2006 рік

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ


Збірник тестових завдань і методичних матеріалів з української мови. Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до Львівської політехніки. Вид. 2-е, випр. та доп. / Укл.: Вознюк Г.Л., Василишин І.П. та ін. – Львів, 2006. – 340 с.

Куньч З.Й. Монографія: Українська рито­рична термінологія: історія і сучасність. – Львів: Видав­ництво На­ціо­наль­ного уні­вер­ситету “Львів­ська політехні­ка», 2006. – 216 с.

Микитюк О.Р. Сучасна україн­ська мова: Морфо­логія (іменник, прикметник). Конспект лекції для студентів спеціальності “Прикладна лінгвістика”. – Навч.-метод. посібник. – Львів: Видав­ництво Націо­наль­ного уні­верситету “Львівська політехніка”, 2006. – 52 с.

Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова професійного спілкування: Ме­то­дичні вказівки та практичні завдання для самостійної робо­ти студентів економічних спеціальностей. – Навч.-метод.посібник. – Львів: Видав­ництво Націо­наль­ного уні­верситету “Львівська політехніка”, 2006. – 72 с.

Фаріон І.Д. Монографія: Мова – краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови в ХІ – середині ХІХ ст. – Львів: Видав­ництво На­ціо­наль­ного уні­вер­ситету “Львів­ська політехні­ка”, 2006. – 168 с.


СЛОВНИКИ


Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Акції. Акціонерні товариства: Тер­мі­нологічний словник. – К.: Кондор, 2006. – 84 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник. – К.: Кондор, 2006. – 168 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Ринок фінансових послуг: Терміно­ло­гіч­ний словник. – Львів: Бескид Біт, 2006. – 700с.

Полюга Л.М. Повний словник антонімів україн­ської мови. – К.: Довіра, 2006. – 510 с.

Полюга Л.М. Словник синонімів української мови. – Вид 2-е. – К.: Довіра, 2006. – 478 с.


СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ


Булик-Верхола С.З. Запозичення в му­зичній терміно­ло­гії української мо­ви. – Вісник НУ “Львівська полі­техніка” № 559. “Проблеми укра­їн­­­ської терміно­логії”. – Львів: Вид-во НУЛП, 2006. – С.252–254.

Булик-Верхола С.З. Музична лексика Х – ХVІ століть // Віс­ник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 38. Ч.І. – Львів, 2006. – С. 57–63.

Василишин І.П. Апокаліптичні візії О.Стефановича як екзистенційно-філо­софське трактування смерті епохи й людини / Сучасний погляд на літературу: Збірник наукових праць. – Вип.10. – К., 2006. – С. 290–304.

Гнатюк М.В. Напрями функціо­ну­вання лемків­ських говірок в україн­сько-поль­ському контину­умі. – Мовні поль­сько-україн­ські контакти. Сесія міжна­родної школи гумані­тар­­них наук Східної і Цент­ральної Європи. Нові методології досліджень і навчання. – Варша­ва, 2006. – С. 17–20.

Голубінка Н.І. Національна ідея як змістовий фактор сучасних засобів масової інформації // Зб. матеріалів науко­во-технічної кон­ференції науково-педаго­гічних працівників 21–22 березня 2006 р. – Львів: Інститут підприємни­цтва і прогре­сивних техно­ло­гій, 2006. – С. 104.

Куньч З.Й. Помилкові моделі в морфолого-син­таксичній катего­рії “прикметник” та способи їх усунення // Зб.матеріалів Міжву­зівської науково-технічної конфе­рен­ції науково-педагогічних працівників 21–22 березня 2006 року. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – С. 115–116.

Куньч З.Й. Співвідношення інтернаціонального й національного в українській риторичній термінології XVII ст. // Проблеми української термінології. - Вісник НУ “Львівська політехніка”, № 559. – Львів: Вид-во НУЛП, 2006. – С. 198–201.

Литвин О.Г. Деякі проблеми унорму­вання української тех­нічної терміно­логії // Зб. ма­теріалів Міжву­зівської наук.-техн.конф. науко­во-педагогічних працівників (21–22 березня 2006). – Львів, 2006. – С. 117–118.

Микитюк О.Р. Іван Верхратський як термінолог // Вісник НУ “Львівська політехніка” № 559. Проблеми української термі­нології. – Львів: Вид-во НУЛП, 2006. – С. 40–43.

Микитюк О.Р. Сучасне мовлення як віддзеркалення постколоніального суспільства // Зб. наукових праць науково-дослідно­го інституту українознавства. Том ІХ. Тематич­ний випуск “Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі” / За заг. ред. проф. П.П.Коно­нен­ка. – Київ, 2006. – С. 126–133.

Микитюк О.Р. Сучасне мовлення як віддзеркалення постколоніального суспільства // Українознавство. Номер 1 / За ред. Петра Кононенка. – Київ, 2006. – С. 143–146.

Наконечна Г.В. Про категоріяль­ний статус імен­ни­ка “Толстой” в українській мор­фології // Зб. ма­теріалів Міжву­зівської наук.-техн. конф. науко­во-педагогічних працівників (21–22 березня 2006). – Львів, 2006. – С. 124–125.

Наконечна Г.В. Семантичні моди­фікації богословіз­мів як основа конструювання нових терміно­систем // Гумані­тар­ні проблеми становлення су­час­ного фахів­ця. Матер. VII Все­укр. наук.-практ. конф. (29–31 бе­рез­ня 2006 р.). - Т. 3. – Київ, 2006. – С. 33–34.

Полюга Л.М. Основні засади словникарської праці (Роздуми лексикографа). – Східнослов’ян­ські мови в їх історичному роз­витку. Зб. наук. праць, присвяче­них 100-річчю від дня народж. проф. С.Самій­лен­ка. – Запоріж­жя, 2006. – С. 107–115.

Полюга Л.М. Професор Г. Ф. Шило та його “Наддністрян­ський регіональ­ний словник” // Шило Г.Ф. Наддністрян­ський регіональ­ний словник. – Львів, 2006. – С. 18–27.

Полюга Л.М. Словники спорід­нених терміноло­гічних систем у процесі розвитку сучасної україн­ської термінології // Проблеми україн­ської термінології / Зб. 9-ої Міжнарод. наук. конф. –СловоСвіт 2006. – Львів, 2006. – С.38–41.

Полюга Л.М. Українське слов­ництво на перело­мі тисячоліть // Українознавчі студії. – Наук.-теорет. журн. Ін-ту українознавства при Прикарпат­сько­му нац. ун-ті ім. В.Сте­фа­ни­ка. – 2005, 2006.– № 6-7. – С.17 – 25.

Середницька А.Я. Структура семан­тичного поля дієслів ходи в ідеографічному словнику дієслів переміщення // Проблеми україн­ської термінології. Вісник Нац. ун-ту “Львівська полі­техніка”, № 559. – Львів: Вид-во НУЛП, 2006. – С. 96–99.

Стукало І.Д. Проблеми варіант­ності у мовознав­стві // Вісник Львів­ського університе­ту. Серія філологіч­на. Випуск 38, ч.1. – Львів, 2006. – С. 24–31.

Теглівець Ю.В. Роль оцінного компонентау семантичній струк­турі складених термі­нів із семою “вода” // Пробле­ми української термінології. Вісник Нац. ун-ту “Львівська полі­техніка”, № 559. – Львів: Вид-во НУЛП, 2006. – С. 63–66.

Фаріон І.Д. Доля мови-заво­йов­ниці(або про мову як про засіб спотворення світу). – Мова і культура. – Випуск 8. – Том 1. – К., 2005. – С.158–165.

Фаріон І.Д. Дух, що тіло рве до бою.– газ. Слово Просвіти. – Ч.34 (359). – 24 –30 серпня 2006 року. – С. 7.

Фаріон І.Д. Людину видно по словах, бика по рогах, а депутата... (суржикові нотат­ки з сесій Львів­ської обласної ради). – газ. Львівська газета. – № 106 (913). – 16 – 18 червня 2006 р. – С.4.

Фаріон І.Д. Людину видно по словах, бика по рогах, а депутата... (суржикові нотат­ки з сесій Львів­ської обласної ради). – газ. Слово Просвіти. – Ч.26 (351). – 29 черв­ня – 5 липня 2006 р. – С.7.

Фаріон І.Д. Мова створила нашу державу. – Поступ. – 10 квітня 2006 року № 76. – С. 10.

Фаріон І.Д. Мова створила нашу державу. – Журнал “Універсум”. – № 3–4. – січень-лютий 2006 року. – С. 23.

Фаріон І.Д. Мова як засіб спотворення світу. – Журнал “Медіа­кри­­тика”. – № 12. – 2006. – С. 19–23.

Фаріон І.Д. Мовна ієрархія в Україні крізь призму освітньої і ділової сфери (друга половина XVI – перша половина XVII століть). – К., 2006. – С. 63–65.

Фаріон І.Д. Намальована мова. – газ. Літератур­на Україна. – 8 червня 2006 року. – С.1.

Фаріон І.Д. Пропала грамота. – Експрес. – 7-14 вересня 2006 р. № 104 (2961). – С. 1, 12.

Фаріон І.Д. Сесійні зали чи мовні смітниська? (антисуржикові нотатки). – Журнал “Урок української”. – № 8–9. – С.22–23.

Фаріон І.Д. Словотвірні норми в контексті національно-культурних орієнтацій. – Журнал “Педагогіч­на думка”. – №1. – 2006. – С. 22–35.

Фаріон І.Д. Суб’єктивні роздуми над Калинцевими звукосимволами. – Журнал “Урок української”. – 2006. – № 3–4.– С. 31–33. Фаріон І.Д. Суспільний статус української мови в добу Литовського князівства і Речі Посполитої. – Збірник науко­вих праць: Україн­ська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – К., 2006. – С. 98–115.

Фаріон І.Д. Суспільно-куль­турні передумови престижу україн­ської мови у ХХ столітті. – Краків, 2006. – С.83–86.

Фаріон І.Д. Українська мова як засіб ідентифі­кації українців у постколоніальній Україні // Діаспо­ра як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Тези доповідей. 8 –10 березня 2006 року. – Львів, 2006. – С. 315–317.

Фаріон І.Д. Українці та мовна політика. – газ. Слово Просвіти. – Ч.25 (350). – 22 – 28 червня 2006 року. – С.1, 4.

Фаріон І.Д. Франкова візія історії української мови (ХI – ХVIII ст.). – Журнал ”Дивослово”. – № 10. – 2006. –С. 35–39.


ДОПОВІДІ ТА ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ


Булик-Верхола С.З. Запозичення в му­зичній терміно­ло­гії української мо­ви // 9-а Міжнародна наукова кон­ференція “Проблеми україн­ської термінології”. – Львів, 19–21 вересня 2006.

Гнатюк М.В. Напрями функціонування лемківських говірок в україн­сько-польському континуумі // “Мовні поль­сько-українські контакти”. - Сесія міжнародної школи гумані­тар­них наук Східної і Цент­ральної Європи. Нові методології досліджень і навчання. – Варшава, бере­зень-квітень 2006.

Голубінка Н.І. Активізація уваги читача засобами лексики // Четверті Тикторівські читання “Видав­ни­ча справа в сучас­ному світі: традиційне і новіт­нє”. Наукова конференція. – 25–28 жовтня. Львів, Академія друкарства, 2006.

Голубінка Н.І. Національна ідея як змістовий фактор сучасних засобів масової інформації // Науково-технічна конференція науково-педаго­гічних працівників 21–22 бе­резня 2006 р. – Львів, Інститут підприємни­цтва і прогре­сивних техно­ло­гій, 2006.

Дрівко Н.З. Словники споріднених термінологічних систем // 9-а Міжнародна наукова конференція “Проблеми україн­ської термінології”. – Львів, 19–21 вересня 2006.

Куньч З.Й. Помилкові моделі в морфолого-син­таксичній катего­рії “прикметник” та способи їх усунення // Міжву­зівська науково-техніч­на конфе­рен­ція науково-педаго­гіч­них працівни­ків 21–22 берез­ня 2006.

Куньч З.Й. Співвідношення інтерна­ціонального й національ­ного в українській риторичній термінології // 9-а Міжнародна наукова кон­ференція “Проблеми україн­ської термінології”. – Львів: СловоСвіт,19–21 вересня 2006.

Литвин О.Г. Деякі проблеми унорму­вання української технічної термінології // Міжву­зівська науково-техніч­на конфе­рен­ція науково-педаго­гіч­них працівни­ків. – Львів, 21–22 берез­ня 2006.

Микитюк О.Р. Іван Верхратський як термінолог // 9-а Міжнародна наукова кон­ференція “Проблеми україн­ської термінології”. – Львів, 19–21 вересня 2006.

Микитюк О.Р. Мова як складова національної ідеології // XV Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бурого. – 19–23 червня 2006.

Наконечна Г.В. Про категоріяль­ний статус імен­ни­ка “Толстой” в українській мор­фології // Міжву­зівська науково-техніч­на конфе­рен­ція науково-педаго­гіч­них працівни­ків. – Львів, 21–22 берез­ня 2006.

Наконечна Г.В. Семантичні моди­фікації богословіз­мів як основа конструювання нових терміно­систем // “Гумані­тар­ні проблеми становлення су­час­ного фахів­ця”. – VII Все­укр. наук.-практ. конф. – Київ, 29–31 бе­рез­ня 2006.

Полюга Л.М. Г.Ф. Шило та його “Регіо­наль­ний словник наддністрянських говорів” // “Пам’яті профе­сора Г.Шила”. 95 років від дня народження. 23. 05.2006 р. – Дрогобицький національний університет ім. І.Франка.

Полюга Л.М. За бортом 50-титомника Івана Франка // “Круглий стіл “І.Франко: ево­люція світогляду і сучасна інтер­претація твор­чості”. – Львів, Будинок учите­ля, 16.03.2006.

Полюга Л.М. “І підеш ти в мандрівку століть з мого духа печат­тю” (І.Франко про джерела збагачен­ня національної мови, культури, інтелекту)” // Міжнародний науковий конґрес “Іван Франко: дух, наука, думка, воля”. – Львів, 27.09. – 01.10.2006.

Полюга Л.М. Концепція держав­ної мовної політики в Украї­ні // Учительська конференція в Будинку вчителя на тему “Вихо­вуй­мо патріотів”. – Львів, 21.09.2006.

Полюга Л.М. Основні засади словни­карської праці (Роздуми лексикографа) // Всеукр. наук. конф. “Східно­слов’янські мови в їх історич­ному розвит­ку” (до 100-річчя від дня народж. професора С. Самій­­лен­ка. – Запоріжжя, 12–13.10.2006.

Полюга Л.М. Словники спорід­нених термінологічних систем у процесі роз­витку сучасної україн­ської термінології // 9-а Міжнародна наукова кон­ференція “Проблеми україн­ської термінології”. – Львів: СловоСвіт, 19–21 вересня 2006.

Середницька А.Я. Ідеографічні словники та перспективи їхнього ви­користання (На матеріалі ідеографічного словника дієслів переміщення су­часної української мови) // Міжнародна науково-методич­на конференція “Теорія і практика викладання україн­ської мови як іноземної”. – Львів, 27–28 жовтня 2006.

Середницька А.Я. Структура семан­тичного поля дієслів ходи в ідео­графічному словнику дієслів переміщення // 9-а Міжнароднанаукова кон­ференція “Проблеми україн­ської термінології”. – Львів, 19–21вересня 2006.

Середницька А.Я. Функціонування семан­тичного поля дієслів ходи у мовленні студен­тів технічних спеціаль­ностей // Міжнародна наукова конфе­ренція пам’яті доктора філо­логічних наук, проф. С.В.Сем­чинського “Філологічна спад­щина професора С.В.Семчин­сько­го і сучасність”. – Київ,17–18 травня 2006.

Теглівець Ю.В. Роль оцінного компонента у семантичній струк­турі складених термі­нів із семою “вода” // 9-а Міжнародна наукова кон­ференція “Проблеми україн­ської термінології”. – Львів, 19–21вересня 2006.