Кафедра маркетингу і логістики

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра маркетингу і логістики
Emblema kaf.jpg
Абревіатура МЛ
Дата заснування 1945 р.
К-сть аспірантів 3
К-сть кандидатів наук 35
К-сть доцентів 25
К-сть докторів наук 4
К-сть професорів 4
К-сть співробітників 53
Завідувач кафедри Крикавський Євген Васильович
Завідувач лабораторії Донець Дмитро Михайлович
Розташування (адреса) вул. Митрополита Андрея 5

IV н.к., кімн. 415

Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/ml
Власний сайт http://ml.lp.edu.ua/

Коротка історія кафедри

Кафедра маркетингу і логістики почала свою історію з 1945 року в структурі профілюючої економічної кафедри економіки промисловості та організації виробництва. Після декількох реорганізацій в 1964 році виокремилась кафедра під назвою «Економіка і організація хімічної промисловості та енергетики», перейменована в 1996 р. в кафедру економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу. На початку своєї діяльності кафедра обслуговувала хімічні і енергетичні спеціальності, викладаючи для них навчальні дисципліни: «Економіка галузі», «Організація, планування і управління підприємством». А з 1962 року кафедра готує дві спеціальності економістів: інженерів-економістів для енергетики, інженерів-економістів для хімічної промисловості. Перший випуск за цими спеціальностями відбувся у 1968 році. З 1971 року кафедра також готує інженерів-економістів для промисловості будматеріалів. За зазначеними спеціальностями кафедрою було підготовлено понад 1950 інженерів-економістів.

В 1993 році на кафедрі було започатковано підготовку економічних кадрів нової формації — менеджерів виробничої сфери (в галузі енергетики), а роком пізніше — маркетологів за навчальними програмами, що відповідають вимогам ринкової системи господарювання.

Разом з тим в умовах інтенсифікації процесів глобалізації та європейської інтеграції, ускладнення управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками, постійно наростаючих непродуктивних позавиробничих витрат актуалізувалася проблема підготовки спеціалістів-менеджерів з логістики, вирішення якої стало одним з перспективних завдань кафедри.

Своєчасно реагуючи на динаміку розвитку ринку праці в Україні, колектив кафедри з 2000 року розпочав підготовку спеціалістів із спеціалізації 7.050108.06 «Логістика» в рамках спеціальності «Маркетинг», передбаченої листом Міністерства освіти та науки України від 31.08.1999 р.

Сучасні потреби у спеціалістах відобразилися у зміні назви кафедри, яка на сьогодні носить назву «кафедра маркетингу і логістики». З 2002 року на кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів за напрямом «Менеджмент» зі спеціальності 8.050208 «Логістика».

Колектив кафедри одним із перших в Україні перейшов на ступеневу систему освіти: вже з 1995 року були створені експериментальні магістерські програми за індивідуальними графіками навчання і з 1996 року випускаються магістри з маркетингу та менеджменту.

З 1996 року на кафедрі здійснюється підготовка магістрів за напрямом «Менеджмент» зі спеціальності «Менеджмент у виробничій сфері» (тепер «Менеджмент організацій») та напрямом «Економіка і підприємництво» зі спеціальності «Маркетинг». З 2004 року кафедра розпочала підготовку магістрів зі спеціальності «Логістика».

Доцільність підготовки фахівців названих напрямів та спеціальностей підготовки кафедрою МЛ підтверджується як характеристиками працевлаштування випускників, так і прогнозами замовлень на спеціалістів названого профілю, розрахованими на основі замовлень підприємств та організацій регіону.

Крім вищезазначеного, кафедра здійснює підготовку бакалаврів та спеціалістів технічних спеціальностей в новостворених у 2001 р. на базі колишніх факультетів інститутах: Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ), Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК), Інститут дистанційного навчання (ІДН), що функціонують в структурі Національного університету «Львівська політехніка», де кафедрою викладаються такі основні дисципліни економічного профілю: «Економіка підприємства та маркетинг», «Теорія економічного аналізу», «Економіка та менеджмент енерговикористання», «Економіка підприємств», «Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу». «Основи підприємництва та організація нафтопереробної промисловості», «Бізнес- план спорудження (реконструкції) енергетичних об’єктів», «Організація та планування електротехнічного виробництва».

У підготовці фахівців приймає безпосередню участь професорсько- викладацький склад кафедри чисельністю 36 штатних одиниць. Серед них: 5 докторів економічних наук, професорів, з них 2 осіб – штатні; 19 кандидатів наук, доцентів; 3 кандидати наук, старші викладачі.

Наукова діяльність кафедри

З 1996 р. кафедра маркетингу і логістики що два роки проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» число учасників в яких виросло із 120 до 300 осіб. За результатами роботи конференцій публікуються матеріали (тези конференції).

Кафедра видає вісник «Логістика», що є в переліку фахових видань ВАК України з 2000 року для економічних спеціальностей.

З 1982 року кафедра має статус опорної кафедри для технічних вищих закладів освіти Західного регіону (вузи Волинської, Закарпатської, Івано- Франківської, Рівенської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької і Львівської областей) з питань економіки енергетичних, хімічних підприємств, підприємств промисловості будівельних матеріалів та маркетингу (наказ № 1/11-2027). Це визначає діяльність кафедри з поширення навчально-методичного досвіду та надання послуг з підвищення кваліфікації, викладання профільних дисциплін у вузах регіону, проведення тематичних семінарів.

За період існування кафедри професорсько-викладацький склад стабільно, активно займався науковою діяльністю. На кафедрі працювало 2, нині вже покійних професори, д.е.н., професор Бондарєв П.П., відомий в наукових колах України фахівець зі спеціалізації виробництв, під керівництвом якого захищені понад 10 кандидатських дисертацій; д.е.н., професор Дікмаров С.В., відомий в наукових колах України фахівець з економіки енергетики.

З початку років незалежності України на кафедрі сформувався колектив науковців з проблем маркетингу, а з другої половини 90-х років — з проблем логістики.

Такий динамічний розвиток наукової діяльності кафедри зумовив структуризацію наукової діяльності за такими напрямами:

  • Економічні проблеми ресурсо- та енергозбереження;
  • Маркетинг і логістика в системі інноваційних концепцій менеджменту.

Активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи: магістри – 100% охоплені науковою роботою, більшість з них бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, має публікації, і це дозволяє формувати резерв для поступлення в аспірантуру.

На кафедрі маркетингу і логістики також є можливість підготовки науковців (кандидатів та докторів наук) за спеціальностями:

08.00.03 — «Економіка та управління національним господарством»;08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Інформація для вступників

Презентація спеціальності "Маркетинг" (ОКР "Магістр", "Спеціаліст")

Презентація спеціальності "Логістика"

Презентація спеціальності "Маркетинг" (для випускників ВУЗів за ОКР "Молодший спеціаліст")

Презентація спеціальності "Маркетинг"

Додаткова інформація

Інформаційний буклет спеціальності "Логістика"

Інформаційний буклет "Маркетинг" (ОКР "Магістр", "Спеціаліст")

Інформаційний буклет "Маркетинг" (для випускників ВУЗів за ОКР "Молодший спеціаліст")

Інформаційний буклет спеціальності "Маркетинг"

Структура кафедри

  • Завідувач кафедри
  • Викладацький склад
  • Навчально-допоміжний склад

Науковий та навчальний потенціали кафедри маркетингу і логістики визначають її висококваліфікованим викладацьким складом. На кафедрі працює 44 викладачі (з врахуванням штатних сумісників).

Невід’ємною частиною штату кафедри маркетингу і логістики є її навчально-допоміжний персонал.

Керівники

Завідувач кафедри: Крикавський Євген Васильович;

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи: Мамчин Мирослава Михайлівна;

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи: Костюк Ольга Святославівна;

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи: Глинський Назар Юрійович;

Заступник завідувача кафедри з міжнародних зв"язків: Фігун Назар Васильович.

Зав. секції "Логістика" Чорнописька Наталія Вікторівна

Зав. секції "Маркетинг" Косар Наталія Степанівна

Зав. секції "Енергетика" Гринів Наталія Теодозіївна

Зав. секції "Хімія" Балик Уляна Олегівна

Професорсько-викладацький склад

Навчально-допоміжний склад

Контакти

Кафедра маркетингу і логістики (МЛ)

Номер(и) телефону:
+38 (032) 258-26-25 – приймальня (415 IV н.к.)

+38 (032) 258-25-10 – завідувач кафедри (415-А IV н.к.)

+38 (032) 258-24-37 – навчальна лабораторія, НДЛ-14 (405 IV н.к.)

+38 (032) 258-27-39 – навчальна лабораторія (426 IV н.к.)


E-mail:

Службовий e-mail кафедри: ml.dept@lpnu.ua

Веб-сайт: http://ml.lp.edu.ua/

Сторінка в соціальній мережі:Facebook

Wiki-сторінка: Кафедра маркетингу і логістики

Завідувач кафедри:

д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович

Службовий e-mail завідувача кафедри Yevhen.V.Krykavskyi@lpnu.ua

заступник завідувача кафедри з навчальної роботи:

к.е.н., доц. Мамчин Мирослава Михайлівна

e-mail: Myroslava.M.Mamchyn@lpnu.ua

заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи:

к.е.н., доц. Костюк Ольга Святославівна

e-mail: Olha.S.Kostiuk@lpnu.ua

заступник завідувача кафедри з наукової роботи:

к.е.н., доц. Глинський Назар Юрійович

e-mail: Nazar.Y.Hlynskyi@lpnu.ua

заступник завідувача кафедри з міжнародних зв’язків:

к.е.н., доц. Фігун Назар Васильович

e-mail: Nazar.V.Fihun@lpnu.ua

Розташування:

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.415

Новини кафедри

Останні новини кафедри

Список спеціальностей,навчальна робота, навчальна та матеріальна база

075 "Маркетинг"
073 "Менеджмент", спеціалізація "Логістика" та "Транспортна логістика"

Матеріальна база кафедри складається з:
6 приміщень, у тому числі:
дві спецалізовані мультимедійні лабораторії №№ 405 та 426 4 н.к.
одна спеціалізована лекційна аудиторія №429 4 н.к.
одна мультимедійна лекційна аудиторія (спільна з кафедрою МО) №417 4 н.к.
одна спеціалізована навчальна аудиторія №401а 4 н.к.
дві викладацьких кімнати №№ 414 та 415 4 н.к.