Синютка Наталія Геннадіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Синютка Наталія Геннадіївна
SYNYUTKA.jpg
Alma mater Тернопільський національний економічний університет
Дата закінчення 1997
Спеціальність Фінанси і кредит
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 12.05.2016
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 09.2019 – дотепер - доцент кафедри фінансів ІНЕМ
 • 10.2018 - 09.2020 – докторант кафедри податків та фіскальної політики ЗУНУ (ТНЕУ)
 • 2014 – 06.2019 – старший викладач кафедри фінансів
 • 1997-2014 - Державна податкова інспекція в м. Івано-Франківську, радник податкової та митної служби ІІ рангу

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються, та відповідні публікації

1. Податковий менеджмент; 2. Tax management (English) 3. Податкова система 4. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу 5. Фінанси підприємств

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит - "Формування та імплементація муніципальної боргової політики в Україні"

Тема докторської дисертації (в роботі)

 • 072 - Фінанси, банківська справа і страхування - "Діджиталізація фіскального простору України"

Основні публікації

Монографії

 1. Крисоватий А. І., Синютка Н. Г. Муніципальна боргова політика: теоретичні концепти та практика реалізації в Україні: монографія / А. І. Крисоватий, Н. Г. Синютка. – Львів: Українська академія друкарства, 2017. – 199 c.
 2. Синютка Н. Г. Детермінанти муніципальної боргової політики в Україні. Розділ 14 : монографія / Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах / За наук. ред. Проф. А. І. Крисоватого, Є.В. Савельєва. - Тернопіль  : ТНЕУ, 2016. – 388 с. - С. 218-230.
 3. Synyutka N.G. Formation of the municipal debt policy in Ukraine. Part 2. 12 : Monograph / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development / Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. – 444pp. – P. 218- 223.

Навчальні посібники

 1. Податковий менеджмент: навчальний посібник / С.В.Паранчук, А.С. Мороз, О.С. Червінська, Н. Г. Синютка - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 296с.
 2. Бюджетна система: навчальний посібник / О. М. Піхоцька, Л.Є. Фурдичко, Н.Г. Синютка - Львів: ТНЕУ, 2019. – 328 с.

Праці методичного характеру

 1. Податковий менеджмент: метод. Рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / уклад.: С.В. Паранчук, О.С. Червінська, Н.Г. Синютка - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2019. – 48 с.
 2. Курило О. Б., Синютка Н.Г. Внутрішній аудит і банківський контролінг : конспект лекцій / О. Б. Курило, Н. Г. Синютка, О. І. Скаско. – Львів: Самвидав каф. ФІН, 2020. – 95 c.

Публікації в періодичних виданнях

SciVerse SCOPUS

 1. Kuzmin О. Y., Tsehelyk G. G., Yastrubskyy М. Y., Stanasiuk N. S., Synyutka N. G. Economic and mathematical modeling of management processes and financing the training of specialists by higher educational institutions // Mathematical Modeling and Computing. – 2020. – Vol. 7, № 2. – P. 278–284.

WEB of Science

 1. Синютка Н. Г., Познякова О.І., Побурко О.Я. Дивергенція фіскального простору України : ризики боргового виснаження // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики.

інші

 1. Синютка Н. Г., Курило О. Б., Побурко О. Я. Аналіз фіскальної ефективності системи електронного адміністрування ПДВ в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 6. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.76
 2. Synyutka N., Kurylo O., Bondarchuk M. Digitalization of Public Procurement: the Case Study of Ukraine. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio H. - 2019. - Vol. 53, № 3. Р. 61-71.
 3. Синютка Н. Г., Червінська О. С., Гоменюк В. В. Електронна резидентність та пряме оподаткування: аспекти фінансової безпеки. Бізнес Інформ. 2019. № 12. С. 363-369. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-363-369
 4. Синютка Н. Г., Крисовата К. Фіскальна дисфункція електронного адміністрування ПДВ: вітчизняні реалії. Світ фінансів. 2019. № 4 (61). С. 23-36.
 5. Синютка Н. Г. Електронна резидентність та податок на виведений капітал як прояви деформацій фіскального простору / Н.Г. Синютка // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 4 (44). – С. 110-116. – Режим доступу: https://economics.opu.ua/files/archive/ 2019/Nо4/110.pdf.
 6. Синютка Н. Г. Трансформація оподаткування та податкових процедур у інформаційному суспільстві: теоретичний концепт. Облік і фінанси. 2019. № 3 (85). С. 106-110. DOI https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-3(85)-100-106.
 7. Крисоватий А. І., Синютка Н. Г. Партиципаторний бюджет як елемент діджиталізації фіскального простору України. Фінанси України. 2019. № 11. С. 110-124. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2019.11.110
 8. Синютка Н. Г. Державні видатки в епоху цифрових технологій / Н. Синютка, О. Курило // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. 2019. Вип. 6, № 3. – С. 51-56. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2019.03.051.
 9. Синютка Н. Г. Податковий інструментарій фіскальної політики в умовах діджиталізації фіскального простору / А. Луцик, Н. Синютка // Світ фінансів. – 2019. - № 1 (58). – С. 87-97.
 10. Синютка Н. Г. Теоретичні підходи щодо фіскального простору в умовах діджиталізації // Вісник Хмельницького національного університету 2018, № 3, Том 3. С. 268-272.
 11. Синютка Н.Г. Використання видаткового інструменту фіскальної політики у формуванні ефективного фіскального простору України / А. Луцик, Н. Синютка // Інноваційна економіка. 2018. - № 9-10 (77). – С. 171-176.
 12. Синютка Н.Г. Трансформація фіскальної політики та фіскального простору за умов експансії цифрових технологій / Н. Синютка, А. Луцик // Облік і фінанси. – 2018. - № 4 (82). – C. 108-113.
 13. Синютка Н. Г. Цифрова ідентифікація платників податків як передумова для діджиталізації фіскального простору // Бізнес Інформ. – 2018. – №10. – C. 363–368.
 14. Синютка Н. Г. Децентралізація в Україні: стан та перспективи провадження реформи / О.Вівчар, О. Курило, Н. Синютка // Економічний форум. – 2018. – №1. – С.55–62.
 15. Синютка Н. Г. Історичний ракурс формування офшорних юрисдикцій як глобальної системи ухилення від оподаткування // Бізнес Інформ. – 2017. – Т.3. – C. 249-253.
 16. Синютка Н. Г. Фіскальні стимули реалізації державної енергетичної політики та реформування вищої школи / Н. Синютка, М. Яструбський // Бізнес Інформ. – 2017. – Т.7. – C. 214–219.
 17. Synyutka N. Transformation of Public Finances in Ukraine in the System of Decentralized Processes / A. Krysovatyi, N. Synyutka // Journal of European Economy. – 2016. – Vol. 15 (№1). – P.34-55.
 18. Синютка Н. Г. Управління податковим навантаженням підприємств / І. Алєксєєв, С. Паранчук, О. Червінська, Н. Синютка // Регіональна економіка. – 2016. – Т.82, № 4. – C. 145–152.
 19. Синютка Н. Г. Орієнтири формування муніципальної боргової політики в Україні: аспекти фіскальної децентралізації / Н. Синютка, О. Курило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – № 105. – C. 118–126.
 20. Синютка Н. Г. Ринок субсуверенних запозичень України: ресурсні джерела для розвитку // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – C. 133–136.
 21. Синютка Н. Г. Ефективність імплементації муніципальної боргової політики Києва: за крок до дефолту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2015. – № 11. – C. 141–146.
 22. Синютка Н. Г. Фіскальна і боргова політика українських муніципалітетів: зміна пріоритетів // Бізнес Інформ. – 2015. – Т.4, № 447. – C. 252–262.
 23. Синютка Н. Г. Аналіз розвитку ринку муніципальних запозичень в Україні: чинники та тенденції // Облік і фінанси: науково-виробничий журнал. – 2015. – Т.3, № 69. – C. 116–123.
 24. Синютка Н. Г. Теоретико-концептуальні домінанти формування муніципальної боргової політики / Н. Синютка, О. Вівчар // Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. – 2015. – Т.20, Вип. 5. – C. 141–146.
 25. Синютка Н. Г. Тенденції розвитку ринку муніципальної боргової політики в Україні // Економіст. – 2015. – № 12 (350). – C. 25–29.
 26. Synyutka N. Komponenten der Fiskalpolitik in der Ukraine fur eine nachhaltige Entwicklung von Regionen / A. Krysovatyj, N. Synyutka // The world economy. Global and country-specific aspects. Reihe: «Europäische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik». – 2014. – № 38. – C. 49–69.
 27. Синютка Н. Г. Виклики боргової децентралізації в Україні: крізь призму європейського досвіду // Світ фінансів. – 2014. – Т.4, № 41. – C. 126–135.

Публікації в неперіодичних виданнях

SCOPUS сonference:

 1. Synyutka N. Influence of Time Lags on the Efficiency of Fiscal Policy in Ukraine / A.Krysovatyi, A.Lutsyk, N.Synyutka // 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) (5-7 June 2019, Ceske Budejovice, Czech Republic), P.380-383. DOI: 10.1109/ACITT.2019.8780059.

Інші:

 1. Синютка Н. Г., Хоміч С. Ю. Оподаткування в Україні: ризики для економічного зростання // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 червня 2020 р., Луцьк. – 2020. – C. 131–133.
 2. Synyutka N. Participatory Budgeting as a Digital Tool for Regional Development in Ukraine. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління ризиками у фінансовому секторі», 6–7 грудня 2019 року / Навчально-науковий Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка». – Львів : СПОЛОМ, 2020. – c.56-59.
 3. Synyutka N. H. Digital transformation of public procurement in Ukraine / N. Synyutka, O. Kurylo, T. Vasyliuk // ІХ Міжнародний молодіжний науковий форум "Litteris et Artibus" & 14-та Міжнародна конференція "Молоді вчені до викликів сучасної технології": матеріали, 21–23 листопада, 2019, Львів, Україна - Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. – C. 177 – 179.
 4. Синютка Н.Г., Шворак Т.В. Оцінка конкурентності електронних публічних закупівель ProZorro в Україні // Сталий розвиток соціально-економічних систем : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 травня 2019 р., Київ) - Київ : ВІПО. – C. 164 – 167.
 5. Синютка Н.Г., Шворак Т.В. Електронні публічні закупівлі ProZorro в Україні: ефект відкритих даних // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 23–25 травня 2019 р - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 194 – 195.
 6. Synyutka N. Implementing Digital Tax Administration in Ukraine / N. Synyutka, O. Kurylo, L.Bondarenko // VІIІ Міжнародний молодіжний науковий форум "Litteris et Artibus" & 13-та Міжнародна конференція "Молоді вчені до викликів сучасної технології" : матеріали, 22–24 листопада, 2018, Львів, Україна - Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House. – C. 174 – 175.
 7. Синютка Н.Г. Оподаткування цифрових товарів та послуг в Україні та світі // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 122 – 124.
 8. Синютка Н.Г. Перспективи оподаткування цифрових товарів та послуг в Україні // Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку : збірник наукових матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 березня 2019 р - Київ : [б.в.]. – C. 218 – 219.
 9. Synyutka N. Digital Public Procurement: Experience of the EU and Ukraine // Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції - Київ : АПСВТ. – C. 101 – 103.
 10. Синютка Н.Г., Бондаренко Л.П., Курило О.Б. Державні публічні закупівлі в Україні в епоху діджиталізації // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (Львів, 23–24 квітня 2019 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 51 – 53.
 11. Бондарчук М.К., Синютка Н.Г. Антикризове управління інноваційним розвитком у регіональних структурах промислово-фінансової інтеграції // Матеріали Міжнародної науково-практична конференція «Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства» (Львів, 18–19 квітня 2019 року) - Львів : Видавництво «Львівської політехніки». – C. 211 – 215.
 12. Синютка Н. Г. Прагматика оподаткування в умовах інформаційних обмежень у фіскальному просторі // Монетарні і фінансові аспекти стабільного економічного розвитку: збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (Тернопіль, 10 листопада 2018 року). – Вектор. – Тернопіль, 2018 – С. 372-374.
 13. Синютка Н. Г., Луцик А. І. Діджиталізація фіскальних процесів: теоретичні підходи // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р.; м. Київ) / К.: ТОВ «ВІПО», 2018. С.91-94.
 14. Синютка Н. Г. Формування глобальної мережі офшорних юрисдикцій // Фінансовий ринок: інституції та інструменти : матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, Львів, 3-6 червня 2018 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – C. 92–94.
 15. Синютка Н. Г., Цюрось Д. Г. Тенденції фіскальної децентралізації на прикладі міст та ОТГ Львівської області // Економіка міста та урбаністика: Тези міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 23 березня 2018 р.) — К.: КНЕУ, 2018. — С. 180-182.
 16. Синютка Н. Г., Цюрось Д. Г. Доходи місцевих бюджетів, їх склад та структура // Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали ІІІ Міжнар. науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (Львів, 24–25 квітня 2018 р.) – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 70 - 72.
 17. Синютка Н. Г., Курило О. Б. Трансфертне ціноутворення як інструмент ухилення від оподаткування // Проблеми економіки. Фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Львів , 16 травня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – C. 106–108.
 18. Курило О. Б., Синютка Н. Г. Реалізація політики фіскальної децентралізації в Україні // Economy and management: modern transformation in the age of globalization: Proceeding of the International scientific conference (Klaipeda, March 24, 2017). – 2017. – C. 36–38.
 19. Синютка Н. Г. Партиципаторний бюджет: інноваційний метод управління місцевими фінансами в Україні чи піар-хід // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції (Львів, 27–31 березня 2017 р.). – 2017. – C. 82–84.
 20. Синютка Н. Г. Муніципальні запозичення як механізм фіскальної децентралізації в Україні // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: Тези науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 3 березня 2017 р.) — К.: КНЕУ, 2017. — С. 183-186.
 21. Синютка Н. Г. Вектори формування муніципальної боргової політики в Україні // Фінанси, банківництво, страхування: матеріали Міжнародної науково-практичної -конференції молодих вчених, 22-23 вересня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 2017. – C. 126–129.
 22. Синютка Н. Г. Фінансування муніципальних програм ресурсозбереження та енергоефективності: нові можливості // Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 січня 2015 р. // Університет економіки і підприємництва. У 2-х частинах. - Хмельницький: Видавничий дім "Гельветика", 2015. - Ч.2. – 2015. – C. 125–128.
 23. Синютка Н. Г. Облігації місцевих позик та інституціональні інвестори: втрачені можливості // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Дніпропетровськ , 27 березня 2015 року). – 2015. – C. 79–81.
 24. Синютка Н. Г. Проблемні аспекти державного регулювання в сфері субнаціональних запозичень України // Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, 13-14 лютого 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. 2 частина. – 2015. – C. 63–66.
 25. Синютка Н. Г. Заощадження домогосподарств як ресурс для активізації ринку муніципальних запозичень України // Проблеми економіки: нові ринки та нові напрямки розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 лютого 2015 р.). - У 3-х частинах. - Ч. 3. – 2015. – C. 104–107.
 26. Синютка Н. Г. Боргова політика українських муніципалітетів : зміна пріоритетів // Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 20-21 лютого 2015р.\\ Національний гірничий університет. – 2015. – C. 194–197.
 27. Синютка Н. Г. Дефіцитність сектору місцевих фінансів України як першопричина субнаціональних запозичень // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 13-14 березня 2015 р.) \ ред. кол.: К. С. Шапошников та ін. – 2015. – C. 237–240.
 28. Синютка Н. Г. Активи недержавних пенсійних фондів як ресурс для ринку субнаціональних запозичень України // Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту, обліку та аудиту. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м.Сімферополь, 6-7 березня 2015 р.) \ Наукове об"єднання "Еconomics". – 2015. – C. 92–96.
 29. Синютка Н. Г. Аналіз ефективності муніципальних запозичень України: приховані ризики // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 24-25 вересня 2015 р.).- Львів: ТзOB «Простір-М». - 2015. – C. 171–172.
 30. Синютка Н. Г. Проблемні аспекти запровадження боргового інструментарію в місцеві фінанси України // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). – 2015. – C. 183–186.

Наукові інтереси:

 1. Фіскальна політика, діджиталізація фіскального простору, сучасні технології в оподаткуванні, муніципальна боргова політика

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

 1. Податкова система. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів всіх спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Н. Г. Синютка, О. С. Червінська, О. Б. Курило. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2020. – Сертифікат № 03314 від 25.06.2020 р.
 2. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу. Методична праця : електронний навчально-методичний комплекс для студентів всіх спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. О. Коць, П. І. Віблий, І. І. Лащик, Н. Г. Синютка. – Національний університет «Львівська політехніка», кафедра фінансів, 2019. – Сертифікат №02635 від 03.01.19 р.

Кафедра фінансів