Чубка Ольга Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Чубка Ольга Михайлівна
OChubka200.jpg
Alma mater Національний університет “Львівська політехніка”
Дата закінчення 2000
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник к.е.н., професор Паранчук Степан Васильович
Дата присвоєння н.с. 28.04.2015
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів


Професійна діяльність

 • 2017 - дотепер доцент кафедри фінансів
 • 2010 – 2017 старший викладач кафедри фінансів
 • 2002 - 2010 асистент кафедри фінансів
 • 2000 – 2002 викладач-стажист кафедри економіки, фінансів та обліку

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Фінансова статистика.

 1. Чубка О.М. Показники статистики грошового обігу в Україні / О.М.Чубка, О.М. Рудницька // Вісник “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, Львів: Вид-во НУ ЛП, 2012. - № 739 – С. 238-244.

2. Фінанси, гроші і кредит

 1. Чубка О.М. Державна політика стимулювання кредитування оборотних активів у корпоративному секторі / О.М.Чубка // Збірник науково-технічних праць “Науковий вісник НЛТУ України”. – Львів: НЛТУ, 2014. - № 24.6. – С. 314-319.
 2. Чубка О.М. Характеристика системи управління фінансуванням оборотного капіталу на різних рівнях економіки / О.М.Чубка, І.С.Скоропад // Науковий журнал Бізнес-інформ, Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2015. - №3 (446) – С. 23-28.
 3. Алєксєєв І.В. Стратегічні орієнтири державної фінансової політики щодо оборотного капіталу промислових підприємств / І.В. Алєксєєв, О.М.Чубка, М.В.Ливдар // Науковий журнал Бізнес-інформ, Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2016. - №11 (466) – С. 270-275.
 4. Ливдар М.В. Проблеми та напрями організації міжбюджетних відносин в контексті підтримки соціально-економічного розвитку регіонів / М.В. Ливдар, О.П. Макар, О.М. Чубка // Науковий журнал Молодий вчений, Херсон: ВД “Гельветика”, 2017. - №3 (43) – С. 780-783.


3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

 1. Чубка О.М. Еволюція категорії “капітал” в економічній думці / О.М. Чубка, М.П. Політило // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”, Ужгородський національний університет, 2016. – Випуск 1 (47), Том 1 – С. 427-431.
 2. Чубка О.М. Фінансова стійкість машинобудівних підприємств: поняття та оцінка / О.М. Чубка // Науково-практичний журнал Регіональна економіка, Львів: ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, 2016. - №2 - С. 198-205.
 3. Політило М.П. Характеристика основних видів корпоративних об’єднань та рівня розвитку їх системи управління в інноваційній сфері / М.П. Політило, О.М. Чубка, Т.О.Смірнова // Інвестиції: практика та досвід. – Київ: ТОВ “ДСК Центр”, 2017. - №3 – С. 17-23.

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації, спеціальність, рік захисту

Управління фінансуванням оборотного капіталу в економіці України. Спеціальність Гроші, фінанси і кредит. Рік захисту 2015

Участь у кафедральних темах

 1. “Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління” (2012-2015рр., номер державної реєстрації 0112U000800), в рамках якої розроблені прикладні рекомендації з питань удосконалення механізмів фінансового забезпечення формування оборотного капіталу в національній економіці в умовах економічної кризи; 2014р.
 2. “Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств” (2012-2015рр., номер державної реєстрації 0112U000799), в рамках якої запропоновані інноваційні підходи щодо управління фінансуванням оборотного капіталу в національній економіці; 2014р.

Підвищення кваліфікації

ПрАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод” у 2017р.

ПАТ АСК ”Дністер” у 2013 р.

Повний курс семінару психолого-педагогічних знань при кафедрі інженерно-педагогічної підготовки НУ ”Львівська політехніка” у 2010-2011 н.р.

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Скоропад І.С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : навч. посібник / І.С. Скоропад, О.Б.Курило, О.М.Чубка, О.В.Дідух, І.О.Кривецький. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 344с.
 2. Рудницька О.М. Фінанси підприємств: навч. посібник / О.М. Рудницька, С.В. Паранчук, О.М. Чубка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 260 с.
 3. Хома І.Б. Основи теорії фінансів у схемах, таблицях та моделях: навч. посібник / І.Б. Хома, В.В. Турко, О.М. Чубка. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 244 с.
 4. Рудницька О.М. Фінансова статистика: навч. посібник. / О.М. Рудницька, О.М. Чубка. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 164 с.

Монографії

 1. Чубка О.М. Механізм фінансування оборотного капіталу корпоративних структур / О.М.Чубка // Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій [колективна монографія]. - К.: КНЛУ МОН України, 2014. - 330 с. - С. 164-170.

Публікації у виданнях (за останні 5 років)

 1. Чубка О.М. Характеристика підходів щодо формування оборотного капіталу промислових підприємств / О.М. Чубка. // Збірник наукових праць ”Економічний аналіз”. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету ”Економічна думка”, 2013. - Випуск 12. – Частина 4. – С. 142-148.
 2. Чубка О.М. Вплив фіскальної політики на стан оборотного капіталу у корпоративному секторі / О.М.Чубка, С.В.Паранчук. // Бізнес-інформ. – Харків, 2014. – С.170- 183.
 3. Чубка О.М. Улучшение состояния оборотного капитала в корпоративном секторе при помощи фискальных средств / О.М.Чубка // Проблемы экономики и менеджмента. – Ижевск: Издательский Центр Научного Просвещения, 2014. - №3 (31) – С. 115-118.
 4. Чубка О.М. Характеристика системи управління фінансуванням оборотного капіталу на різних рівнях економіки / О.М.Чубка, І.С.Скоропад // Науковий журнал Бізнес-інформ, Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2015. - №3 (446) – С. 23-28.
 5. Чубка О.М. Вплив державної грошово-кредитної політики на формування оборотного капіталу суб’єктів господарювання / О.М.Чубка // Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів сьогодення [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. – Одеса: ЦЕДР, 2015. – С. 102-105.
 6. Чубка О.М. Механізм управління фінансуванням оборотного капіталу в економіці / О.М.Чубка, О.Я.Побурко // Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки [матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. – Хмельницький: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – C. 131-135.
 7. Чубка О.М. Стан банківської системи України та її вплив на формування оборотних активів підприємств / О.М.Чубка // Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions [Proceeding of the International Scientific Conference]. – Kielce, 2016. – Part II. - С. 184 – 186.
 8. Малішевська Б.О. Креативна економіка. Як управляти людськими знаннями? / Б.О.Малішевська, О.М.Чубка // Economy and management: modern transformation in the age of globalization [Proceeding of the International Scientific Conference]. – Klaipeda, 2017. – Part I. - С. 180 – 182.

Інші публікації

 1. Чубка О.М. Роль банків у структурі ПФГ // О.М. Чубка. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання удосконалення фінансово -кредитного механізму в Україні”, Запоріжжя, 2003.
 2. Чубка О.М. Кількісні статистичні показники машинобудівного підприємства та їх аналіз // О.М. Чубка, О. М. Рудницька. Міжнародна науково-практична конференція “Національні економіки в глобальному економічному просторі”. – Київ: КРОК, 2008.
 3. Чубка О.М. Проблеми розвитку машинобудівних підприємств та шляхи їх вирішення у рамках промислово-фінансових груп // О.М. Чубка. Міжнародна науково-практична конференція “Стан та проблеми інноваційної розбудови України”. – Дніпропетровськ: “Наука та освіта”, 2008.
 4. Чубка О.М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств // О.М. Чубка, О.М. Рудницька. Вісник “Проблеми економіки та управління”. – Львів: Вид-во НУ ЛП, 2009.
 5. Чубка О.М. Чинники впливу на ефективність функціонування оборотного капіталу виробничих підприємств // О.М. Чубка. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених “Особливості інтеграції України в світовий економічний та політико-правовий простір”. – Маріуполь, 2009.

Додаткові відомості

 • Відповідальна за організування внутрішньо-кафедрального контролю навчальної роботи.

Кафедра фінансів