Барабаш Олена Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Барабаш Олена Володимирівна
Barabash.jpg
Дата народження 19.04.1974
Науковий ступінь к.пед.н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри іноземних мов


Професійний розвиток

Тема дисертаційного дослідження: «Розвиток неперервної освіти у Канаді». Спеціальність 13.00.01. - "Загальна педагогіка та історія педагогіки". Захищена 20.05.2014 р.
Напрями наукових зацікавлень:
- теорія та практика ціложиттєвої освіти
- проблеми викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах.

Участь у міжнародних конференціях

1. «Проблемы и перспективы развития образования в XXI веке: профессиональное становление личности (философские и психолого-педагогические аспекты)», (Пенза, Росія,2011)
2. IV Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"
3. VІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном” (Горлівка, 2011)
4. Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти” (Рубіжне, 2011)
5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії», Одеса, 22.09.2017 – 23.09.2017.
6. International scientific and pedagogical internship "Pedagogical education in modern university – project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European Qualifications Framework (experience of Danubius University)", Sládkovičovo, Slovak Republic, 22.03.2017 – 24.03.2017.
7. Міжнародна науково-практична конференція "Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні", Львів, 24.08.2018 – 25.08.2018.
8. Міжнародна науково-практична конференція "Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі, Одеса, 20.04.2018 – 21.04.2018.

Навчальні посібники та підручники


2006
1. Getting on in English (Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень): Навчальний посібник/ За редакцією І. Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина. – Львів: Видавництво “Растр - 7”, 2006. – 235 с.
2007
2. Getting on in English (Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень): Підручник / За редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. – Львів: Видавництво “Растр - 7”, 2007. – 236 с.
2008
3. Getting on in English (Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень). Видання третє (впорядковане і доповнене): Підручник затвердж. МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. І. Байбакової, О. Гасько, М.Федоришина. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008. – 252 с.
2011
4. Getting on in English(Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень): Підручник з грифом МОН України./ за редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. Видання 4-те (доповнене і розширене). – Львів: Вид-во “Растр - 7”, 2011. - 276 с.
2012
5. Getting on in English (Intermediate). Спілкуємося англійською мовою (середній рівень): Підручник з грифом МОН України./ за редакцією І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина. Видання 5-те (доповнене). – Львів: Вид-во “Растр - 7”, 2012. - 294 с.
2013
6. Розвиток неперервної освіти у Канаді // навч. посіб. – Львів : ЗУКЦ, 2013. – 107 с.


Монографії

2018
1. Барабаш О. В. Неперервна освіта Канади: теорії, концепції, підходи / О. В. Барабаш. // Теоретико-методологічні аспекти дослідження розвитку неперервної освіти у Канаді : колективна монографія. – Львів: Панорама, 2018.– c.8–24.


Наукові статті у фахових виданнях


2011
1. Барабаш О.В. Ціложиттєва освіта у контексті глобалізаційних процесів: економічний аспект /О.В. Барабаш, О.С. Білик // Збірник наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу». – Словянськ, 2011. – Спецвипуск 7. Частина 1. – с. 17-23.
2. Барабаш О. В. Освіта дорослих у сучасному суспільстві знань "Педагогіка і психологія" /О. В. Барабаш // Науково-методичний журнал. – 2011. – №3. – C. 45-50.
3. Барабаш О. В. Ретроспектива розвитку Андрагогіки / Н. В. Мукан, О. В. Барабаш /Педагогіка і психологія // Науково-методичний журнал. – 2011. – №4. – С. 209-215.
4. Барабаш О. В. Аналіз теорій навчання дорослих / О. В. Барабаш // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 2. – С. 7-9.
5. Барабаш О. В. Історична ретроспектива розвитку освіти впродовж усього життя та освіти дорослих у Канаді (ХІХ – перша половина ХХ століття) /О. В. Барабаш, Н. В. Мукан // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – ВипускLXXXХVI (95). – 285 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 172 –178.
2012
6. Барабаш О. В. Специфіка організації неперервної освіти у Канаді / О. В. Барабаш // Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал; гол. ред. Н.М. Бідюк. - Хмельницький : ХНУ. - 2012. - № 1(3).- С. 40-45.
7. Барабаш О. В. Формальное и неформальное обучение в школьные годы как компонент неперерывного образования Канады / О. В. Барабаш // Вестник Академиии Педагогических Наук Казахстана. - ОО "АПН", 2012 . -№ 5(49). - С. 9-16.
2013
8. Організація навчання та розвитку дітей у період раннього дитинства: досвід Канади//Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 2 (131) – С. 40-42.
9. Освіта й розвиток у ранньому дитинстві: аналіз ій, програм та ініціатив провінцій Канади// Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – 2013. – № 4 (30). – С. 76-84.
2014
10. Barabash Olena. Theoretical analysis of Canadian lifelong education development / Nataliya Mukan, Olena Barabash, (Mariya Busko) // Comparative Professional Pedagogy. – Kyiv-Khmelnytskyi : KhNU, 2014. – Vol. 4, Issue 4 : Scientific Journal [Chief ed. M. Bidyuk]. – P. 27-32. (Cabell’s Directory, Google Scholar)
11. Барабаш О.В. Освіта дітей вікової категорії 2,5-6 років у Канаді/ О.В.Барабаш, Н.В.Мукан// Молодий вчений: наук. журнал. – Херсон, 2014. - № 12(15). –С. 169-172. (CiteFactor, Index Copernicus)
12. Барабаш О.В. Специфіка навчання канадських дітей у період раннього дитинства/ Барабаш О.В.// Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми, 2014. – № 8 (42). – С. 3-9.
2015
13. Barabash Olena. The analysis of adult immigrants’ learning system in Canada / Nataliya Mukan, Olena Barabash, Mariya Busko // Comparative Professional Pedagogy. – Kyiv-Khmelnytskyi : KhNU, 2015. – Vol. 5, Issue 2 : Scientific Journal [Chief ed. M. Bidyuk]. – P. 20-24.(Cabell’s Directory, Google Scholar)
2016
14. Барабаш О. В. Специфіка реалізації неперервної освіти у Канаді / Н. В. Мукан, О. В. Барабаш, М. Б. Бусько // Молодий вчений : Науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – № 2 (29). – С. 309-312. (CiteFactor, Index Copernicus)
15. Барабаш О. В. Методологічні основи дослідження навчання дорослих іммігрантів у Канаді / Н. В. Мукан, М. Б. Бусько, О. В. Барабаш // Молодий вчений : Науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – № 4 (31). – С. 557-560. (CiteFactor, Index Copernicus)
2018
16. Гук Л. І., Барабаш О. В. Особливості дослідження питання реформування навчальних програм у Канадських школах ХІХ ст. // Імідж сучасного педагога. – 2018. – № 1 (178). – С. 43–46. 0,18 ум.д.ар. (ІМ-12, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Google Scholar).
17. Zhorniak Nataliia, Havran Mariana, Barabash Olena, Shayner Hanna, Bilyk Oksana. Multicultural component in the system of professional training of tourism and hospitality managers in Canadian universities: experience for Ukraine // Новітня освіта. – 2018. – Т. 9. – С. 90–95. (EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, Web of Science).

Інші публікації


2011
1. Барабаш Е. В. Анализ целей, заданий и принципов образования на протяжениивсей жизни и образования взрослых / Е. В. Барабаш, Н. В. Мукан // «Проблемы и перспективы развития образования в XXI веке: профессиональное становление личности (философские и психолого-педагогические аспекты)» - ООО Научно-издательский центр «Социосфера», Пенза, 2011. – С. 178-180.
2. Барабаш О. В. Роль та значення освіти впродовж усього життя у сучасному суспільстві Канади // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. – ВВП «Мрія», 2011. – С. 170-173.
3. Барабаш О. В. Специфіка організації освіти впродовж усього життя у Канаді // Вид. Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, 2011. – С. 11-16.
2012
4. Барабаш О. В. Організація подальшої освіти Канади // Основні парадигми педагогіки та психології в ХХІ столітті. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 22-23 червня 2012 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 49 -50.
5. Барабаш О. В. Характеристика базової освіти дорослих у Канаді // Освіта та наука в умовах глобальних викликів: зб. матер. V Міжнарод. наук.- практ. конференції (м. Сімферополь, Україна 7 - 9 червня 2012). – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 96 - 99.
2013
6. Барабаш О. В. Розвиток грамотності учнівської молоді шкільного віку: досвід Канади//Педагогіка та психологія: напрямки та тенденції розвитку в світі: зб. наук. робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції Ж (5-6 липня 2013 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С. 46-47.
7. Барабаш О. В. Система неперервної освіти Канади // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : зб. наук. пр. VI Міжнарод. наук.-практ. конференції (м. Суми,Україна 29-31 травня 2013). – Суми : РВВ СОІППО, 2013. – С. 204-207.
2017
8. Barabash O., Soroka L. The semelfactive as one of the aspectual classes of predicates in English language // Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22-23 вересня 2017 р.). – 2017. – P. 62–64.
9. Барабаш О. В. Формування сучасного світогляду педагога на прикладі шкіл Канади // Pedagogical education in modern university – project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European Qualifications Framework (experience of Danubius University) : the abstracts of scientifically-methodological works by the results of international scientific and pedagogical internship (March 22–24, 2017, Sladkovicovo, Slovak Republic). – 2017. – C. 15–17.
2018
10. Барабаш О. В. Неперервна освіта у Канаді та ретроспектива її розвитку // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20–21 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 58–61.
11. Барабаш О. В. Сумарний показник навчання впродовж усього життя у Канаді // Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24–25 серпня 2018 р.). – 2018. – C. 68–70.
12. Барабаш О. В. Роль освіти у сучасному світі // European Humanities Studies: State and Society. – 2018. – iss. 1 (2). – P. 134–144. (Index Copernicus International).

Електронні навчально-методичні комплекси

1. Барабаш О.В., Бусько М. Б., Гаврилюк М. В. Електронний навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ч.3»
2. Барабаш О.В., Білик О.С., Бусько М. Б., Гаврилюк М. В. Електронний навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ч. 4»

Контакти:

email: barabash2011@gmail.com