Синютка Наталія Геннадіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Синютка Наталія Геннадіївна
SYNYUTKA.jpg
Alma mater Тернопільський національний економічний університет
Дата закінчення 1997
Спеціальність Фінанси і кредит
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2016
Поточне місце роботи старший викладач кафедри фінансів

Професійна діяльність

 • 2014 – дотепер - старший викладач кафедри фінансів
 • 1997-2014 - Державна податкова інспекція в м. Івано-Франківську, радник податкової та митної служби ІІ рангу


Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються та відповідні публікації

1. Податковий менеджмент; 2. Оподаткування суб’єктів підприємництва; 3. Податкова система

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит - "Формування та імплементація муніципальної боргової політики в Україні".

Основні публікації (за останні 5 років)

Публікації в періодичних виданнях

 1. Synyutka N. Komponenten der Fiskalpolitik in der Ukraine fur eine nachhaltige Entwicklung von Regionen / A. Krysovatyj, N. Synyutka // The world economy. Global and country-specific aspects. Reihe: «Europäische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik». – 2014. – № 38. – C. 49–69.
 2. Синютка Н. Г. Виклики боргової децентралізації в Україні: крізь призму європейського досвіду // Світ фінансів. – 2014. – Т.4, № 41. – C. 126–135.
 3. Синютка Н. Г. Ринок субсуверенних запозичень України: ресурсні джерела для розвитку // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – C. 133–136.
 4. Синютка Н. Г. Ефективність імплементації муніципальної боргової політики Києва: за крок до дефолту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2015. – № 11. – C. 141–146.
 5. Синютка Н. Г. Фіскальна і боргова політика українських муніципалітетів: зміна пріоритетів // Бізнес Інформ. – 2015. – Т.4, № 447. – C. 252–262.
 6. Синютка Н. Г. Аналіз розвитку ринку муніципальних запозичень в Україні: чинники та тенденції // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал. – 2015. – Т.3, № 69. – C. 116–123.
 7. Синютка Н. Г. Орієнтири формування муніципальної боргової політики в Україні: аспекти фіскальної децентралізації / Н. Синютка, О. Курило // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2016. – № 105. – C. 118–126.
 8. Синютка Н. Г. Теоретико-концептуальні домінанти формування муніципальної боргової політики / Н. Синютка, О. Вівчар // Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. – 2015. – Т.20, Вип. 5. – C. 141–146.
 9. Синютка Н. Г. Тенденції розвитку ринку муніципальної боргової політики в Україні // Економіст. – 2015. –№ 12 (350). – C. 25–29.
 10. Синютка Н. Г. Історичний ракурс формування офшорних юрисдикцій як глобальної системи ухилення від оподаткування // Бізнес Інформ. – 2017. – Т.3. – C. 202–212.
 11. Synyutka N. Transformation of Public Finances in Ukraine in the System of Decentralized Processes / A. Krysovatyi, N. Synyutka // Journal of European Economy. – 2016. – Vol. 15 (№1). – P.34-55.


Публікації в неперіодичних виданнях

 1. Синютка Н. Г. Проблемні аспекти запровадження боргового інструментарію в місцеві фінанси України // Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). – 2015. – C. 183–186.
 2. Синютка Н. Г. Фінансування муніципальних програм ресурсозбереження та енергоефективності: нові можливості // Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 січня 2015 р. // Університет економіки і підприємництва. У 2-х частинах. - Хмельницький: Видавничий дім "Гельветика", 2015. - Ч.2. – 2015. – C. 125–128.
 3. Синютка Н. Г. Облігації місцевих позик та інституціональні інвестори: втрачені можливості // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Дніпропетровськ , 27 березня 2015 року). – 2015. – C. 79–81.
 4. Синютка Н. Г. Проблемні аспекти державного регулювання в сфері субнаціональних запозичень України // Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції (м.Запоріжжя, 13-14 лютого 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. 2 частина. – 2015. – C. 63–66.
 5. Синютка Н. Г. Заощадження домогосподарств як ресурс для активізації ринку муніципальних запозичень України // Проблеми економіки: нові ринки та нові напрямки розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 6-7 лютого 2015 р.). - У 3-х частинах. - Ч. 3. – 2015. – C. 104–107.
 6. Синютка Н. Г. Боргова політика українських муніципалітетів : зміна пріоритетів // Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 20-21 лютого 2015р.\\ Національний гірничий університет. – 2015. – C. 194–197.
 7. Синютка Н. Г. Дефіцитність сектору місцевих фінансів України як першопричина субнаціональних запозичень // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Херсон, 13-14 березня 2015 р.) \ ред.кол.: К.С.Шапошников та ін. – 2015. – C. 237–240.
 8. Синютка Н. Г. Активи недержавних пенсійних фондів як ресурс для ринку субнаціональних запозичень України // Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту, обліку та аудиту. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м.Сімферополь, 6-7 березня 2015 р.) \ Наукове об"єднання "Еconomics". – 2015. – C. 92–96.
 9. Синютка Н. Г. Аналіз ефективності муніципальних запозичень України: приховані ризики // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 24-25 вересня 2015 р.).- Львів: ТзOB «Простір-М». - 2015. – C. 171–172.
 10. Синютка Н. Г. Муніципальні запозичення як механізм фіскальної децентралізації в Україні // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: Тези науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 3 березня 2017 р.) — К.: КНЕУ, 2017. — С. 183-186.


Кафедра фінансів