Статті у журналах і збірниках праць Гелетій В.М.

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Комаров С.М., Гелетий В.Н. Об одном методе составления уравнений колебаний многомассовых балок. Труды ГСКБ по автопогрузчикам, Львов, 1975, с. 4.
 2. Кропачев И.А., Рось Я.В., Гелетий В.Н. Исследование динамики крановых механизмов сучетом динамической характеристики гидропривода. Труды ГСКБ по автопогрузчикам,Львов, 1977, с.4.
 3. Кропачев И.А., Рось Я.В., Гелетий В.Н. Исследование динамических факторов на работу гидрозамка. Труды ГСКБ по автопогрузчикам, Львов, 1977, с.4.
 4. Калинин С.Г., Гелетий В.Н. Некоторые вопросы дискретизации балок с распределенной массой при исследовании их колебаний и устойчивости. Львов.политехн. ин-т. Львов, 1977, 17 с. (Рукоп.деп. в УкрНИИНТИ 21 сентября 1977 г., № 898).
 5. Гелетий В.Н. Исследование динамики крановых механизмов с электроприводом. — Вестн. Львов. политехн. ин-та, № 121. Некоторые вопросы динамики машин. — Львов: Вища школа. Изд-во при Львов.ун-те, 1978, с. 71-74.
 6. Калинин С,Г., Гелетий В.Н. Исследование динамики башенного крана с поворотной колонной. Львов. политехн. ин-т, Львов, 1978, 33 с. (Рукоп.деп. в УкрНИИНТИ |4 февраля1978 г., № 965).
 7. Гелетий В.Н. 0 физическом моделировании динамики башенных кранов. — Вестн. Львов.политехн. ин-та, № 134. Доклады и научные сообщения. — Львов.: Вища школа. Изд-вопри Львов. ун-те, 1979, с. 14-15.
 8. Кропачев И.А., Рось Я.В., Гелетий В.Н. К вопросу исследования динамики многомассовых систем на ЭВМ. Труды ГСКБ по автопогрузчикам, Львов, 1979, 4 с.
 9. Гелетий В.Н. О математическом моделировании динамики многомассовых систем на ЭВМ. —Вестн. Львов.политехи, ин-та, № 146. Технология машиностроения и динамическая прочность ма¬шин. — Львов: Вища школа. Изд-во при Львов.ун-те, 1980, с. 28-30.
 10. Гелетий В.Н. Экспериментальное исследование динамики башенного крана на модели. Львов.политехн. ин-т, Львов, 1980, 5 с. (Рукоп. деп. в УкрНИИНТИ |23 июня 1980 г., №2173).
 11. Веремей Е.К., Гелетий В.Н., Кропачев И.А., Коваль Я.В Некоторые вопросы исследования динамики грузоподъемного механизма автопогрузчиков. Труды ГСКБ по автопогрузчикам, Львов, 1980, 3 с.
 12. Василенко Г.И., Гарасюк Е.М. , Гелетий В.Н., Калинин С.Г. Использование ЭВМ Наири-К при расчете и проектировании зубчастых и червячных редукторов. — Вестн.Львов.политехн. ун-та, № 156. Технология машиностроения и динамическая прочность машин.-Львов: Вища школа. Изд-во при Львов.ун-те, 1981.
 13. Гелетий В.Н. Составление уравнений динамики линейных недиссипативных систем с конечным числом степеней свободы, содержащих циклические координаты. — Вестн. Львов.политехн. ин-та № 162. Технология машиностроения и динамическая прочность машин. — Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1982, с. 19-21.
 14. Калинин С.Г., Гелетий В.Н. Результаты исследования диссипативных характеристик башенных кранов с поворотной колонной. — Вестн. Львов. политехн. ин-та, № 170,Технология машиностроения и динамическая прочность машин, — Львов: Вища школа,Изд-во при Львов. ун-те, 1983. — с. 74-76.
 15. Гелетий В.Н. Расчет башенного крана по деформированной схеме на основе дискретной модели.— Вестн. Львов. политехн, ин-та, № 180. Технология машиностроения и динамическая прочность машин. — Львов: Вища школа. Изд-во при Львов.ун-те,1984. с. 24-26.
 16. Віноградов В. І. , Гелетій В.М. Автоматизоване проектування конічної зубчатої пердачі./ 3б. Динамічні процеси та міцність машин/ ДУ «Львівська політехніка».-Львів, 1994. −4с. Деп. в ДНТЕ України № 495 Ук-94.
 17. Гелетій В.М., Віноградов В.І. Автоматизований розраху¬нок і проектування елементів привода з червячною передачею. / 3б. Прикладні проблеми динаміки, міцності та конструювання машин і приладів. / ДУ «Львівська політехніка» .- .Львів.1995.-4с. Деп. в ДНТЕ України № 2094-Ук.95.
 18. Гелетій В.М.,Віноградов В.І. Автоматизований розраху-нок І проектування зубчастих передач двоступінчастих циліндричних і конічно-циліндричних редукторів./3б.Приклпдні проблеми динаміки, міцності та конструювання машин і приладів. / ДУ «Львівська політехніка» .- Львів, 1995.-4с. Деп. в ДНТЕ України N2094-Ук-95.
 19. Сологуб Б.В., Гелетій В.М. Розробка методики автоматизованого проектного розрахункукранових механізмів. / Вісник ДУ «Львівська політехніка» № 311. Динаміка міцність та проектування машин і приладів.- Львів,1996. с.
 20. Гелетій В.М. Комп’ютерне моделювання пружних коливань вантажопідіймальних кранів. Зб. Динаміка,міцність і точність механічних систем. / ДУ «Львівська політехніка». Львів,1997 Деп. в ДНТБ України № 159 Ук 974 с.
 21. Гелетій В.М. Дослідження демпфування коливань металоконструкцій з канатними елементами.Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. Випуск 3.,Львів, 1998. — с. 442-446.
 22. Марченко Д.Н., Бойко А.В., Гелетій В.М. Обґрунтовання вибору частотного діапазону віброакустичної діагностики в системі моніторингу працездатності об’єктів залізничного транспорту,. /Вісник НУ «Львівська політехніка». «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів.» 2005 , № 539, с. 65-67.
 23. Марченко Д.Н., Вєтров А.А., Гелетій В.М. Застосування методу обвідних при розв’язуванні стохастичних диференціальних рівнянь, що описують динамічні процеси /Вісник НУ «Львівська політехніка». «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів.»2005 , № 539, с. 68-71.
 24. Гарбузинський Р.Т., Панів Р.Т. Гелетій В.М Дослідження несучої здатностідюбельних кріплень і розробка інструментальних засобів її вимірювання Машинознавство, 2005, № 5, с. 53 −55.
 25. Гелетій В.М, Гарбузинський Р.Т., Панів Р.Т. Розробка моделей і засобів аналізу несучої здатності дюбельного кріплення / Вісник НУ «Львівська політехніка». «Динаміка,міцність та проектування машин і приладів.» 2006 р. № 556, с. 38-43.
 26. Мазнев Є.А., Шишов В.П., Гелетій В.М. Синтез високонавантажених черв’ячних передач з опукло-увігнутим бічним профілем витків черв’яка / Вісник НУ «Львівська політехніка». «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів.» 2007 р. №558, ст. 63-67.
 27. Гелетій В.М. Комп’ютерне моделювання і визначення фактичних навантажень довгомірних металоконструкцій з гнучкими елементами./ Вісник НУ «Львівська політехніка».«Динаміка, міцність та проектування машин і приладів.» 2008 р. № 614, с.112-115.
 28. Ворона О.І., Гелетій В.М, Новіцький Я.М. Комп’ютерне моделювання і визначення фактичних навантажень довгомірних металоконструкцій конвеєрів. / Теорія іпрактика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: Праці конференції.—Львів: КІНПАТРІ ЛТД.—2008, с. 141- 142.
 29. Ворона О.І., Гелетій В.М., Новіцький Я.М. Комп’ютерне моделювання та розрахунокнесучих конструкцій конвеєрів. // Вісник НУ «Львівська політехніка». «Динаміка,міцність та проектування машин і приладів» .— 2009 — № 641— С.17-21.
 30. Ворона О.І., Гелетій В.М., Новіцький Я.М . Розрахунок несучих конструкцій стрічкових конвеєрів на основі застосування сучасних програмних продуктів / Технологические системы. № 3(47) — Київ. — С. 51-54.
 31. Кичма А.О., Гелетій В.М., Новіцький Я.М. Комп’ютерне моделювання та розрахунок довговимірних надземних переходів магістральних трубопроводів. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів», № 678. — 2010р. — С.55-60. (каф. тем.)
 32. Гелетій В.М. Особливості комп’ютерного моделювання динаміки механічних систем зквазоциклічними координатами. Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». — 2010. — № 678. ¬— С. 33-37. (каф. тем.)
 33. Кичма А.О., Гелетій В.М., Новіцький Я.М. Оцінка міцності надземних переходів магістральних газопроводів при обслуговуванні опорних елементів../ Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів.» 2011 р. № 701, с. 35-38. (каф. тем.)
 34. Гелетій В.М. Розрахунок довгомірних металоконструкцій кранів з врахуваням геометричної нелінійності. ./ Вісник Національного університету «Львівська політехніка».«Динаміка, міцність та проектування машин і приладів.» 2011 р. № 701, с. 12-15.(каф. тем.)