Реутський Віктор Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Реутський Віктор Володимирович
Vvr01.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 27.06 1962 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів «Теоретичні основи створення високоефективних ініціюючих та каталітичних систем для процесів селективних перетворень органічних сполук»
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Кафедра технології органічних продуктів,Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Реутський Віктор Володимирович — доктор технічних наук, професор Кафедри технології органічних продуктів, інституту хімії та хімічних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»

Наукова діяльність

Приймає участь у науково-дослідній роботі кафедри, яка виконується за напрямком «Теоретичні основи створення високоефективних ініціюючих та каталітичних систем для процесів селективних перетворень органічних сполук» (керівник проф. Піх З.Г.).

Відповідальний виконавець держбюджетних тем «Краун»(2002-2003 р.р.), «Карен» (2004-2005 р.р.), ПСП (2006-2007 р.р.).

Керівник госпдоговірних робіт «Окиснення циклогексану в присутності поверхнево-активних речовин» (2003-2004 р.р.), «Окиснення толуолудо бензойної кислоти» (2004 р.), «Використання бінарних каталітичних систем з вмістом хромоксану в промисловому процесі окислення циклогексану при виробництві капролактама «(2005 р.), «Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в присутності органічних модифікаторів» (2007р.).

Брав участь у засіданні наукових семінарів кафедри, був рецензентом кандидатських дисертаційних робіт.

В 2005 році захистив докторську дисертацію на тему «Створення селективних каталітичних систем для процесів рідиннофазного окиснення вуглеводнів [Текст] : дис. д-ра техн. наук: 05.17.04 / В.В.Реутський ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2005. — 254 арк.: рис. — арк.217-237».

Систематично керує науково-дослідною роботою студентів.

Приймає участь в роботі національних і міжнародних конференцій.

Педагогічна діяльність

Бере участь у підготовці фахівців (бакалаврів, спеціалістів,магістрів) за трьома спеціальностями: «Хімічна технологія органічних речовин», «Технологія бродильних виробництв i виноробства», «Автоматизоване управління технологічними процесами».

Зокрема, викладав такі дисципліни фахової підготовки:

 1. «Загальна технологія харчових виробництв» (для студентів ІІІ курсу спеціальності «Технологія бродильних виробництв і виноробства») — 45 год. лекцій в рік.
 2. «Хімія і технологія органічних речовин» (для студентів ІІІ-ІV курсу спеціальності «Хімічна технологія органічних речовин») — 111 год. лекцій в рік.
 3. «Технологія харчових і переробних виробництв» (для студентів V курсу спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами») — 30 год. лекцій в рік.
 4. «Технологія продуктів органічного синтезу» (для студентів V курсу спеціальності «Хімічна технологія органічних речовин») — 45 год. лекцій в рік.

Також проводить практичні та лабораторні заняття з ряду дисциплін трьох спеціальностей, керує курсовим та дипломним проектуванням студентів, науковою роботою студентів і магістрів.

Для вищевказаних дисциплін підготовані конспекти лекцій українською мовою, створено комплекти екзаменаційних білетів, модульних і контрольних завдань.

Розробив або модернізував навчальні програми для 4навчальних дисциплін: «Загальна технологія харчових виробництв», «Хімія і технологія органічних речовин», «Технологія харчових і переробних виробництв», «Технологія продуктів органічного синтезу» .

Брав участь в розробленні освітньо-кваліфікаційної характеристики, створенні Фондів комплексних контрольних завдань для перевірки знань студентів та комплектів екзаменаційних білетів для державних іспитів зі спеціальності «Хімія і технологія органічних речовин».

Брав участь у методичних семінарах кафедри.

Вибрані публікації

 1. Вплив поліхелатів кобальту на процес рідиннофазного окиснення циклогексану /C. О. Мудрий, В. В. Реутський, О. С.Іващук, Н. С. Леочко // Хімія, технологія речовин та їх застосування : [зб.наук. пр.] / відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 135-138. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 644). — Бібліогр.: 3 назви.
 2. Вплив спиртів С2-С5 на детонаційні властивості моторних палив / О. С. Іващук,B. В. Реутський, А. М. Лудин // VНаук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості»: зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — C. 122-123.
 3. Дослідження органічних сокаталізаторів процесу окиснення циклогексану / С. О. Мудрий, В. В. Реутський,О. С. Іващук // V Наук.-техн. конф. «Поступ в нафто­газопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — С. 203-204.
 4. Естерифікація бурштинової кислоти3-метил-1-бутанолом у присутності каталізаторів різної природи / С. Р. Мельник,Н. Я. Качмар-Кос, Ю. Р. Мельник, В. В. Реутський // IV Intern. conf. «Modernproblems of physical chemistry», 31 Aug. — 3 Sept. 2009, Donetsk : conf. proc. — Donetsk, 2009. — Р. 26.
 5. Окиснення циклогексану у присутності кобальтових сполук із перфторованими лігандами / Ю. Р. Мельник, В. В.Реутський, О. С. Іващук // V Наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — С. 199-200.
 6. Перспективний пластифікатор полівінілхлориду: одержання і властивості / Н. Я. Качмар-Кос, С. Р. Мельник, В.В. Кочубей, В. В. Реутський // Вопросы химии и хим. технологии. — 2009. — № 3.— С. 83-85. — Бібліогр.: 5 назв.
 7. Створення селективних каталітичних систем для процесу окиснення циклогексану / С. О. Мудрий, В. В. Реутський, О.С. Іващук, А. М. Лудин // IV Intern. conf. «Modern problems of physicalchemistry», 31 Aug. — 3 Sept. 2009, Donetsk : conf. proc. — Donetsk, 2009. — Р.40-41. — Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 328, тел.: +38 (032)258-26-33

reutskyy@lp.edu.ua <reutskyy@lp.edu.ua>