2007 рік

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ


Збірник тестових завдань і методичних матеріалів з української мови. Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до Львівської політехніки. Вид. 3-є, випр. та доп. / Укл.: Вознюк Г.Л.,Василишин І.П. та ін. – Львів, 2007. – 340 с.

Середницька А.Я., Куньч З.Й. Ділова українська мова: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Націо­нального уні­верситету “Львівська політехніка”, 2007. – 140 с.

Фаріон І.Д. Монографія. Отець Маркіян Шашкевич – український мовотворець. – Львів: Видав­ництво “Свічадо”, 2007. – 136 с.


СЛОВНИКИ


Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Акції. Акціонерні товариства: Тер­мі­нологічний словник. – К.: Кондор, 2007. – 84 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник. – К.: Кондор, 2007. – 168 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-еконо­мічний словник. – Вид. 2-е, випр. та доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2007. – 1076 с.

Куньч З.Й., Бучин М.А., Во­ли­нець О.О. та ін. Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни. – За ред. М.П.Геть­манчука, П.П.Тка­чука. – Львів: ЛІСВ, 2007. – 205 с.

Куньч З.Й. Універсальний словник україн­ської мови. – Тернопіль: Вид-во навчальної книги “Бог­дан”, 2007. – 847 с.

Л.Полюга, С.Жуков­ський, Р.Кінаш, В.Базиле­вич, Н.Дрів­ко. Українсько-ро­сійський словник термінів будів­ництва й архі­тектури. За ред. Р.Кінаша. – Т. 2. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 487 с.

Полюга Л.М. Словник синонімів української мови. – Вид 3-є. – К.: Довіра, 2007. – 478 с.

Полюга Л.М. Словник українських синонімів і антонімів. – К.: Довіра, 2007. – 576 с.


СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ


Булик-Верхола С.З. Діяльність музичної секції Інституту української науко­вої мови // Україн­ська термінологія і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. VІІ / Відп. ред. Л.О.Симоненко. – К.: КНЕУ, 2007. – С.323–325.

Василишин І.П. Життя – смерть – безсмертя: екзистенціальний дискурс у філософській ліриці Є.Маланюка. – Слово ічас. – № 11. – К., 2007. – С. 3–13.

Василишин І.П. Трагедія української повоєнної еміграції. Екзистенційні мо­тиви в ліриці М.Ситника. – Сучасний погляд на літе­ратуру: Збірник наукових праць. – Випуск 11. – К., 2007. – С. 16–26.

Гнатюк М.В. Кореляція за дзвін­­кістю / глухістю в північнолемків­ських говірках. – “Мовне й куль­турне явище в діалектно­му просторі”. Збір­­ник наук. праць. Львів: Вид-во Інсти­туту україно­знавства ім. І.Кри­п’я­­ке­вича, 2007. – С.5–6.

Гнатюк М.В. Реалізація фонеми /л/ у північнолемків­ських переселен­ських говір­ках // Українська істо­рична та діалект­на лексика: Збір­ник наукових праць. – Львів: Інсти­тут украї­но­знав­ст­ва ім. І.Кри­­п’я­ке­вича НАН України, 2007. – Вип. 5. – С.534–551.

Гнатюк М.В. Українець – русин – лемко: наша іденти­фікація. – Дзвони Лемків­щини. – № 4 (61). – Терно­піль, вересень-грудень 2007. – С.1–2.

Голубінка Н.І. Літературно-кри­тич­ні публікації на сторінках “Україн­ської хати”. – “Видав­нича справа в Украї­ні: міст між минулим і май­бутнім”. Збір­ник наукових праць. – Львів, Україн­ська ака­демія дру­карства, 2007. – С. 37–45.

Куньч З.Й. Етапи розвитку української риторики. – Сучасна пе­да­гогічна ри­то­ри­ка: тео­рія, практика, зв’язки: Зб. наук. праць за матер. наук­о­вого семінару // За ред. Т.Кос­меди. - Львів: ПАІС, 2007. – С. 72–90.

Литвин О.Г. Г.Ващенко: суджен­ня про національне вихо­вання. – Рідна школа. Збірник науко­вих праць, 2007. – С. 63–71.

Литвин О.Г. Формування у сту­дентів технічних ВНЗ умінь і навичок української профе­сійної термінології // Матеріали Міжна­родного конгресу “Українська освіта у світовому часо­просторі”. – К., 2007. – С. 28–31.

Микитюк О.Р. Загадкові барви мови. – Педагогічна думка. – 2007. – № 1. – С. 15–18.

Микитюк О.Р. Мова як складова національної ідео­логії // Мова і куль­тура. Наукове ви­дан­ня. – Вип. 9. – Т. І (89). – К., 2007. – С. 48–54.

Микитюк О.Р. Українські морфеми як увиразнювачі офіційно-ділового стилю // Ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. Івана Ковалика. – Філологія. Випуск ХV–XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 83–86.

Микитюк О.Р. Українська мова як свідок національної неповторности // Мате­ріали ІІІ Міжнародної наукової конференції „Ціннісно-смисловий вимір буття україн­ського суспільства і перспективи україн­ського націоналізму”. – Івано-Франківськ: Місто НВ. – 2007. – С.450–460.

Наконечна Г.В. Дидактичні особи­вості фразеологіч­них богословізмів у вивченні україн­ської мови як іно­земної // Зб. наук. праць «Теорія і практика викладан­ня україн­ської мови як іно­зем­ної» // Вип. 2-й. Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка. – Львів, 2007. – С. 63–68.

Полюга Л.М. Концептуальна спорідненість семантичних структур синонімів і антонімів // Вісник Прикарпатського національного університету / Ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. І.Ковалика. – Філологія. – Вип. ХV – ХVІІІ. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 299–301.

Полюга Л.М. Любив зоряне небо й Україну. – Аудиторія: освітній студентський тижневик. – 2007. – Ч. 9. – С.5.

Полюга Л.М. Мовна конституція: за чи проти. Інтерв'ю до Міжна­родного дня писем­ності. – Експрес. – 2007, 6–13 вересня, № 128 (3575). – С.13.

Полюга Л.М. Ні в тин, ні в ворота: Мовне питання. – Україна молода. – 2007, 17.05. – С. 10.

Полюга Л.М. Нічого в них не вийде! – Аудиторія: освітній сту­дент­ський тижневик. – 2007. ч. 8. – С.11.

Полюга Л.М. Новації в українській лексиці та їх фіксація в словниках // Україн­ська історична та діалектна лексика / Зб. наук. праць. Вип. 5. – Львів , 2007. – С. 414–420.

Полюга Л.М. Передумови укла­дання нового словника термінів будівництва і архі­тектури // Україн­ська термінологія і сучас­ність. - Зб. наук. праць. – К., 2007. – С. 343–347.

Полюга Л.М. Професор Г.Ф. Ши­ло та його “Над­дністрянський регіональний слов­ник” //Шило Г.Ф. Наддністрянський регіональний словник. – Львів, 2007. – С. 18–27.

Полюга Л.М. Українська лексико­графія і становлення національної куль­ту­ри // Основні ета­пи розвитку. – Рідне слово в етнокуль­тур­ному вимірі // Матеріали 1 Міжн. наук.-практ. конф. – Дрого­­бич, 2007. – С.109–116.

Середницька А.Я. Відображення процесів появи семантично-похід­них значень дієслів у ідеографічному словнику дієслів переміщення сучас­ної української мови //Проблеми української термі­нології. – Вісник НУЛП, № 593. – Львів, 2007. – С.26–29.

Середницька А.Я. Ідеографічні слов­ни­ки та перспективи їхнього використан­ня (на матеріалі іде­ографічного слов­ни­ка дієслів перемі­щен­ня сучас­ної української мови) // Теорія і практика викладання україн­ської мови як іноземної: Збірник наукових праць. – Львів, 2007. – С. 53–56.

Середницька А.Я. Ідеографічні слов­ни­ки як засіб пред­ставлення систем­ності лексики. – Журнал “Філо­ло­гіч­ні студії”. – Луцьк, 2007. – С. 65–70.

Середницька А.Я. Функціонування семантичного поля дієслів ходи у мов­ленні студентів тех­нічних спеціально­стей // Мовні і кон­цеп­туальні картини світу: Збірник науко­вих праць. – Випуск 21. – Ч. 3. – Київський університет, 2007. – С.111–116.

Теглівець Ю.В. Антонімія складе­них термінів із се­мою ‘вода’ // Україн­ська терміно­логія і сучасність: Зб. наук. пр. – Вип. VIІ / Відп. ред. Л.О. Симоненко. – К., 2007. – С.197–199.

Теглівець Ю.В. Особливості полі­семії та омонімії складених термінів із семою ‘вода’ // Вісник: Проблеми української термі­нології. – № 593. – Львів: НУ “Львівська полтехніка”, 2007. – С. 12–14.

Фаріон І.Д., Микитюк О.Р. Мовний душ для влади. – Слово Просві­ти. – 34 /411. – 23–29 серпня 2007. – С.4.

Фаріон І.Д. Комунікаційний та ономастичний простір Маркіяна Шашкевича як чин­ник націєтворення. – Наук. вісник Чернівецького уні­верситету. Слов’ян­сь­ка філологія. – Випуск 356–359. - Чернівці, 2007. – С. 218–223.

Фаріон І.Д. Креативно-суспіль­на роль української (руської) мови у другій половині ХVI – першій поло­вині ХVIІ ст. Дер­жавно-адміністра­тивна та освітньо-видавничасфери // Українська історич­на та діалект­на лек­сика. – Львів, 2007. – С.331–364.

Фаріон І.Д. Лінгвістичний феномен Маркіяна Шашкевича. – Дивослово. – 2007. – № 10. – С. 38–44.

Фаріон І.Д. Лінгвістичний феномен Маркіяна Шашкевича. – Дивослово. – 2007. – № 11. – С. 42–49.

Фаріон І.Д. Літературна мово­творчість отця Маркіяна Шашкеви­ча. – Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Наук. збірник. Серія істо­рич­на та філоло­гічна. – Випуск IV. Кам’янець-Подільський, 2007. – С.180–192.

Фаріон І.Д. Маємо формувати україноцентричне мислення ук­раїн­цям, або монолог людини, яка носить життя в собі. – Журнал “Універ­сум”. – № 3–4 (161–162). – С. 33–36.

Фаріон І.Д. Мовна ієрархія в Україні крізь призму освітньої і ділової сфери (друга половина ХVI – перша половина ХVII століть). – Мова і культура. – Випуск 9. – Т.V (93). – К., 2007. – С. 29–36.

Фаріон І.Д. Проблема україно­мов­ного престижу в істо­ричному розрізі // Мате­ріали Міжнарод­ного VI конгресу україністів. Мовознав­ство: Зб. наук. статей. – Кн. 5. – К., 2007. – С. 23–32.

Фаріон І.Д. Франкова візія суспільного статусу руської мови в Галичині (кінець ХVIII – початок ХХ століття). – Дивослово. – 2007. – № 3. –С. 23–28.


ДОПОВІДІ ТА ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ


Булик-Верхола С.З. Діяльність Музичної секції Інституту україн­ської наукової мови // 7-а Міжнародна наукова конференція “Українська термінологія і сучас­ність”. – Умань, 17–19 ве­ресня 2007.

Гнатюк М.В. Кореляція за дзвін­кістю / глухістюв північнолемківських говірках // Міжнародний діалекто­ло­гічний семінар: Акту­альні проблеми україн­ської діалекто­логії. “Мов­не й куль­турне явище в діалектно­му просторі”. – Львів, 26–27 квітня 2007.

Гнатюк М.В. Мовні польсько-східно­слов’янські контакти у сфері лексикону // Сесія міжнародної школи гуманітарних наук Схід­ної і Центральної Євро­пи: Проблеми функціо­ну­вання північнолемків­ських говірок в умовах переселення. – Варшава, 15–25 квітня 2007.

Голубінка Н.І. Літературно-критичні публікації на сторінках “Української хати” // Всеукраїнська наукова конференція. П’яті тикто­рівські читання “Видав­нича справа в Україні: міст між минулим і май­бутнім”. – Львів, листопад 2007.

Куньч З.Й. Етапи розвитку української риторики // Всеукраїнський науковий семінар “Сучасна пе­да­гогічна риторика: Теорія, практика, зв’язки”. – Львів, квітень 2007.

Литвин О.Г. Г.Ващенко: судження про національне вихо­вання // Всеукраїнська наукова конференція: Роль гро­мад­ських організацій у діяльності товариства “Рідна школа”, 2007.

Литвин О.Г. Формування у студен­тів технічних ВНЗ умінь і навичок україн­ської професійної тер­мінології //Міжнародний конгрес «Українська освіта у світовому часопросторі». – Київ, 25–27 жовтня 2007.

Микитюк О.Р. Мова як складова національної ідеології // XV Міжнародна наукова кон­ференція «Мова і культура». – Київ, червень 2007.

Микитюк О.Р. Українська мова як свідок національної неповторности // Міжнародна наукова конфе­ренція “Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільст­ва і перспективи укра­їн­ського націоналізму”.– Івано-Франківськ, 17–18 листопада 2007.

Микитюк О.Р. Українські морфеми як увиразнювачі офіційно-ділового стилю // Всеукраїнська наукова конференція “Іван Кова­лик і сучасне мовознав­ство” (до100-річчя від дня народження). – 15–16 травня 2007.

Наконечна Г.В. Дидактичні особи­вості фразеологіч­них бого­сло­візмів у вивченні україн­ської мови як іно­земної // Міжнародна наукова кон­ференція “Теорія і прак­тика викладан­ня україн­ської мови як іно­зем­ної”. – Львів, лютий 2007.

Полюга Л.М. Концептуальна спорідненість структур синонімів і антонімів // Всеукраїнська наукова конференція “Іван Кова­лик і сучасне мовознавст­во” (до 100-річчя від дня народж.). – Івано-Фран­ківськ, травень 2007.

Полюга Л.М. Мовознавчі проблеми утворчості І.Огієнка // Учительська конфе­ренція на тему: “Іван Огієнко – світоч україн­ської культури”, 24.01.2007.

Полюга Л.М. Пам’яті професора Івана Огієнка // Семінар у Львівській науковій бібліотеці ім. В.Стефаника НАН Украї­ни “Пам’яті профе­сора Івана Огієнка”. 125 ро­­ків від дня народження. – Львів, 22.01.2007.

Полюга Л.М. Передумови укладання нового словника термі­нів будівництва і архі­тектури // VII Міжнародна наукова конференція “Українська термінологія і сучас­ність”, Умань, 17–19 ве­ресня 2007.

Полюга Л.М. Роль словників України в утвердженні націо­нальної самобутності // Наукова координаційна рада “Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності”. – Івано-Франківськ, 11–12.10.2007.

Полюга Л.М. Українська лексико­графія і становлення національної культури: Основні етапи розвит­ку // 1 Міжнародна науково-практична конференція “Рідне слово в етнокуль­турному вимірі”. – Дрого­бич, 14–15.11.2007.

Полюга Л.М. Соціум і нові явища в українській лексиці // Школа-семінар із соціо­лінгвістики. Львівський нац. ун-т ім. І.Франка 14 –15 травня 2007.

Теглівець Ю.В. Антонімія складених термінів із семою ‘вода’ // Міжнародна наук. кон­фе­ренція “Українська тер­мінологія і сучасність”. – Умань, вересень 2007.