Рак Наталія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рак Наталія Володимирівна
Дата народження 05.11.1975 р.
Спеціальність теорія і методика виховання
Науковий ступінь к.пед.н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри іноземних мовТема дисертаційного дослідження: «Підготовка вчителів англійської мови до гуманістичного виховання учнів». Захищена 23.12.2000 р.


Професійний розвиток:

- 1997-2000 рр. – аспірант – Волинський державний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк;
- 2010 р. – Волинський державний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк: кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин – вчене звання доцента.
- 03.2013 - 04.2013. - стажування: Національна Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, кафедра іноземних мов та військового перекладу.
- 03.2017 - 05.2017. - стажування: Національна Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, кафедра іноземних мов та військового перекладу.


Напрями наукових зацікавлень:

- методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах;
- теорія та практика перекладу;
- фонетика англійської мови.

Участь у міжнародних конференціях:

2008
1. Міжнародна науково-практична конференція ”Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах” (Луцьк, 2008 р.);
2009
2. Міжнародна науково-практична конференція “Пріоритети германського і романського мовознавства” (Луцьк, 2009);
3. Міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження та викладання” (Кіровоград, 2009, 2010);
4. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», м. Київ-Львів
2013
5. VІІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства», 7-9 червня 2013 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк
6. VII Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті», 3-7 червня 2013 р., Технічний університет, м. Варна (Болгарія)
2014
7. І Міжнародна конференція «Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі», 19 вересня 2014 р., Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ
8. Міжнародна науково-практична конференція «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект», 17-18 грудня 2014 р., Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
2015
9. VIІI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики», 24-25 квітня 2015 р., Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці
2016
10. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» (Львів, 2016);
2017
11. V Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи” (Львів, 2017);
2018
12. Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки» (Київ, 2018);
13. Всеукраїнська науково-практична конференція "Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України", Хмельницький, 15.11.2018.

Навчальні посібники, підручники, словники, розмовники

2000
1. Переклад та редагування текстів різних стилів: Навчальний посібник. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2000. – 273 с. (137 авт.с.)).
2015
2. Англійсько-український словник пожежно-технічних термінів – Понад 15 000 термінів і термінологічних сполучень / Шуневич Б., Вовчаста Н., Дробіт І., Коваль М., Рак Н., Чалий Д.; За ред. Шуневича Б., Коваля М. – Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2015. – 374 с.

Навчально-методичні розробки

2008
1. Перекладацький аналіз тексту. Методичні рекомендації з теорії і практики перекладу для студентів IV курсу факультету міжнародних відносин. – Луцьк, 2008. – 80 с.
2010
2. Термінологічні аспекти перекладу. Методичні рекомендації з теорії та практики перекладу для студентів IV курсу факультету міжнародних відносин. – Луцьк, 2010. – 83 с.
2015
3. Кваліфікаційна робота бакалавра: етапи виконання, структура, правила оформлення. Методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія (спеціалізація: переклад). – Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – 20 с.

Наукові статті у фахових виданнях

2004
1.Педагогічне спілкування як одна з форм організації виховного впливу на студента..// Науковий вісник ВДУ. - Луцьк: ВДУ, 2004. – №6. – С. 303 – 306.
2007
2.Сучасні інновації і пізнавальна активність студентів // Науково-методичний вісник ”Педагогічний пошук”. – Луцьк, – 2007. – № 4. – С. 65 - 67.
2009
3. Система словотворення прикметників а українській та англійській мовах. // Наукові записки. – Випуск 81 (1). Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 4ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 230 – 234 (у співавторстві).
4. Типологічні особливості й види сучасного ділового спілкування англійською мовою. // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. - № 4. – С. 358 – 361 (у співавторстві).
5. Словотвір прикметників із часовим значенням в українській та англійській мовах. // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. - № 5. – С. 208 – 212 (у співавторстві).
6. Механізми формування стилістичних прийомів на основі концептуальної метафори (на матеріалі англомовної художньої прози). // Наукові записки. – Випуск 89 (5). Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 4ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 51 – 54 (у співавторстві).
2012
7. Вплив педагогічного спілкування на формування гуманістичної свідомості студентів // «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», м. Киів-Львів, 12-14 листопада 2012 року, - Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – Частина 1. – С.186-189.
8. Використання навчальних текстів для формування іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2012. – Вип. 6. – Частина 2. – С.116-121. Співавтор І.М.Дробіт
2013
9. Ефективність використання автентичних Веб-ресурсів у підготовці перекладачів // Інформаційні технології і засоби навчання. − Том 35. – Вип. 3. – 2013. – С.106-122. Співавтор І.М.Дробіт
10. Огляд матеріалів вітчизняних конференцій та семінарів з теорії і практики перекладу // Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. − №17 (266). – 2013. – С. 206-210. Співавтори Шуневич Б.І., І.М.Дробіт
2015
11. Аналіз структури чотирикомпонентних англомовних термінів психології // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2015. – Вип. 740-741: Германська філологія. – С. 50-52. Співавтор І.М.Дробіт.
12. Структура англійських однослівних термінів, утворених префіксальним способом (на матеріалі «англо-українського словника пожежно-технічних термінів») // Наукові записки. – Випуск 137. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 219-224. Співавтор Г. Васильців
13. Дослідження особливостей професійної підготовки особистості // «Нова педагогічна думка» : Науково-методичний журнал. – Рівне: РОІППО, 2015. – №3 (83). – С.125 – 128.
2017
14. Засади формування у студентів-перекладачів навички колективного рішення складних задач // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – Вип.5. – С. 157-159.

Інші публікації

1. Рак Н. В., Дробіт І. М. Способи вираження модальності у перекладі технічних текстів з англійської мови на українську // Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 15 листопада 2018 р.). – 2018. – C. 618–620.