Яремко Ігор Йосафатович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яремко Ігор Йосафатович
1954-01-04IMG 0103.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 4 січня 1954 року
Alma mater Львівський торговельно-економічний інститут.
Дата закінчення 1982 р.
Галузь наукових інтересів Активно працюючи над проблематикою інтелектуального капіталу в інформаційній обліково-аналітичній системі.
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Яремко Ігор Йосафатович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»..

Загальні відомості

Дата народження: 4 січня 1954 року

Вищу освіту здобув у 1982 році, закінчивши Львівський торговельно-економічний інститут.

В 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Трансформація бухгалтерського обліку у житлово-комунальному господарстві за умов формування ринкового середовища».

З 2005 року працює на посаді доцента кафедри обліку та аналізу.

У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему «Оцінювання та формування вартості машинобудівних підприємств».

з 2010 р. – професор кафедри обліку та аналізу


Нагороди та відзнаки

180px-Отличник образования.jpg «Відмінник освіти України»


Академік Академії економічних наук України

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

 • «Методологія та організація наукових досліджень в обліку й аудиті»,
 • «Історія обліку, аналізу та аудиту»,
 • «Облік і звітність в корпораціях».

Наукова діяльність

Основний напрям наукових досліджень:

 • формалізоване інформаційне забезпечення та методика оцінювання нематеріальних активів та інтелектуального капіталу економічних систем;
 • розвиток теорії балансу і соціальної спрямованості фінансової (корпоративної) звітності.

Є керівником кафедральних науково-дослідних робіт:

 • «Інтелектуальний капітал та інтелектуальні активи підприємства: евальвація, верифікація та екземпліфікація» (номер державної реєстрації 0107U007842);
 • «Концептуально-методичні засади інформаційно-аналітичного інструментарію оцінювання нематеріальних активів та інтелектуального капіталу економічних систем» (номер державної реєстрації 0112U001223);
 • «Розвиток концептуальних і методологічних засад системи бухгалтерського обліку».
 • та наукового студентського гуртка «Бухгалтерські студії».

Крім досвіду педагогічної роботи має значний (більше 14 років) практичний досвід роботи на низці обліково-аналітичних ділянок в різних галузях економіки.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій (Д 35.052.03 та К 35.840.03).

Вибрані публікації

Опублікував 230 праць, зокрема 184 наукового (78 одноособових статей у фахових наукових виданнях) та 34 навчально-методичного характеру, з яких 12 навчальних посібників. Автор 6 одноособових та 11 колективних монографій, 5 авторських свідоцтв про змістове наповнення і формат економічних категорій.

Співавтор перекладу з німецької мови фундаментальної праці, виданої у Львові в 1910р. «Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку».

Є автором багатьох наукових публікацій, зокрема в таких знаних всеукраїнських виданнях як «Регіональна економіка», «Актуальні проблеми економіки», «Фінанси України», «Економіст», «Ринок цінних паперів» та «Академічний огляд».

 1. Мних Є.В., Швець В.Є. Яремко І.Й. Розвиток обліку в Галичині (історичні та методологічні аспекти): Монографія. — Л.: «Каменяр», 2001. — 208 с.
 2. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія. — Л.: «Каменяр», 2002. — 192 с.
 3. Яремко І.Й. Знос і амортизація необоротних активів — інструмент оцінки капіталу підприємства: Монографія. — Л.: «Новий світ — 2000», 2003. — 148 с.
 4. Яремко І.Й. Оцінка капіталу підприємства: інформаційне забезпечення вартісно-орієнтованої концепції управління підприємством: Монографія. — Л.: «Новий світ — 2000», 2005. — 324 с.
 5. Яремко І.Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій: Монографія. — Львів: Каменяр, 2006. — 176 с.
 6. Яремко І.Й. Теоретичні і прикладні засади формування вартості машинобудівних підприємств: Монографія. — Львів: В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 260 с.
 7. Башнянин Г.І., Яремко І.Й., Куцик П.О., Галазюк Н.М. Результати фінансово-економічної діяльності природних монополій: проблеми економічної оцінки та державного регулювання. Наукова монографія. — Львів: В-во «ЛКА», 2010. — 190 с.
 8. Капітал підприємства: формування та реалізація: Монографія / Загородній А.Г., Кузьмін О.Є., Яремко І.Й. — Львів: ЗУКЦ, НВФ «Біарп», 2011. — 224 с.
 9. Капитализация предприятия: теория и практика : Монография/ Под ред. И.П. Булеева, Н.Е. Брюховецкой : НАН Украины, институт экономики промышленности, ДонУЭП. — Донецк, 2011. — 328 с.
 10. Управління інноваційними процесами в межах екосистем: Монографія / За наук. ред. Н.І. Чухрай. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 216 с.
 11. Бухгалтерський облік. В 2-х частинах. — Л.: Леопрес, 1992. — 440 с.
 12. Яремко І.Й., Сиротяк Р.М. Економічний аналіз і аудит житлово-комунальних підприємств: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів із спец. «Облік і аудит» та екон. спец. — Л.: "Каменяр«,1995. — 377 с.
 13. Яремко І.Й., Руль М.В. Бухгалтерський облік в житлово-комунальному господарстві: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів із спец. «Облік і аудит». — Л.: «Каменяр», 1996. — 481 с.
 14. Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. — Львів: «Новий Світ — 2000», 2005. — 240 с.
 15. Загородній А.Г., Яремко І.Й., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: Навч. посібник. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 216 с.
 16. Сучасні економічні теорії: навч. посібник/ За ред. Г.І. Башнянина. — Львів: «Новий світ 2000», 2012. — 213 с.
 17. Сучасні економічні теорії глобальних систем: навч. посібник/ за наук. ред. Б.М. Шевчика та Г.І. Башнянина. — Львів: «Новий світ 2000», 2011. — 352 с.
 18. Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник. — Львів: «Новий світ 2000», 2011. — 240 с.
 19. Загородній А.Г., Яремко І.Й., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності. Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 216 с.
 20. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: монографія / Спільне видання Національного університету «Львівська політехніка» і університету Марії Кюрі-Складовської (Польща). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с.
 21. Загородній А.Г., Яремко І.Й., Пилипенко Л.М., Мороз А.С. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 216 с.
 22. Концепции и парадигмы бухгалтерского учета: предпосылки развития: [монография] / под ред. проф. И.И. Яремко и проф. Г. Ронэка. – Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. – 208 с.
 23. Вступ до фаху Навч. посібник / за заг. ред. проф. А. Г. Загороднього – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 272 с.
 24. Програми підготовки магістрів Навч. посібник / за заг. ред. проф. А. Г. Загороднього та доц. Г. І. Кіндрацької. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.- 208 с.
 25. Яремко І.Й. Історія обліку, аналізу і аудиту / Яремко І.Й. , О.С. Лемішовська // Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.
 26. Яремко І.Й. Адаптація системи обліку і звітності до умов сучасної економіки / Wzbrane zagadnienia wspołczesnej rachunkowosci w Polsce i na Ukraine; pod redakcją Henrzka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej. - 2015. – C. 13-24.
 27. Yaremko I.Yo. The Paradigms of Accounting and Financial Reporting / Yaremko I.Yo., L.M. Pylypenko, O.I. Tyvonchuk // International Journal of Synergy (Polska).-2016.- Vol.5.- P. 135-146.
 28. Яремко І.Й. Методологічні підходи до обліку інтелектуального потенціалу компанії на основі концепції збереження інтелектуального капіталу / І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко, Н.Ю. Подольчак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2017.– № 862.– С.281-287.
 29. Яремко І.Й. Економічний інструментарій вартісно-орієнтованої концепції управління / І.Й. Яремко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2017.– № 862.– С.288-296.
 30. Яремко І.Й. Процеси капіталізації корпорацій та їх відображення у звітності / І.Й. Яремко, О.С. Лемішовська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління». 2017. – № 873. – С. 119-125
 31. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Монографія / за ред. к.е.н., проф. Й.Я. Даньківа. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 300 с.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: ihor.y.yaremko@lpnu.ua