Вибрані публікації В.М. Фаст

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Верифікація моделі повітророзподільника з дискретними отворами для охолодження електронних засобів / Л.К. Гліненко, В.М. Фаст //Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 534: Rадіоелектрон. тателекомунікації. — С. 173-176. — Бібліогр.: 4 назви.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту здисципліни «Конструкторське проектування ЕЗ», «Конструкторське проектування БТМАС» для студентів спеціальностей 7.091.001 «Виробництво електронних засобів», 7.091002 «Біотехнічні та медичні апарати та системи» / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; Уклад.: О.М. Воблий, В.М. Фаст. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту«Львів. політехніка» , 2003. — 23 с. — Бібліогр.: с. 16 (13 назв).


Моделювання повітроводу з отворами різної площі для систем примусової подачі повітря / Л.К. Гліненко, В.М. Фаст, М.М. Янбашев // Наук.вісн. : Зб. наук.-техн. пр. / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — Вип.13.1. — С. 160-163. — Бібліогр.: 1 назва.


Процедури прийняття рішень в задачах теплофізичного проектування електронних засобів / І.В. Атаманова, К.І. Янгурський, В.М. Фаст// Неруйнів. контроль та діагностика неоднорід. об’єктів : Зб. наук. пр. / НАНУкраїни. Фіз.-мех. ін-т. — Л., 2003. — Вип. 8. -С. 199-206. — Бібліогр.: 3назви. — (Сер. «Фіз. методи та засоби контролю середовищ, матеріалів тавиробів»).


Фаст В.М., Сухоносов О.Г. Автоматизированный расчет геометрических и аэродинамических параметров воздуховодов // Вісник ЛПІ № 245 «Теория проектирования полупрповодниковых и радиоэлектронных устройств и систем». —Львів: ЛПІ. — 1990. С.100...103.


Янгурський К.І, Фаст В.М. Принципи побудови математичних моделей повітроводів примусової вентиляції РЕЗ // Збірник праць співробітників та випускників РТФ «Радіотехнічний вчора, сьогодні, завтра...». — Львів: ЛПІ. —1992. С.96...98.


Фаст В.М., Янгурський К.І Математична модель повітроводу для дискретної роздачі повітря в системах примусової вентиляції РЕЗ татехнологічного обладнання // Вісник ДУ «Львівська політехніка» № 313«Комп’ютерні системи. Теорія та практика». — Львів: ДУ «ЛП» .- 1996.- С. 16-18.


Фаст В.М. Розв’язання задачі зустрічної подачі теплоносія у повітроводах для примусової вентиляції засобів радіотехніки // Вісник ДУ«Львівська політехніка» № 352 «Радіоелектроніка та телекомунікації». — Львів:ДУ "ЛП«.- 1998.- С. 80-82.


Фаст В.М. Дослідження моделей повітроводу з суцільною перфорацією грані для технологічного обладнання електронного виробництва //Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів (серія),вип. 7: Неруйнівний контроль конструкційних та функціональних матеріалів: Зб.наук. пр. — Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка.- 2002.- С.199-201.


Фаст В.М. Моделювання геометрії повітроводів системпримусової вентиляції для роздачі повітря за заданим законом // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Технічні науки. Спеціальнийвипуск (ІКТ 2002).- Житомир ЖІТІ.- 2002.- С. 103-105.


Янгурський К.І, Атаманова І.В., Фаст В.М. Процедураоптимального синтезу систем примусового повітряного охолодження об’єктів //Вісник НУ «Львівська політехніка» «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація» № 460. — Львів: НУ "ЛП«.- 2002.- С. 11-14.


Фаст В.М. Модель повітроводу постійного перерізу для шаф сушіння з подачею повітря у протилежні торці // Науковий вісник: Сучасні теоретичні розробки в деревообробному і меблевому виробництвах: Зб.науково-технічних праць.- Львів: УкрДЛТУ.- 2002,- вип. 12.5. — С.137-140.


Гліненко Л.К., Фаст В.М. Еволюційний потенціал локальних систем примусової подачі повітря // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. — Львів: УкрДЛТУ.- 2002,- вип. 12.8. — С.162-169.


Атаманова І.В., Янгурський К.І., Фаст В.М. Процедури прийняття рішень в задачах теплофізичного проектування електронних засобів //Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів (серія),вип. 8: Неруйнівний контроль та діагностика неоднорідних об’єктів: Зб. наук.пр. — Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка.- 2003.- С. 199-207.


Гліненко Л.К., Фаст В.М., Янбашев М.М. Моделювання повітроводу з отворами різної площі для систем примусової подачі повітря: Збірник науково — технічних праць. — Львів: УкрДЛТУ. — 2003, вип. 13.1. —С.160-164.


Установка термопрогона: А.с. 1797106 СССР, МКИ G05 D 23/30А.А. Смердов, В.С. Голонич, К.И. Янгурский, В.Н. Фаст (СССР) № 4933462/24;Заявлено 05.05.91; Опубл.23.02.93, Бюл. № 7.- 7 с.


Пат. 12761 Україна, МКИ G05D23/30. Установка термопрогону /Смердов А.А., Голонич В.С., Янгурський К.І. Фаст В.М. (Україна). — № 94322404;Заявлено 05.05.91; Опубл. 28.02.97. Бюл. № 1. — 5 с.


Фаст В.М., Янгурський К.І., Сухоносов О.Г. Пакет программ расчета аэродинамических параметров систем принудительной вентиляции шкафов истоек РЭА / В кн. «Разработка и оптимизация САПР и ГАП изделий электронной техники на базе высокопроизводительных микро- и мини ЭВМ», Воронеж, 1989, С.199 — 201.


Fast V. Modelling of the Air Duct with ConstantCross-Section and Apertures of Different Area for Systems of Forced AirSupply.(Моделювання повітроводу з постійним перерізом та отворами різної площідля систем примусової подачі повітря). Матеріали Міжнародної конференції TCSET"2002«Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженеріїЛьвів, НУ «Львівська політехніка» 2002, с.176.


Фаст В.М. Комп’ютерна підтримка проектування локальних систем повітряного охолодження електронної техніки // Труды Международного радиоэлектронного Форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» (МРФ 2002).- Ч II.- Харків: ХНУРЕ.- 2002.- С. 380-382.