Кунанець Наталія Едуардівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 20:15, 28 червня 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Кунанець Наталія Едуардівна | Зображення (фото) = 7.jpg‎ | Підпис зо...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Кунанець Наталія Едуардівна
7.jpg
к.іст.н, доцент
Дата народження 10 травня 1964року
Громадянство Україна
Alma mater Київський державний інститут культури
Дата закінчення 1988 р.
Спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
Галузь наукових інтересів «Історія бібліотечної справи назахідноукраїнських землях, сучасні проблеми бібліотекознавства.»
Кваліфікаційний рівень «бібліотекар-бібліограф»
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інституткомп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет«Львівська політехніка».

Кунанець Наталія Едуардівна — кандидат історичних наук,с.н.с.. доцент кафедри інформаційних систем та мереж, Інститутукомп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 10 травня 1964 року

Освіта

Київський державний інститут культури, 1988, «Книгознавство, бібліотекознавствоі бібліографія», бібліотекар-бібліограф

Кандидат історичних наук, 07.00.08. — Книгознавство, бібліотекознавство,бібліографознавство; с.н.с.;

Тема дисертації: «Науковібібліотеки Львова: становлення, комплектування, формування фондів і колекцій(кінець XVIII-30-ті рр. XX ст.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 /Кунанець Наталія Едуардівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 2007. — 262 арк. — Бібліогр.: арк. 181-244.»

Фізико-механічний інститут НАН України, 07.11.2011-07.12.2011р.,підвищеннякваліфікації

Професіна діяльність:

Доцент кафедри інформаційних систем та мереж, с.н.с.

Заступник директора НТБ Національного університету «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

Інтелектуальні технології аналітико-синтетичного опрацюванняданих

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: – Історія бібліотечної справи назахідноукраїнських землях, сучасні проблеми бібліотекознавства.

Вибрані публікації

Кунанець Н.Е. Вступ до спеціальності: «Консолідована інформація»:Навч. посібн. / Кунанець Н.Е., Пасічник В.В.-Львів, 2013.-196 с.

Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів зособливими потребами: історія та сучасність [Текст] : монографія / Н. Е.Кунанець ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Галицька видавнича спілка,2013. — 439 с. : рис., табл. — Бібліогр. в знесках. — ISBN 978-966-1633-57-44

Kunanet N. Information and multimedia productinhig hereducation/Kunanets Natalya, Malynovskyi Ostap // Сучасні проблеми радіоелектроніки,телекомунікацій, комп’ютерної інженерії (TCSET’2012) : матеріали XI Міжнар.конф., (Львів-Славське, 21–24 лютого 2012 р.).— Львів: Вид-во Львівськоїполітехніки, 2012.— С.389.

Кунанец Н. Э. Библиографический указатель «Библиотечноедело назападноукраинских землях»: консолидированный продукт / Н. Э. Кунанец //Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И.Вернадского.— К., 2011.— Вып. 9.—С.285-295.

Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст. —1939 р.): консолідований інформаційний ресурс [Текст] : монографія / Н. Е.Кунанець ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки,2011. — 446, [24] с. : іл. — ISBN978-617-607-120-

Кунанець Н.Е. Наукові бібліотеки Львова (1784-1939 рр.):особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій: Монографія/Кунанець Н.Е. — Львів. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка» , 2010. — 241c.

Консолідована інформація: сучасний фах освітньо-науковогонапряму інформаційних наук / Н. Е. Кунанець // Інформаційні системи та мережі :[зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 157-169. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №653). — Бібліогр.: 58 назв.

Наукова робота бібліотеки Національного університету«Львівська політехніка»: історія, концептуальні засади та перспективи / Н. Е.Кунанець // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційногосуспільства : матеріали наук.-практ. конф., Львів, 12 лист. 2009 р. : До165-річчя Нац. ун-ту «Львів. політехніка» / Нац. ун-т «Львів. політехніка»,Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О. В. Шишка та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту«Львів. політехніка», 2009. — С. 13-21. — Бібліогр.: 4 назви.

Нові технології опрацювання інформації та бібліотечнесередовище / Н. Е. Кунанець // Матеріали міжнародного форуму «Проблеми розвиткуінформаційного суспільства», 7- 9 жовтня 2009 р., Львів : VI Міжнар.наук.-практ. конф. «INFORMATIO-2009: Електронні інформаційні ресурси: створення, використання , доступ», XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ «Побудоваінформаційного суспільства: ресурси і технології» / Асоц.«Інформатіо-Консорціум», УкрІНТЕІ. — К., 2009 . — С. 199-208. — Бібліогр.: 20назв.

Особливості становлення та розвитку консолідованоїінформації / В. В. Пасічник, Н. Е. Кунанець // Проблеми підготовки фахівців зпитань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційноїдіяльності в Україні : матеріали !Х Всеукр. наук.-практ. конф., 13-15 трав.2009 р. / Держ. департамент інтелект. власності, Держ. ін-т інтелект.власності. — К., 2009 . — С. 110-114. — Бібліогр.: 16 назв.

Становлення нового фаху інформаційної галузі / В. В.Пасічник, Н. Е. Кунанець // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологійв науці, освіті та економіці : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 9-11квіт. 2009, Луганськ / Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Східноукр. нац.ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : Альма-матер, 2009 . — С. 258-261. — Бібліогр.:14 назв.

Контакти

вул. Ст. Бандери 32, 79013, Львів; 6а-й навчальний корпус, кімнати №103, 105

E-mail: icm.ikni@gmail.com; n_kunan(аt)yahoo.com