Перший завідувач кафедри української мови

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
GL V2.jpg

ВОЗНЮК Геннадій Леонідович – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» (1989–2017 рр.), професор кафедри української мови (2017–2018 рр.), лауреат премії імені Івана Огієнка в галузі освіти (2002 р.), нагороджений численними почесними грамотами Львівської політехніки та Міністерства освіти і науки України, знаком «Відмінник освіти України» (1989 р.).

Закінчив відділення української філології філологічного факультету Львівського університету ім. І. Франка 1973 року. З 1975 р. на викладацькій роботі у Львівському політехнічному інституті. З 1982 по 1985 рр. навчався в стаціонарній аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України (Київ), у 1985–1986 рр. працював науковим співробітником цього інституту. 1986 року захистив кандидатську дисертацію з проблем письменницької критики в українській літературі XX ст. У цей період активно виступав у періодиці з літературно-критичними статтями та рецензіями. З 1986 р. працював на різних посадах у Львівській політехніці (старший викладач, доцент, заступник декана по роботі з іноземними студентами). У грудні 1989 р. Г. Л. Вознюк очолив новостворену кафедру української мови Львівської політехніки, яка стала навчальним і науково-методичним осередком у справі гуманітаризації технічної освіти, унормування української науково-технічної термінології, опрацювання правописних проблем, удосконалення культури мовлення та ділового спілкування. Геннадій Вознюк має широкий діапазон наукових зацікавлень у галузі прикладного мовознавства й методики викладання ділової української мови та української мови (за професійним спрямуванням); як керівник авторських колективів брав участь у створенні 73 навчально-методичних видань, у тому числі електронних навчально-методичних комплексів, є співавтором 42 словників та довідкових видань, автором та співавтором понад 80 наукових публікацій.

Під керівництвом Г. Л. Вознюка кафедра української мови досягла значних успіхів у навчально-методичній та науковій роботі. Протягом 1989–2017 рр. було розроблено та запроваджено низку навчальних курсів: «Ділова українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Сучасна українська мова», «Стилістика сучасної української мови», «Сучасна українська мова в засобах масової комунікації», «Практична стилістика української мови», «Основи термінознавства», «Риторика», «Основи риторики», «Риторика професійної діяльності». Працівники кафедри беруть участь у численних всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, опублікували понад 1500 навчально-методичних та наукових праць. Сьогодні кафедра української мови – дієздатний колектив висококваліфікованих фахівців-філологів (1 доктор та 10 кандидатів філологічних наук), який обслуговує всі підрозділи університету. Кафедра української мови проводить також активну просвітницьку роботу, бере участь у діяльності Товариства «Просвіта», НТШ, проводить щорічний Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика та Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Вагомим є внесок Г. Л. Вознюка в галузі фінансово-економічної термінології, її вдосконалення та розвитку, створення нових та корекції наявних термінів і терміносполук відповідно до словотвірних засобів сучасної української мови. Г. Л. Вознюк підготував у співавторстві з А. Г. Загороднім та іншими науковцями низку термінологічних словників, серед яких «Словник-довідник з підприємництва та економіки будівництва» (Львів, 1994), «Фінансовий словник» (Львів, 1996; 1997; К., 2000; 2002) – останнє видання відзначене премією імені Івана Огієнка (2002 р.), «Цінні папери. Фондовий ринок» (Львів, 1999), «Словник банківських термінів» (К., 2000), «Облік і аудит» (Львів, 2002; 2012), «Інвестиційний словник» (Львів, 2005), «Фінансово-економічний словник» (Львів, 2005; К., 2007; Львів, 2011), «Зовнішньоекономічна діяльність» (К., 2007) «Ринок фінансових послуг» (Львів,2008), «Біржа. Біржові операції» (К., 2008), «Банківська справа» (Львів, 2010), «Торгівля. Маркетинг. Реклама» (Львів, 2011), Податки. Оподаткування. Податкове планування: навчальний посібник (Львів, 2017), «Словник економічної афористики» (Львів, 2013, 2018), а також низку інших галузевих економічних словників. Брав співавторську участь у підготовці матеріалів до тритомної «Економічної енциклопедії» (К., 2000) та «Енциклопедії банківської справи України» (К., 2001). Навчально-методичні та наукові видання за участю Г. Л. Вознюка відзначені нагородами та дипломами, зокрема Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. – 4-те вид., випр. та доп. – Київ: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львів. банк ін-ту НБУ 2002. – 566 с. – премією в галузі освіти імені Івана Огієнка (2002 р.); Фінансово-економічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 844 с. – нагородою президента Форуму видавців у Львові (2012 р.); Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – 4-те вид., доповн. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 300 с. – дипломом третього ступеня НУ «Львівська політехніка» в номінації «Найкращий навчальний посібник» (2013 р.). Протягом 2017– 2018 рр. проф. Вознюк Г.Л. очолював атестаційну комісію щодо вільного володіння держслужбовцями українською мовою.

Г. Л. Вознюк є автором близько 200 публікацій з проблем українського літературознавства та мовознавства, зокрема з питань історії української літератури, франкознавства, сучасного літературного процесу, теоретичних аспектів письменницької критики, а також термінології, правопису, культури мовлення, методики викладання української мови тощо.


СТАТТІ, РЕЦЕНЗІЇ, ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

 • У гомоні легенд // Вітчизна, 1972. – № 11. – С. 207–210.
 • Образна специфіка літератури як форми пізнання дійсності в інтерпретації Івана Франка // Українське літературознавство. – Вип. 32. – Львів: Вид. при Львів. ун-ті «Вища школа», 1979. – С. 14–20.
 • Осип Маковей – соратник Івана Франка в ідейно-естетичній боротьбі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українське літературознавство. Вип. 38. – Львів: Вид. при Львів. ун-ті «Вища школа», 1982. – С. 39–48.
 • Творчість Ольги Кобилянської в критичній оцінці Осипа Маковея // Українське літературознавство. – Вип. 41. – Львів: Вид. при Львів. ун-ті «Вища школа», 1983. – С. 118–125.
 • Майстерність письменницької критики (О. Гончар – критик і дослідник літератури) // Радянське літературознавство, 1983. – № 7. – С. 53–58.
 • Естафета пам’яті // Жовтень, 1983. – № 7. – С. 115–118.
 • Свого часу... // Дніпро, 1983. – № 10. – С. 142–143.
 • Утвердження критика // Вільна Україна, 1983. – 27 листопада. – С. 3.
 • Щедрость эстетического мира // Дружба народов, 1983. – № 11. – С. 262–263.
 • Зустрічі на шляхах творчості // Жовтень, 1984. – № 2. – С. 117–118.
 • У глибинах духовного спілкування // Дніпро, 1984. – № 3. – С. 131–134.
 • «Письменником бути прекрасно!..» // Українська мова та література в школі, 1984. – № 5. – С. 65–67.
 • Уроки мастера // Литературное обозрение, 1984. – № 5. – С. 67–69.
 • Глазами художника // Дружба народов, 1984. – № 6. – С. 259–260.
 • Утвердження критика // Жовтень, 1984. – № 5. – С. 125–127.
 • «Розшифровую власне ім’я» (у співавторстві) // Дніпро, 1984. – С.132–135.
 • Заповіт любові й пам’яті // Київ, 1984. – № 10. – С. 154–167.
 • Турботи письменницької критики // Радянське літературознавство, 1985. – № 2. – С. 19–25.
 • «З свого духа печаттю...» (Штрихи до портрета М. Рильського-критика) // Вітчизна, 1985. – № 3. – С. 159–166.
 • ...Художник має трохи інші очі (Письменницька критика як специфічний різновид літературно-критичного мислення) // Українська мова та література в школі, 1985. – № 8. – С. 10–15.
 • Що ж таке критика? // Жовтень, 1985. – № 12. – С. 115–117.
 • Українська радянська письменницька критика // Радянське літературознавство, 1986. – № 1. – С. 52–60.
 • Літературна критика: сутність і суспільне призначення // Українське літературознавство. Вип. 47. – Львів: Вид. при Львів. ун-ті «Вища школа», 1986. – С. 3–10.
 • Розгадуючи таємниці гармонії // Вільна Україна, 1988. – 2 серпня.
 • «Вісті» // Українська Літературна Енциклопедія: В 5-ти т. – Т.1. – К.: Голов. ред. Укр. Рад. Енцикл., 1988. – С. 335.
 • З обов’язку нових Каменярів... // Жовтень, 1989. – № 9. – С. 116–118.
 • Інтелектуальний потенціал поета // Ленінська молодь, 1990. – 8 березня.
 • Плекаймо джерела духовності // Рад. студент, 1990. – 23 січня.
 • Розгадуючи таємниці гармонії // Дзвін, 1990. – № 12.
 • До Кобзаря на пораду // Львівський політехнік, 1991. – 1 березня.
 • До питання про періодизацію процесу формування та розвитку культури України (у співавторстві). – К., 1992.
 • Мовою душі... // Дзвін, 1992, № 5–6.
 • Відродити замулене джерело // Науково-Технічне Слово, 1992, Ч. І.
 • Деякі теоретичні аспекти формування української науково-технічної термінології // І Міжнародна наукова конференція «Проблеми української науково-технічної термінології». – Львів, 1992.
 • Національне відродження та духовна культура (у співавторстві) // Україна на етапі національно-державного відродження: Вісник ЛПІ. – № 268. – Львів, 1992.
 • До проблеми стійкості наукових термінів (у співавторстві) // Львів (ЛДМІ), 1993.
 • Письменницька критика: літературна й культурологічна специфіка // Другий міжнародний конгрес україністів: Доповіді і повідомлення. Літературознавство. – Львів, 1993.
 • Сучасна українська термінологія: реальна чи автентична? // ІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми української науково-технічної термінології». – Львів, 1993.
 • Воскресне мова – воскресне Україна // Львівський політехнік. 1993, березень.
 • Курс практичної стилістики української мови у системі гуманітаризації вищої технічної освіти // Всеукраїнська науково-методична конференція «Українознавство у технічному вузі: методо-логія, методика, перспективи. – Київ, 1994.
 • Освітній аспект термінологічної проблеми (у співавторстві) // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми української науково-технічної термінології. – Львів, 1994.
 • Навчальні й виховні можливості курсу практичної стилістики сучасної української мови // Львів, 1994.
 • До проблеми створення курсу «Українська мова як чужоземна» (у співавторстві) // Київ, 1994.
 • Мовою душі, або Гоголю Гоголеве // Передмова до кн.: Стромецький Остап. Гоголь.– Львів: Світ, 1994.
 • Роль мов в інженерній освіті // Повідомл. на наук. конференції з питань гуманітаризації вищої школи.– Краків, 1995.
 • Формування навичок мовного ет謬кету у процесі викладання української мови студентами-іноземцями // Львів, ДУЛП, 1995.
 • Курс практичної стилістики української мови у системі гуманітаризації вищої технічної освіти // Київ, УДУХТ, 1995.
 • Роль мов в інженерній освіті (англ. мовою) // Польща, Краків, Краківська політехніка,1995.
 • Поетеса, яка любить львівські дощі... // Дзвін, 1996. – № 11–12.
 • Леся Українка – продовжувач мовних традицій Т. Шевченка (у співавторстві) // Львівський політехнік, 23.02.1996.
 • Гідний дарунок старого року: Нові видання // Львівський політехнік, 3.02.1996.
 • Відновлення мовної автентичності як актуальна проблема сучасного українського термінознавства // Київ, «Українська термінологія і сучасність», 1996.
 • Поповнення запасу термінологічної лексики студентів-чужинців у процесі викладання української мови на початковому етапі // Львів, 4-та Міжнародна наукова конференція «Проблеми української науково-технічної термінології», 1996.
 • З досвіду укладання галузевого економічного словника-довідника // Львів, 4-та Міжнародна наукова конференція «Проблеми української науково-технічної термінології», 1996.
 • Курс ділової української мови у системі гуманітаризації вищої технічної освіти // «Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання». Міжвузівська науково-практична конференція – Львів: Вид-во ЛІВС, 1997.
 • Мовностилістичні та правописні аспекти розбудови української фінансово-економічної термінології // «Українська термінологія і сучасність». Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції) Київ, 1997.
 • Українська фінансова термінологія: проблеми функціонування та розвитку (у співавторстві) // Львів, Вісник ДУЛП № 336 «Проблеми української термінології». Матеріали 5-ої Міжна¬родної наукової конференції, 1998.
 • Не пиймо КАПУЧЧІНО, або Спроба орфографічної антиреклами // Поступ, 29.09.1999.
 • Проблема іншомовних запозичень в сучасній українській фінансово-економічній термінології (на матеріалі третього видання «Фінансового словника») (у співавторстві) // Вісник ДУЛП. Проблеми україн-ської термінології. – № 402. – Львів: Вид-во ДУЛП, 2000. – С. 97–99.
 • Утвердження критика // У кн.: Тарас Салига: Слово про вченого. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 59–62.
 • The Ianguage of the soul, or grant Gogol that which is his / Передмова до кн.: Стромецький Остап. Гоголь. – Computoprint. Corp. – Clifton, NJ, 2007. – С. 18–27.
 • Мовна підготовка як важливий елемент гуманітаризації інже¬нерної освіти в Україні / Вознюк Г.Л., Куньч З.Й. // Міжнародна наукова конференція «Гуманітарні науки в сучасному негуманітарному ВНЗ». – Чернівці, квітень 2008.
 • Роль мовної підготовки в системі вищої технічної освіти в Україні / Вознюк Г.Л., Куньч З.Й. // Людина. Комп’ютер. Комунікація. Збірник наукових праць. – Львів, 2008. – С. 128–129.
 • Мовна підготовка студентів як невід’ємна складова вищої технічної освіти в контексті Болонського процесу / Вознюк Г.Л., Куньч З.Й. // Мова і час. Збірник наукових праць. – Донецьк: ДОННТУ, 2009. – С. 20–23.
 • На сторожі рідного Слова // Аудиторія, 4. –17.03.2010.
 • Здобуття навичок культури мови як передумова успішної комунікації / Вознюк Г.Л., Куньч З.Й. // Майбутнє демократії в Україні: Матеріали 5-го Екуменічного соціального тижня. – Львів, 2012. – С. 28-31.
 • Культура мови як запорука успішної профе¬сійної комунікації / Вознюк Г.Л., Куньч З.Й. // Інформація. Комунікація. Суспільство: Матеріали І Міжнародної наукової конференції ICS–2012. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 198–199.
 • Термінологічна орфографія: трансакція чи транзакція? / Вознюк Г.Л., Ментинська І.Б. // Вісник Нац. у-ту «Львівська політехніка»: Серія «Проблеми української термінології». – Львів, 2012. – № 733. – С. 6–9.
 • Геннадій Вознюк: доглядаймо «наш сад» // Аудиторія. – 26 січня – 1 лютого 2012. – С. 6–7.
 • Засади створення електронного комплексу з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням) / Г.Л. Вознюк, І.П. Василишин // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : Матеріали 6-ї науково-практичної конференції. м. Львів, 18-20 листопада 2014 року. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 158–161.
 • Специфіка створення електронних навчальних комплексів з мовних дисциплін / Г.Л. Вознюк, І.П. Василишин // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали VII науково-практичної конференції. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 86–91.
 • Засвоєння навичок культури мовлення – передумова успішної підготовки фахівця / Вознюк Г.Л., Куньч З.Й. // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ІКС-2015 «Інформація, комунікація, суспільство 2015». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 154–155.
 • Мовностилістичні аспекти комп’ютерної термінології в офіційно-діловому дискурсі / Вознюк Г.Л., Ментинська І.Б. // Людина. Комп’ютер. Комунікації: Збірник наук. праць/ за ред. О.П. Левченко. – Львів. – Вид-во Львівської політехніки, 2015. – С. 179–183.
 • Методичні засади роботи з електронними навчальними комплексами «Орфографічний практикум з української мови» та «Пунктуаційний практикум з української мови» / Г.Л. Вознюк, І.П. Василишин // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : Матеріали 8-ї науково-практичної конференції. м. Львів, 22-24 листопада 2016 року. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – С. 48–52.
 • Чужослови в системі української фінансово-економічної термінології: проблеми адаптації / Вознюк Г.Л., Наконечна Г.В. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Серія: «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 842. – С. 48 – 50.
 • Культуромовна підготовка як чинник професійно-комунікативної компетентності суспільства / Вознюк Г.Л., Куньч З.Й. // Матеріали V Міжнародної наукової конференції ІКС-2016 «Інформація, комунікація, суспільство 2016». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 204–205.
 • Гуманітарна складова освіти: проблеми і виклики // Аудиторія. – 23 березня – 5 квітня. – С. 7.
 • Система формування евристичних тестових завдань у дисциплінах гуманітарного циклу / Г.Л. Вознюк, І.П. Василишин // Інноваційні компʼютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, 21–23 листопада 2017 р., Львів. – 2017. – C. 95–101.
 • Процес фразеологізації як засіб творення фінансово-економічних термінів / Вознюк Г.Л., Конівіцька Т.Я. // Український смисл : науковий збірник. – 2017. – C. 107–116.
 • Культура мовлення як невід’ємний аспект курсу риторики для аспірантів / Вознюк Г.Л., Куньч З.Й. // Інформація, комунікація, суспільство 2017 : матеріали 6-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 (Славське, 18–20 травня 2017 р.). – 2017. – C. 287–288.
 • Соматичні богословізми в системі українських народних ботанічних назв: соціолінгвістичний аспект / Вознюк Г.Л., Наконечна Г.В. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології. – 2017. – № 869. – C. 98–100.
 • Явища плеоназму в нехудожньому перекладному тексті / Вознюк Г.Л., Наконечна Г.В. // Український смисл: науковий збірник / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпро: Ліра, 2018. – 316 с. – С. 41–48 ( Б.Д.: Index Copernicus).


СЛОВНИКИ, ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

 • Словник-довідник з підприємництва та економіки будівництва (у співавторстві). – Львів: Вид-во ДУЛП, 1994. –296 с.
 • Словник-довідник з економіки будівництва та підприємницької діяльності (у співавторстві). – Київ, 1996.
 • Фінансовий словник (у співавторстві). – Львів, Вид-во ДУЛП, 1996. – 384 с.
 • Податки: Термінологічний словник (у співавторстві). – Львів, Вид-во ДУЛП, 1996. – 34 с.
 • Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. – 2-е вид., виправлене та доповнене. – Львів: Вид-во «Центр Європи», (довід.-навч. вид.), 1997. – 576 с.
 • Вексель. Вексельний обіг: Термінологічний словник (у співавторстві). – Львів: Вид-во «Центр Європи», 1997. – 36 с.
 • Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник (у співавторстві). – Львів: Вид-во ДУЛП, 1997. – 108 с.
 • Податки, збори, обов’язкові платежі: Термінологічний словник (у співавторстві). – Львів, ДУЛП, 1998.
 • Страхування: Термінологічний словник (у співавторстві). – Львів: Вид-во ДУЛП, 1998. – 78 с.
 • Вексель. Вексельний обіг: Термінологічний словник (у співавторстві). – Львів, Вид-во «Центр Європи», 1999. – 44 с.
 • Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник (у співавторстві). – Львів, СП «БаК», 1999. – 168 с.
 • Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. – 3-тє вид., виправлене та доповнене. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 587 с.
 • Словник банківських термінів (у співавторстві). – К.: Вид-во «Аконіт», 2000.– 605 с.
 • Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник (у співавторстві). – Львів: БаК, 2000. – 184 с.
 • Дизайн і захист грошових знаків України. Науково-інформаційне видання (у співавторстві). – Львів: Вид-во ЛБІ НБУ, 2000. – 112 с.
 • Економічна енциклопедія (у співавторстві): У 3 т. – Т.1. – К.: Вид. Центр «Академія», 2000.– 864 с.
 • Енциклопедія банківської справи України (у співавторстві) / Ред.кол.: В.С.Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.
 • Облік і аудит: Термінологічний словник. – Львів: «Центр Європи», 2002. – 621 с.
 • Страхування: Термінологічний словник. – 2-е вид., випр. та доп. – Львів: Вид-во «Бескид БІТ», 2002. – 104 с.
 • Фінансовий словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. – 4-те вид., випр. та доп. – Київ: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львів. банк ін-ту НБУ 2002. – 566 с.
 • Податки, збори, обов’язкові платежі: Термінологічний словник (у співавторстві). – Львів: Інтелект+, 2003. – 192 с.
 • Фінансово-економічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2005. – 714 с.
 • Біржі. Біржові опера¬ції: Термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 159 с.
 • Інвестиційний словник: Навчальний посібник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – Львів: Вид-во Бескид Біт, 2005. – 512 с.
 • Управлінський облік: Тер¬мі¬нологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 96 с.
 • Акції. Акціонерні товариства: Термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – К.: Кондор, 2006. – 84 с.
 • Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник / / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – К.: Кондор, 2006. – 168 с.
 • Ринок фінансових послуг: Термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – Львів: Бескид Біт, 2006. – 700 с.
 • Акції. Акціонерні товариства: Термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – К.: Кондор, 2007. – 84 с.
 • Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – К.: Кондор, 2007. – 168 с.
 • Фінансово-економічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – вид. 2-е, випр. та доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 1076 с.
 • Ринок фінансових послуг. Термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. // Затверджено Міністерством освіти й науки України. Лист № 1.4 /18-Г-1468.1 від 05.09.2007 р. – Львів: Бескид Біт, 2008. – 543 с.
 • Біржа. Біржові операції: Термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ: Алерта, 2008. – 186 с.
 • Банківська справа: термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 508 с.
 • Фінансово-економічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 844 с.
 • Торгівля, маркетинг, реклама: термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 312 с.
 • Облік і аудит. Термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 632 с.
 • Гроші: Словник афоризмів / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2012. – 102 с.
 • Словник економічної афористики / укл.: А.Г. Загородній, Г.Л.Вознюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 444 с.
 • Економіка. Підприємництво. Менеджмент: Словник афоризмів-визначень. Книга І (А – К) / уклад.: А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2013. – 144 с.
 • Економіка. Підприємництво. Менеджмент: Словник афоризмів-визначень. Книга ІІ (Л – Я) / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л.Вознюк. – К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2013. – 160 с.
 • Словник економічної афористики / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, В.О. Кобилянський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 740 с.
 • Облік та оподаткування : словник афоризмів / Г. Л. Вознюк, А. Г. Загородній, Г. О. Партин. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 124 с.
 • Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність : термінологічний словник / Г. Л. Вознюк, А. Г. Загородній, Г. О. Партин, С. В. Князь. Львів : ТзОВ «Видавнича фірма “Афіша”», 2019. 413 с.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 • Задания по аудированию для студентов-иностранцев. Научно-методическое пособие (у співавторстві). – Львів: ЛПІ, 1977.
 • Практические задания по развитию навыков устной речи для студентов-иностранцев І–ІІІ курсов. Научно-методическое пособие (у співавторстві). – Львів: ЛПІ, 1983.
 • Практические задания по изучающему чтению для иностранных студентов 1 курса технических вузов. Учебное издание (у співавторстві). – Львів: ЛПІ, 1990.
 • Програми з української мови та літе¬ратури для слухачів підготовчого відділення. Навчально-методичний посібник (у співавторстві). – Львів: ЛПІ, 1991.
 • Город Льва: Методические рекомендации по страноведению для иностранных студентов. Учебное издание (у співавторстві). – Львів: ЛПІ, 1992.
 • Програма з курсу практичної стилістики української мови. Навчально-методичний посібник (у співавторстві). – Львів: ЛПІ, 1992.
 • Програма курсу «Культура України в контексті світової культури» і календар пам’ятних дат української культури та історії. Навчально-методичний посібник (у співавторстві). – Львів: ЛПІ, 1992.
 • Методичні рекомендації до оформлення ділових паперів для слухачів курсу «Практична стилістика української мови». Навчально-методичні рекомендації (у співавторстві). – Львів: ЛПІ, 1992.
 • Практичні завдання (діалоги) з українського мовного етикету для іноземних студентів. Навчально-методичний посібник (у співавторстві). – Львів: ЛПІ, 1993.
 • Збірник переказів з української мови для слухачів підготовчого відділення та підготовчих курсів. Навчально-методичний посібник. Частина І (у співавторстві). – Львів: ЛПІ, 1993. – 45 с.
 • Збірник переказів з української мови для слухачів підготовчого відділення та підготовчих курсів. Навчально-методичний посібник. Частина 2 (у співавторстві). – Львів: ЛПІ, 1994. – 47 с.
 • Збірник диктантів з української мови для слухачів факультету довузівської підготовки та студентів першого курсу (у співавторстві). – Львів, ДУЛП, 1995. – 42 с.
 • Методичні вказівки та практичні завдання до теми «Морфологічні засоби стилістики. Дієслово». Навчально-методичний посібник (у співавторстві). – Львів, ДУЛП, 1995.
 • Мистецтво мовлення і спілкування. Текст лекції з курсу «Основи риторики та ділової етики» для студентів магістерської підготовки. Навчально-методичний посібник (у співавторстві). – Львів, ДУЛП, 1996.
 • Видатні українські вчені в галузі технічних наук. Навчальні тексти, методичні вказівки та практичні завдання з української мови для студентів-чужоземців 1-2 курсів технічних спеціальностей (у співавторстві). – Львів: Вид-во Державного ун-ту «Львівська політехніка», 1996. – 45 с.
 • Завдання для модульного контролю та самостійної роботи студентів з курсу практичної стилістики української. Методичний посібник для студентів першого курсу всіх спеціальностей. – Частина 1 (у співавторстві). – Львів: Львівська політехніка, 1996. – 35 с.
 • Завдання для модульного контролю та самостійної роботи студентів з курсу практичної стилістики української мови. Методичний посібник для студентів першого курсу всіх спеціальностей. – Частина 2 (у співавторстві). – Львів: Львівська політехніка, 1996. – 43 с.
 • Методичні вказівки та конкурсні диктанти з української мови. Посібник для абітурієнтів (у співавторстві). – Львів: Львівська політехніка, 1996. – 78 с.
 • Методичні вказівки та конкурсні диктанти з української мови. Посібник для учнів випускних класів та абітурієнтів (у співавторстві). – 2-е видання, виправлене та доповнене. Львів: Львівська політехніка, ЦПО, 1998. – 88 с.
 • Сто диктантів. Методичні вказівки та конкурсні диктанти з української мови. Посібник для учнів випускних класів та абітурієнтів / Укладачі: Г. Л. Вознюк, І. П. Василишин. – Львів, 1998. – 88 с.
 • 120 диктантів: Збірник диктантів та навчально-методичних завдань з української мови. Посібник для учнів 8–11 класів, слухачів підготовчих курсів та абітурієнтів / Укладачі: Г. Л. Вознюк, І. П. Василишин. – Львів: БаК, 2000. – 132 с.
 • Завдання для стартового, поточного та підсумкового контролю з ділової української мви. Методичний посібник для курсантів Військового інституту при Національному університеті «Львівська політехніка» (у співавторстві). – Львів, 2000. – 42 с.
 • Практичні завдання з ділової української мови. Методичний посібник для курсантів Військового інституту при Національному університеті «Львівська політехніка» (у співавторстві). – Львів, 2000. – 38 с.
 • Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення ділових паперів. Посібник для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей (у співавторстві). – Львів, Львівська політехніка, ІППТ, 2000. – 44 с.
 • Програма та практичні завдання з ділової української мови для студентів екстернату. Навчально-методичний посібник (у співавторстві). – Львів, НУЛП, 2001. – 72 с.
 • Ділові папери та методичні рекомендації щодо їх оформлення. Посібник для курсантів Військового інституту при Національному університеті «Львівська політехніка» (у співавторстві). – Львів, 2001. – 50 с.
 • Практикум та контрольні завдання з ділової української мови. Посібник для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей (у співавторстві). – Львів, 2001. – 84 с.
 • Збірник диктантів та контрольно-практичних завдань з української мови. Посібник для учнів старших класів, слухачів підготовчих курсів та вступників до вищих навчальних закладів. Ви¬дання 3-є, випр. та доп (у співавторстві). – Львів, 2001. – 208 с.
 • Складні випадки правопису військово-службової документації. Навчальний посібник з курсу «Ділова українська мова» (у співавторстві). – Львів: Львівський військовий інститут, 2002. – 62 с.
 • Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з української мови професійного спілкування. Посібник для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (у співавторстві). – Львів, 2003. ¬– 120 с.
 • Збірник диктантів та контрольно-практичних завдань з української мови: Посібник для учнів старших класів, слухачів підготовчих курсів та вступників до вищих навчальних закладів. Ви¬дання 4-е, випр. та доп (у співавторстві). – Львів, 2003. – 220 с.
 • Ділова українська мова: Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з ділової української мови. Серія «Дистанційне навчання» (у співавторстві). – Львів, 2003. – 104 с.
 • Збірник тестових завдань та методичних матеріалів з української мови: Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до Львівської політехніки (у співавторстві). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 280 с.
 • Збірник тестових завдань та методичних матеріалів з української мови: Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до «Львівської політехніки». В¬дання 2-е, випр. та доп (у співавторстві). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 339 с.
 • Збірник тестових завдань та методичних матеріалів з української мови: Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до «Львівської політехніки». Видання 3-є, випр. та доп (у співавторстві). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 339 с.
 • Ділові папери та мовностилістичні рекомендації щодо їх оформлення. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей (у співавторстві). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 52 с.
 • Збірник тестових завдань та методичних матеріалів з української мови: Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до «Львівської політехніки». Ви¬дання 4-е, випр. та доп (у співавторстві). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 340 с.
 • Збірник тестових завдань та методичних матеріалів з української літератури: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл та вступників до Львівської політехніки (у співавторстві). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 52 с.
 • Збірник тестових завдань та методичних матеріалів з української мови: Посібник для слухачів підготовчих курсів та вступників до «Львівської політехніки». Ви¬дання 5-е, випр. та доп (у співавторстві). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 340 с.
 • Культура ділового мовлення: Методичний посібник для практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням) і самостійної роботи студентів (у співавторстві). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 76 с.
 • Термінологічна лексика в системі професійного мовлення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (у співавторстві). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 92 с.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник (у співавторстві). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 180 с.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): норми та культура мовлення: Навчальний посібник. Серія «Дистанційне навчання» № 54 (у співавторстві). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 180 с.
 • Модульні тестові завдання з української мови (за професійним спрямуванням): Збірник тестів для студентів усіх базових напрямів і спеціальностей з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (у співавторстві). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 72 с.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – 2-ге вид., доповн. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 268 с.
 • Збірник тестових завдань з української мови та літератури: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» (у співавторстві). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 460 с.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – 3-тє вид., доповн. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 268 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1-11-6043 від 14.07. 2011 р.).
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – 4-те вид., доповн. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 300 с.
 • Збірник тестових завдань з української мови та літератури: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» (у співавторстві). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 476 с.
 • Орфографічний практикум: метод. рекомендації та практичні завдання для студентів базового напряму «Журналістика» (у співавторстві). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 108 с.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – 5-те вид., доповн. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 308 с.
 • Практикум з українського правопису: пунктуація: метод. рекомендації та практичні завдання для студентів базового напряму «Журналістика» (у співавторстві). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 96 с.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – 6-те вид., доповн. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 308 с.
 • Підготовка та оформлення ділових паперів: метод. та мовностилістичні рекомендації до курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням) (у співавторстві). ‒ Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. ‒ 68 с.
 • Збірник тестових завдань з української мови: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» (у співавторстві). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 576 с.
 • Збірник тестових завдань з української літератури: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» (у співавторстві). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 188 с.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – 7-ме вид., доп. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 308 с.
 • Збірник тестових завдань з української мови: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка». – 2-ге вид (у співавторстві). ‒ Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 576 с.
 • Збірник тестових завдань з української літератури: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка (у співавторстві). ‒ 2-ге вид, випр. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 196 с.
 • Податки. Оподаткування. Податкове планування: навчальний посібник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Л. М. Лучишин, В. Я. Оліховський. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – 512 c.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – 8-ме вид., доп. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 308 с.
 • Збірник тестових завдань з української мови: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» (у співавторстві). – 3-тє вид. ‒ Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 576 с.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – 9-те вид., допов. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 308 с.
 • Збірник тестових завдань з української літератури: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» (у співавторстві). ‒ 3-тє вид., випр. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 196 с.
 • Збірник тестових завдань з української мови: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» (у співавторстві). – 4-те вид., допов. і випр. ‒ Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 576 с.
 • Збірник тестових завдань з української мови: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» (у співавторстві). – 5-те вид., допов. і випр. ‒ Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 576 с.
 • Збірник тестових завдань з української літератури: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» (у співавторстві). ‒ 4-те вид., випр. і допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 196 с.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – 10-те вид., допов. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 308 с.
 • Збірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою): посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / за ред.: З. Й. Куньч, І. П. Василишина. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 276 с.


ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ

 • Електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Укладачі: Вознюк Г.Л., Булик-Верхола С.З., Василишин І.П., Гнатюк М.В., Ментинська І.Б., Шмілик І.Д. – Сертифікат № 00432, 2013. – 210 с.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Збірник тестових завдань з української мови» / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Ментинська І.Б. – Сертифікат № 00539, 2013. – 341 с.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Збірник завдань для модульного та семестрового контролю з української мови (за професійним спрямуванням)» / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Литвин О.Г., Голубінка Н.І., Городиловська Г.П., Ментинська І.Б. – Сертифікат № 00945, 2014. – 222 с.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Орфографічний практикум з української мови» / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Голубінка Н.І., Ментинська І.Б. – Сертифікат № 01126, 2015. – 147 с.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Мова ділових паперів» / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Ментинська І.Б. – Сертифікат № 01287, 2015. – 154 с.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Пунктуаційний практикум з української мови» / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Голубінка Н.І., Ментинська І.Б. – Сертифікат № 01595, 2016. – 171 с.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Ділова українська мова» / Укладачі: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Куньч З.Й., Ментинська І.Б. – Сертифікат № 01824, 2017. – 343 с.
 • Електронний навчально-методичний комплекс «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: для студентів заочної форми навчання / Укладачі: Вознюк Г. Л., Василишин І. П., Пура Я. С., Конівіцька Т. Я. – Сертифікат № 02148, 2018. – 223 с.