Стахів Петро Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Стахів Петро Григорович
RTEmagicC Stakhiv cr 03.jpg.jpg
д.т.н., професор кафедри
Дата народження 3 лютого 1948 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Теорія електронних кіл
Науковий ступінь доктор технічних наук
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра теоретичної та загальної електротехніки
Почесні звання «Відмінник освіти України»

Стахів Петро Григорович — доктор технічних наук, професор кафедри теоретичної та загальної електротехніки, Інституту енергетики та систем керування .

Загальна інформація

Дата народження: 3 лютого 1948 року

Восени 1996 р. очолив кафедру теоретичної та загальної електротехніки

у 1991–1996 рр. завідував кафедрою теоретичних основ електрорадіотехніки Львівського державного університету ім. І. Франка.

Керівник спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій з електро-технічних дисциплін, з 1995 р.

Основні курси

 • Теоретичні основи електротехніки
 • Методи дослідження електромеханічних перетворювачів, фізичний і математичний експеримент

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Nagrudnii znak Vidminnik osviti Ukrajini 02.JPG.JPG Нагрудний знак «Відмінник освіти України», (1999 р.)


RTEmagicC Nagrudnii znak Za naukovi dosjagnennja 01.JPG.jpg «За наукові досягнення». (2009 р.)


RTEmagicC Pochesna gramota MONU.JPG.JPG Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)

Лауреат конкурсу Національної академії наук України 2006 р.


Заслужений діяч науки і техніки України.png «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ» (2016)


Наукові інтереси

Теорія електронних кіл

Науковий керівник держбюджетнихнауково-дослідних тем «Застосування методів макромоделювання та діакоптики до розрахунку складних електротехнічних систем», «Розроблення методів паралельних алгоритмів розрахунку динамічних процесів неоднорідних електро-технічних систем», «Створення методів, алгоритмів і програм для математичного та комп’ютерного моделювання динамічних процесів в електроенергетичних системах) » .

У рамках проекту Європейського Союзу «PHARE/TACIS» виконано госпдоговірну тему «Розроблення програмної оболонки для навчально-методичного центру екологічно чистої енергетики за програмою «Clean Energy» (наук. кер. — проф. П. Стахів).

Вибрані публікації

http://orcid.org/0000-0002-5263-0747

 1. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / П. Г. Стахів [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2002. — 119 с.: рис. — Бібліогр.: с. 119. — ISBN 996-553-224-3
 2. Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування [Текст] : підручник для студ. неелектротехн. спец. вищих навч. закл. / П. Г. Стахів [и др.]. — Л. : Новий Світ-2000 ; Л. : Магнолія плюс, 2003. — 208 с.: рис. — Бібліогр.: с. 204-205. — ISBN 966-8340-27-25 (Новий Світ-2000). — ISBN 966-7827-06-Х (Магнолія плюс)
 3. Імітаційне моделювання лабораторного практикуму з курсу «Теорія електронних кіл» [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Г. Стахів [и др.] ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Львівська політехніка, 2008. — 72 с. — Бібліогр.: с. 69. — ISBN 978-966-553-729-8
 4. Основи теорії електронних кіл [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ю. Я. Бобало [та ін.] ; ред. Ю. Я. Бобало ; Національний ун-т «Львівська політехніка», Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». — Л. : Видавництво національного ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 332 с. — ISBN 978-966-553-815-8
 5. Основи теорії електронних кіл [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. галузі знань «Електроніка» / Ю. Я. Бобало [та ін.] ; за ред. проф. Ю. І. Якименка ; Нац. техн. ун- України «Київ. політехн. ін-т», Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., доопрац. і допов. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — 415 с. : рис. — Бібліогр.: с. 414. — 500 (перший запуск 1-250) экз. — ISBN 978-966-622-481-4
 6. Метод оптимізації побудови дискретних динамічних моделей для задачі екологічного моніторингу / П. Г. Стахів, І. П. Струбицька // Актуал. пробл. економіки. — 2009. — № 10. -С. 260-265. — Бібліогр.: 12 назв.
 7. Структура макромоделі та її вплив на параметричну ідентифікацію параметрів дискретної моделі турбогенератора / П. Г. Стахів, Ю. Я. Козак, Ю. П. Франко // Електро­енергетичні та електромеханічні системи : [зб. наук. пр.] / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С. 87-91. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 637). — Бібліогр.: 6 назв.
 8. Implementation of parallel algorithm of computations of dynamic processes in cluster systems / L. Byczkowska-Lipinska, P. Stakhiv, M. Cegielski // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. -Warsaw, 2009. — P. 11.
 9. Interval data analysis in the task of estimation of possibilities of the Small Hydroelectric Power Station «Topol’ky» capacity increasing / M. Dyvak, P. Stakhiv, Y. Franko // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : матеріали Х Міжнар. наук.-техн. конф. CADSM 2009, 24-28 лют. 2009, Львів-Поляна, Україна. — Л. : Вежа і Ко, 2009. — P. 89-91. — Bibliogr.: 3 titles.
 10. Modeling of electric power systems based on diakoptic approach and parallel algorithms in modern computer tools / P. Stakhiv, S. Rendzinyak, O. Hoholyuk // Computational problems of electrical engineering : abstr. of X Intern. workshop, Waplewo, Poland, Sept. 16-19, 2009. -Warsaw, 2009. — P. 11.
 11. Method of tolerance parameters estimation of the static system based on the tolerance sets in form of ellipsoid / M. Dyvak, P. Stakchiv, Yu. Franko // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці : Матеріали VIII Міжнар. наук.-техн. конф.
 12. CADSM 2005, 23-26 лют. 2005, Львів-Поляна, Україна. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2005. — С. 349-351. — Bibliogr.: 2 titles. — Парал. тит. арк. англ.
 13. New algorithm of subcircuits matching in multirate method / S.J. Rendzinyak, P.G. Stakhiv // Proc. of the XIII Intern. symp. on theoretical electrical engineering ISTET’ 05, July 4-7, 2005, Lviv, Ukraine. — Lviv, 2005. — P. 290-294. — Bibliogr.: 4 titles.
 14. A parallel multirate algorithm for the numerical integration of system of nonlinear differential equations / P. Stakhiv, S. Rendzinyak // Комп’ютинг. — 2005. — Т. 4, вип. 1. — С. 34-41.
 15. Symulacja obwodow elektrycznych z wieliobiegunkami w srodowisku Simplorer / P. Stachiw, B. Melnyk, S. Trochaniak // XXVIII Miedzynar. konf. z podstaw elektrotechniki i teorii obwodow IC-SPETO 2005, Gliwice, Ustroii, 11-14.05. 2005. — Gliwice, 2005. — T. 2. -S. 551-552.

Контакти

вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 112

Tел. +38 (032) 258-21-19

E-mail spg@lp.edu.ua