Шналь Тарас Миколайович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Шналь Тарас Миколайович
Shnal tm.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 27 квітня 1967 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів поведінка будівельних матеріалів в умовах пожежі, питання вогнестійкості та вогнезахисту будівельних конструкцій, оцінка технічного стану будівель та споруд, пошкоджених пожежею
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельних конструкцій та мостів

Шналь Тарас Миколайович — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні дані

Дата народження 27 квітня 1967 р.

На кафедрі з серпеня 1989 р.

Випуск: 25 магістрів, 2 аспіранти

Перелік навчальних дисциплін

 • Вогнестійкість дерев'яних конструкцій
 • Дерев'яні конструкції будівель і споруд
 • Проектування залізобетонних та мурованих конструкцій

Наукова робота

Тема кандидатської дисертації

«Властивості та оптимізація складів спучуваних покрить для вогнезахисту металевих конструкцій» (23 січня 1996 р.)

Напрями наукових досліджень

поведінка будівельних матеріалів в умовах пожежі, питання вогнестійкості та вогнезахисту будівельних конструкцій, оцінка технічного стану будівель та споруд, пошкоджених пожежею.

Видавнича діяльність

статей — 65, методичних розробок — 8, патентів— 7, навчальний посібник — 3.

Навчальні посібники

 1. Вогнестійкість та вогнезахист деревянихконструкцій: навч. посіб. для студ. буд. та пожеж.-техн. спец. / Тарас Шналь;Нац. ун-т Львів. політехніка, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Л. :Вид-во Нац. ун-ту Львів. політехніка, 2006. — 215 с. : a-рис. — ISBN966-553-528-5.
 2. Прокоф’єв О.І., Демчина Б.Г., Шналь Т.М., Лоза М.З., Шевчук А.О. Посібник з основ теорії горіння.- Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2002. — 108 с.
 3. Вогнестійкість та вогнезахист металевихконструкцій [Текст] : навч. посіб. / Тарас Шналь. — Л. : Львівська політехніка,2010. — 176 с. : портр. — Бібліогр.: с. 172-173. — ISBN 978-966-553-945-2

Статті та тези конференцій

 1. Аналіз методів проведення натурних випробуваньна вогнестійкість будівель та споруд / Т. М. Шналь, І. П. Синенько, Д. А.Ясінський // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я.Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 357-362.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 664). — Бібліогр.: 9 назв.
 2. Шналь Т.М., Павлюк Ю.Е., Гірняк О.Р.,Кірпічник В.В. Дослідження деструкції вогнезахисних спучуваних покриттів упроцесі термічного розширення компонентів // Пожежна безпека: Зб.наук.пр.-Львів:«Сполом», 2001. — С. 412-414.
 3. Орловський Ю.І., Шналь Т.М., Павлюк Ю.Е.Підвищення вогнестійкості конструкцій будівель та споруд вогнезахиснимипокриттями // Пожежна безпека: Зб.наук.пр.-Львів: ЛІПБ, УкрНДІПБ МВС України,2002.
 4. Orlowski J., Leszсzewski D., Pawluk J. Crackresistance of concrete at transverse displacement // Technical Sciens. — 2004.— № 7. Зб. праць Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, Польща. — S.93-98.
 5. Орловський Ю.І., Шналь Т.М., Павлюк Ю.Е.Розрахунок нагрівання незахищених поверхонь металевих конструкцій та впливувогнезахисної ізоляції відповідно до Європейських норм // Вісник НУ «Львівська політехніка» : Теорія і практика будівництва. — № 495. — Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2004. — С.140-146
 6. Рекомендации по применению огнезащитныхпокрытий для бетонных и железобетонных конструкций // Т.Н.Шналь, Ю.Э.Павлюк,Р.В.Пархоменко; Под ред. Ю.И.Орловского. — Львов: ЛИПБ МНС Украины, 2005. — 16с.
 7. Орловський Ю.І., Шналь Т.М., Павлюк Ю.Е.,Козлов В.І. Критеріально-кінетичний аналіз тріщиностійкості бетону при високихтемпературах з позицій кінетичної концепції та механіки руйнування твердих тіл// Материалы ІІІ-го научно-практического семинара: «Структура, свойства исостав бетона». — Рівне: Рівненський державний центр науково-технічної іекономічної інформації, 2003. — С. 150-154.
 8. Павлюк Ю.Э., Шналь Т.Н., Лещевский Д.Трещиностойкость и хрупкое разрушение бетона при действии повышенных и высокихтемператур // Материалы к 42-му международному семинару по моделированию иоптимизации композитов (МОК’42): «Прогнозирование в материаловедении». —Одесса: «Астропринт», 2003. — С.110-112.
 9. Orlowski Y., Leszсzewski D., Pawluk J.,Parchomenko R. Crack resistance of concrete at transverse displacement // III International Scientific Conference: «Quality and Reliability in Building Industry». Proceedings. Levoиa, Slovakia, 2003. — Р. 425-430. (о.в. —проведення експериментів і обробка результатів).
 10. Orlowski J., Leszszewski M., Pawluk J.,Parchomenko R. Rysoodpornoњж betonu przy poprzecznum przesuniкciu // EffectiveUse of building materials. Workshop. Editor A. Malasiewicz, J. Teichman. —Gdansk, 2003. — S.159-163.
 11. Шналь Т.Н., Павлюк Ю.Э., Козлов В.И.Деформации и напряжения в твердеющих покрытиях на основе карбамидных смол. //Материалы к 43-му международному семинару по моделированию и оптимизациикомпозитов (МОК’43): «Прогнозирование в материаловедении». — Одесса:«Астропринт», 2004. — С.138-139.
 12. Orlowski Yu., Shnal T., Pavliuk Yu. Long-TermDurability and Crack Resistanse of Fibrous Concretes Reinforsed with GlassFibres // 15. Internationale Baustofftagung . Weimar. Bundesrepublik Deutschland. 2003. — Р. 2-0491 — 2 — 0501.
 13. Шналь Т.М., Хоржевський В.І., Павлюк Ю.Е.,Пархоменко Р.В. Технічна діагностика та подальша експлуатація залізобетоннихконструкцій після пожежі // Вісник Національного університету «Львівськаполітехніка»: Теорія і практика будівництва. — № 441— Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2002. — С. 184-189.
 14. Шналь Т.Н., Павлюк Ю.Э., Пархоменко Р.В.Оптимизация состава и механизм действия огнезащитного покрытия на основежидкого стекла // Материалы к 41-му международному семинару по моделированию иоптимизации композитов (МОК’41): «Прогнозирование в материаловедении». —Одесса: «Астропринт», 2002. — С.84-85.
 15. Orlowski Yu., Shnal T., Pavliuk Yu. Relationbetween concrete structure and its crack resistance under the influence ofraised and high temperatures // Konferencja Naukowo-Techniczna: «Aktualneproblemy naukowo-badawcze budownictwa». Olsztyn. Polska, 2002. — S.517-528.
 16. Orlowski Y., Orlowska E., Shnal T., Pavliuk Y.Relation between concrete structure and its crack resistance under theinfluence of raised and high temperatures // International Symposium onNon-Traditional Cement and Concrete. Brno, Czech Republic, 2002. — S.200-208
 17. Вогнезахисне покриття: патент України 47993 АС09D5/18, С09D1/100. /Орловський Ю.І., Демчина Б.Г., Шналь Т.М., Павлюк Ю.Е.,Фіцик В.С., Пархоменко Р.В. № 2002021601. Заяв. 26.02.2002; Опубл. 15.07.2002,Бюл. № 7. — 2 С.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 208

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-24

E-mail: ibid-dyrekcia@lp.edu.ua