Кунанець Наталія Едуардівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 10:15, 14 лютого 2018, створена Христина Зуб (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Кунанець Наталія Едуардівна
Kunanets N E.jpg
доктор наук із соціальних комунікацій, професор
Громадянство Україна
Alma mater Київський державний інститут культури
Дата закінчення 1988 р.
Спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
Галузь наукових інтересів «Історія бібліотечної справи назахідноукраїнських землях, сучасні проблеми бібліотекознавства».
Кваліфікаційний рівень «бібліотекар-бібліограф»
Науковий ступінь доктор наук із соціальних комунікацій
Вчене звання старший науковий співробітник
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Кунанець Наталія Едуардівна — доктор наук із соціальних комунікацій, с.н.с., професор кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта

Київський державний інститут культури, 1988, «Книгознавство, бібліотекознавствоі бібліографія», бібліотекар-бібліограф

Кандидат історичних наук, 07.00.08. — Книгознавство, бібліотекознавство,бібліографознавство; с.н.с.;

Тема дисертації: «Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування, формування фондів і колекцій (кінець XVIII-30-ті рр. XX ст.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 /Кунанець Наталія Едуардівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2007. — 262 арк. — Бібліогр.: арк. 181-244.»

Науковий керівник: академік НАН України доктор філософських наук, професор, Онищенко Олексій Семенович, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, генеральний директор.

Фізико-механічний інститут НАН України, 07.11.2011-07.12.2011р., підвищення кваліфікації

Захистила докторську дисертацію за темою «Система бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з особливими потребами в Україні: історія, методологічні засади, перспективи».

Професійна діяльність:

Професор кафедри інформаційних систем та мереж, с.н.с.

Заступник директора НТБ Національного університету «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Інтелектуальні технології аналітико-синтетичного опрацювання даних

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: – Історія бібліотечної справи на західноукраїнських землях, сучасні проблеми бібліотекознавства.

Вибрані публікації

Вступ до спеціальності: «Консолідована інформація»:Навч. посібн. / Кунанець Н.Е., Пасічник В.В.-Львів, 2013.-196 с.

Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність [Текст] : монографія / Н. Е.Кунанець ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Галицька видавнича спілка,2013. — 439 с. : рис., табл. — Бібліогр. в знесках. — ISBN 978-966-1633-57-44

Information and multimedia productinhig hereducation /Kunanets Natalya, Malynovskyi Ostap // Сучасні проблеми радіоелектроніки,телекомунікацій, комп’ютерної інженерії (TCSET’2012) : матеріали XI Міжнар.конф., (Львів-Славське, 21–24 лютого 2012 р.).— Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012.— С.389.

Библиографический указатель «Библиотечное дело на западноукраинских землях»: консолидированный продукт / Н. Э. Кунанец //Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И.Вернадского.— К., 2011.— Вып. 9.—С.285-295.

Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст. —1939 р.): консолідований інформаційний ресурс [Текст] : монографія / Н. Е.Кунанець ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 446, [24] с. : іл. — ISBN978-617-607-120-

Кунанець Н.Е. Наукові бібліотеки Львова (1784-1939 рр.):особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій: Монографія/Кунанець Н.Е. — Львів. : Вид-во Львів. Політехніки , 2010. — 241c.

Консолідована інформація: сучасний фах освітньо-наукового напряму інформаційних наук / Н. Е. Кунанець // Інформаційні системи та мережі :[зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2009. — С. 157-169. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №653). — Бібліогр.: 58 назв.

Наукова робота бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»: історія, концептуальні засади та перспективи / Н. Е.Кунанець // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали наук.-практ. конф., Львів, 12 лист. 2009 р. : До 165-річчя Нац. ун-ту «Львів. політехніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»,Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О. В. Шишка та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. — С. 13-21. — Бібліогр.: 4 назви.

Нові технології опрацювання інформації та бібліотечне середовище / Н. Е. Кунанець // Матеріали міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства», 7- 9 жовтня 2009 р., Львів : VI Міжнар.наук.-практ. конф. «INFORMATIO-2009: Електронні інформаційні ресурси: створення, використання , доступ», XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології» / Асоц.«Інформатіо-Консорціум», УкрІНТЕІ. — К., 2009 . — С. 199-208. — Бібліогр.: 20назв.

Особливості становлення та розвитку консолідованої інформації / В. В. Пасічник, Н. Е. Кунанець // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні : матеріали !Х Всеукр. наук.-практ. конф., 13-15 трав.2009 р. / Держ. департамент інтелект. власності, Держ. ін-т інтелект.власності. — К., 2009 . — С. 110-114. — Бібліогр.: 16 назв.

Становлення нового фаху інформаційної галузі / В. В.Пасічник, Н. Е. Кунанець // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 9-11квіт. 2009, Луганськ / Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Східноукр. нац.ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : Альма-матер, 2009 . — С. 258-261. — Бібліогр.:14 назв.

Контакти

вул. Ст. Бандери 32, 79013, Львів; 6а-й навчальний корпус, кімнати №103, 105

E-mail: icm.ikni@gmail.com; n_kunan(аt)yahoo.com