Криштанович Мирослав Франкович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Криштанович Мирослав Франкович
Криштанович.jpg
Дата народження 11 березня 1967 року
Громадянство Україна
Кваліфікаційний рівень магістр державного управління
Науковий ступінь доктор наук з державного управління
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2020 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права та психології , Кафедра педагогіки та соціального управління

Криштанович Мирослав Франкович — доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти , Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

1991 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури: спеціальність — фізичне виховання, кваліфікація — викладач фізичної культури.

1998 році закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України: спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист.

2004 році закінчив Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: спеціальність — «Державне управління», кваліфікація магістр державного управління.

В 2010 році захистив дисертацію, та здобув наукову ступень кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 — теорія та історія державного управління на тему: «Державне управління правоохоронними органами в Галичині і Буковині (кінець XVIII — початок XX ст.)».

У 2014 р., рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання — доцент.

В 2016 році захистив дисертацію, та здобув наукову ступень доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 — механізми державного управління на тему: «Модернізація механізмів державного управління в системі органів внутрішніх справ сучасної України». У 2020 р., рішенням Атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання — професор.

Професійна діяльність

З 1993 по 2015 рік працював в органах внутрішніх справ, полковник міліції у відставці.

З 2008 по 2015 рік працював викладачем, а згодом доцентом кафедри права в МАУП (Львівська філія) за сумісництвом.

З 2015 по 2017 рік доцент кафедри педагогіки та соціального управління , Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

З 2017 року професор кафедри педагогіки та соціального управління , Інституту права та психології

Основні курси

 • Політична та соціальна реклама
 • Педагогіка та методика викладання у вищій школі
 • Методика викладання права
 • Педагогіка вищої школи

Наукові інтереси

 • Трансформація правоохоронної системи та механізми їх реалізації
 • Національна безпека України
 • Вплив реклами

Вибрані публікації

Автор понад 70 наукових та науково-методичних праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Це монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях та наукових виданнях, які входять до складу наукометричних баз даних. Серед них:

 1. Криштанович М.Ф. До питання про завдання і напрями сучасного реформування органів внутрішніх справ / М.Ф. Криштанович // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – Вип. 42 – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. - С. 162-168
 1. Криштанович М.Ф. Європейський досвід державного управління органами поліції та можливості його використання в Україні / М.Ф. Криштанович // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - X.: Вид-во ХарРІДУ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип.1 (47). – C. 287-293.
 1. Kryshtanovych M.F. Mechanisms of radical reform of law enforcement agencies in Ukraine as the main requirement of increasing the efficiency of national security M.F. Kryshtanovych // Public Policy and Economic Development : scientific and production journal. – Issue 3(7). – Mykolayiv : Publisher Yemelyanova T.V., 2015. – P. 104-112.
 1. Криштанович М.Ф. Трансформація державного управління органами внутрішніх справ України в контексті національної безпеки : монографія / М.Ф. Криштанович. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – 480 с.
 1. Криштанович М.Ф. Роль та функції політичної реклами в системі державного управління / М.Ф. Криштанович // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 45.– С.79-86.
 1. Криштанович М.Ф. Модернізація механізмів державного управління щодо реформування ОВС на сучасному етапі/ М.Ф. Криштанович // Науковий журнал «Молодий вчений», журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науко метричних баз; РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor,Research Bible, Index Copernicus; № 6 (33), червень 2016 р. С. 320-324.
 1. Kryshtanovych M. Public management of socio–economic complex in market conditions/ Kryshtanovych S., Kryshtanovych M. // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. - P. 279-282
 1. Криштанович М.Ф. Роль та функції соціальної реклами в системі публічному управлінні держави / М.Ф. Криштанович "Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування”. Електр. наук. зб. ХНТУ м. Херсон, 2017 р., № 1
 1. Криштанович М.Ф. Реалізація механізмів публічного управління у сфері цивільного захисту України щодо національної безпеки / М.Ф. Криштанович // "Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія "Державне управління")", яке з 2016 року включено до міжнародної бібліографічної бази даних RePEc (США) і міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща) НУЦЗ м. Харків. Вип. 1(6), 2017р.,- С. 341-347
 1. Криштанович М.Ф. Роль поліції в системі забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / М.Ф. Криштанович // "Ефективна економіка”. Електр.наук. фахове видання України з економіки. ДДАЕУ м. Дніпропетровськ, 2017 р., № 7, індексується в Index Copernicus та Google Scholar.


Контакти

вул. С.Бандери 12, м. Львів, 79013; головний корпус, кімн. 220

Тел.: +38 (032) 258-26-23