Харчук Вікторія Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Харчук Вікторія Юріївна
IMG Kharchuk V1.JPG.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 15 серпня 1984 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Система стратегічного ризик-планування.
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Чернобай Ліана Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка»,

доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Харчук Вікторія Юріївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 15 серпня 1984 року

Тема дисертації: Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харчук Вікторія Юріївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — 237 арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 220-237.

Науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент Чернобай Ліана Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Міжнародний фінансовий менеджмент у системі корпоративного управління
 • Міжнародний фінансовий менеджмент у корпораціях

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів — Система стратегічного ризик-планування.

Вибрані публікації

 1. Формування та реалізація інноваційних програм на засадах ризик-менеджменту [Текст] : монографія / Гнилянська Л. Й., Харчук В. Ю. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : ЗУКЦ, 2013. — 215 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 198-215. — ISBN 978-617-655-066-2
 2. Ризик-менеджмент у міжнародній туристичній діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кузьмін О. Є. [та ін.]. — Л. : Растр-7, 2011. — 139 с. : табл., рис. — Бібліогр.: с. 106-108. — ISBN 978-966-2004-65-6
 3. Аудит зовнішньоекономічних операцій [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» вищ. навч. закл. / Чернобай Л. І., Харчук В. Ю., Кізло М. В. — Л. : Растр-7, 2011. — 230 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 222-230. — ISBN 978-966-2004-51-9
 4. Аналіз методів планування ризику нововведень для машинобудівних підприємств / В. Ю. Харчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. С 139-144. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 682). — Бібліогр.: 10 назв.
 5. Бюджетування: семантика категорії / В. Ю. Харчук, О. Б. Гром’як // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 473­474. — Бібліогр.: 10 назв.
 6. Особливості планування ризику нововведень у діяльності підприємств машино­будування / Л. І. Чернобай, В. Ю. Харчук, В. Харчук // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.7. — С. 124-129. — Бібліогр.: 7 назв.
 7. Система стратегічного ризик-планування інноваційно-активних суб’єктів господарювання / В. Ю. Харчук // Економіка та держава. — 2009. — № 2 (74). — С. 26-28. -Бібліогр.: 10 назв.
 8. Формування організаційної структури управління машинобудівним підприємством з урахуванням фактора ризику / В. Ю. Харчук // Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи : матеріали міжнар. наук. студ.-аспірант. конф., 15-16 трав. 2009 р., Львів / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2009. — С. 505-506.
 9. Формування системи показників оцінювання ризиків нововведень на підприємствах машинобудування / Л. І. Чернобай, В. Ю. Харчук // Наука й економіка. — 2009. — Вип. 3 (15), т. 2. — С. 99-108. — Бібліогр.: 19 наз.
 10. Kharchuk V. Estimating innovation risk based on forecasting of its levels/V. Kharchuk, M. Yastrubskyj//Annales universitatis Mariae Curie-Sklodovska. – 2012. – V0l. XLVI,4. – P.319-331.
 11. Kharchuk V. Modelling techniques for rational management decisions considering innovative risk/V.Kharchuk, M.Matvijishyn//Econtechmod. 2012. – Vol.1. – No 3. – P. 35-39.
 12. Kharchuk V. The role of marketing strategies for innovations/ V.Kharchuk, I. Kendzor, N. Petryshyn. // ECONTECHMOD. 2014. Vol.3. - №1. – P. 51-58.
 13. Kharchuk V. The theoretical and methodological basis of identification and classification of changes in enterprises/ V.J.Kharchuk, I.V. Alekseyev, M. Ya. Yastrubskyy [Problems of accounting and analytical support for the management system of an enterprise: collective monograph; Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek.] – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic and Universytet Marii Curie-Sklodowskiej, 2014. – 308p.
 14. Kharchuk V. Development trends of the international derivatives market/U.Motorniuk, V.Kharchuk //ECONTECHMOD. 2016. Vol.5, No1. – P.63-73.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua