Подра Ольга Павлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Подра Ольга Павлівна
PodraZMD.jpg
Науковий ступінь К.е.н.Посада

Доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Освіта

Хмельницький національний університет, диплом з відзнакою, спеціальність «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація економіст-міжнародник, перекладач, ОС «магістр», 2009 р.


Професійна діяльність

2019 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2014 – дотепер – Львівський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри менеджменту факультету управління та економічної безпеки

2013 – 2014 – Львівський державний університет внутрішніх справ, викладач кафедри менеджменту Науково-навчального інституту права, психології та економіки

2012 – 2013 – Хмельницький національний університет, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини

2009 – 2012 – Хмельницький національний університет, навчання в аспірантурі з відривом від виробництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Стратегічний менеджмент», «Адміністративний менеджмент»

Дисципліни, які викладає іноземною мовою:

«Foreign economic activity of enterprise»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Інвестування розвитку людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства» (спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика), 2013 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • Держбюджетна робота: 4Б-2008 «Механізм підвищення людського потенціалу України за умов розвитку демографічних, євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0108U001277)
 • Держбюджетна робота: 5Б-2012 «Підвищення конкурентного потенціалу в системі ефективного управління промисловими підприємствами» (номер державної реєстрації 0112U002248)
 • Науково-дослідна тема з державною реєстрацією «Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності: стан та проблеми забезпечення» (держреєстрація №0118U003839), 2019 р.
 • Науково-дослідна тема з державною реєстрацією Полтавської державної аграрної академії «Управління соціально-економічною системою в умовах національних і глобалізаційних викликів», (держреєстрація №0117V003102), 2019.
 • Науково-дослідна тема з державною реєстрацією Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України: «Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти України: філософія і методологія» (держреєстрація №0117V002531), 2019.
 • Науково-дослідна тема європейського навчального закладу “Development and evaluation of organizational and economical aspects of Latvia’s innovative potentials at the micro and macro levels” (Protocol 3-19 of June 17, 2019, Information systems Management University, Latvia), 2019.


Участь у госпдоговорах

 • ГД №3-2009 «Стратегія розвитку людського потенціалу м. Вінниця на 2010–2020 рр. в системі економічного, демографічного та соціального вимірів» (номер державної реєстрації 0109U001158)

Окремі результати наукових досліджень були використані:

 • у підготовці «Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки» та «Програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2013 рік» Головним управлінням економіки Хмельницької обласної державної адміністрації (довідка від 01.11.2012)
 • у підготовці «Програми розвитку освіти міста Вінниці на період 2008-2012 років», «Програми реформування системи охорони здоров’я м. Вінниці на 2011 – 2012 рр. І етап», «Програми підтримки молодіжних ініціатив та створення умов для самореалізації молоді у м. Вінниці на 2009–2012 роки» Виконавчим комітетом Вінницької міської ради (довідка від 14.11.2012)
 • у розробці прогнозів роботи на 2012 рік Хмельницького обласного центру зайнятості (довідка від 18.10.2012);
 • в освітньому процесі ХНУ при викладанні навчальних дисциплін: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Управління трудовим потенціалом», «Ринок праці» довідкою від 09.11.2012 р.
 • в освітньому процесі ЛьвДУВС при викладанні навчальних дисциплін «Маркетинговий менеджмент», «Маркетингові дослідження і аналіз інформації» та «Управлінські рішення», акт № 36 від 20.06.2019
 • Львівським обласним центром зайнятості в межах програми підготовки безробітних «Фінансово-економічна безпека підприємства», (угода №218 від 20.03.2019 року), довідка № 06-1934/о-19 від 11.06.2019
 • у роботі Громадської організації «Літературний жіночий клуб»


Підвищення кваліфікації та стажування

2018 – стажування в University of Verona (Університеті Верони, м. Верона, Італія) та Міжнародній академії (м. Київ, Україна)


Основні публікації за останні роки

Монографії

 • Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph / Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk. Coventry, United Kingdom: Agenda Publishing House, 2019. 737 р. ISBN 978-2-5494-0318-5. (англ. мовою за кордоном) O. Podra, H. Levkiv. Розділ: Theoretical aspects of economic security management of an enterprise. P. 537-545.
 • Management of the 21st century: globalization challenges: collective monograph / Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Markina I. Prague: Eastern European Center of the Fundamental Researchers, Nemoros s.r.o., 2019. (англ. мовою за кордоном) O. Podra, Z. Zhyvko, I. Kukharska. Розділ: Methodological aspects of economic security management of the enterprise. P. 248-256.
 • Управлінське лідерство: колективна монографія / За заг. ред. В.В. Толкованова. Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. 600 с. Розділ 4.4. Інвестування розвитку людського капіталу при формуванні моделі регіонального лідерства в умовах переходу до інформаційного суспільства. С. 436-446.
 • Актуальні проблеми сталого розвитку економіки України: колективна монографія / Заг. ред. к.е.н., професора Я.С. Піцура. Львів: Ліга- Прес, 2014. 460 с. Розділ 3.6. Інвестування людського капіталу як важливий чинник забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни. С. 250-267.
 • Оцінка людського потенціалу: регіональний аналіз і прогноз: колективна монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника. Хмельницький: ХНУ, 2015. 540 с. Розділ 3.4. Формування людського капіталу як реалізованого людського потенціалу та забезпечення його конкурентоспроможності на ринку праці. С. 178-203.Наукові статті

 • Подра О.П. Визначення ризиків інвестування в людський капітал в умовах переходу до інформаційного суспільства. Збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2018. Випуск 2. С. 101-110.
 • Подра О.П., Сватюк О.Р., Кондрат І.Р. Конкурентний потенціал акціонерних товариств як умова економічної безпеки держави. Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал, 2018. Вип. 1. С. 98-106.
 • Подра О.П., Сватюк О.Р. Значення освіти на шляху розвитку економіки знань та людського капіталу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2017. № 864. С. 404-410.
 • Подра О.П., Живко З.Б. Розвиток людського потенціалу в умовах інноваційних змін. Збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2017. Випуск 1. С. 220-231.
 • Подра О.П., Левків Г.Я. Особливості та тенденції розвитку людського капіталу України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь: В-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. №3 (32). С. 156-162.
 • Подра О.П. Напрями розширення інвестування людського капіталу. Збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна, 2016. Випуск 2. С. 68-77.
 • Zhyvko Z., Podra O., Zhyvko M. Reasons and factors of threats origin of enterprises economic security in Ukraine. MEST Journal / ed. Čekerevac Zoran. Belgrade: MESTE. July 15, 2016. № 2, Vol. 4. Р. 170-175.
 • Zinaida Z., Olha P., Anastasiia V. Theoretical and methodological principles of human capital investment under conditions of informational society. Košická Bezpečnostná Revue, № 2. 2015. P. 406-413. ISSN 1338-4880 (tlacenevydanie); ISSN 1338-6956 (online). URL: http://www.vsbm.sk/revue.html
 • Podra O. Theoretical and methodological principles of information society human capital development. International Journal of Economics and Society. April 2015. Issue 1. P. 202-205.
 • Подра О.П. Особливості інвестиційного відтворення людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 1. С. 98-102.
 • Подра О.П. Теоретико-методологічні засади розвитку людського капіталу інформаційного суспільства. Донецький державний університет управління. Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХIV, вип. 288. Серія: Економіка. Донецьк: Ноулідж, 2014. С. 358-365.
 • Подра О.П. Особливості індикативного управління інвестування розвитку людського капіталу України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2013. Т. 3. № 3. С. 134–138.
 • Подра О.П. Визначення принципів інвестування людського капіталу в умовах розвитку інформаційного суспільства. Економічний аналіз: збірник наукових праць. Вип. 11. Ч. 3. Тернопіль: ТНЕУ, 2012. С. 15–19.
 • Подра О.П. Проблеми ефективного відтворення людського капіталу України в умовах розвитку інформаційного суспільства. Економічний часопис –XXI. 2012. № 11–12 (2). С. 45–49.