Відмінності між версіями «Бондаренко Лідія Петрівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 28: Рядок 28:
 
}}
 
}}
  
У 2011 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук на тему: «Планування структури капіталу промислово-фінансових груп» за спеціальністю 08.00.04. економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
+
Професійна діяльність:
 +
• 2016 – дотепер старший викладач кафедри фінансів
 +
• 2010 – 2016 асистент кафедри фінансів
 +
• 2005 – 2011 аспірант кафедри фінансів
  
У 2005 році закінчила Інститут економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», за спеціальністю «Фінанси».
+
Навчальна робота:
  
Читає лекції з таких дисциплін: «Фінанси», «Основи теорії фінансів», «Менеджмент і маркетинг», «Вступ до фаху «Фінанси і кредит».  
+
Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації
 +
1. Фінансовий аналіз:
  
Наукові статті за останні 5 років:
+
1. Бондаренко Л.П. Аналіз структури капіталу українських промислово-фінансових об’єднань / Л.П. Бондаренко // Економічний простір. Збірник наукових праць №28/1. – Дніпропетровськ, 2009. – с. 217-223.
1. Бондарекно Л.П. Стан розвитку машинобудівного комплексу Львівської області та чинники, що на нього впливають / І.І. Топій, О.О. Коць, Л.П. Бондаренко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2012. – Ч.1. – №11(182) – С. 493-502.
+
2. Бондаренко Л.П. Метод визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі економічної доданої вартості / Л.П. Бондаренко // Науковий журнал «Проблеми економіки». – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2012. – №4. – С. 162-165.
  
2. Бондаренко Л.П. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Науковий журнал «Культура народів Причорномор’я» – Симферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2012. - №227. – С. 13-15.
+
2. Фінанси:  
  
3. Бондаренко Л.П. Фактори невизначеності на етапі науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва та показники їхнього оцінювання / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 254-262.
+
1. Бондаренко Л.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №71, 2013. – С. 105-114.
 +
2. Бондаренко Л.П. Поняття планування структури капіталу у розрізі промислово-фінансових груп/ Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №56/1, 2011. – С. 133-140.
  
4. Бондаренко Л.П. Поняття планування структури капіталу у розрізі промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №56/1, 2011. – С. 133-140.
+
3. Основи теорії фінансів:
  
5. Бондаренко Л.П. Алгоритм планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах / Л.П. Бондаренко, П.Г. Ільчук, О.О. Коць // Бізнес інформ. – Х.: Харківський національний економічний університет, 2011. – №11. – С. 42-44.
+
1. Бондаренко Л.П. Формування інтеграційних об’єднань на засадах промислово-фінансових груп як чинник розвитку інноваційної діяльності в Україні / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Бізнес інформ. – Х.: Харківський національний економічний університет, 2010. – 11. – С. 108-111.
  
6. Бондаренко Л.П. Формування інтеграційних об’єднань на засадах промислово-фінансових груп як чинник розвитку інноваційної діяльності в Україні / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Бізнес інформ. – Х.: Харківський національний економічний університет, 2010. – 11. – С. 108-111.
+
4. Менеджмент і маркетинг:  
  
7. Бондаренко Л.П. Вплив структури капіталу на розвиток і конкурентоспроможність промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – Випуск 19. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 173-179.
+
1. Бондаренко Л.П. Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Регіональна економіка. – Л.: Видавництво Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України, 2011. - №2. – С. 56-63.
 +
2. Бондаренко Л.П. Вплив структури капіталу на розвиток і конкурентоспроможність промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – Випуск 19. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 173-179.
  
8. Бондаренко Л.П. Машинобудівні та приладобудівні підприємства у складі українських промислово-фінансових об’єднань / Л.П. Бондаренко // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. Экономические науки. Симферополь. –  №186. – 2010. – С. 27-30.
+
Науково-дослідна робота:
  
9. Бондаренко Л.П. Аналіз структури капіталу українських промислово-фінансових об’єднань  / Л.П. Бондаренко // Економічний простір. Збірник наукових праць №28/1. – Дніпропетровськ, 2009. – с. 217-223.
+
Тема кандидатської дисертації:
 +
«Планування структури капіталу промислово-фінансових груп», спеціальність 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.
  
10. Бондарекно Л.П. Використання показників EVA і MVA для оцінки ефективності формування структури капіталу промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, Т.В. Ландіна // Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів. – Вип.16/17. – 2008. – с.414-421.
+
Участь у держбюджетних темах:
  
 +
ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (розділу 3, підрозділу 3.2. «Поточне планування структури капіталу ПФГ», номер державної реєстрації 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р. № 686, (Акт впровадження від 30.11.2010 р.).
 +
 +
Участь у кафедральних темах:
 +
ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» («Дослідження ролі планування структури капіталу у забезпеченні реалізації механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур», номер державної реєстрації 0104U002289), затвердженої рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.
 +
 +
Основні публікації:
 +
Монографії:
 +
 +
1. Бондаренко Л. П. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук, І. В.Алєксєєв, О. О. Коць, І. І. Топій, Л. С. Тревого. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с.
 +
 +
Публікації у виданнях (за останні 5 років):
 +
 +
1. Бондаренко Л.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №71, 2013. – С. 105-114.
 +
2. Бондаренко Л.П. Метод визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі економічної доданої вартості / Л.П. Бондаренко // Науковий журнал «Проблеми економіки». – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2012. – №4. – С. 162-165.
 +
3. Бондаренко Л.П. Стан розвитку машинобудівного комплексу Львівської області та чинники, що на нього впливають / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,  2012. – Ч.1. – №11(182) – С. 493-502.
 +
4. Бондаренко Л.П. Сутність та основні форми кооперування машинобудівних підприємств у процесі інноваційного розвитку / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило, В.М. Крочук // Науковий вісник Національного лісотехнічоного університету України. –– Львів: Видавництво НЛТУ, 2012. - Вип. 22.4. –  С. 278-283.
 +
5. Бондаренко Л.П. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Науковий журнал «Культура народів Причорномор’я» – Симферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2012. - №227. – С. 13-15.
 +
6. Бондаренко Л.П. Фактори невизначеності на етапі науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва та показники їхнього оцінювання / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. –  С. 254-262.
 +
 +
Інші публікації:
 +
 +
1. Бондаренко Л.П. Процес банківської лідогенерації у соціальних мережах / Л.П. Бондаренко // Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Збірник матеріалів IX міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2016. – С. 31-33.
 +
2. Бондаренко Л.П. Ефективна лідогенерація у соціальних мережах як додатковий чинник зростання дохідності українських банків / Л.П. Бондаренко // Фінанси, банківництво, страхування. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – Львів, 2016. – С. 18-19.
 +
 +
3. Бондаренко Л.П. Планування позикового капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко // Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2013. - С. 30-32.
 +
4. Бондаренко Л.П. Поточне планування структури капіталу промислово-фінансових група / Л.П. Бондаренко // Збірник наукових праць SWORD «Сучасні проблеми і шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві і освіті 2012». – Одеса, 2012. – Том 32. – С. 11 – 14.
 +
 +
Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»:
 +
 +
1. Бондаренко Л.П. Основи теорії фінансів. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму «Прикладна математика» спеціальності 6.040302 «Інформатика» і 6.040301 «Прикладна математика» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко, І.І. Топій. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012. Сертифікат № 00149 від 18.12.12 р.
 +
2. Бондаренко Л.П. Менеджмент і маркетинг. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму 6.030201 «Міжнародні відносини» спеціальності 7.03020104 «Міжнародна інформація» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. Сертифікат № 00178 від 07.03.13 р.
 +
 +
Додаткові відомості:
 +
 +
Наукові дослідження спрямовані на розроблення теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо планування структури капіталу інтегрованих об’єднань, інноваційної діяльності банків, впровадження електронних валют.
  
  
 
[[Кафедра фінансів]]
 
[[Кафедра фінансів]]

Версія за 11:23, 7 квітня 2017

Бондаренко Лідія Петрівна
Бондаренко.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2011
Поточне місце роботи асистент кафедри фінансів

Професійна діяльність: • 2016 – дотепер старший викладач кафедри фінансів • 2010 – 2016 асистент кафедри фінансів • 2005 – 2011 аспірант кафедри фінансів

Навчальна робота:

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації 1. Фінансовий аналіз:

1. Бондаренко Л.П. Аналіз структури капіталу українських промислово-фінансових об’єднань / Л.П. Бондаренко // Економічний простір. Збірник наукових праць №28/1. – Дніпропетровськ, 2009. – с. 217-223. 2. Бондаренко Л.П. Метод визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі економічної доданої вартості / Л.П. Бондаренко // Науковий журнал «Проблеми економіки». – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2012. – №4. – С. 162-165.

2. Фінанси:

1. Бондаренко Л.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №71, 2013. – С. 105-114. 2. Бондаренко Л.П. Поняття планування структури капіталу у розрізі промислово-фінансових груп/ Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Економічний простір : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №56/1, 2011. – С. 133-140.

3. Основи теорії фінансів:

1. Бондаренко Л.П. Формування інтеграційних об’єднань на засадах промислово-фінансових груп як чинник розвитку інноваційної діяльності в Україні / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Бізнес інформ. – Х.: Харківський національний економічний університет, 2010. – 11. – С. 108-111.

4. Менеджмент і маркетинг:

1. Бондаренко Л.П. Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Регіональна економіка. – Л.: Видавництво Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України, 2011. - №2. – С. 56-63. 2. Бондаренко Л.П. Вплив структури капіталу на розвиток і конкурентоспроможність промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, І.В. Алєксєєв // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – Випуск 19. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С. 173-179.

Науково-дослідна робота:

Тема кандидатської дисертації: «Планування структури капіталу промислово-фінансових груп», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011 р.

Участь у держбюджетних темах:

ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» (розділу 3, підрозділу 3.2. «Поточне планування структури капіталу ПФГ», номер державної реєстрації 0110U001094), затвердженої Наказом МОН України від 22.07.2009 р. № 686, (Акт впровадження від 30.11.2010 р.).

Участь у кафедральних темах: ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» («Дослідження ролі планування структури капіталу у забезпеченні реалізації механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур», номер державної реєстрації 0104U002289), затвердженої рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.

Основні публікації: Монографії:

1. Бондаренко Л. П. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / Л. П. Бондаренко, П. Г. Ільчук, І. В.Алєксєєв, О. О. Коць, І. І. Топій, Л. С. Тревого. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років):

1. Бондаренко Л.П. Характерні особливості джерел формування капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА. – №71, 2013. – С. 105-114. 2. Бондаренко Л.П. Метод визначення оптимального співвідношення власного і позикового капіталів промислово-фінансової групи на основі економічної доданої вартості / Л.П. Бондаренко // Науковий журнал «Проблеми економіки». – Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2012. – №4. – С. 162-165. 3. Бондаренко Л.П. Стан розвитку машинобудівного комплексу Львівської області та чинники, що на нього впливають / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2012. – Ч.1. – №11(182) – С. 493-502. 4. Бондаренко Л.П. Сутність та основні форми кооперування машинобудівних підприємств у процесі інноваційного розвитку / Л.П. Бондаренко, М.П. Політило, В.М. Крочук // Науковий вісник Національного лісотехнічоного університету України. –– Львів: Видавництво НЛТУ, 2012. - Вип. 22.4. – С. 278-283. 5. Бондаренко Л.П. Оцінювання впливу учасників на планову структуру капіталу промислово-фінансової групи / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць, І.І. Топій // Науковий журнал «Культура народів Причорномор’я» – Симферополь: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2012. - №227. – С. 13-15. 6. Бондаренко Л.П. Фактори невизначеності на етапі науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва та показники їхнього оцінювання / Л.П. Бондаренко, О.О. Коць // Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 254-262.

Інші публікації:

1. Бондаренко Л.П. Процес банківської лідогенерації у соціальних мережах / Л.П. Бондаренко // Маркетинг та логістика в системі менеджменту. Збірник матеріалів IX міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2016. – С. 31-33. 2. Бондаренко Л.П. Ефективна лідогенерація у соціальних мережах як додатковий чинник зростання дохідності українських банків / Л.П. Бондаренко // Фінанси, банківництво, страхування. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – Львів, 2016. – С. 18-19.

3. Бондаренко Л.П. Планування позикового капіталу промислово-фінансових груп / Л.П. Бондаренко // Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2013. - С. 30-32. 4. Бондаренко Л.П. Поточне планування структури капіталу промислово-фінансових група / Л.П. Бондаренко // Збірник наукових праць SWORD «Сучасні проблеми і шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві і освіті 2012». – Одеса, 2012. – Том 32. – С. 11 – 14.

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»:

1. Бондаренко Л.П. Основи теорії фінансів. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму «Прикладна математика» спеціальності 6.040302 «Інформатика» і 6.040301 «Прикладна математика» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко, І.І. Топій. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2012. Сертифікат № 00149 від 18.12.12 р. 2. Бондаренко Л.П. Менеджмент і маркетинг. Методична праця: електронний навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання базового напряму 6.030201 «Міжнародні відносини» спеціальності 7.03020104 «Міжнародна інформація» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук // Л.П. Бондаренко. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2013. Сертифікат № 00178 від 07.03.13 р.

Додаткові відомості:

Наукові дослідження спрямовані на розроблення теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо планування структури капіталу інтегрованих об’єднань, інноваційної діяльності банків, впровадження електронних валют.


Кафедра фінансів