Юзвяк Ірина Петрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Юзвяк Ірина Петрівна
I. Yuzvyak pic.JPG
Дата народження 10.05.1985
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов Національний університет «Львівська політехніка»

Професійний розвиток:


З 2010 -2014 рр. аспірантура (без відриву від виробництва) НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського.

Напрями наукових зацікавлень:
- проблеми викладання української мови як іноземної у вищих технічних навчальних закладах.
- тюркологія.

Стажування:
Львівський національний університет ім. Івана Франка (квітень – травень 2014 р.) Складання іспиту з турецької мови та отримання сертифіката (С1) 06.11.2015 р.

Участь у міжнародних конференціях


1. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Мови й культури: між Сходом і Заходом» (11-12 квітня 2014 року, м. Київ).
2. V Міжнародний Сипмозіум з тюркологічних досліджень. «Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri konulu 5. Uluslararasi Türkiyat Arastırmaları Sempozyumu». (24-26 Mayıs 2014, Ankara, Türkiye).
3. «XVІІІ Сходознавчі читання А. Кримського» До 95-річчя від дня народження академіка Омеляна Йосиповича Пріцака (16-17 жовтня 2014 року, м.Київ).
4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференції “Українська мова у світі” (6-7 листопада, 2014 року, м. Львів).
5. VII Міжнародна конференція «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (24 листопада, 2014 року, м. Львів).
6. VIII Міжнародний Ускюдарський Симпозіум. (21-24 листопада, 2014, Стамбул, Туреччина). VIII Uluslararası Üsküdar Sempozyumu (21-24 Kasım, 2014, Istanbul, Türkiye).
7. Міжнародна наукова конференція “XХ Сходознавчі читання А. Кримського”До 145-річчя від дня народження А. Кримського та 25 річчя Інституту сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України.
8. «Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu» Міжнародна конференція «Понятття сім’ї в народній культурі». – Едірне, Туреччина, ( 25-27 березня 2016р).
9. IV Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu. (Міжнародний симпозіум «Бодрум у всіх аспектах»), Туреччина, Бодрум, 26-27 травня 2016.
10. IV Міжнародна науково-практична конференція "Українська мова у світі" (Львів, 09.11.2016 – 10.11.2016).
11. IX Міжнародна конференція «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (Львів, 24.11.2016).
12. Міжнародний симпозіум м. Діярбакир (Діярбакир, Туреччина, 02.11.2016 – 05.11.2016).
13. VIІІ Міжнародна науково-методична конференція "Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов", Одеса, 05.10.2017 – 06.10.2017.
14. ХХІ Сходознавчі читання А. Кримського, Київ, 17.11.2017 – 18.11.2017.

Навчальні посібники та підручники

2012
1. Наука і техніка в сучасному світі [Текст] : зб. наук.-попул. текстів та навч. завдань для студ.-іноземців техн. вишів / [Бойко Г. та ін.] ; за ред. канд. філол. наук, доц. Ігоря Карого ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 179 с.
2013
2. Місто Лева [Текст] : навч. посіб. з укр. мови для чужозем. студентів : рівень В2 / Галина Бойко [та ін.] ; за ред. доц. Ігоря Карого ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 99 с. З дод. CDR1617.


Наукові статті у фахових виданнях

2009
1. Аудіювання як активний вид мовленнєвої діяльності під час вивчення української мови як іноземної. // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. Вип. 4. – Львів, 2009. – С. 248-256.
2010
2. Лексична міжмовна омонімія на матеріалі української та турецької мов. Зб. наук. праць: «Проблеми української термінології» . – Львів, 2010. – С. 125-128.
2011
3. Українсько-турецька лексична омонімія у функціонально-семантичному аспекті // Матеріали VI Міжнародної науково-практично конференції «Актуальні проблеми тюркології та сходознавства». Зб. наук. праць: «Культура народів Причорномор’я». Сімферополь, 2011 – С. 101-103.
4. Граматична інтерференція під час навчання української мови як іноземної в тюркомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. Вип. 6. – Львів, 2011. – С. 141-147.
5. Лексико-тематичні групи в автобіографічному романі Халікарнас Баликчиси «Блакитне заслання»// Сходознавство, № 53-54. – С. 234-242.
2012
6. Мульфільми на уроках з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. Вип. 7. – Львів, 2012. ― С. 76-83.
7. Гагаузький сакральний фольклор як одне із джерел християнської релігійної термінології. Зб. наук. праць: «Культура народів Причорномор’я». – №224. – Сімферополь, 2012. ― С. 143-148.
2013
8. Синоніміка релігійної термінології гагаузької мови // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. К. − 2012. − С. 274-280.
9. Вивчення дієслів руху на заняттях з української мови як іноземної: практичні аспекти // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. Вип. 8. – Львів, 2013.− С. 178-185.
10. Войцек Бобовський – перекладач-сходознавець. // Сходознавство, № 62-63. – C. 202-213.
2014
11. Сакральна культура гагаузького народу та її відображення у релігійній термінології гагаузької мови. // Мовні та концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. Вип.47, ч.2 – Київ, 2014. – С. 560-569.
2016
12. Елементи просторічної лексики у мові прози Ю. Андруховича на базі твору «Лексикон інтимних міст») // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія філологічна. Випуск 62. – С. 95-99. (у співавторстві).
2017
13. Юзвяк І. П. Мусульманські терміни та їхня семантична функціональність у релігійній термінології гагаузької мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2017. – Т.65. – C. 98–103.
14. Юзвяк І. П. Релігійна лексика гагаузької мови на матеріалі молитовника М. Чакира "Kısa dua kitabı" // Сходознавство. – 2017. – № 80. – С. 110–129.
2018
15. Качала О. А., Юзвяк І. П. Вивчення просторічної лексики на заняттях з української мови як іноземної на основі твору Ю. Андруховича “Лексикон інтимних міст” // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». – 2018. – Вип. 1 (69), ч. 2. – С. 250–254.

Інші публікації

2008
1. . Проблема українсько-турецької омонімії в лінгводидактичному аспекті. // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Зб. наук. праць. Вип. 3. – Львів, 2008.– С. 219–222.
2010
2. Особливості викладання української мови як іноземної в тюркомовній аудиторії (лексичний аспект) // Матеріали ІV Міжнародної науково - практична конференція «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів, 2010. – С. 138.
2011
3. Викладання української мови як іноземної: практичний аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Львів для української мови у світі». – Львів, 2011.
4. Irina Yuzvyak. Halikarnas Balıkçısının Dili: «Mavi Sürgün» // 2. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu 9-12 Mayıs 2011. Sempozyum Bildirileri, s. 610-617.
5. Гагаузький сакральний фольклор як джерело християнської релігійної термінології // XV Сходознавчі читання А. Кримського. – C. 243-245. 2012
6. Особливості викладання родового відмінка у системі функціональної граматики турецької мови // Матеріали V Міжнародної науково - практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів, 2012. – С. 232-233.
2013
7. Irina Yuzvyak. Urumca din terminolojisinin oluşum ve işlevsel özellikleri. // 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu bildirleri – Ankara, 2013. – S. 611-616.
8. Субстантивати в християнській релігійній термінології гагаузької мови // ХVI Сходознавчі читання А. Кримського. – С. 134-136.
9. Проблеми добору навчальних текстів для студентів-іноземців природничих спеціальностей // Зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова у світі». – C. 329-336.
10. Halk ticaret sanatında deyimler ve atasözleri; rolü ve işlevi // Bilim ve Kültür. Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi.Sayı 01: Mart 2013.- S. 180-191.
11. Türk ve Ukraynadaki halk atasözlerinde kadın görüntüsü (dil karşılaştırmalı özellikleri) / Bilim ve Kültür - Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi Science and Culture - Journal of International Cultural Studies Sayı / Number: 04, Aralık /December, 2013: s. 72-82.
12. Урумське рукописне Євангеліє 1743 року як цінне джерело релігійної термінології урумської мови. Тези доповідей // ХVIІ Сходознавчі читання А. Кримського. – К. 2013. – С. 30.
13. Türk kahvesinin Viyana’yi Fethi ve Lviv’e yolculuğu // Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Ekim 2013, sayı 322, cilt 54, s. 24-25. 14. Türk yazar ve şairlerinin eserlerinde Bodrum tarifi dil ve tasvir araçları // III Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu 30 Ekim − 1Kasım 2013. Sempozyum Bildirileri.
15. Тюркомовні християнські народи України: віра, мова, культура // Зб. матеріалів VI Міжнародної конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтв». – Львів, 2013. С. 92-97.
2014
16. Sivas Halk Türküleri Üzerine Dil Araştırması / Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Bildiri kitabı. Cilt 1.- S. 295- 303.
17. Türklük ve hristiyanlık; Gagavuz dini terminolojisi üzerine dil araştırması // Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri konulu 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu. – Ankara, Türkiye, 2014. - S.335-343.
18. Тюркомовні християни України: минуле та сьогодення.Тези доповіді // «XVІІІ Сходознавчі читання А. Кримського» До 95-річчя від дня народження академіка Омеляна Йосиповича Пріцака. – К., 2014. – С. 41.
2016
19. Використання науково-популярних текстів у лінгвістичній підготовці студентів-іноземців природничих спеціальностей вищих технічних навчальних закладів». // Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. Одеса, 2016. – C. 285-290.
20. Образ князя Володимира в давньоруській літературі. // Збірник матеріалів VIII Міжнародної конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво». – Львів, 2015, С. 166-170.
21. Методика использования научных текстов в курсе преподавания русского языка как иностранного в технических вузах// Парадигма пізнання: гуманітарні питання. –№1 –К., 2016, – С. 32-44.
22. Ірина Юзвяк. Релігійні терміни грецького походження в генезисі гагаузької релігійної термінології // Міжнародна наукова конференція «XХ Сходознавчі читання А. Кримського» До 145-річчя від дня народження А. Кримського та 25 річчя Інституту сходознавства ім. Ю.А. Кримського НАН України. Тези доповідей. – С. 61-62.
23. Юзвяк І. П. Лексична інтерференція під час навчання української мови як іноземної в тюркомовній аудиторії та типологія вправ для її подолання // Українська мова у світі : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 9-10 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 310–314.
24. Юзвяк І. П., Яремчук С. М. Drewniane budownictwo cerkiewne v Karpatach na terenach Polski i Słowacji. Typy cerkwi // Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво : збірник матеріалів IX Міжнародної конференції (Львів, 24 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 290–294.
2017
25. Юзвяк І. П. Погляд з-за кордону на систему освіти у м. Діярбакир: проблеми та шляхи рішень (Diyarbakir’da eğitim durumuna bir yabanci bakişi; sorunlar ve çözüm yollari) // Міжнародний симпозіум м. Діярбакир : збірник тез (Діярбакир, Туреччина, 2–5 листопада 2016 р.). – 2017. – C. 244.
26. Яремчук С. М., Юзвяк І. П. Православні гагаузи України та Молдови: їх релігійна, мовна та етнічна ідентифікація // Sociálna a duchovná revue : vedecký recenzovaný časopis o aktuálnych sociálnych a duchovných otázkach. – 2017. – Č. 3, roč. 8. – С. 56–64.
27. Юзвяк І. П. Особливості вивчення висхідного відмінка на практичних заняттях з турецької мови // Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов : матеріали VIІІ Міжнародної науково-методичної конференції (Одеса, 5–6 жовтня 2017 р.). – 2017. – C. 308–311.
28. Юзвяк І. П. Терміни грецького походження в урумській релігійній термінології (на матеріалі фрагментів Євангелія 1743 року, знайденого в с. Каракуба, Крим) // ХХІ Сходознавчі читання А. Кримського : тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 17–18 листопада 2017 р.). – 2017. – C. 67–68.

Контакти

e-mail: iryna_yuzvyak@yahoo.com