Босак Андрій Остапович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Босак Андрій Остапович
Босак.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 24 травня 1969 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства»
Галузь наукових інтересів « інформаційне забезпечення управління, системи комунікацій, управління інтелектуальним капіталом, міжнародна економічна діяльність підприємств»
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Фещур Роман Васильович, Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України,професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Босак Андрій Остапович — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 24 травня 1969 року у м. Львові.

Освіта: вища технічна (у 1993 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика управління в технічних системах»)

та вища економічна (у 1997 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства»).

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машинобудівними підприємствами» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)

Науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент Фещур Роман Васильович, Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України,професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Заступник завідувача кафедри з дистанційного навчання.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Міжнародна економіка»;
 • «Міжнародні економічні відносини»;
 • «Міжнародні економічні відносини у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності»;
 • «Інформаційно-управлінські системи в інноваційній діяльності»;
 • «Основи менеджменту».


Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2003 р.)

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: інформаційне забезпечення управління, системи комунікацій, управління інтелектуальним капіталом, міжнародна економічна діяльність підприємств.

Приймав учать у розробленні держбюджетних наукових тем, а саме:

 • ДБ/87 Приватизація «Узагальнення досвіду проведенн яантимонопольної політики у розвинених країнах і використання його в процесі приватизації українських підприємств та в післяприватизаційний період»(1996-1997 рр.);
 • ДБ/Мотивація «Проблеми розвитку сучасних систем менеджменту напідприємствах України» (1998-1999 рр.);
 • ДБ/Корпорація «Розробка системикорпоративного управління в умовах реформування економіки» (номер державноїреєстрації 0100U000517, 2000-2001 рр.);
 • ДБ/Інвест «Формування умов забезпеченняінвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземнихінвестицій» (номер державної реєстрації 0102U001182, 2002-2003 рр.);
 • ДБ/87ВГС «Формуваннята використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарськихструктур» (номер державної реєстрації 0104U002289, 2004-2005 рр.).

У практичному доробку успішні госпдоговірні та консультаційні проекти,зокрема для

 • НВПП «Спаринг-Віст Центр» (розробка тендерної документації для радіологічнихприладів торгової марки «ЕКОТЕСТ»);
 • ТРК "Західтелесервіс" (експертний висновок щодо економічної доцільності будівництва регіональної цифрової телерадіоінформаційної мережі у Львівській обл. на базі мікрохвильових технологій Mediamax (Multimedia Network));
 • ТОВ «Фінарт Старт Солюшн» (інформаційно-консультаційні послуги);
 • СТ «Міські інформаційні системи» (комплексний інформаційно-управлінський супровід);
 • ЛГМО «Львівський інститут освіти» (інформаційний та управлінський супровід організації і проведення Всеукраїнського конкурсу «Колосок»).


Вибрані публікації

Автор понад 340 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 53 публікацій у фахових виданнях (з них 7 індексовано у міжнародних наукометричних базах даних), 6 монографій (з них 2 іноземною мовою), 112 тез конференцій (з них 43 міжнародних), 19 навчальних посібників (з них 6 з грифом МОН України), 30 конспектів лекцій.

 1. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності / Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, А. О. Босак , Р. З. Дарміць. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 324 с.
 2. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 403, [5] с. — Бібліогр.: с. 370-374 (141 назва).
 3. Залучення консультантів при здійсненні митного контролю та митного оформлення автотранспортних засобів / А. О. Босак, В. М. Голомовзий, М. Г. Книш // Проектув., вир-во та експлуатація автотранспорт. засобів і поїздів. — 2010. — № 18. — С. 6-12. — Бібліогр.: 7 назв.
 4. Класифікація організаційних структур управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та умови їх застосування / А. О. Босак, Р. З. Дарміць, В. А. Босак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 26-35. -(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 691). — Бібліогр.: 17 назв.
 5. Модель комунікаційного циклу машинобудівного підприємства / А. О. Босак, О. А. Босак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. -С. 23-35. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 682). — Бібліогр.: 28 назв.
 6. Мотивування організаційних змін на транспортних підприємствах / А. О. Босак, О. А. Босак // LXVi Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету, 12­14 травня 2010 р. : тези доп. / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — С. 410.
 7. Підходи до оцінювання апарату управління транспортних організацій / А. О. Босак, Р. З. Дарміць // LXVi Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету, 12-14 травня 2010 р. : тези доп. / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — С. 411.
 8. Структурні проблеми світової економіки: глобалізація та фінансова криза / А. О. Босак // Наук. вісн. / Одес. держ. екон. ун-т, Всеукр. асоц. молодих науковців. — О., 2010. — № 16 (117). — С. 24-32. — Бібліогр.: 9 назв.
 9. Теоретичні аспекти формування систем управління знаннями машинобудівних підприємств / А. О. Босак // Вестн. Нац. техн. ун-та «ХПИ». — 2010. — Темат. вып. № 8 : Технический прогресс и эффективность производства. — С. 37-43. — Бібліогр.: 12 назв.
 10. Теоретичні аспекти формування систем управління знаннями машинобудівних підприємств / А. О. Босак // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 07-10 квіт. 2010 р., Харків / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». — Х., 2010. — С. 35-38.

Навчальні посібники

1. Козик В.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, К.О. Дорошевич. – К. : Знання, 2013. – 454 с. 28,5 д.а. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-5775 від 26.04.2012 р.)

2. Кузьмін О.Є. Митна справа: навч. посібник-практикум / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, М.Г. Книш, О.О.Маслак. – К. : Каравела, 2014. – 232 с. 13,48 д.а. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-7035 від 16.04.2013 р.)

3. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти: навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, Я.С. Карп’як. – Львів : «Магнолія 2006», 2014. – 512 с. 32,0 д.а. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-19745 від 21.12.2012 р.)

4. Митна справа : навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, М.Г. Бортнікова, Р.Б. Рогальський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 232 с. 13,48 д.а.

5. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євро інтеграції : теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять : навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, К.О. Дорошкевич, А.В. Тодощук, О.В. Мукан, О.І. Дорош. – Львів : Міські інформаційні системи, 2015. – 162 с. 9,42 д.а.

6. Босак А.О. Міжнародна економіка : теоретичні та прикладні аспекти : навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Л.І. Чернобай, О.С. Скибінський. – Львів : Міські інформаційні системи, 2015. – 245 с. 14,24 д.а.

7. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : практикум : навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Ю.В. Огерчук, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2016. – 583 с. 36,5 д.а.

8. Босак А.О. Міжнародна макроекономіка: теорія і практика регулювання: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Ю.В. Огерчук, А.В. Тодощук. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2016. – 206 с. 11,97 д.а.

9. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Ю.В. Малиновський, В.П. Далик. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2017. – 365 с. 21,22 д.а.

10. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Ю.В. Малиновський, В.П. Далик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2018. – 364 с. 21,22 д.а.

11. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Дорошкевич К.О., Тодощук А.В., Мукан О.В., Дорош О.І. – 2-е вид., перероб. і доп. Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2019. – 128 с. 16,8 д.а.

12. Митне обслуговування зовнішньоекономічних операцій: прикладний аспект / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Григор’єв О.Ю., Босак А.О., Дорошкевич К.О., Тодощук А.В., Мукан О.В., Рогальський Р.Б. Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2019. – 148 с. 8,6 д.а.

Монографії

1. Босак А.О. Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства : [монографія] / А.О. Босак, О.І. Тревого; за ред. проф., д.е.н. О.Є. Кузьміна. – Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2015. – 326 с. 18,95 д.а. Босак А.О. – вступ, п.2.1, висновки (у співавторстві), розділ 1, п.2.2, п.2.3, розділ 3.

2. Босак А.О. Концептуальні засади регулювання інтелектуального капіталу підприємств / А.О. Босак, І.В. Прокопенко // Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки : [монографія]. – за заг. ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ : Пороги, 2016. – С.421-431. 0,53 д.а.

3. Босак А.О. Споживчий капітал машинобудівних підприємств: ідентифікація, формування та розвиток / А.О. Босак, І.В. Прокопенко // Маркетингова діяльність підприємств : сучасний зміст : [монографія]. – за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В. Карпенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 252 с. – С.8-23. 1,08 д.а.

4. Чапран С.П. Адаптивне динамічне інвестування у інформаційний розвиток / С.П. Чапран, А.О. Босак // Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об'єднань та підприємств : [монографія]. – за заг. ред. к.е.н., проф. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ : Пороги, 2016. – 520 с. – С.252-261. 0,45 д.а.

5. Prokopenko I.V. Methods of evaluation of the intellectual capital of companies: problems of typologies and their use in mechanical engineering / I.V. Prokopenko, A.O. Bosak // Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: «Izdevnieciba Baltija Publishing», 2016. – 332 p. pp. 17-33. 1,23 д.а.

Статті у фахових та наукометричних виданнях

1. Мустафаєва Л.А. Міжнародна конкурентоспроможність аграрного сектору України: теоретичний базис і проблеми розвитку / Л.А. Мустафаєва, А.О. Босак // Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» № 851 «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – С.199-205. – 0,63 д.а.

2. Прокопенко І.В. Сутність і структура інтелектуального капіталу підприємств / І.В. Прокопенко, А.О. Босак // Вісник Національного Університету «Львівська політехніка» № 851 «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – С.82-93. – 1,21 д.а.

3. Bosak А.О. Problems of intellectual capital management of enterprises / А.О. Bosak // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 1(13) February 2018. – RS Global Sp. z O.O. Scientific Educational Center Warsaw, Poland. Indexed by: Index Copernicus. – p. 67-71. – 0,65 д.а.

4. Босак А.О. Світове виробництво сталі: тенденції, проблеми і роль України / А.О. Босак, В.М. Мурза // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Випуск 34. – Одеса, 2018. – 204 с. – Індексований у наукометричній базі Index Copernicus. – С. 10-15. – 0,77 д.а. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/34_2018/4.pdf

5. Босак А.О. Прямі іноземні інвестиції: вплив зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, проблеми і перспективи розвитку / А.О. Босак, О.І. Жигадло // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 22. Частина 1. Ужгород, 2018. – 146 с. – Індексований у наукометричній базі Index Copernicus. – С. 32-37. – 0,78 д.а. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_1_2018ua/9.pdf

6. Босак А.О. Перспективи забезпечення пшеницею країн Азії / А.О. Босак. Д.А. Несміян // Вісник Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія: Економіка. – Том 23. Випуск 5 (70). – Одеса, 2018. – 198 с. – Індексований у наукометричній базі Index Copernicus. – С. 11-16. – 0,73 д.а. URL: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2018_23_5/4.pdf

7. Босак А.О. Міжнародна торгівля нафтою: характеристики мережі та моделі ринкової кон’юнктури / А.О. Босак, В.О. Михайлов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 23. Частина 1. Ужгород, 2019. – 158 с. – Індексований у наукометричній базі Index Copernicus. – С. 23-30. – 0,98 д.а. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/7.pdf /

8. Босак А.О. Концептуальні засади регулювання споживчого капіталу машинобудівних підприємств / А.О. Босак, І.В. Прокопенко // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Випуск 38. Частина 1. – Одеса, 2019. – 154 с. – Індексований у наукометричній базі Index Copernicus. – С. 90-98. – 1,09 д.а. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/38_1_2019/20.pdf

9. Босак А.О. Поточний стан та перспективи розвитку АПК України: пошук нових ринків збуту / А.О. Босак, Л.А. Мустафаєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство / Ужгородський національний університет. – Випуск 24. Частина 1. Ужгород, 2019. – 154 с. – Індексований у наукометричній базі Index Copernicus. – С. 48-54. – 0,96 д.а. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/24_1_2019ua/12.pdf


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua