Садура Оксана Борисівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Садура Оксана Борисівна
DSC 8516.JPG
Дата народження 07 листопада 1975 р.
Місце народження Львів
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Поточне місце роботи доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу (ІППТ)

Садура Оксана Борисівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу (ІППТ) Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження 07 листопада 1975р.

Загальна інформація

Дата народження 07 листопада 1975р.

Професійна діяльність

 • 2020 р. –дотепер - Доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу (ІППТ)
 • 2012 - 2020 рр. - Доцент кафедри фінансів і кредиту ЛНАУ
 • 2008-2012 рр. – в.о. доцента кафедри фінансів і кредиту ЛНАУ
 • 2007 - 2008 рр. - Старший викладач кафедри фінансів і кредиту ЛНАУ
 • 1999-2007 рр.- Асистент кафедри фінансів і кредиту ЛНАУ
 • 1998 - 1999 рр. - Асистент кафедри бухгалтерського обліку і фінансів ЛНАУ

Стажування та підвищення кваліфікації

 • 2016 - Львівський національний університет ім. І. Я. Франка, факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра фінансів суб’єктів господарювання
 • 2019 - Staropolska Higher School in Kielce (Польша, м. Кельце)

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються

 • Фінансовий ринок;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Податковий та бюджетний менеджмент

Науково-дослідна робота

Напрями наукових досліджень

 • Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки

Наукові профілі, облікові записи

Тема кандидатської дисертації

«Підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств», спеціальність 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК, 2006 р.

Участь у госпдоговірних темах

Участь у зареєстрованих в УкрІНТЕІ НДР

Основні наукові праці

SciVerse SCOPUS, Web of Science

 1. Agres O., Sodoma R., Sadura O.B. Realities and prospects of Ukraine banking system. Financial and credit activity problems of theory and practice, «Університет банківської справи» Vol 2, Nо 23, (2017), Р. 17-23 (Web of Science)
 2. Agres O., Sadura O., Shmatkovska T., Zelenko S. Development and evaluation of efficiency of leasing activities in agricultural sector of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. Vol. 20, Issue 3, 2020. P. 53-60. (Web of Science) http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2250-development-and-evaluation-of-efficiency-of-leasing-activities-in-agricultural-sector-of-ukraine

Статті у фахових та інших виданнях

 1. Садура О.Б. Вирішення проблемних аспектів нестабільності фінансового стану сільськогосподарських підприємств за допомогою біржового ринку в умовах співробітництва з країнами v-4 / О. Садура // Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries: scientific works. – Bratislava, January 2017. – С. 262-269.
 2. Томашевський Ю.М., Садура О.Б., Агрес О.Г. Порівняльний аналіз основних методів страхування врожаю сільськогосподарських культур. Економічний дискурс. 2018. №12. с.150-155.
 3. Садура О.Б., Агрес О.Г., Томашевський Ю.М. Розвиток лізингу та його перспективи в агропромисловому комплексі України. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Випуск 28. Одеса 2019. с. 308-312 (0,3 др.арк.)
 4. Садура О.Б., Агрес О.Г. Роль лізингової діяльності в аграрній сфері економіки. Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. 2019. № 26. С. 123-131 (0,56 друк.арк.)
 5. Садура О.Б., Василина О.Р., Ефективність лізингового ринку в аграрній сфері економіки україни: досвід країн вишеградської четвірки. Scientific works: ‘Cross-border cooperation with V-4 countries as vector of development of small and medium business in Ukraine’. Bratislava 2019.С. 171-178 (0,5 др.арк.)
 6. Садура О., Агрес О. Bancassurance як цінний інструмент розвитку фінансового ринку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління. Т.4, № 1, 2020. с.93-100. Режим доступу: http://science.lpnu.ua/uk/semi/vsi-vypusky/volume-4-number-1-2020/bancassurance-yak-cinnyy-instrument-rozvytku-finansovogo

Публікації тез доповідей на конференціях

 1. Агрес О.Г., Садура О.Б., Колодій А.В. Процес співпраці банківського та страхового бізнесу. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 13-14 вересня 2018 р.). м. Київ. 2018. С. 10-13 (0,25 друк.арк)
 2. Садура О.Б., Агрес О.Г. Організаційні чинники в системі управління фінансовими ресурсами підприємств аграрного сектору. Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву: каталог іноваційних розробок : за заг. ред. В.В. Снітинського, І.Б. Яціва (Львів, 2018). Вип.18. Львів. нац. аргар. ун-т, 2018. С. 49-50 (0,1 друк.арк.).
 3. Карий О., Садура О., Агрес О. Розвиток лізингу в агропромисловому комплексі України. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХІХ Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19-21 вересня 2018 р.) м.Львів, 2018. С. 53-55 (0,19 друк.арк.)
 4. Agres O., Sadura O.B. Concept of development of the banking system of Ukraine Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum Viev 13. Economics and management». Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2019. С. 21-25.
 5. Агрес О.Г., Садура О.Б., Доцільність розвитку банківської системи в Україні. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 25 квітня 2019 р. / Харк. нац. аграр. Ун-т. Харків: ХНАУ, 2019. – С. 154-155.
 6. Садура О.Б., Агрес О.Г. Стан і перспективи лізингового ринку в АПК України. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (11 – 12 квітня 2019 р.). Частина 1. м.Дніпро: НМетАУ, 2019. с. 457- 461 (0,31 друк.арк)
 7. Садура О.Б., Василина О.Р. Ринок лізингу в аграрній сфері економіки: світовий досвід. Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євро інтеграції: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції .-Дубляни, 2019.С.133-135
 8. Агрес О.Г., Садура О.Б. Доцільність розвитку банківської системи в Україні. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та фінансів в агропромисловому виробництві України: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 25 квітня 2019 р. / Харк. нац. аграр. Ун-т. Харків: ХНАУ, 2019. – С. 154-155.
 9. Агрес О., Садура О., Тимків І. Банкострахування: погляд України та Польщі. Фінансова політика регіонального розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (10-11 жовт. 2019 р.). – Житомир, 2019. С.322-325
 10. Садура О., Агрес О. Особливості взаємовідносин між банками та страховими компаніями. Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. с. 181-183. Режим доступу: http://science.lpnu.ua/mipu-2020.
 11. Садура О. Розвиток лізингової діяльності в Україні. Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. с.87-88 – 1 електр. опт. диск (CD-ROM). ISBN 978-966-941-482-3
 12. Садура О. Лізинг, як засіб фінансування інноваційного розвитку аграрної сфери економіки. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2020 р. – Навчальнонауковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. с. 92-93 – Режим доступу: http://ippt.lpnu.ua/documents/materialy_2_npk_2020.

Виконання проєктів із фінансуванням країн ЄС

Основні навчально-методичні публікації

Підручники та навчальні посібники, конспекти лекцій

Навчально-методичні комплекси у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка»

Навчально-методичні праці