Харчук Вікторія Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Харчук Вікторія Юріївна
IMG Kharchuk V1.JPG.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 15 серпня 1984 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Система стратегічного ризик-планування.
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Чернобай Ліана Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка»,

доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Харчук Вікторія Юріївна — кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 15 серпня 1984 року

Тема дисертації: Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харчук Вікторія Юріївна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2010. — 237 арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 220-237.

Науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент Чернобай Ліана Іванівна, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Тема докторської дисертації : Формування та використання систем гармонійного розвитку підприємства в умовах глобалізації бізнесу.

Науковий консультант - доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, Директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Фінансовий менеджмент (укр. та анг. мовами)
 • Міжнародний фінансовий менеджмент (укр. та анг. мовами)
 • Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності (укр. та анг. мовами)

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів — гармонійний розвиток підприємства та CSR.

Вибрані публікації

 1. Формування та реалізація інноваційних програм на засадах ризик-менеджменту [Текст] : монографія / Гнилянська Л. Й., Харчук В. Ю. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : ЗУКЦ, 2013. — 215 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 198-215. — ISBN 978-617-655-066-2
 2. Ризик-менеджмент у міжнародній туристичній діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кузьмін О. Є. [та ін.]. — Л. : Растр-7, 2011. — 139 с. : табл., рис. — Бібліогр.: с. 106-108. — ISBN 978-966-2004-65-6
 3. Аудит зовнішньоекономічних операцій [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» вищ. навч. закл. / Чернобай Л. І., Харчук В. Ю., Кізло М. В. — Л. : Растр-7, 2011. — 230 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 222-230. — ISBN 978-966-2004-51-9
 4. Аналіз методів планування ризику нововведень для машинобудівних підприємств / В. Ю. Харчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. С 139-144. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 682). — Бібліогр.: 10 назв.
 5. Бюджетування: семантика категорії / В. Ю. Харчук, О. Б. Гром’як // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 473­474. — Бібліогр.: 10 назв.
 6. Особливості планування ризику нововведень у діяльності підприємств машино­будування / Л. І. Чернобай, В. Ю. Харчук, В. Харчук // Наук. вісн. : зб. наук.-техн. пр. / Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2010. — Вип. 20.7. — С. 124-129. — Бібліогр.: 7 назв.
 7. Система стратегічного ризик-планування інноваційно-активних суб’єктів господарювання / В. Ю. Харчук // Економіка та держава. — 2009. — № 2 (74). — С. 26-28. -Бібліогр.: 10 назв.
 8. Формування організаційної структури управління машинобудівним підприємством з урахуванням фактора ризику / В. Ю. Харчук // Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи : матеріали міжнар. наук. студ.-аспірант. конф., 15-16 трав. 2009 р., Львів / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2009. — С. 505-506.
 9. Формування системи показників оцінювання ризиків нововведень на підприємствах машинобудування / Л. І. Чернобай, В. Ю. Харчук // Наука й економіка. — 2009. — Вип. 3 (15), т. 2. — С. 99-108. — Бібліогр.: 19 наз.
 10. Kharchuk V. Estimating innovation risk based on forecasting of its levels/V. Kharchuk, M. Yastrubskyj//Annales universitatis Mariae Curie-Sklodovska. – 2012. – V0l. XLVI,4. – P.319-331.
 11. Kharchuk V. Modelling techniques for rational management decisions considering innovative risk/V.Kharchuk, M.Matvijishyn//Econtechmod. 2012. – Vol.1. – No 3. – P. 35-39.
 12. Kharchuk V. The role of marketing strategies for innovations/ V.Kharchuk, I. Kendzor, N. Petryshyn. // ECONTECHMOD. 2014. Vol.3. - №1. – P. 51-58.
 13. Kharchuk V. The theoretical and methodological basis of identification and classification of changes in enterprises/ V.J.Kharchuk, I.V. Alekseyev, M. Ya. Yastrubskyy [Problems of accounting and analytical support for the management system of an enterprise: collective monograph; Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek.] – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic and Universytet Marii Curie-Sklodowskiej, 2014. – 308p.
 14. Kharchuk V. Development trends of the international derivatives market/U.Motorniuk, V.Kharchuk //ECONTECHMOD. 2016. Vol.5, No1. – P.63-73.
 15. Nestor Shpak, Nadiia Seliuchenko, Viktoriia Kharchuk, Nataliya Kosar and Włodzimierz Sroka (2019), Evaluation of product competitiveness: A case study analysis, Organizacija, Volume 52 Issue 2, pp.107 – 126, available at : http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/index.
 16. Скасько О.І., Харчук В.Ю., Ронек Г. (2019), Сталий розвиток суб’єктів небанківського ринку України: проблеми та перспективи функціонування. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. №2 (29), available at: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/115253.
 17. Kharchuk V. (2019), Sustainable development concept as a key approach towards business performance. Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: матеріали виступів ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. (м. Київ, 11 квітня 2019 р.): КНУТД, 2019. С.282 – 283.
 18. Kharchuk V. and Domashchuk Y. (2019), Essence and evolution of sustainable development concept., Науковий диспут: питання економіки і фінансів: збірник тез

наукових праць XIII Міжнародної науково-практичної конференції (Харків–Відень–Лондон, «31» січня 2019 року) / ГО«Фінансово-економічна наукова рада», 2019. С.35 - 39.

 1. Kharchuk V. and Domashchuk Y. (2019), Healthy fast food: market observation, Тридцять п'яті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної

науково-практичної інтернет-конференції, Львів,. C.29-34.

 1. Ihor Oleksiv, Ivan Izonin, Viktoriya Kharchuk, Roman Tkachenko and Anastasiya Doroshenko (2018), Identification of IT Sector Stakeholder’s Requirements to Masters Program in Information System in Lviv Region. ICTERI 2018. CEUR-WS Conference Proceedings, рр. 120-129.
 2. U. Motorniuк, V. Terebuch and V. Kharchuk (2016), Development trends of the international derivatives market, Econtechmod. Vol.5, No1., Р.63 – 73.
 3. Aleksiejev I.V., Kharchuk V.J., Yastrubskyl M.I.. (2014), Тheoretical and methodological basis of the identification and classification of changes in the enterprise, in A. Zahorodniy and prof. H. Ronek (Ed.), Problems of accounting and analytical support of the Management System of an Enterprise: collective monograph, Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, pp 210-221.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua