Шулдан Лариса Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шулдан Лариса Олександрівна
RTEmagicC SHuldan Larisa Oleksandrivna .jpg.jpg
к.арх.н., доцент
Дата народження 21 жовтня 1963 року .
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1985 р.
Спеціальність «Промислове та цивільне будівництво».
Галузь наукових інтересів Архітектура громадських та житлових будівель, конструкції будівель і споруд, дослідження якості та моніторингу архітектурного середовища, питання енергозбереження у галузі архітектури.
Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат архітектурних наук
Науковий керівник доктор архітектури, професор Проскуряков Віктор Іванович, декан ІАРХ, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи кафедра архітектурних конструкцій, Інститут архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»

Шулдан Лариса Олександрівна — кандидат архітектурних наук, доцент кафедри архітектурних конструкцій Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Народилась 21 жовтня 1963 року .

Відповідальний секретар збірника НУ «Львівська політехніка» «Архітектура»

На кафедрі з 1992 року

Закінчила інженерно-будівельний факультет Львівського політехнічного інституту (тепер Національний університет «Львівська політехніка») за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

Має другу вищу освіту за спеціальністю «Фінанси».

Кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.02 — Архітектура будівель та споруд.

Дисертація на тему: Принципи архітектурно-типологічного вдосконалення шкільних будівель з врахуванням енергозаощаджування [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Шулдан Лариса Олександрівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 321 арк. — арк. 188-207

Науковий керівник : доктор архітектури, професор Проскуряков Віктор Іванович|, декан ІАРХ, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Національного університету «Львівська політехніка»

Має державний та міжнародний сертифікат енергоаудитора («Енергоаудит будівель громадського та житлового призначення», Energy Auditing Training).

Навчальна робота

Викладає курси:

Читає курс лекцій з «Архітектурної фізики», проводить практичні і лабораторні заняття з цієї дисципліни та дисциплін «Енергозаощаджуюча архітектура», «Конструкції будівель і споруд» для студентів спеціальності «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектури середовища».

Наукові інтереси:

Наукові інтереси: архітектура громадських та житлових будівель, конструкції будівель і споруд, дослідження якості та моніторингу архітектурного середовища, питання енергозбереження у галузі архітектури.

Вибрані публікації

Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць; 12 демонстраційних і пілотних та 38 реальних архітектурно-конструктивних проектів будівель різного призначення та 96 енергоаудитів та проектів термомодернізації, автор навчального посібника «Архітектура шкільних будівель. Принципи удосконалення з урахуванням енергозаощаджування».

 1. Проскуряков В., Шулдан Л. Методи організації енергоефективних заходів в шкільних будівлях засобами архітектури // Перспективні напрямки проекту-вання житлових і громадських будівель. Спец. випуск. Будів-ництво та архітектура України в нових соціально-економічних умовах — К.: КиївЗНДІЕП, 2004. — С. 49–55.
 2. Проскуряков В., Шулдан Л. Навчальне архітектурне проектування шкільних будівель і споруд з урахуванням енергозаощадження // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. — Днепропетровск: ПГАСА, 2005. — Вып. 32, ч. 2. — С. 42–49.
 3. Шулдан Л. Сади на штучних основах як засіб гармонізації міського середовища та просторів громадських і, серед них, навчальних будівель і споруд // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. праць. — Харків:ХДАДМ, 2005. — № 4, 5. — C.
 4. Проскуряков В., Шулдан Л. Досвід проектування і будівництва модерних шкіл та комплексів за кордоном і в Україні з реалізацією ідей енергозаощадження // Региональные проблеми архитектуры и градостроительства. Сб. научн. трудов. — Одеса: Астропринт, 2005. — Вип. 7–8. —С. 111–122.
 5. Шулдан Л. Архітектурні деталі, оздоби і прикраси будівель як засіб енерго-заощадження // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. праць. — Харків: ХДАДМ, 2007. № 1, 2, 3. — C. 212–218.
 6. Шулдан Л., Проскуряков В. Архітектурні засоби енергозаощаджування при проектуванні шкіл для малих сіл України // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2007. № 585.— С. 173–181.
 7. Шулдан Л., Яців М. Заощадження енергії архітектурними засобами: Збірник наукових статей Міжнародної наук.-техн. конф. «Житло, енер-гія, екологія». — Львів: Вид-во Державного Університету «Львівська політехніка», 27–29 квітня 1998. — С. 72–75.
 8. Szuldan L. Klimatologiczna adaptacja programowego produkty «TERMO-Danffoss» dla przeprowadzenia energetycznego audytu budowli m. Lwowa oraz Wojewodztwa Lwowskiego //Materialy miedzynarodowego naukowo-praktycznego seminarium «Energetychne budania budowli nieprodukcyjnego przeznaczenia», Polska, Krakow, «FEVE», 18–24 marca 1999. — S. 97–103.
 9. Szuldan L. Osobliwosci przeprowadzenia energetycznych badan’ pomnikow architektury na przykladzie Rady Miejskiej m. Lwowa // Materialy miedzy-narodowej naukowo-praktycznej konferencji «Energoоszczednosci sfer nieprodukcyjnego przeznaczenia», Polska, Krakow, 4–6 maja 1999. — S. 31–36.
 10. Шулдан Л. Причини непродуктивних втрат тепла в будівлях // Ма-теріали наук.-техн. конф. Спілки енергоощадних міст України «Енер-ге-тичний аудит для міст, залучених до виконання демонстраційних проектів»: Тернопіль, 19–22 серпня 2000.— С. 57–60.
 11. Шулдан Л. Методи виконання інженерних розрахунків теплового ком-фор-ту // Матеріали науково-технічної конференції Спілки енергоощад-них міст України «Енергетичний аудит для міст залучених до виконання демонстраційних проектів», Тернопіль, 19–22 серпня 2000. — С. 26–32.
 12. Шулдан Л. Використання комп’ютерних програм для розрахунку енерго-споживання будівель. Енергообстеження будівель загальноосвітніх шкіл. Основні положення // Матеріали наук.-техн. конф. Спілки енергоощад-них міст України «Енергетичний аудит для міст, залучених до вико-нання демонстраційних проектів»: Львів, 5–6 серпня 2002. — С. 18–27.
 13. Шулдан Л.О. Фактори, що впливають на ефективність споживання енергії будівлею // Матеріали навчального семінару для керівників органів міс-цевої влади «Управління споживанням енергії та фінансування енерго-ощадних проектів для бюджетних установ міста»: Трускавець, 30–31 жовтня 2003 (http://www.uneec.lviv.ua/index.php?page=./1/2/7/5/main.uk).
 14. Shuldan L.O. Problems of modern architectural climatology and its teaching in composition course Architectural Physics // Problems of the technical meteorology. 3rd International conference. Lviv, 22–26 Мау 2006. — P. 115–119.
 15. Шулдан Л. Шляхи організації енергоефективності в шкільних будівлях засобами архітектури // Сучасні технології мінімізації енергоспожи-вання у будівництві. Відновлювальні джерела енергії: Матеріали між-народної науково-практичної конференції — Львів, 8–9 лютого 2007. —

Методичні розробки

 1. Кліматологічний аналіз району будівництва: Завдання та інструкція до лабораторної роботи з курсу «Архітектурна фізика» для студентів напряму 1201 «Архітектура» / Укл.: Л. Шулдан. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. — 23 с., 7 іл.
 2. Теплотехнічний розрахунок зовнішньої огороджувальної конструкції. Методичні вказівки до розрахункової роботи з курсу «Архітектурна фізика» для студентів напряму 1201 «Архітектура» / Укл.: Е. Нестерович, Л. Шулдан. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 19 с., 3 іл.
 3. Дослідження температурно-вологісних умов в приміщенні. Інструкція до лабораторної роботи з курсу «Архітектурна фізика» для студентів напрямку 1201 «Архітектура» / Укл.: З. Рутковський, Е. Нестерович, Л. Шулдан. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» , 2003. —24 с., 5 іл.
 4. Вимірювання вологості за методом точки роси. Інструкція до лабораторної роботи з курсу «Архітектурна фізика» для студентів напрямку 1201 «Архітектура» / Укл.: Л. Шулдан, М. Яців. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 8 с., іл.
 5. Визначення коефіцієнтів природної освітленості в моделі приміщення на лабораторному обладнанні «штучний небосхил». Методичні вказівки до лабораторної роботи С-2 з курсу «Архітектурна фізика» для студентів спеціальності 1201 «Архітектура» / Укл.: В. Лагуш, Л. Шулдан, М. Яців. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 8 с.
 6. Управління енергоефективністю використання енергоресурсів. Кліматич-ні дані району будівництва як основи енергетичних розрахунків будівель (на прикладі Львова та Львівської області). Матеріали навчальних курсів з енергозбереження та виконання «Програми енергозбереження для бюджет-ної сфери й населення на 2006–2008 роки» / Укл.: Л. Шулдан—Львів: Регіональний центр з перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері енергозбереження та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 16 с.

Контакти

вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 316

тел. +38 (032) 258-25-42,

E-mail: shuldanlarisa@polynet.lviv.ua