Фаринович Ірина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Фаринович Ірина Володимирівна
IMG 1120 (2).JPG
к.е.н.
Дата народження 31.01.1981 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність "Фінанси"
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. ДК № 042812 від 26.06.2017
Поточне місце роботи кафедра фінансів, обліку і аналізу (ІППТ) Національний університет «Львівська політехніка».

Фаринович Ірина Володимирівна — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу (ІППТ) Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження 31 січня 1981 року

Професійна діяльність

- 2004-2007 - викладач кафедри фінансів приватного Інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ «Львівська політехніка»;

- 2007-дотепер - старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка»

Стажування та підвищення кваліфікації

- 01.09.2012р.-10.06.2013р., проходження семінару психолого-педагогічних знань (посвідчення №123-2013 від 25.06.2013р.);

- 31.03.2014р.-30.04.2014р., стажування у ТзОВ «Енергоресурс-монтаж»;

- 01.09.2017р.-06.06.2018р., проходження курсу практичної психології та педагогіки в професійному житті до вмінь і знань сучасної людини;

- 02.03.2018р.-02.05.2018р., стажування у Дрогобицькій міській раді.

Навчальна робота

дисципліни, які викладаються

- Гроші та кредит;

- Фінансовий аналіз;

- Страхування;

- Фінанси підприємств;

- Бюджетна система

Науково-дослідна робота

Наукові профілі, облікові записи

ORCID - 0000-0002-0467-8578


Тема кандидатської дисертації

Економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств, спеціальність - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2017


Участь у держбюджетних темах

 • «Стратегічні пріоритети та механізми забезпечення інноваційного розвитку базових галузей національного господарства» державний реєстраційний номер ДР № 0118U004407, термін 03.2018 – 02.2021 рр.
 • «Кластерний підхід в управлінні складними соціально-економічними системами мезо- та мікрорівня» (номер держреєстрації 0112U006659), термін виконання 2014 – 2016 рр.


Участь у зареєстрованих в УкрІНТЕІ НДР

 • Розвиток фінансово-кредитних відносин в умовах глобалізаційних трансформацій, #0114U005251, 01.05.2014 - 31.12.2018;
 • Теорія та практика розвитку фінансової системи в умовах четвертої промислової революції, #0120U100026, 01.12.2019 - 31.12.2023.


Основні наукові праці


SciVerse SCOPUS

O. Bilyk***, I. Farynovych, V. V. Chernyahivska***, A. O. Charkina***, I. Zhayvoronok***. Strategy for improving the quality of life in countries with economies in transition // International Journal of Management. – 2020. – Vol. 11, iss. 4. – P. 523–531. (SciVerse SCOPUS).


Монографії, розділи в колективних монографіях

 1. Зарубіжний досвід управління фінансовим забезпеченням закладів охорони здоров’я (Фаринович І.В. к.е.н. ст. викладач, Романів О.В. докторант) Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія в 2 ч. [Ч. 2] / [Л.Г. Квасній, Н.Ю. Бутенко, Н.Б. Демчишак та ін.] За наук. ред. к.е.н., проф. Квасній Л.Г., к.е.н., доц. Татомир І.Л. – Трускавець : Посвіт, 2020. – 289 с.
 2. Яремко І. Й. Економічний інструментарій в управлінні промисловим підприємством: теоретичні та методологічні аспекти: колективна монографія / І. Й. Яремко, І. І. Жигало, Л. Г. КВАСНІЙ, І. В. Фаринович, І. Я. Кулиняк. – Львів: Растр-7, 2020. – 240 c. 21)
 3. Nataliia Hembarska, Khrystyna Danylkiv, Iryna Farynovych. Modern methods of receivables management: ways to reduce the risk of bad debts. Digital economy and digital society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 22. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. – 340 (7-13c.)
 4. Фаринович І.В. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень: колективна монографія / Н. Є. Гембарська, І. В. Фаринович – Чернігів: Редакційно-видавничий відділ Чернігівського національного технологічного університету, 2018. – 432 c. (322-330)


Статті у фахових та інших виданнях

 1. Farynovych I.V. Trends of trade enterprises in Ukraine / I.V. Farynovych, L.G. Kvasniy // Nauka і Studia. Ekonomiczne nauki. – 2015. – № 17 (148). – Р. 5 – 11.
 2. Фаринович І.В. Формування системи показників оцінювання доцільності застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств / І.В. Фаринович, Л.Г. Квасній // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук. пр. / редкол.: Ю.Ю. Туниця (гол. ред.) [та ін.]. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – Вип. 26.2. – С. 203 – 209.
 3. Фаринович І.В. Управління факторингом на торговельних підприємствах [Електронний ресурс] / І.В. Фаринович, Л.Г. Квасній // Ефективна економіка. – 2016. – № 8. – Режим доступу: htpp://www.economy.nayka.com.ua.
 4. Фаринович І.В. Факторингові операції: класифікаційний підхід / І.В. Фаринович // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2017.
 5. Фаринович І.В. Методичний підхід до оцінювання економічної доцільності факторингу в діяльності торговельних підприємств / І.В. Фаринович // Ефективна економіка. – 2018. – № 8. – Режим доступу: htpp://www.economy.nayka.com.ua.
 6. Фаринович І. В. Основні тенденції розвитку консалтингу у світі / Білик*** О. І., Васькович І. М., Фаринович І. В. // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Том 1 (12). – С. 9–14.
 7. Фаринович І. В. Податкова оптимізація на підприємстві: сутність та організаційні заходи / Гембарська Н. Є., Данилків Х. П., Фаринович І. В. // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019. – Вып. 8 (52), ч. 1. – С. 33–38.
 8. Farynovych I., Danylkiv K., Hembarska N. Factors influence on the efficiency of management of the municipal enterprises // Ефективна економіка. – 2019. – № 11. – С. 33–39.
 9. Farynovych I., Danylkiv K., Havran V. Y. Peculiarities of the corporate culture development and its influence on the labour activity motivation of personnel // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2019. – Вип. 4. – С. 129–135.


Публікації тез доповідей на конференціях


 1. Фаринович І.В. Оцінка економічної ефективності факторингових операцій в діяльності підприємств // І.В. Фаринович // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: тези доповідей за матер. X наук. – практ. конф., 31березня – 5 квітня 2014 року. – Львів: ЗУКЦ, 2014 р. – С. 111 – 113
 2. Фаринович І.В. Інвестиційний клімат України: проблеми та напрями поліпшення / І.В. Фаринович // Збірник тез доповідей за матеріалами XІ науково-технічної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» 30 березня – 4 квітня 2015 року м. Львів. – Львів: ЗУКЦ. – 2015. – С.87-89.
 3. Фаринович І.В., Квасній Л.Г. Вплив інфляції на інноваційні процеси в Україні / І.В. Фаринович, Л.Г. Квасній // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної структури: європейський вектор – нові виклики та можливості» 14-16 травня 2015 р. м. Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2015. – с. 482 – 483.
 4. Фаринович І.В. Чинники впливу на рівень процентної ставки за факторинговими операціями / І.В. Фаринович // Наука та інновації як основні шляхи вирішення проблем модернізації економіки: тези наук. робіт учасників Міжнар. наук. – практ. конф., 18 – 19 грудня 2015р. у 2 – х Ч. – Одеса: ЦЕДР. – 2015. – Ч І. – С. 129 – 130.
 5. Фаринович І.В. Управління факторингом на підприємствах торговельної галузі в умовах кризи / І.В. Фаринович // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: зб. тез доповідей за матеріалами XIІІ Науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, 27–31 березня 2017 р. – Львів, 2017.
 6. Фаринович І. В. Економічні інструменти управління факторингом торговельних підприємств // Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 16–17 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 242–243.
 7. Фаринович І. В. Особливості формування фінансових ресурсів об’єднаних територіальних громад // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 68–70.
 8. Фаринович І. В. Переваги венчурного фінансування інноваційної діяльності // Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa, 20.09.2018–22.09.2018, Katowice, Poland. – 2018. – C. 21.
 9. Фаринович І. В. Підходи до оцінювання ефективності управління підприємств як інструмент підвищення конкурентоспроможності // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 28–29 березня 2019 р. Ч. 1. – 2019. – C. 502–506.
 10. Фаринович І. В. Стан та тенденції розвитку медичного страхування // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 113–116.
 11. Фаринович І.В. Аналітичне забезпечення управління прибутком суб’єктів господарювання Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 березня 2020 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 267-269
 12. Фаринович І.В. HR-менеджмент в управлінській діяльності органів місцевого самоврядування «Роль бізнес-аналітики та обліку у вирішенні енергетичних та соціально-економічних проблем України»: матеріали VІІI Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 березня 2020 р.). - м. Дніпро, 2020. – 271-274

Почесні звання та нагороди

Нагороджена грамотою ІППТ Національного університету «Львівська політехніка»

Основні навчально-методичні публікації

Підручники та навчальні посібники, конспекти лекцій

1. Фінанси підприємств: Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: І. В. Фаринович та Х. П. Данилків / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2018. – 107 с. Реєстраційний номер – 8477 від 03.12.2018 р.


Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

1. Електронний навчально-методичний комплекс «Фінансовий аналіз» (Данилків Х.П., Хома І.Б., Фаринович І.В.) Сертифікат №02393 Номер та дата реєстрації Е41-223-51/2018 від 21.06.2018р.

2. Електронний навчально-методичний комплекс «Фінанси підприємства» (Данилків Х.П., Фаринович І.В.). Сертифікат №02391 Номер та дата реєстрації Е41-223-49/2018 від 21.06.2018р.

3. Електронний навчально-методичний комплекс «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» (Горбова Х.В., Данилків Х.П., Фаринович І.В.) Сертифікат №02389 Номер та дата реєстрації Е41-223-47/2018 від 21.06.2018р.


Навчально-методичні праці


 • Фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи навчальної дисципліни «Фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку» для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: Х.П. Данилків, І.В. Фаринович, Н.Є. Гембарська / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2019. – 19 с.
 • Бюджетна система: Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної та заочної форм на вчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл.: І.В. Фаринович, Х.П. Данилків, П.А. Гориславець / – Львів : Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка", 2020. – 40 с.