодих учених, 24 – 25 квітня 2018р. – С.147 – 149.
 +
# Партин Г.О. Ролі контролінгу в процесах планування банківської діяльності в сучасних умовах / Г.О.Партин, Г.М.Ступницька //Актуальні проблеми сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 червня 2018 року. – Київ.: МЦНЛ, 2018. –С.29 -30.
 +
# Партин Г.О. Поняття стратегічного контролінгу та його значення в управлінні підприємством / Г.О.Партин, М.І. Шира // Актуальні проблеми сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 червня 2018 року. – Київ.: МЦНЛ, 2018. – C. 30 -31
 +
# Загородній А.Г., Партин Г.О. Державне регулювання ринку криптовалют: необхідність, моделі та форми // Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 41‒42.
 +
# Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко.  – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388с.
 +
# Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Укл.: Партин Г.О., СелюченкоН.Є, - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. – 20с.
 +
# Фінансовий менеджмент: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” / Укл.: Партин Г.О., Дідух О.В. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. – 22с.  
 +
# Гребенюк А.В., Партин Г.О. Перспективи розвитку кібер-страхування в Україні та перешкоди його становлення // Модернізація економіки у контексті інноваційного розвитку: напрями та пріоритети: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 листопада 2018р.). – Дніпро: НО “Перспектива”, 2018. – С.32-33.
 +
# Партин Г.О., Катірнога І.М. Особливості завдань та етапи фінансової санації підприємства // Модернізація економіки у контексті інноваційного розвитку: напрями та пріоритети: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 листопада 2018р.). – Дніпро: НО “Перспектива”, 2018. – С. 71-73.
 +
# Zahorodniy A., Partyn H. Crupto currency – a virtual phenomenon which can destabilize financial markets // Economics Entrepreneurship Management. – 2018. - Vol. 5, № 2. – P. 59-66. ( Index Copernicus).
 +
# Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 88с. Авт. л. – 5,12
 +
# Податки та оподаткування: словник афоризмів / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 124с. Авт. л. – 3,88
 +
# Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Князь С.В., Партин Г.О. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник. Партин – Львів: Видавнича фірма ”Афіша”, 2019. – 413с. Авт. л. – 24,00
 +
# Партин Г. О., Загородній*** А. Г., Заяць*** Н. І. Соціально-репутаційний капітал підприємтва: сутність, складові, оцінювання  // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2019. – 1 (101). – С. 10–17. ( фахове видання, Індекс копернікус)
 +
# Партин Г.О., Хоркава Н.Б. Сучасні тенденції здійснення капітальних інвестицій промисловими підприємствами України / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, “Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства”. 18-19 квітня 2019р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ”Львівська політехніка”– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.158-160с.
 +
# Партин Г.О., Червінська О.С. Дослідження трансформацій податку на прибуток  / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, ”Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства” 18-19 квітня 2019р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ”Львівська політехніка”– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.244-246.
 +
# Драла Р.І., Партин Г.О. Проблеми і перспективи венчурного інвестування як методу фінансування стартапів. / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури”, Львів 23-25 травня 2019р. ”– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.484-485.
 +
# Загородній А.Г., Партин Г.О. Розкриття інформації про капітал в інтегрованій звітності підприємства. / Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2019р.). Ужгород: Вид.-во УжНУ “Говерла”, 2019. – С. 172-173.
 +
# Назар Ю.З., Партин Г.О. Переваги та недоліки краудінвестингу як інноваційного методу фінансування малих підприємств. / Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 23-24 квітня 2019 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 128-130.
 +
# Партин Г.О., Данилів І.Л. Фінансові ризики підприємства: склад, процеси та механізми управління // Інфраструктура ринку. – 2019. - № 32. – С. 96 – 102.
 +
Partyn H. O., Zahorodniy A. H. Use of the method of the analysis of benefits and costs for decision making on the development of enterprise financial relations with groups of economic influence (stakeholders) // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2019. – Т. 1, № 28. –  С. 196–204. 0,5 ум.д.ар. (ОА-14, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Web of Science).
  
 
===Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»===
 
===Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»===

Версія за 14:13, 17 жовтня 2019

Партин Галина Остапівна
Partyngo.jpg
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Дата закінчення 1979
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1993
Вчене звання професор кафедри фінансів
Поточне місце роботи професор кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2011 – дотепер - професор кафедри фінансів

Загальний науково-педагогічний стаж роботи – 24 рік

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

 • Читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін: „Фінансовий контролінг”, „Фінансовий менеджмент”.
 • Керує курсовими і дипломними магістерськими роботами студентів спеціальності "Фінанси і кредит".
 • Проводить навчальні семінари з управлінського обліку для економістів, фінансистів, бухгалтерів-практиків в рамках Міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів CAP/CIPA.


Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • «Резервування виробничих потужностей будівельних організацій», 08.0005 Економіка планування, організації, управління народним господарством та його галузями.

Керування науковою роботою аспірантів

 • Керує науковою роботою здобувачів, аспірантів і студентів. Шість аспірантів успішно захистили кандидатські дисертації.

Членство у НМК та експертних радах

 • Партин Г.О. неодноразово залучалась до участі в експертних комісіях щодо ліцензування та акредитації спеціальностей та вищих навчальних закладів України.

Почесні звання та нагороди

За значні досягнення в навчальній і науковій роботі Галина Остапівна нагороджена:

 • Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації,
 • Почесною грамотою міністерства освіти і науки України,
 • Почесною грамотою НБУ.


Підвищення кваліфікації

 • Підвищувала кваліфікацію в Італії, Данії, США.

Захищені під керівництвом кандидати економічних наук

 • Слобода Л.Я., 2006 р., за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.
 • Гук О.В. 2008р., Тивончук О.І., 2008р., Ясінська А.І., 2010р. - за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).
 • Дідух О.В., 2015р., Задерецька Р.І., 2017 р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування).

Основні публікації

Опублікувала понад 350 наукових та науково-методичних праць. З них 7 монографій, 4 підручники, 25 навчальних посібників (14 з грифом МОН України), десятки статей у журналах "Фінанси України", "Регіональна економіка", "Вісник НБУ", "Вища школа" в тому числі включених до науковометричних баз даних Web of Science, Skopus, Index Copernicus.

Підручники та навчальні посібники

 1. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навчальний посібник/Партин Г.О.// Київ: Т-ва «Знання», «КОО», 2000. – 245 с.
 2. Управлінський облік: Навчальний посібник/ Партин Г.О.// Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – 194 с.
 3. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. Друге видання/ Г.О.Партин, А.Г. Загородній// К.:Товариство: «Знання» 2003. – 327с. (Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 200 від 2 березня 2001 р.)
 4. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник/Г.О. Партин, Хом’як Р. Л., Полякова Л. М. Устінова І. Г. та ін.// Львів: «Інтелект – Захід», 2003. – 795с
 5. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник, 3-тє видання доповнене і перероблене/Г.О. Партин, Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І., Мороз А. С.// Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект», інститут післядипломної освіти) «Інтелект-Захід», 2004.–912с. (Рекомендовано МОН України. Лист №1/11 - 1843 від 28.04.2004 р.
 6. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник/Г.О. Партин, Загородній А. Г.,Корягін М.// Серія Дистанційне навчання. – 26. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005.–248с./Рекомендовано МОН України. Лист № 12.2-2358 від 10.12.2002р./
 7. Інвестиційний словник: Навчальний посібник/Г.О. Партин, Загородній А. Г.,Вознюк Г. Л.// Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. –512с. (Рекомендовано МОН України. Лист №1/11- 6115 від 26.11.2004 р.)
 8. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база: Навчальний посібник/ Г.О. Партин, Загородній А.Г. Пилипенко Л.М.// Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 264 с.(Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 2413 від 31.10.2005 р.)
 9. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник.-4-те вид.,перероб. і доп./ Партин Г.О., Загородній А.Г., Пилипенко Л.М // К.:Знання, 2007 р.- 550 с. (Затверджено МОН України. Лист №14/18.2- 2346 від 26.10.2005 р.)
 10. Фінанси підприємств: Навчальний посібник/ Загородній А.Г.// Львів, Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 258с. (Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 496 від 11 березня 2002р.)
 11. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник.-4-те вид.,перероб. і доп./ Партин Г.О., Загородній А.Г., Пилипенко Л.М // К.: Знання: 2009. – 422 с.(Затверджено МОН України. Лист №14/18.2- 2346 від 26.10.2005 р.)
 12. Управлінський облік: Підручник/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук// Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с.
 13. Управлінський облік:.-2-ге вид., випр. і доп.: Навчальний посібник/ Партин Г.О., загородній А.Г// К.: Знання, 2007.-303с.(Рекомендовано МОН України. Лист №14/18.2- 802 від 29.03.2006 р.)
 14. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навчальний посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського, Партин Г.О., Римарська Н.І. Дідик А.М// Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2008. – 1112 с.
 15. Облік, аналіз, аудит: Навчальний посібник/ партин Г.О., Білик М.С., Загородній А.Г., Кіндрацька Г.І., Корягін М.В.// К.: Кондор, 2008. – 618 с. (Рекомендовано МОН України. Лист №14/18-Г - 138 від 23.01.2007 р.)
 16. Фінансовий менеджмент:. Навчальний посібник/ Партин Г.О., Селюченко Н.Є// Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 332с.
 17. Облік і аудит: термінологічний словник/ А.Г. Загородній, Г.Л., Вознюк, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид. доопр, та доп. Львів: Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»; ПП НВФ «Біарп», 2012. – 632с.
 18. Фінансовий контролінг: навч.посібник/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 232с.
 19. Управлінський облік: Підручник/Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Т.І. Свідрик, А.І. Ясінська, Т.М. Бойчук Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с.
 20. Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенька Т.І. Управлінський облік: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с.
 21. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 280 с.
 22. Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388с.
 23. Податки та оподаткування: словник афоризмів / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 124с. Авт. л. – 3,88
 24. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Князь С.В., Партин Г.О. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник. Партин – Львів: Видавнича фірма ”Афіша”, 2019. – 413с. Авт. л. – 24,00


Монографії

 1. Партин Г.О. Внутрішньобанківське регулювання кредитних ризиків: Монографія/ Г.О. Партин, Л.І. Слобода// К.: УСБ НБУ, 2007. – 254с.
 2. Партин Г.О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: Монографія/ Г.О. Партин// К.: УСБ НБУ, 2008. – 219 с.
 3. Партин Г.О. Аутсорсинг как фактор повишения эффективности бизенс-процесов / Г.О. Партин, А.Г. Загродній// Uwarunkowania rozwoju systemov zarza,dzania: Monografia.Redakcia naukowa H. Howaniec, W.Waszkielewicz. – Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009.-417с. – С. 127-131
 4. Партин Г.О. Формування підсистеми стратегічного управління витратами підприємства та його обліково-аналітичне забезпечення. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.-168с. – С.66-81
 5. Партин Г.О. Аналіз форм стимулювання залучення коштів на інноваційну діяльність підприємств. Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: Монографія /Г.О. Партин, О.І. Тивончук// Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009.-168с. – С.66-81
 6. Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: Монографія/ Г.О. Партин, А.І. Ясінська// Л.: ЗУКЦ, ППНВФ «Біапр».- 2011. – 200с.
 7. Партин Г.О., Загородній А.Г. Види капіталів підприємства та їхнє розкриття в інтегрованій звітності // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 111‒125.(МОНОГРАФІЯ)
 8. Партин Г.О. Подходы и методы оценки имущественного потенциала предприятия/ Г.О. Партин, С.Я. Фаріон// Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария: коллективная монографія/ Под. ред.. проф.. И.Й.Яремко и проф.. Г.Ронэка-Львов: Издательство Львовской политехники, 2014.-С.88-99.
 9. Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 88с. Авт. л. – 5,12

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Партин Г.О. An effect of period costs classification on the methodology of their accounting/ Г.О. Партин, Т.І. Бойчук// Monografia Zarzadzanie przediebiorstwem. Teoria I praktyka pod redacja naukowa P.Lebkowskiego. Wydawnictw Academii Gornico-Hutniczej im. Stanislawa Staszica. Krakow – 2014 .- c.687-701.
 2. Партин Г.О. Оцінюнювання підприємством-замовником ефективності аутсорсингової діяльності за основними видадами аутсорсингу/ Г.О. Партин, О.В. Дідух// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ «Львівська політехніка” №794.- Львів, вид-во Львівської політехніки, 2014.-С. 313-321.
 3. Партин Г. О. Формування системи контролю за процесами залучення коштів на машинобудівних підприємствах/Г.О. Партин, Р.І. Задерецька// Бізнес Інформ №8. – Харків, - 2014. - c. 51 - 54
 4. Партин Г.О. Переваги і недоліки первинного публічного розміщення акцій як інструмента формування інвестиційних ресурсів підприємства/ Г.О. Партин, Р.І. Задерецька, І.І. Бирка// Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова Т.19. Вип.2/5. Економіка. – 2014. – с.123-126.
 5. Партин Г. О. Управління грошовими потоками підприємства та оцінювання його ефективності / Г.О. Партин Р.І. Задерецька, Г.Б. Галечко// Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Вип. 694-695. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – с.102-108.
 6. Партин Г.О. The outsourcing risk management by the corporate customer /Г.О. Партин, О.В.Дідух // Economics entrepreneurship, management. - № 1(1). – Львів, НУ « Львівська політехніка», 2014, С.45-49
 7. Партин Г.О. Стратегічне управління інвестиційним кліматом національної економіки: проблеми та перспективи /Г.О. Партин// Економічний нобелівський вісник. - № 1 (7). – Дніпропетровськ, 2014. – С. 355-360

302. Аутсорсингова діяльність виробничих підприємств : монографія / І. В. Алєксєєв, Г. О. Партин, О. В. Дідух ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 124–133 (185 назв).

 1. Облік і аудит: вступ до фаху : навч. посіб. / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, Л. М. Пилипенко, Г. О. Партин, І. В. Борщук, О. С. Височан, В. І. Воськало, Я. С. Карп’як, В. С. Мохняк, С. Й. Сажинець, Р. Л. Хом’як, В. М. Чубай, В. Д. Шквір, І. Й. Яремко, М. Я. Яструбський ; [за заг. ред. А. Г. Загороднього] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2-ге вид., доопрац. і випр. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 288 с.
 2. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут економіки і менеджменту : навч. посіб. для вступників до Нац. ун-ту «Львів. політехніка» на рівень магістра (спеціаліста) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Центр тестування та діагностики знань ; [уклад.: В. В. Войцеховська, А. С. Гавриляк, М. Ф. Гончар, Т. Т. Гринів, І. М. Дашко, В. І. Довбенко, О. Я. Загорецька, О. Ю. Ємельянов, Н. І. Кара, А. Я. Клап, І. В. Литвин, В. М. Мельник, Г. О. Партин, О. Я. Побурко, О. М. Рудницька, П. І. Стецюк, Р. Л. Хом’як, Л. І. Чернобай, В. М. Чубай, О. М. Чубка, Л. О. Шкварчук, М. Я. Яструбський] ; за заг. ред. Ю. Я. Бобала, А. Г. Загороднього, В. А. Павлиша, З. Г. Піха. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – Кн. 1 : Спеціальності: Міжнародна економіка. Фінанси і кредит. Облік і аудит. Економіка підприємства. – 200 с. – Бібліогр. в кінці розд.
 3. Етапи аутсорсингової діяльності підприємства та оцінювання її ефективності / Г. Партин, О. Дідух // Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie : [monografia] / Uniw. M. Curie-Skłodowskiej ; pod red. H. Ronka, A. Zahorodnego. – Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie- Skłodowskiej, 2015. – S. 197–206. – Бібліогр.: 6 назв.
 4. Асиметрія обліково-аналітичної інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень / М. І. Диба, А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Проблеми економіки та упр. : зб. наук. пр. – 2015. – № 815. – С. 271–275. – Бібліогр.: 10 назв.
 5. Форми і види організування взаємовідносин підприємства з аутсорсинговою компанією / Г. О. Партин, О. В. Дідух // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. пр. – 2015. – № 835. – С. 82–89. – Бібліогр.: 14 назв.
 6. Формування системи показників контролю зовнішнього залучення коштів на машинобудівні підприємства / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька, Б. О. Горбай // Технол. аудит та резерви вир-ва. – 2015. – № 6/6 (26). – С. 8–11. – Бібліогр.: 10 назв.
 7. Контроль залучення коштів на машинобудівні підприємства на основі формування системи показників / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обіку, контролю та аналізу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16–17 жовт. 2015 р. : до 20-річчя каф. обліку і аудиту ІФНТУНГ / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 230–232. – Бібліогр.: 2 назви.
 8. Перспективи залучення коштів для розвитку інноваційної інфраструктури машинобудівного комплексу / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 5–6 черв. 2015 р. : [у 4 ч.] / Наук. екон. орг. «Перспектива». – Дніпропетровськ, 2015. – Ч. 3. – C. 43–46. – Бібліогр.: 2 назви.
 9. Управлінський облік : метод. вказівки до курс. проекту «Калькулювання собівартості продукції» для студентів напряму підгот. 6.030509 «Облік і аудит» Ін-ту післядиплом. освіти / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Т. М. Бойчук]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 56 с. – Бібліогр.: с. 45–47 (49 назв).
 10. Методичні рекомендації до виконання комплексного курсового проекту «Організація фінансового бюджетування на підприємстві» для студентів спеціальності 8. 03050801 «Фінанси і кредит» / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: Г. О. Партин, Р. І. Задерецька]. – Львів, 2015. – 63 с. – Наук.-метод. вид. № 6146 від 18.03.15 р.
 11. Фінансовий контролінг : метод. рек. до виконання індивід. контрол. роботи для студентів ден. та заоч. форм навчання спец. 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: Г. О. Партин, Р. І. Задерецька]. – Львів, 2015. – 28 с. – Наук.-метод. вид. № 6147 від 18.03.15 р.
 12. Asymmetry and assessment of information value in the course of managerial decision-making / A. Zahorodniy, I. Kryvtsun, H. Partyn // Current problems in management : [monograph] / Univ. of Bielsko-Biała ; ed. by: A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara. – Bielsko-Biała, 2015. – P. 65–76. – Bibliogr.: 4 titles.
 13. Etapy działalnosci outsourcingowej przedsiębiorstwa i ocena jej efektywności / H. Partyn, O. Didukh // Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie : międzynar. konf. nauk., Lublin, 21–22 maja 2015 r. / Zakł. rachunkowości Uniw. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra rachunkowości i analizy ekon. Nar. Uniw. Politech. Lwowska we Lwowie, Katedra rachunkowości i audytu Nar. Uniw. Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem. – Lublin : Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 26–27. – Bibliogr.: 6 nazw.
 14. Accounting I (General Theory) : the texts of lectures for the students of bachelor direction 6.030509 «Accounting and Auditing» / A. Zahorodniy, H. Partyn, L. Pylypenko, O. Tyvonchuk ; Min. of education and science Ukraine, Lviv Polytechnic Nat. Univ., Dep.of accounting and analysis. – Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2015. – 124 p. – Bibliogr.: p. 121–122.
 15. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : електрон. навч.-метод. комплекс / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух. – 2016. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=7322 (31.03.16). – Метод. рек. до викон. курс. проекту, контрол. та самост. роботи, для практ. і самост. занять ; конспект лекцій ; глосарій. – Назва з екрана.
 16. Застосування зовнішнього залучення коштів для зростання фінансово-економічного потенціалу підприємства / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Міжнар. екон. відносини та світ. госп-во». – 2016. – Вип. 6, ч. 1 – С. 129–132.
 17. Контролінг відносин підприємства з основними стейкхолдерами / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Актуал. проблеми економіки. – 2016. – № 12 (186). – С. 167–179. – Бібліогр.: 27 назв.(Фахове видання,Skopus)
 18. Формування фінансового потенціалу підприємства / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька, О. В. Граціян // Ефектив. економіка. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4754 (дата звернення: 23.06.17). – Назва з екрана.
 19. Внутрішні групи впливу підприємства (стейкхолдери): специфіка відносин, інтересів та внесків / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи : матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 12–13 лют. 2016 р. : [у 2 ч.] / Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. – Ужгород, 2016. – Ч. 1. – С. 114–117.
 20. Завдання та об’єкти контролінгу відносин підприємства з основними групами економічного впливу (стейкхолдерами) / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : ХIV Всеукр. наук. конф., присвяч. пам'яті д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України О. С. Бородкіна (15.03.1930 – 14.03.2002), Київ, 25 берез. 2016 р. : тези доп. учасників / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – С. 183–186.
 21. Інтегрована звітність підприємства як елемент взаємовідносин з групами економічного впливу (стейкхолдерами) / А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 110-річчю ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана» та 20-річчю Федерації проф. бухгалтерів і аудиторів України, Київ, 25 листоп. 2016 р. / Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ, 2016. – С. 47–49.
 22. Постачальники як група економічного впливу: вибір та оцінювання результатів співпраці / А. Г. Загородній, Г. О. Партин // Конкурентоспроможність національної економіки: показники, фактори впливу та шляхи підвищення : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 30 верес. 2016 р. : [у 2 ч.] / ГО "Київ. екон. наук. центр". – Київ, 2016. – Ч. 1. – С. 49–52.
 23. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух, Р. І. Задерецька]. – Львів, 2016. – 20 с.
 24. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух, О. О. Бонецький]. – Львів, 2016. – 16 с.
 25. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. О. Бонецький, Р. І. Задерецька, О. В. Дідух]. – Львів, 2016. – 56 с.
 26. Managerial Accounting : texts of lectures for the students of bachelor direction 6.030509 «Accounting and Auditing» / A. Zahorodniy, G. Partyn, N. Fedyshyn, H. Vojtko ; Min. of education and science Ukraine, Lviv Polytechnic Nat. Univ., Dep. of accounting and analysis. – Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2016. – 148 р. – Bibliogr.: p.140–143 (73 titles).
 27. Strategic evaluation of the enterprise relationship with the economic impact groups / H. O. Partyn, A. G. Zagorodniy // Intern. J. of Synergy and Research. – 2016. – Vol. 5. – P. 59–77. – Bibliogr.
 28. Managerial Accounting : methodical recommendations for course paper implementation for the students of bachelor direction 6.030509 "Accounting and Auditing" / Min. of education and science Ukraine, Lviv Polytechnic Nat. Univ., Dep. of accounting and analysis ; [comp.: A. G. Zahorodniy, H. O. Partyn, N. I. Fedyshyn, H. I. Vojtko]. – Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2016. – 60 р. – Bibliogr.: p. 48–50 (37 titles).
 29. Урахування інтересів стейкхолдерів у процесі формування інтегрованої звітності підприємства / Г. О. Партин, А. Г. Загородній // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. пр. – 2017. – № 862. – С. 204–210. – Бібліогр.: 14 назв.(ФАХОВЕ ВИДАННЯ)
 30. Methodical recommendations for practical and seminars on the subject “Financial Management” for students of the second (master’s) level of higher education 072 specialty “Finance, banking and insurance” Full-time and Part-time learning / compiled by H.O.Partyn, O.V.Didukh. – Lviv: Publishing House of the National University “Lviv Polytechnic”, 2017. – 36p.
 31. Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенька Т.І. Управлінський облік: підручник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 340 с.
 32. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів другого (магістер ського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух, Р. І. Задерецька]. – Львів, 2017. – 20 с.
 33. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів другого (магістер ського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: Г. О. Партин, О. В. Дідух, П.А. Гориславець]. – Львів, 2017. – 16с.
 34. Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенська Т.І., Дзьоба Н.Б. Управлінський облік: практикум. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 364с.
 35. Партин Г.О., Дідух О.В., Задерецька Р.І. Management of outsourcing risks in the process of enterprise financial activity //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – 2017. – Т.2(№23). – С.118-125. (Фахове видання, Web of Science)
 36. Партин Г.О., Загородній А.Г. Капітал підприємства: види та форми представлення в інтегрованій звітності // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. ‒ Х.: ХДУХТ, 2018. – С. 161–162.
 37. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник. – 4-те вид., доопрац. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 280 с.
 38. Загородній А.Г., Партин Г.О. Державне регулювання ринку криптовалют: необхідність, моделі та форми // Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 41‒42.
 39. Партин Г.О., Загородній А.Г. Види капіталів підприємства та їхнє розкриття в інтегрованій звітності // Теорія та методологія обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. – Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 111‒125.(МОНОГРАФІЯ)
 40. Партин Г.О. Комплексне оцінювання зовнішнього залучення коштів на машинобудівні підприємства України / Г.О. Партин, Р.І. Задерецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. Випуск 17, частина 3. – Ужгород, 2018. – С.33-39.(Фахове видання, індекс копернікус)
 41. Партин Г.О. Функціонально – вартісний аналіз як метод інформаційного забезпечення управління витратами / Г.О. Партин, Н.І.Заяць //Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей XIV науково – практичної конференції. 17 -20 квітня 2018 року /Навчально – науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ” Львівська політехніка”. – 2018. – С. 80 - 81.
 42. Стрипа Н.В. Перспективи розвитку офшорингових послуг в Україні / Н.В. Стрипа, Г.О.Партин // Управління економічними процесами на макро - і макрорівні: матеріали III Міжнародної науково – практичної інтернет конференції молодих учених, 24 – 25 квітня 2018р. – С.147 – 149.
 43. Партин Г.О. Ролі контролінгу в процесах планування банківської діяльності в сучасних умовах / Г.О.Партин, Г.М.Ступницька //Актуальні проблеми сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 червня 2018 року. – Київ.: МЦНЛ, 2018. –С.29 -30.
 44. Партин Г.О. Поняття стратегічного контролінгу та його значення в управлінні підприємством / Г.О.Партин, М.І. Шира // Актуальні проблеми сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 червня 2018 року. – Київ.: МЦНЛ, 2018. – C. 30 -31
 45. Загородній А.Г., Партин Г.О. Державне регулювання ринку криптовалют: необхідність, моделі та форми // Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 41‒42.
 46. Фінансовий менеджмент: підручник / Г.О.Партин, Н.Є.Селюченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 388с.
 47. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / Укл.: Партин Г.О., СелюченкоН.Є, - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. – 20с.
 48. Фінансовий менеджмент: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” / Укл.: Партин Г.О., Дідух О.В. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2018. – 22с.
 49. Гребенюк А.В., Партин Г.О. Перспективи розвитку кібер-страхування в Україні та перешкоди його становлення // Модернізація економіки у контексті інноваційного розвитку: напрями та пріоритети: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 листопада 2018р.). – Дніпро: НО “Перспектива”, 2018. – С.32-33.
 50. Партин Г.О., Катірнога І.М. Особливості завдань та етапи фінансової санації підприємства // Модернізація економіки у контексті інноваційного розвитку: напрями та пріоритети: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 листопада 2018р.). – Дніпро: НО “Перспектива”, 2018. – С. 71-73.
 51. Zahorodniy A., Partyn H. Crupto currency – a virtual phenomenon which can destabilize financial markets // Economics Entrepreneurship Management. – 2018. - Vol. 5, № 2. – P. 59-66. ( Index Copernicus).
 52. Партин Г.О., Загородній А.Г. Інформаційне забезпечення, контролінг та економічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу: монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 88с. Авт. л. – 5,12
 53. Податки та оподаткування: словник афоризмів / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 124с. Авт. л. – 3,88
 54. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Князь С.В., Партин Г.О. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник. Партин – Львів: Видавнича фірма ”Афіша”, 2019. – 413с. Авт. л. – 24,00
 55. Партин Г. О., Загородній*** А. Г., Заяць*** Н. І. Соціально-репутаційний капітал підприємтва: сутність, складові, оцінювання // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2019. – 1 (101). – С. 10–17. ( фахове видання, Індекс копернікус)
 56. Партин Г.О., Хоркава Н.Б. Сучасні тенденції здійснення капітальних інвестицій промисловими підприємствами України / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, “Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства”. 18-19 квітня 2019р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ”Львівська політехніка”– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.158-160с.
 57. Партин Г.О., Червінська О.С. Дослідження трансформацій податку на прибуток / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, ”Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства” 18-19 квітня 2019р. / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету ”Львівська політехніка”– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.244-246.
 58. Драла Р.І., Партин Г.О. Проблеми і перспективи венчурного інвестування як методу фінансування стартапів. / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури”, Львів 23-25 травня 2019р. ”– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.484-485.
 59. Загородній А.Г., Партин Г.О. Розкриття інформації про капітал в інтегрованій звітності підприємства. / Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2019р.). Ужгород: Вид.-во УжНУ “Говерла”, 2019. – С. 172-173.
 60. Назар Ю.З., Партин Г.О. Переваги та недоліки краудінвестингу як інноваційного методу фінансування малих підприємств. / Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 23-24 квітня 2019 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 128-130.
 61. Партин Г.О., Данилів І.Л. Фінансові ризики підприємства: склад, процеси та механізми управління // Інфраструктура ринку. – 2019. - № 32. – С. 96 – 102.

Partyn H. O., Zahorodniy A. H. Use of the method of the analysis of benefits and costs for decision making on the development of enterprise financial relations with groups of economic influence (stakeholders) // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2019. – Т. 1, № 28. – С. 196–204. 0,5 ум.д.ар. (ОА-14, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Web of Science).

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 • Фінансовий менеджмент. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Партин Г.О. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012. – Сертифікат № 00139 від 04.12.2012р.
 • Фінансовий контролінг. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 8.03050801 “Фінанси і кредит”// Партин Г.О., Задерецька Р.І. - Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. – Сертифікат № 00285 від 30.05.2013р.

Додаткова інформація

 • Заступник завідувача кафедри з науково-дослідної роботи студентів.
 • Делегат конференції трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка.
 • Голова організаційного комітету щорічних студентських науково-технічних конференцій та олімпіад.
 • Наукові інтереси Партин Г.О. охоплюють проблеми вдосконалення управління формуванням і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, зокрема, управління витратами підприємств.


Кафедра фінансів