Тесак Олександра Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Тесак Олександра Володимирівна
IMG 2646-1024x682.jpg
к.е.н., старший викладач
Дата народження 21 квітня 1984 року
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Облік і аудит».
Галузь наукових інтересів дослідження економічних ризиків.
Кваліфікаційний рівень економіст
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Тесак Олександра Володимирівна — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Закінчила Національний університет «Львівська політехніка», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста. З 2006 року працює у Національному університеті «Львівська політехніка».

У жовтні 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Ризики у відносинах машинобудівного підприємства із суб’єктами зовнішнього та внутрішнього середовища» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: - кандидат економічних наук, доцент Чубай Володимир Миколайович, Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри обліку та аналізу.

Міжнародне стажування – Університет Марії-Кюрі Склодовської у м. Любліні, Польща (2018 р.).

Професійна діяльність

Викладацька діяльність

Веде практичні заняття з дисциплін:

 • «Економіка та управління підприємством»;
 • «Економіка та бізнес»;
 • «Підприємництво та менеджмент»;
 • «Бухгалтерський облік»;
 • «Економіка програмної інженерії»;
 • «Економічний аналіз».

Наукова діяльність

Основними напрямами наукових досліджень є формування та реалізація облікової політики на підприємстві; економічні ризики

Вибрані публікації

Автор 38 наукових праць, з них 13 статей у наукових фахових виданнях (з них 2 у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття в зарубіжному періодичному науковому виданні та 25 тез доповідей у матеріалах конференцій, співавтором 8 методичних рекомендацій.

Статті:

 1. Основні аспекти зниження рівня ризиків взаємовідносин промислового підприємства / О.В. Тесак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», № 776 – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2013 р. – С. 74-80.
 2. Фінансові взаємовідносини комерційних банків та промислових підприємств: принципи організування та ризики / О.В. Тесак, В.М. Чубай // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin - Polonia, 2013. – С.15-24.
 3. Оцінювання ефективності заходів щодо зниження ризиків взаємовідносин промислового підприємства із суб’єктами зовнішнього і внутрішнього середовищ / О.В. Тесак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», №858 – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2016 р. – С. 76-81.
 4. Формування облікової політики та її роль в сучасних умовах господарювання / О.В. Тесак // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: збірник наукових праць. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2017. – С. 116-127.
 5. Тесак О.В. Облікова політика як інструмент фінансової звітності / О.В. Тесак /Науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління»,Електронне наукове фахове видання. – Випуск 6 (17) 2018. – Дніпро, 2018. – С.751-753.
 6. Тесак О.В. Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку / О.В.Тесак / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Випуск 21, Частина 2.– Ужгород-2018. – С. 97-100.
 7. Тесак О.В., Хом’як Р.Л. Особливості аналізу ризиків взаємовідносин промислового підприємства з торгівельними посередниками / О.В. Тесак, Р.Л. Хом’як /Студентський науковий вісник. Серія – економічні та гуманітарні науки. Науковий збірник. Випуск 32. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – с. 237-247.

Тези:

 1. Аналіз ризиків взаємовідносин промислового підприємства з відокремленими структурними підрозділами / О.В. Тесак // Обліково – аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доп. II Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 жовтня, 2014 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, м. Львів, 2014 р. – С. 193 – 194.
 2. Інструменти управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства з суб’єктами внутрішнього і зовнішнього середовища / О.В. Тесак // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (17-18 квітня 2015р.), - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- С.214-216.
 3. Показники оцінювання ризиків взаємовідносин промислового підприємства з комерційними банками / О.В. Тесак // Економіка України в умовах сучасних геополітичних трансформацій: матер. всеукр. наук.-прак. конф. молодих вчених (21-22 травня 2015р.), - Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015.- С.76-78.
 4. Методи і підходи до оцінювання економічних ризиків взаємовідносин підприємства з суб’єктами внутрішнього і зовнішнього середовища / О.В. Тесак // Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти: матер. Міжнар. наук.-прак. Інтер. конф. молодих учених, аспірантів та студентів (23-24 грудня 2016 р.), - Львів: ДУ «ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України», 2016. – С.72-74.
 5. Чинники впливу на ризики взаємовідносин промислового підприємства з науково-дослідними організаціями / О.В. Тесак // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матер. III Міжнар. наук.-прак. конф. (27-28 квітня 2017 р.), - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. –С. 260.
 6. Інструментарій управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства із суб’єктами зовнішнього і внутрішнього середовища / О.В. Тесак // Фінансовий ринок: інституції та інструменти: Матер. XVII Міжнародної наук. конф. (3-6 червня 2018 р.), - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 97-98.
 7. Облікова політика: визначення поняття та значення в системі управлінського обліку / О.В. Тесак // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: I Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (22 березня 2018 р.), / редкол. : О.І. Черевко [ та ін.]; Харківський держ. ун-т харч. та торг.- Х: ХДУХТ, 2018. – С.196-197.
 8. Тесак О.В., Хом’як Р.Л. Нормативно-правове регулювання облікової політики / О.В. Тесак, Р.Л. Хом’як / Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (1 грудня 2018 р.). / відп. Ред. В.В. Чудовець. – Вип.12. – Ч.1. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – с. 339-343.
 9. Тесак О.В. Фінансовий ризик та його значення у діяльності підприємства / О.В. Тесак / Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 22 вересня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. – С.6-7.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: oleksandra.v.tesak@lpnu.ua