Сидорчук Олена Валеріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Сидорчук Олена Валеріївна
Sydorch.jpg
Дата народження 31.07.1972
Поточне місце роботи викладач кафедри іноземних мов

Тема дисертаційного дослідження: Інтертекстуальність поетичних та прозових творів Д.Л. Бикова.

Професійний розвиток:

- 2004-2005 – семінар психолого-педагогічних знань НУ«ЛП» КІПП
- 10.2005-11.2005 – стажування: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра іноземних мов;
- 23.12.2005 навчально-методичний семінар для викладачів англійської мови як іноземної;
- 30.11.2006 – навчально-методичний семінар для викладачів англійської мови як іноземної;
- 05.03.2012 - науковий семінар кафедри іноземних мов ІГСН
- З 01.10.2012 р. – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка – аспірант( спеціальність 10.01.02 – російська література )
- з 27. 03. 2014 по 30. 05. 2014 - стажування у ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького ( Довідка видана ЛНУВМБТ 30.05.2014 )
Склала кандидатський іспит з дисципліни «іноземна (англійська) мова» 14.05.2013.
Напрями наукових зацікавлень:
- проблеми викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах;
- сучасний літературний процес.

Участь у міжнародних конференціях

1. Міжнародна науково-практична конференція «Впровадження європейського досвіду кваліфікаційних екзаменів з англійської мови у навчальних закладах України» (Львів, 2005);
2. Міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі» (Київ, 2008);
3. Міжнародна наукова конференція «Мова і культура»(Київ, 2008);
4. Міжнародна науково-практична конференція«Дитина читає…» (Львів, 2008);
5. ІХ Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова.Комунікація» (Харків, 2010);
6. Шістнадцяті Міжнародні Читання молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшиця. (Харків, 2011).
7. Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті Академіка АН ВШ України, К.Я. Кусько « Дискурсні дії лінгвістики ХХІ століття» (24-25 листопада 2011 року).
8. Сімнадцяті Міжнародні Читання молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшиця. ХНПУ ім. Сковороди (Харків, 2012).
9. Всеукраїнська науково-практична конференція"Література в контексті культури" ДНУ ім. О. Гончара (Дніпропетровськ, 2012).
10. ХX Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго Інститут філології КНУ ім. Т. Шевченка (Київ, 2012).
11. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Наукова дискусія: питання філології, мистецтвознавства та культурологи» (Москва, 5 лютого 2013).
12. XVIII Міжнародні читання молодих вчених пам'яті Л.Я. Лівшиця. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. (26- 27 лютого 2013 р.)
13. IV Міжнародна наукова конференція: «Мова Культура. Комунікація: Образ майбутнього в картинах світу та знакових системах». Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. (Чернігів, 25 квітня 2013 р.)
14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Поетика "подвійного коду " у світовій літературі", Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. (Луганськ, 05.04. 2013 р.)
15. Всеукраїнська наукова конференція «Література в контексті культури», Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. (Дніпропетровськ, 26-27.04. 2013).
16. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Сучасні напрямки теоретичних і прикладних дослідженнь "2014". 18-30.03.2014 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/philosophy-and-philology-114/literary-criticism-114
17. Всеукраїнська наукова конференція «Література в контексті культури», Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. (Дніпропетровськ,17-18.04. 2014).
18. IІІ(ХLIII) Міжнародна науково-практична конференція "Наука майбутнього: питання та гіпотези (Горлівка, 20-21. 03.2014)
19. ХXІІI Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 23-25.06.2014).
20. ХXIV Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 22-25 червня 2015 р.)
21. Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців" (Кривий Ріг, 01.03.2017 – 02.10.2017).
22. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (Київ, 03.02.2017 – 04.02.2017).
23. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи» (Баку, Ужгород, Дрогобич, 10.03.2017).
24. Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психології і педагогіки", Харків, 10.11.2017 – 11.11.2017.
25. Міжнародна науково-практична конференція "Наукова дискусія: питання педагогіки та психології", Київ, 01.12.2017 – 02.12.2017.
26. Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (м. Київ, 28 лютого 2018 р.).

Публікації:

Наукові статті у фахових виданнях

2008
1. Сидорчук О.В. Ретроспекція процесу становлення особистості крізь призму естетики постмодернізму на прикладі роману «Артур і Джордж» Дж. Барнса / У.С Гнідець, О.В Сидорчук //Збірник статей Всеукраїнської наукової конференції за участю молодих учених «Етнічні мовно-культурні моделі світу в контексті українського перекладознавства до 90-річчя Миколи Лукаша. – К:КНУ, 2008
2009
2. Сидорчук О.В. Особливості вивчення іноземної мови професійного спрямування з урахуванням чинника культури // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі. – Київ 2009. –86-89с.
3. Сидорчук О.В. Соціокультурна компетенція та набутий досвід навчання студента як чинники впливу на ступінь засвоєння іншомовного матеріалу // «Мова і культура» Зб. наук. праць К.: Видавничій дім Бураго, 2009. – Вип. 11. том ІХ (121).– С. 269-273.
4. Сидорчук О.В. Мовленнєва гомогенність суб’єктів комунікації і поліваріантність мови користувачів Інтернет-мережі // Мовні та концептуальні картини світу. Вип.26.ч.3 – Київ 2009. – С. 109 -114 .
2010
5. Сидорчук О.В. Шлях становлення особистості та проблема самоідентифікації у романі Дж. Барнса «Метроленд» / О.В. Сидорчук // Літературознавчі студії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 478-482.
6. Сидорчук О.В. Своєрідність осмислення дійсності у романі «Банда філософів» Тібора Фішера / О.В. Сидорчук // Матеріали дев’ятої Міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Харків, 5 лютого 2010 р.) – Харків: ХНУ, 2010. – C. 275-277.
2011
7. Сидорчук О.В. Образність та концептуальна картина роману в історіях «Тінь батька Гамлета» Руслана Сагабаляна» / О.В. Сидорчук, Т.Б. Когут // Дискурсні ії лінгвістики ХХІ століття. Збірник матеріалів конференції присвяченій пам’яті Академіка АН ВШ України, К.Я. Кусько Львів – 2011,107-109 сс.
8. Сидорчук О.В. Шляхи оптимізації навчання іноземних мов в неспеціальних вищих навчальних закладах: мотиваційні аспекти. / Т.Б.Когут, О.В. Сидорчук // Дискурсні дії лінгвістики ХХІ століття. Збірник матеріалів конференції присвяченій пам’яті Академіка АН ВШ України, К.Я. Кусько. - Львів, 2011. - С. 264-265.
2012
9. Сидорчук О.В. Реализация оценочной в сатирическом цикле «Гражданин поэт» Дмитрия Быкова / О.В. Сидорчук // Збірник матеріалів Сімнадцятих Міжнародних Читань молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшищя. ХНПУ ім. Сковороди, Харків 2012 URL: http://www.levlivshits.org/index.php/materials/annotations/reading-2012/474-sidorchuk-12.html
10. Сидорчук О.В. Жанрово-стилистическая специфика цикла «Гражданин поет» Д. Быкова // Література в контексті культури. Збірник наукових праць (випуск 22(2). Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. - С. 267-273.
2013
11. Сидорчук Е.В. Идейно-художественное своеобразие повести в стихах «Ночные электрички» Д. Л. Быкова // Материалы VIIIМеждународной заочной научно- практической конференции «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения икультурологи». Часть 1,(5 февраля 2013). - Москва: Изд. «Международный центр науки иобразования»,2013.– 174-179 сс.
2014
12. Сидорчук Е.В., Когут Т.Б. "Двойное кодирование" как фактор жанровой трансформации фельетона (на примере сатирических циклов Д. Л. Быкова // Література в контексті культури : зб.наук. праць. Вип 24(1).– К.: – Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – С.179-185 .
13. Сидорчук Е. В., Когут Т.Б. Мотивно-тематические доминанты лирики 80х -90х годов ХХ века Д.Л. Быкова // Сборник научных трудов SWorld. - Том 24 Философия и филология. - Иваново. – Маркова АД, 2014. – С. 24-31.
14. Сидорчук О. В. Інтертекстуальність і роль інтертексту в романі «Орфографія» Дмитра Бикова / О. В. Сидорчук // Мова і культура : науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. ІII (171). – С. 108-113.
15. Сидорчук О. В. Образно-тематична система лірики 80х-90х років ХХ ст. Д. Л. Бикова як продовження традиції поезії срібного віку / О. В. Сидорчук // Мова і культура : науковий журнал. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. VII (175). – С. 375-379.
16. Сидорчук О. В. Застосування методу рольової гри у професійно орієнтованій іншомовній підготовці як засіб формування полікультурної особистості майбутнього фахівця соціальної сфери // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 80, т. 2. – С. 196–200. (Index Copernicus International).
2018
17. Сидорчук О. В. Роль комунікативних ситуацій у професійно орієнтованій іншомовній підготовці як метод формування професійної комунікативної компетентності майбутнього фахівця соціальної сфери // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2018. – Вип. 60, т. 2. – С. 110–113.

Інші публікації

2007
1. Сидорчук О.В. Чинники впливу на засвоєння іншомовного матеріалу студентами технічного ВНЗ. // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» Проблеми лінгвістики науково-технічного та художнього текстів Львів, 2007. – C. 78-81.
2011
2. Сидорчук О.В. Використання ПК у проведенні ділової рольової гри на занятті з іноземної мови фахового спрямування як метод оптимізації навчального процесу / Т.Б.Когут, О.В. Сидорчук // Збірник матеріалів Міжвузівської науково-методичної конференції «Лінгвістичні студії» Кривий Ріг (15 березня 2011р. Міжвузівська науково-методична конференція «Лінгвістичні студії», КТУ Кривий Ріг), КТУ, 2011. – С. 168.-170.
2013
3. Сидорчук Е.В. Поэтика постмодернизма и жанровый синтезсовременной постановки драмы Михаила Старицкого «Разбитое сердце»// Материалы XVIII Международных чтений молодых ученыхпамяти Л.Я. Лившица. Режим доступу
http://www.levlivshits.org/index.php/materials/annotations/reading-2013/688-------------l-
r.html
4. Сидорчук Е.В. Двойноекодирование» как фактор жанровой трансформации фельетона на примере сатирических циклов Д. Л. Быкова //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференція «Поетика"подвійного коду " у світовій літературі". - Луганськ, 2013. - С. 77-78.
5. Когут Т.Б., Сидорчук О.В. Використання програмного продукту «MYENGLISHLAB»як метод оптимізації навчального процесу//Мова. Культура. Комунікація: Образ майбутнього у картинах світу та знакових система: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції (Чернігів, 25 квітня 2013 р.). – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. - С. 75-77.
2014
6. Сидорчук О.В., Когут Т.Б. Розробка та використання навчально-методичних комплексів у віртуальному навчальному середовищі для опанування англійської мови за професійним спрямуванням // Наука майбутнього: питання та гіпотези. матеріали ХLIII Міжнародної науково-практ. конф. Горлівка 20-21. 03.2014. – Горлівка, 2014. – С. 48-50.
2017
7. Сидорчук О. В. Актуальність особистісно-орієнтованого та компетентнісно-орієнтованого підходів у підготовці фахівців // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 1–2 березня 2017 р.). – 2017. – C. 171–172.
8. Сидорчук О. В. Інтерактивні методи навчання як чинники оптимізації навчального процесу на занятті іноземної мови фахового спрямування // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 3-4 лютого 2017 р.). – 2017. – C. 57–59.
9. Камінська О. М., Сидорчук О. В., Камінська М. В. Чинники досягнення оптимуму мотивації до опанування іноземної мови фахового спрямування // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи : збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (Баку, Ужгород, Дрогобич, 10 березня 2017 р.). – 2017. – C. 218–219.
10. Сидорчук О. В. Потенціал рольової гри у професійно орієнтованій іншомовній підготовці фахівців з соціальної роботи // Актуальні проблеми психології і педагогіки : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 10–11 листопада 2017 р. – 2017. – C. 28–30.
11. Сидорчук О. В. Рольова гра у професійно орієнтованій іншомовній підготовці майбутніх фахівців: виховний аспект // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1–2 грудня 2017 р.). – 2017. – C. 40–42.
2018
12. Сидорчук О. В. Гейміфікація навчального процесу як фактор додаткової мотивації до опанування іноземної мови // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 лютого 2018 р.). – 2018. – C. 217–218.