2005 рік

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ


Збірник тестових завдань і методичних матеріалів з української мови. Посібник для слухачів підготовчих курсів тавступників до Львівської політехніки. Вид. 2-е, випр. та доп. / Укл.: Вознюк Г.Л., Василишин І.П. та ін. – Львів, 2005. – 340 с.

Микитюк О.Р. Навчально-методичнийпосіб­ник “Сучасна укра­їнська мова: морфе­міка та словотвір”. – Львів, 2005. – 28 с.

Фаріон І.Д. Монографія: Право­пис – корсет мо­ви? Правопис як куль­тур­но-політич­ний вибір. Видання друге, виправлене і доповнене. – Львів: Сві­чадо, 2005. – 117 с.


СЛОВНИКИ


Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Біржі. Біржові опера­ції: Терміно­логічний словник. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 159 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Інвестиційний слов­ник: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во “Бескид Біт”, 2005. – 512 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Управлінський облік: Тер­мі­нологічний словник. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 96 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Вид-во НУЛП, 2005. – 714 c.

Куньч З.Й. Універсальний слов­ник україн­ської мови. – Тернопіль: Вид-во навчальної книги “Богдан”, 2005. – 847 с.

Полюга Л.М. (у співавторстві) Російсько-україн­ський та україн­сько-російський словник термінів будівництва й архітектури: У 2 то­­мах. Т.1: Росій­сько-український словник термінів будівництва й архі­тектури. Близько 60 000 термінів / За ред. Р.Кінаша. –Львів: ЛІГА–ПРЕС, 2005. – 560 с.


СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ


Булик-Верхола С.З. “Золоте десятиріччя” (1923–1933) у розвиткуукраїнської музичної термінології. – Пробле­ми української тер­мінології Вип. № 538. – Львів, 2005. – С. 68–72.

Булик-Верхола С.З. Проблема уніфікаціїмузичних термінів. – Українська терміно­логія і сучасність. Зб. наукових праць.– Вип.VI. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 262–264.

Гнатюк М.В. Лексикографічне опрацювання лемків­ського говору. – Сучас­ні проблеми мовознав­ства та літературо­знавства. – Ужгород, 2005. – С.75–79.

Гнатюк М.В. Хроніка. – Діалекто­логічні студії. Фоне­тика,морфологія, словотвір. – Львів, 2005. – С.398–400.

Литвин О.Г. Теоретичні та мето­дичні основи форму­вання вмінь танави­чок професійної тер­міно­логії. – Гумані­тар­ний вісник: Зб. наук. працькафедри соціальних і гумані­тарних дисциплін / Гол. ред. Г. П. Вася­но­вич.– Львів: ЛДФА. – 2005. – С. 35–44.

Полюга Л.М. Була, є і вічно буде наша мова калинова. – Нація ідержа­ва. – № 27-28. – 5-18.07, 2005. – С. 7.

Полюга Л.М. Особистість автора в лексикографічній творчості // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Слово і доля. Зб. на пошану Уляни Єдлін­ської. – Вип.14. – Львів, 2005. – С. 277 – 282.

Полюга Л.М. Питання мови мають вирішувати фахівці. – Поступ. – № 93. – 2005. – С. 7.

Полюга Л.М. Поспішаймо поволі (Про сучасний укра­їн­­ський право­пис). – Львівська газета. – 2005. № 88. – С.4.

Полюга Л.М. “Чи калинова кров заспіває під березо­вою корою?” (До100-ліття записки росій­ських академіків про українську мову). – Аудиторія. – Ч.14. – 2005. – С. 12-13.

Полюга Л.М. Щирий прихильник української мови (Про В.Ягича). –Аудиторія. – Ч.18. – 2005. – С. 12.

Середни­цька А.Я. Наукова і мовна кар­тина поняття перемі­щення (на матеріалі дієслів переміщення української мови). – Мова та історія. Періодичний збірник наукових праць. – Випуск 83. – С. 36–47.

Фаріон І.Д. Від прізвища до власного коріння / Український родовід. – Матеріали четвертої міжобласної генеало­гічної конференції. – Львів, 2005. – С. 609-614.

Фаріон І.Д. Єдина державна мова задля єдиної держави. – Газ. “ЗВУ плюс”. – 3 лютого 2005 р. – С. 4.

Фаріон І.Д. Єдина державна мова задля єдиної держави. – Газ.„Аудито­рія”. – Ч.2. – 28 січня – 3 лютого 2005 р. (2482). – С. 10.

Фаріон І.Д. Задля єдності – єдина. – Урок україн­ської. – № 34,2005. – С. 4–5.

Фаріон І.Д. Замах на життя. – Газ. “Аудиторія”. – 29 вересня – 5 жовтня 2005. – С. 8–9.

Фаріон І.Д. Мова – це валюта, що котується чи не котується на світовому ринку. – Газ. “Україна мо­лода”, 2 листопада 2005. – С. 9.

Фаріон І.Д. Мова як поле битви. – газ. „Аудито­рія”. – № 33, 10–16 листопада 2005. – С. 10–11.

Фаріон І.Д. Намальована мова. – Газ. “ЗВУ плюс”. – 2 червня 2005року. – С. 5.

Фаріон І.Д. Національно-іден­ти­фікаційна функція антропоніма / ХІ Все­україн­ська міжнарод­на ономас­тич­на кон­фе­ренція „Традицій­не і нове увивчен­ні власних імен” 13–16 жовтня 2005 р. – Донецьк – Гор­лівка – Свя­то­гірськ, 2005. – С. 35–37.

Фаріон І.Д. Політична дворушність чи доконане рабство? – Українська газета. – № 21, 26 травня 2005 року. – С. 2.

Фаріон І.Д. Престижність україн­ської мови в діяхро­нії (доба Київ­ськоїРу­си) / Шостий між­на­­родний конгрес укра­ї­ністів. – До­нецьк, 2005.

Фаріон І.Д. Рідна мова: тут немає дрібниць. – Газ. “ВечірнійКиїв”. – 9 листопада 2005. – С. 5.

Фаріон І.Д. Українці і влада: знову антагоністи? – Газ. „Аудито­рія”. – 15-21 вересня 2005 року. – С. 9.

Фаріон І.Д. “Що сльози там, де крови мало?” – Газ. „Аудито­рія”. – Ч.17, 20-26 травня 2005 року. – С.12–13.


ДОПОВІДІ ТА ВИСТУПИ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ


Булик-Верхола С.З. Проблема уніфікації му­зич­нихтермінів в україн­ській мові // Міжнародна наукова конфе­рен­ція “Українськатерміно­логія і сучасність”. – Київ, 13–15 вересня 2005.

Гнатюк М.В. Лемківський говір упрацях мовознавців // Щорічна звітна конференція каф. української мови Львів­ського національного універ­ситету ім. Івана Франка. – Львів, лютий 2005.

Голубінка Н.І. Активізація уваги читача засобами фразеології в публіцистиці Миколи Єв­шана // Треті Тикторівські читання “Видавнича справа в сучас­ному світі: традиційне і но­вітнє”. – Акаде­мія друкарства ім. І.Федо­рова. – Львів, 2005.

Микитюк О.Р. Мітологічне та етимологіч­не наповнення деяких слів української мови // Міжнародна наукова конференція “Моваі культура”. – Київ, 20–25 червня 2005.

Микитюк О.Р. Сучасне мовлення як віддзеркалення постколо­ніяльного суспільства // VI-й Міжнародний конгрес укра­їнознавства “Українська мова вчора, сьогодні, завтра”. – Київ, 21.10.2005.

Полюга Л.М. Вивчення внутрішньої форми слова в сучасному українському мовознавстві // Потебнянські читання. До 170-річчя від дня народжен­ня О.Потебні. – Харків, 11–12 жовтня 2005.

Полюга Л.М. Професор Ю.Редько – науковець і людина // Всеукраїнська наукова конфе­ренція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Ю.Редька. – ЛНУ ім. І.Франка, 20.05.2005.

Полюга Л.М. Семантична вага слова в поетичному тексті І.Франка // Франківські читання. – Дрого­бич, 22 жовтня 2005.

Полюга Л.М. Скла­дові елементисловників(із досвіду лексикографа)// Всеукраїнська наукова конференція пам'яті професора С.П.Бев­зенка. 85 років від дня на­родження. – Одеса, 6–7 жовт­ня 2005.

Полюга Л.М. Участь у дискусії //Всеукраїнська наукова кон­ферен­ція “Лінгвістичний атлас: пробле­ми створеннята інтер­претації”. – Львів, 20–21.05.2005.

Полюга Л.М. Участь у дискусії //Всеукраїнська наукова кон­ференція “Україн­ська мова і національна безпека”. – Український національний лісотехнічний універ­ситет. – Львів, 21.05.2005.

Фаріон І.Д. Мова як засіб спотворення дійсности // Наукова конференція лінг­вістичної секції НТШ. – Львів, 2005.

Фаріон І.Д. Мова як засіб спотворення дійсности // Міжнародна науково-прак­тична конференція “Держав­намова: соціально-психоло­гічні аспекти функціонуван­ня в освітньому, науковому та побутовому просторі. – Луцьк, 11–12 листопада 2005.

Фаріон І.Д. Престижність української мови в діяхронії (доба Київської Руси) // Міжнародний конгрес україністів. –Донецьк, 2005.

Фаріон І.Д. Суспільний статус україн­ської мови в добу Литов­ського князівства і Речі Посполитої // VI-й Міжнародний конгрес укра­їнознавства “Українська мова вчора,сьогодні, завтра”. – Київ, 21.10.2005.