Петрович Йосиф Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Петрович Йосиф Михайлович
Petrovych yosyf myhaylovych.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 24 липня 1934 року
Місце народження с. Вовча Старосамбірського району Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1959 р.
Спеціальність «Економіка і організація машинобудівної промисловості»
Галузь наукових інтересів проблема узгодженого функціонування досконалих економічних, організаційних та мотиваційних механізмів, їх вплив на використання виробничого, корпоративного та особистісного потенціалів
Кваліфікаційний рівень інженера-економіста
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 1983 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 1985 р.
Відомий у зв’язку з науковий напрям «Організаційно-економічні проблеми інтенсивного використання виробничого потенціалу
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»
Державні нагороди «Заслужений діяч науки та техніки України»

Петрович Йосиф Михайлович — доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 24 липня 1934 року в с. Вовча Старосамбірського району Львівської області.

В 1954 році закінчив з відзнакою Самбірський статистичний технікум.

В 1954 році поступив і в 1959 році закінчив навчання на механічному факультеті Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Економіка і організація машинобудівної промисловості», йому присвоєна кваліфікація інженера-економіста.

З 1959 до 1960 року працював на інженерних посадах в науково-дослідному секторі Політехнічного інституту, а в 1960-1963 роках — в Інституті суспільних наук АН УРСР молодшим науковим співробітником у відділі економіки.

З 1963 по 1965 роки навчався в аспірантурі при кафедрі «Економіка та організація галузей промисловості» Львівського політехнічного інституту.

З жовтня 1965 року працював на посаді старшого наукового співробітника у Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР.

У 1967 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Резерви збільшення виробничих потужностей машинобудівних заводів і шляхи їх використання» і отримав ступінь кандидата економічних наук.

У 1970 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «економіка, організація і планування народного господарства».

У 1983 році захистив докторську дисертацію в Інституті економіки промисловості АН УРСР у місті Донецьку на тему «Організація інтенсивного використання виробничих потужностей підприємств машинобудування (теорія і методи)», і отримав науковий ступінь доктора економічних наук.

В 1985 році йому присвоєно вчене професора зі спеціальності «Економіка, планування і організація управління промисловістю і її галузями».

В грудні 1991 року рішенням загальних зборів Академії інженерних наук України обраний академіком цієї Академії.

В квітні 2002 року обраний академіком Міжнародної академії науки і практики організації виробництва.

З серпня 1985 року працюва завідувачем кафедри «Економіки та організації машинобудування та приладобудування» Львівського політехнічного інституту.

У 1996 році її перейменовано у кафедру «Економіки підприємства і менеджменту» Національного університету «Львівська політехніка», яку він очолював до 2005 року.

із 2005 р. професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».

Нагороди та відзнаки

Указом президента України від 29 вересня 1994 року йому присвоєно почесне звання

Zaslnauki.jpg «Заслужений діяч науки та техніки України»

Викладає курси

 • Організація діяльності суб'єктів господарювання.
 • Управління діяльністю організаційно-виробничих систем.
 • Методологія наукових досліджень.

Наукові дослідження

Його науковими інтересами є широке коло проблем економіки і організації промислового виробництва. Серед них сформований ним науковий напрям «Організаційно-економічні проблеми інтенсивного використання виробничого потенціалу», який став науковою школою, відомою в Україні та за її межами.

Він вперше здійснив і науково обґрунтував постановку проблеми інтенсивного використання виробничих потужностей промислових підприємств і розробив наукові основи її розв’язання.

Серед наукових інтересів вченого важливе місце займає також проблема узгодженого функціонування досконалих економічних, організаційних та мотиваційних механізмів, їх вплив на використання виробничого, корпоративного та особистісного потенціалів.

Основні публікації

Результати наукової діяльності вченого знайшли відображення в його наукових монографіях, статтях та наукових посібниках.

Серед них слід відзначити:


 1. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства [Текст] : монографія / Й. М. Петрович, О. В. Кривешко, І. О. Ступак ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України Й. М. Петровича ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 226 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 220-225. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-360-4
 2. Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України [Текст] : монографія / Н. І. Чухрай та ін. ; за наук. ред. проф. Н. І. Чухрай ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 298 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 277-284. — 100 экз. — ISBN 978-617-607-587-5
 3. Петрович Й.М. Управління інноваційними проектами: навч. посібник / Й.М. Петрович, І.І. Новаківський. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 316 с.
 4. Економіка і фінанси підприємства. Підручник (з грифом МОНУ) За загальною редакцією д–ра. екон. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Петровича Й.М. – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 408с.
 5. Петрович Й.М. Управління діяльністю організаційно–виробничих систем. Навчальний посібник. Київ: Знання, 2013. – 510с.

3 Петрович Й.М. Модернізація промислових підприємств як важлива передумова їх конкурентоспроможного потенціалу / Й.М. Петрович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»: Львів, Видавництво Львівської політехніки – 2015.–№815– С .3–8.

 1. Петрович Й.М. Розвиток промислових підприємств шляхом модернізації / Й. М. Петрович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». Львів: Видавництво Львівської політехніки – 2016, – №847. – С. 3–9.
 2. Петрович Й.М. Організаційне забезпечення механізму прийняття та реалізації інвестиційної політики на машинобудівному підприємстві / Й.М. Петрович // Економіка: реалії часу / Economics: time realities – Одеса, 2015. – № 6 (22). – С. 6–10.
 3. Петрович Й.М. Модернізація промислових підприємств та її організаційно–економічне забезпечення // / Й.М. Петрович //Збірник тез Науково–практичної конференції, присвяченої науковій діяльності завідувача кафедри економіки підприємства професора Івана Романовича Михасюка «Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів», 15 травня 2015 р. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 140–142.
 4. Петрович Й.М. Організаційно–економічні передумови розвитку промислових підприємств на засадах їх модернізації / Й.М. Петрович // Тези доповідей VІ Міжнародної науково–практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації ”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 19–21 травня 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM) . – C. 175.
 5. Петрович Й.М.. Модернізація промислових підприємств та її інноваційне забезпечення / Й.М. Петрович, В.З. Борбулевич** // «Маркетинг і менеджмент інновацій». – Суми: Сумський державний університет, 2016 р. – №1. – С. 106–116.


На даний час вчений опублікував понад 420 наукових робіт. Серед них понад 30 монографій і книг, 6 навчальних посібників, 5 із них мають гриф Міністерства освіти і науки. В його монографіях, книгах і статтях розглядається широке коло сучасних питань економіки, організації і управління виробництвом.

Посилання

Петрович Йосиф Михайлович

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407


Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61

E-mail: morconference@gmail.com