Бондаренко Лідія Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бондаренко Лідія Петрівна
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011
Поточне місце роботи асистент кафедри фінансів

Асистент кафедри фінансів. Кандидат економічних наук. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук на тему: «Планування структури капіталу промислово-фінансових груп» за спеціальністю 08.00.04. економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2005 році закінчила Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», за спеціальністю «Фінанси». Читає лекції з таких дисциплін: «Фінанси», «Основи теорії фінансів», «Менеджмент і маркетинг», «Вступ до фаху «Фінанси і кредит». Наукові статті за останні 5 років: 1. Бондарекно Л.П. Стан розвитку машинобудівного комплексу Львівської області та чинники, що на нього впливають / І.І. Топій, О.О. Коць, Л.П. Бондаренко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2012. – Ч.1. – №11(182) – С. 493-502. 2. Бондаренко Л.П. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Науковий журнал «Культура народів Причорномор’я» – Симферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2012. - №227. – С. 13-15. 3. Бондаренко Л.П. Фактори невизначеності на етапі науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва та показники їхнього оцінювання / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 254-262. 4. Бондаренко Л.П. Поняття планування структури капіталу у розрізі промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №56/1, 2011. – С. 133-140. 5. Бондаренко Л.П. Алгоритм планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах / Л.П. Бондаренко, П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Бізнес інформ. – Х.: Харківський національний економічний університет, 2011. – №11. – С. 42-44. 6. Бондаренко Л.П. Формування інтеграційних об’єднань на засадах промислово-фінансових груп як чинник розвитку інноваційної діяльності в Україні / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Бізнес інформ. – Х.: Харківський національний економічний університет, 2010. – 11. – С. 108-111. 7. Бондаренко Л.П. Вплив структури капіталу на розвиток і конкурентоспроможність промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – Випуск 19. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 173-179. 8. Бондаренко Л.П. Машинобудівні та приладобудівні підприємства у складі українських промислово-фінансових об’єднань / Л.П. Бондаренко // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. Экономические науки. Симферополь. – №186. – 2010. – С. 27-30. 9. Бондаренко Л.П. Аналіз структури капіталу українських промислово-фінансових об’єднань / Л.П. Бондаренко // Економічний простір. Збірник наукових праць №28/1. – Дніпропетровськ, 2009. – с. 217-223. 10. Бондарекно Л.П. Використання показників EVA і MVA для оцінки ефективності формування структури капіталу промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, Т.В. Ландіна // Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів. – Вип.16/17. – 2008. – с.414-421.


Кафедра фінансів