Чушак-Голобородько Анна Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чушак-Голобородько Анна Михайлівна
Chushakam.jpg
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2005
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 31.05.2013 р.
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2005 – дотепер асистент кафедри фінансів


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Бюджетна система

 1. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в Україні:оцінка ефективності та підходи до обґрунтування // Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2013. – № 8. – С.384-390.
 2. Шляхи оптимізації витрачання бюджетних коштів (на прикладі закладів загальної середньої освіти) // Економічний простір. - 2013. - № 80. - С. 136-144.

2. Бюджетний менеджмент

 1. Бюджетне регулювання регіонального розвитку // Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2013. – № 8. – С.316-321.

3. Фінансовий аналіз

 1. «Система ефективного управління фінансовими потоками підприємства» // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. –Т.1. – С.79-84.
 2. Аналіз інвестиційної діяльності на ринку золота України // Інноваційна економіка – Тернопіль, 2014. – №2 (51). – С.156-162

4. Менеджмент персоналу фінансових служб

 1. Фактори, які впливають на результативність моделей мотивування суб’єктів креативно-інвестиційної діяльності // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2012. - № 16. – С. 8-11.
 2. Ідетифікування узгодженості потреб у системі мотивування креативно-інвестиційної діяльності підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2012. - № 17. – С. 4-7.
 3. Потреби суб’єктів креативної діяльності як об’єкт мотивування в системі менеджменту машинобудівного підприємства // Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2010. – № 2. – С.242-246.
 4. Фактори, які впливають на результативність моделей мотивування суб’єктів креативної діяльності // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в країні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів, 2012. №727. С. 473 477.
 5. Характеристика та місце креативного менеджменту в системі управління машинобудівним підприємством // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2011 . –2. – С. 146-153.
 6. Теоретичні та методичні положення з формування системи мотивування суб’єктів креативної діяльності на промислових підприємствах // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2012. - №3. С. 99-110.
 7. Визначення результативності моделей мотивування суб’єктів креативної діяльності // Ефективна економіка. – Київ, 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

5. Вступ до фаху «Фінанси і кредит

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • «Мотивування суб’єктів креативної діяльності в системі менеджменту машинобудівних підприємств», 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2013 р.

Участь у держбюджетних темах

 1. «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту» (номер державної реєстрації № 0111U001215). Внеском автора у розробку держбюджетної теми стало виокремлення характеристики креативної діяльності, а також визначено роль суб’єктів креативної діяльності в розвитку системи менеджменту підприємства (акт впровадження від 25.06.2012 р.)

Участь у кафедральних темах

 1. «Проблеми інвестиційної та інноваційної діяльності (на прикладі машинобудування і приладобудування)» номер державної реєстрації 0107U009522 та науковим напрямом кафедри фінансів
 2. «Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер державної реєстрації 0106 U000027).


Підвищення кваліфікації

 • 2009 р. - ПАТ КБ «Львів»
 • 2014 р. - ПАТ АСК «Дністер»


Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Алєксєєв І. В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система. Навчальний посібник. — К.: «Хай-Тек Прес», 2007. - 376 с.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 • Статті у фахових та закордонних виданнях:
 1. «Система ефективного управління фінансовими потоками підприємства» // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. –Т.1. – С. 79-84.
 2. Аналіз інвестиційної діяльності на ринку золота України // Інноваційна економіка – Тернопіль, 2014. – №2 (51). – С. 156-162.
 3. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в Україні:оцінка ефективності та підходи до обґрунтування // Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2013. – № 8. – С.384-390.
 4. Шляхи оптимізації витрачання бюджетних коштів (на прикладі закладів загальної середньої освіти) // Економічний простір. - 2013. - № 80. - С. 136-144.
 5. Бюджетне регулювання регіонального розвитку // Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2013. – № 8. – С.316-321.
 6. Теоретичні та методичні положення з формування системи мотивування суб’єктів креативної діяльності на промислових підприємствах // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2012. - №3. С. 99-110.
 7. Визначення результативності моделей мотивування суб’єктів креативної діяльності // Ефективна економіка. – Київ, 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 8. Фактори, які впливають на результативність моделей мотивування суб’єктів креативної діяльності // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в країні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів, 2012. №727. С. 473 477.
 9. Фактори, які впливають на результативність моделей мотивування суб’єктів креативно-інвестиційної діяльності // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2012. - № 16. – С. 8-11.
 10. Ідентифікування узгодженості потреб у системі мотивування креативно-інвестиційної діяльності підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2012. - № 17. – С. 4-7.
 11. Характеристика та місце креативного менеджменту в системі управління машинобудівним підприємством // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2011. – № 2. – С. 146-153.
 12. Потреби суб’єктів креативної діяльності як об’єкт мотивування в системі менеджменту машинобудівного підприємства // Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2010. – № 2. – С.242-246.
 • Опубліковані праці апробаційного характеру:
 1. Проблеми формування моделей мотивування працівників в системі менеджменту підприємства і принципи їхнього розв’язання // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених [«Управління економічними процесами на макро- і макрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 11-12 квітня 2014 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». – 2014. – С. 107-109.
 2. Особливості реструктуризації залежно від наявності та типу кризи на підприємстві // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених [«Управління економічними процесами на макро- і макрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (Львів, 11-12 квітня 2014 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». – 2014. – С. 216-218.
 3. Характеристика та місце креативного менеджменту в системі управління машинобудівним підприємством // Збірник тез доповідей VІІI науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників [«Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні»], (Львів, 26-31 березня 2012 р.) / Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавничий відділ навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – С. 165-166.
 4. Управління креативним потенціалом підприємства // Матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону»], (Суми, 18–20 травня 2011 р.) / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2011. – С. 171–172.
 5. Місце кооперування в системі креативно-інноваційного розвитку логістичної системи підприємства // Тези доповідей VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»] (Львів, 4–6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. – Л. : Видавництвово Львів. політехніки, 2010. – С. 376–378.
 6. Методичні аспекти аналізування систем трансферного забезпечення інноваційного розвитку // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції [«Системний аналіз. Інформатика. Управління. САІС-2010»], Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2010. С. 89-90 (за зареєстрованою кафедральною тематикою).
 7. Трансфертний потенціал: цілі, функції, стани і властивості // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції [«Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: галузеві та регіональні аспекти»], Полтава – 2010 р. – Ч. 1. – С. 33–35.
 8. Удосконалення інтегрованої системи управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства // Тези доповідей Х міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених [«Політ. Сучасні проблеми науки»], (Київ, 7–9 квітня 2010 р.). – Т. 2. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2010. – С. 54.
 9. Вплив ентропії внутрішнього і зовнішнього середовищ машинобудівних підприємств на ефективність їхніх систем управління // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [«Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки»]. Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені В.Даля, - 2010. С. 569-572 (за зареєстрованою кафедральною тематикою).


Додаткові відомості

 • Секретар науково-методичної ради ІНЕМ.


Кафедра фінансів