Відмінності між версіями «Воронов Станіслав Андрійович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 50: Рядок 50:
 
'''Освіта:'''
 
'''Освіта:'''
  
У 1963 році закінчив [[Львівський політехнічний інститут]], хіміко-технологічний факультет, отримавши кваліфікацію хімік-технолог.
+
* У 1963 році закінчив Львівський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, отримавши кваліфікацію інженер хімік-технолог.
 
+
* У 1970 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исследование полимеризации и сополимеризации перекисных мономеров и получение привитых сополимеров» за спеціальністю 02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук
1984 р. — ''докторська дисертація на тему:'' «Синтез, властивості та застосування гетерофункціональних поліпероксидів».
+
* У 1984 р. — захистив докторську дисертацію на тему: «Синтез, властивості та застосування гетерофункціональних поліпероксидів».
 +
* У 1989 році — присвоєно вчене звання професора
  
 
'''Професійна діяльність:'''
 
'''Професійна діяльність:'''
  
 
Науково-педагогічний стаж — 44 роки.
 
Науково-педагогічний стаж — 44 роки.
 
+
* 1963 р. — інженер
З 1987 по 2007 рік виконував обов'язки проректора з наукової роботи Львівської політехніки.
+
* 1966-1969 — навчався в аспірантурі
+
* 1969-1979 — старший науковий співробітник
З 1988 р. очолює [[кафедра органічної хімії|кафедру органічної хімії]] Львівської політехніки.
+
* З 1979 р. — асистент
 
+
* з 1980 р. — ст.викладач
Голова  спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.03 «Органічна хімія» та 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» у [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національному університеті «Львівська політехніка»]].
+
* з 1984 р. — доцент кафедри органічної хімії.
 +
* 1987 по 2007 рік проректор з наукової роботи  
 +
* З 1988 р по даний час завідувач кафедри органічної хімії
  
 
==Нагороди==
 
==Нагороди==
Рядок 76: Рядок 79:
  
 
==Наукова діяльність==
 
==Наукова діяльність==
Під  його керівництвом на основі пероксидних мономерів було створено новий клас поліреакційноздатних полімерів, які стали відомі як «гетерофункціональні поліпероксиди», що містять у структурі макромолекул поряд з пероксидними групами різноманітні активні групи іншої природи. Виконання робіт у цій галузі привело до трансформації напряму досліджень наукової  школи та формування нового наукового напряму, який розвивається під керівництвом проф.С. А. Воронова, — «Розробка реакційноздатних ініціюючих систем для функціоналізації (пероксидації) міжфазних поверхонь і формування на нихс пеціальних полімерних наношарів та конструювання наповнених композитів і біосумісних біодеградабельних полімерних матеріалів»
+
Проф. Воронов С.А. на основі пероксидних та функціональних мономерів створив новий клас поліреакційноздатних полімерів, які стали відомі як «гетерофункціональні поліпероксиди» («Синтез, властивості та застосування гетерофункціональних поліпероксидів», докторська дисертація, 1984 рік). Наявність в структурі таких полімерів пероксидних груп, здатних до гомолітичних реакцій, а також полярних функціональних груп, здатних до хімічної або адсорбційної взаємодії, відкрило принципово нові можливості та перспективи модифікації і конструювання композиційних матеріалів. Проф. Воронов С.А. — науковий консультант 8 докторських дисертацій (В.В.Шибанов, С.С.Мінько, В.С.Токарев, О.І.Гевусь, О.Г.Будішевська, В.Я.Самарик, С.М.Варваренко, А.М.Когут) та науковий керівник 22 кандидатських дисертацій. Науковий доробок — понад 700 друкованих праць. Отримано понад 100 патентів України та авторських свідоцтв на винаходи. Співавтор чотирьох монографій, в тому числі, монографія «Пероксидовмісні макромолекули на межі розподілу фаз» (2011 р.) та трьох виданих за кордоном; підручників з грифом МОН України «Органічна хімія» (видання 2001, 2002, 2006, 2009 рр.), «Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів» (2010 р.), «Токсикологія продуктів харчування» (2014 р.), «Хімія» (2014 р.), а також навчального посібника «Органічна хімія» (2001, 2003 р.). Виконання науково-дослідних робіт з використанням гетерофункціональних поліпероксидів дозволило створити новий науковий напрям досліджень — «Розробка реакційноздатних систем для функціоналізації (в тому числі, пероксидації) міжфазних поверхонь і формування на них спеціальних полімерних наношарів та конструювання наповнених композитів і біосумісних біодеградабельних полімерних матеріалів».
 
   
 
   
 
==Вибрані публікації==
 
==Вибрані публікації==
# 2-(14,15-діокса-7-азадиспіро[5,1,5,2]пентадек-7-іл)етанол/Номер патенту: 89428 | Автори: Гевусь Орест Іванович, Флейчук Роман Іванович, Воронов Станіслав Андрійович |Опубліковано: 25.04.2014 | МПК: C07C 409/00, C07C 211/00
+
# Voronov S., Kohut A., Tarnavchyk I., Voronov A. Advances in Reactive Polymeric Surfactants for Interface Modification // Curr. Opin. Colloid Interface Sci. — 2014 — Vol. 19 (2) — Р.95-121.
# Спосіб одержання кополіестеретерів двоосновних природнихa-амінокислот/Номер патенту: 87934 | Автори: Тарнавчик Ігор Тарасович, Носова Наталія Геріанівна, Воронов Андрій Станіславович, Варваренко Сергій Миколайович, Фігурка Наталія Володимирівна, Самарик Володимир Ярославович, Дронь Ірина Анатоліївна, Воронов Станіслав Андрійович | Опубліковано: 25.02.2014 | МПК:C08G 63/12, C08G 63/685
+
# Y.G.Medvedevskikh, S.A.Voronov, G.e.Zaikov. Conformation of macromolecules : thermodynamic and kinetic demonstrations / Published by Nova Science Publishers, Inc. — New York-2007.-249 p.
# Спосіб одержання колоїдосом на основі піккерінг емульсій, стабілізованих латексними частинками/Номер патенту: 83736 | Автори: Попадюк Андрій Ігорович, Воронов Андрій Станіславович, Соломко Надія Юріївна, Воронов Станіслав Андрійович, Варваренко Сергій Миколайович, Будішевська Ольга Григорівна |Опубліковано: 25.09.2013 | МПК: C08L 65/00
+
# Samaryk V, Voronov A, Tarnavchyk I, Varvarenko S, Nosova N, Kohut A, Voronov S. Interface radical reactions of functional polyperoxides for fabrication of three-dimentional polymeric structures. In: Paulauskas IO, Urbonas LA, editors. Radical polymerization: new developments. New York: Nova Sci; 2012. p. 1-57.
# (4-трет-бутилперокси-4-метилпентил)метакрилат/Номер патенту:79072 | Автори: Гевусь Орест Іванович, Флейчук Роман Іванович, Воронов Станіслав Андрійович |Опубліковано: 10.04.2013 | МПК: C07C 69/54, C07C 409/00
+
# O. Budishevska, I. Dronj, A. Voronov, N. Solomko, A. Kohut, O. Kudina and S. Voronov Amphiphilic polyperoxide based on an alternating copolymer of 1-octene and maleic anhydride for interface modification // Reactive and Functional Polymers, − 2009, — V 69, — № 10, P. 785-791
# Спосіб одержання наночастинок срібла/Номер патенту: 95724 |Автори: Воронов Станіслав Андрійович, Воронов Андрій Станіславович, Когут Ананій Михайлович, Кудіна Олена Олександрівна, Хоменко Олена Ігорівна, Будішевська Ольга Григорівна | Опубліковано: 25.08.2011 | МПК: A61K 33/38, A61P31/04, B01J 13/00...
+
# Ihor Tarnavchyk, Andriy Voronov, Ananiy Kohut, Nataliya Nosova, Serhiy Varvarenko, Volodymyr Samaryk, Stanislav Voronov Reactive Hydrogel Networks for Fabrication of Metal-Polymer Nanocomposites // Macromol.Rapid.Commun. − 2009, Volume 30, Issue 18, p 1564-1569.  
# Пероксидовмісні макромолекули на межі розділу фаз [Текст]: монографія / С. А. Воронов, С. М. Варваренко; [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — Л.: [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2011. — 310 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці глав. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-180-8
+
# Samaryk V.Ya., Tarnavchyk I.T., Voronov A.S., Varvarenko S.M., Nosova N.G., Kohut A.M., Voronov S.A. A New Acrylamide-Based Peroxide Monomer: Synthesis and Copolymerization with Octyl Methacrylate // Macromolecules — 2009, — № 42, Р. 6495–6500.
# Органічна хімія: Підручник для вузів / Юрій Олександрович Ластухін, Станіслав Андрійович Воронов. — 2-е вид., перероб.і доп. — Львів: Центр Європи, 2001. — 863 с. — На укр. яз. — ISBN 966-7022-19-6
+
# S.Varvarenko, A.Voronov, V.Samaryk, I.Tarnavchyk, N.Nosova, A.Kohut, S.Voronov Covalent grafting of polyacrylamide-based hydrogels to a polypropylene surface activated with functional polyperoxide // Reactive and Functional Polymers — 2010, № 70, P. 647-655.  
# Органічна хімія: Навч.посібник / Олексій Костянтинович Літковець, Станіслав Андрійович Воронов, [[Національний університет «Львівська політехніка»]]. — Львів: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2001. — 199 с. — Бібліогр.: с.199 (12 назв.)
+
# N. Solomko, I. Dron, O. Budishevskaya, S. Voronov. Emulsion Polymerization of Vinyl Monomers in Presence of Chitosan with Peroxide Groups // Procedia Chemistry.-Published by Elsevier B.V., England. — 2011. — Vol.1. — P. 1567–1575.  
# Органічна хімія: Підручник для вузів / Юрій Олександрович Ластухін, Станіслав Андрійович Воронов. — 2-е вид., перероб. і доп. — Львів: Центр Європи, 2001. — 863 с. — На укр. яз. — ISBN 966-7022-19-6
+
# Оlena Kudina, Ihor Tarnavchyk, Оlena Khomenko, Olga Budishevska, Stanislav Voronov, Аndriy Voronov. PEG and Cholesterol-Containing Pyromellitates: Synthesis and Self-Assembly // Macromolecular Chemistry and Physics-2013. — V.237. — P.125-138.
 +
# Popadyuk A., Tarnavchyk I., Popadyuk N., Kohut A., Samaryk V., Voronov S., Voronov A. A Novel Copolymer of N-[(tert-Butylperoxy)methyl]acrylamide and Maleic Anhydride for Use as a Reactive Surfactant in Emulsion Polymerization // React. Funct. Polym. — 2013. — Vol. 73, N9. — C. 1290-1298.
 +
# Popadyuk A., Tarnavchyk I., Popadyuk N., Kohut A., Samaryk V., Voronov S., Voronov A. Reinforcing latex coatings with reative latex particles // Prog. Org. Coat. — 2014. — Vol.77. — P.2123-2132.  
 +
# Oksana Zholobko, Ihor Tarnavchyk, Andriy Voronov, Olga Budishevska, Ananiy Kohut and Stanislav Voronov. Covalent bond formation in the reaction of glucosamine as monomer unit of chitosan macromolecules and poly(ethylene glycol) disuccinate at elevated temperature // Journal of Chitin and Chitosan Science. — 2014. — Vol. 2(4). — P. 299-305.
  
 
==Контакти==
 
==Контакти==
  
пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-йкорпус, кімн. 204
+
пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-йкорпус, кімн. 204
  
Номер(и) телефону: +38 (032)258-25-50 ; +38 (032) 258-27-71  
+
Номер(и) телефону: +38 (032)258-25-50 ; +38 (032) 258-27-71
+
 
E-mail: stanislav.voronov@polynet.lviv.ua
+
''E-mail:'' stanislav.voronov@polynet.lviv.ua
 
   
 
   
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Версія за 13:25, 25 вересня 2015

Воронов Станіслав Андрійович
Vor.jpg
д.х.н., зав. кафедри
Дата народження 18 грудня 1941 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1963 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів гетерофункціональні поліпероксиди
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 1984 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1986 р.
Відомий у зв’язку з «Розробка реакційноздатних ініціюючих систем для функціоналізації (пероксидації) міжфазних поверхонь і формування на них спеціальних полімерних наношарів та конструювання наповнених композитів і біосумісних біодеградабельних полімерних матеріалів»
Поточне місце роботи Кафедра органічної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»
Державні нагороди «Заслужений діяч науки та техніки України»

Воронов Станіслав Андрійович— доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 18 грудня 1941 року.

Освіта:

 • У 1963 році закінчив Львівський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, отримавши кваліфікацію інженер хімік-технолог.
 • У 1970 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исследование полимеризации и сополимеризации перекисных мономеров и получение привитых сополимеров» за спеціальністю 02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук
 • У 1984 р. — захистив докторську дисертацію на тему: «Синтез, властивості та застосування гетерофункціональних поліпероксидів».
 • У 1989 році — присвоєно вчене звання професора

Професійна діяльність:

Науково-педагогічний стаж — 44 роки.

 • 1963 р. — інженер
 • 1966-1969 — навчався в аспірантурі
 • 1969-1979 — старший науковий співробітник
 • З 1979 р. — асистент
 • з 1980 р. — ст.викладач
 • з 1984 р. — доцент кафедри органічної хімії.
 • 1987 по 2007 рік проректор з наукової роботи
 • З 1988 р по даний час завідувач кафедри органічної хімії

Нагороди

Zaslnauki.jpg «Заслужений діяч науки та техніки України»

Указ Президента України № 482 від 19.10.1994р.

RTEmagicC Nagrudnii znak Petro Mogila 02.JPG.JPGНагрудний знак «Петро Могила» (2008 р.)

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2005р.)

Наукова діяльність

Проф. Воронов С.А. на основі пероксидних та функціональних мономерів створив новий клас поліреакційноздатних полімерів, які стали відомі як «гетерофункціональні поліпероксиди» («Синтез, властивості та застосування гетерофункціональних поліпероксидів», докторська дисертація, 1984 рік). Наявність в структурі таких полімерів пероксидних груп, здатних до гомолітичних реакцій, а також полярних функціональних груп, здатних до хімічної або адсорбційної взаємодії, відкрило принципово нові можливості та перспективи модифікації і конструювання композиційних матеріалів. Проф. Воронов С.А. — науковий консультант 8 докторських дисертацій (В.В.Шибанов, С.С.Мінько, В.С.Токарев, О.І.Гевусь, О.Г.Будішевська, В.Я.Самарик, С.М.Варваренко, А.М.Когут) та науковий керівник 22 кандидатських дисертацій. Науковий доробок — понад 700 друкованих праць. Отримано понад 100 патентів України та авторських свідоцтв на винаходи. Співавтор чотирьох монографій, в тому числі, монографія «Пероксидовмісні макромолекули на межі розподілу фаз» (2011 р.) та трьох виданих за кордоном; підручників з грифом МОН України «Органічна хімія» (видання 2001, 2002, 2006, 2009 рр.), «Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів» (2010 р.), «Токсикологія продуктів харчування» (2014 р.), «Хімія» (2014 р.), а також навчального посібника «Органічна хімія» (2001, 2003 р.). Виконання науково-дослідних робіт з використанням гетерофункціональних поліпероксидів дозволило створити новий науковий напрям досліджень — «Розробка реакційноздатних систем для функціоналізації (в тому числі, пероксидації) міжфазних поверхонь і формування на них спеціальних полімерних наношарів та конструювання наповнених композитів і біосумісних біодеградабельних полімерних матеріалів».

Вибрані публікації

 1. Voronov S., Kohut A., Tarnavchyk I., Voronov A. Advances in Reactive Polymeric Surfactants for Interface Modification // Curr. Opin. Colloid Interface Sci. — 2014 — Vol. 19 (2) — Р.95-121.
 2. Y.G.Medvedevskikh, S.A.Voronov, G.e.Zaikov. Conformation of macromolecules : thermodynamic and kinetic demonstrations / Published by Nova Science Publishers, Inc. — New York-2007.-249 p.
 3. Samaryk V, Voronov A, Tarnavchyk I, Varvarenko S, Nosova N, Kohut A, Voronov S. Interface radical reactions of functional polyperoxides for fabrication of three-dimentional polymeric structures. In: Paulauskas IO, Urbonas LA, editors. Radical polymerization: new developments. New York: Nova Sci; 2012. p. 1-57.
 4. O. Budishevska, I. Dronj, A. Voronov, N. Solomko, A. Kohut, O. Kudina and S. Voronov Amphiphilic polyperoxide based on an alternating copolymer of 1-octene and maleic anhydride for interface modification // Reactive and Functional Polymers, − 2009, — V 69, — № 10, P. 785-791
 5. Ihor Tarnavchyk, Andriy Voronov, Ananiy Kohut, Nataliya Nosova, Serhiy Varvarenko, Volodymyr Samaryk, Stanislav Voronov Reactive Hydrogel Networks for Fabrication of Metal-Polymer Nanocomposites // Macromol.Rapid.Commun. − 2009, Volume 30, Issue 18, p 1564-1569.
 6. Samaryk V.Ya., Tarnavchyk I.T., Voronov A.S., Varvarenko S.M., Nosova N.G., Kohut A.M., Voronov S.A. A New Acrylamide-Based Peroxide Monomer: Synthesis and Copolymerization with Octyl Methacrylate // Macromolecules — 2009, — № 42, Р. 6495–6500.
 7. S.Varvarenko, A.Voronov, V.Samaryk, I.Tarnavchyk, N.Nosova, A.Kohut, S.Voronov Covalent grafting of polyacrylamide-based hydrogels to a polypropylene surface activated with functional polyperoxide // Reactive and Functional Polymers — 2010, № 70, P. 647-655.
 8. N. Solomko, I. Dron, O. Budishevskaya, S. Voronov. Emulsion Polymerization of Vinyl Monomers in Presence of Chitosan with Peroxide Groups // Procedia Chemistry.-Published by Elsevier B.V., England. — 2011. — Vol.1. — P. 1567–1575.
 9. Оlena Kudina, Ihor Tarnavchyk, Оlena Khomenko, Olga Budishevska, Stanislav Voronov, Аndriy Voronov. PEG and Cholesterol-Containing Pyromellitates: Synthesis and Self-Assembly // Macromolecular Chemistry and Physics-2013. — V.237. — P.125-138.
 10. Popadyuk A., Tarnavchyk I., Popadyuk N., Kohut A., Samaryk V., Voronov S., Voronov A. A Novel Copolymer of N-[(tert-Butylperoxy)methyl]acrylamide and Maleic Anhydride for Use as a Reactive Surfactant in Emulsion Polymerization // React. Funct. Polym. — 2013. — Vol. 73, N9. — C. 1290-1298.
 11. Popadyuk A., Tarnavchyk I., Popadyuk N., Kohut A., Samaryk V., Voronov S., Voronov A. Reinforcing latex coatings with reative latex particles // Prog. Org. Coat. — 2014. — Vol.77. — P.2123-2132.
 12. Oksana Zholobko, Ihor Tarnavchyk, Andriy Voronov, Olga Budishevska, Ananiy Kohut and Stanislav Voronov. Covalent bond formation in the reaction of glucosamine as monomer unit of chitosan macromolecules and poly(ethylene glycol) disuccinate at elevated temperature // Journal of Chitin and Chitosan Science. — 2014. — Vol. 2(4). — P. 299-305.

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-йкорпус, кімн. 204

Номер(и) телефону: +38 (032)258-25-50 ; +38 (032) 258-27-71

E-mail: stanislav.voronov@polynet.lviv.ua