Пелешко Іван Дмитрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Пелешко Іван Дмитрович
Дата народження 9 серпня 1956 року
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів 1. Оптимальне проектування стрижневих металевих конструкцій з математичним моделюванням їх роботи. 2. Розробка й використання САПР мета­левих конструкцій.
Кваліфікаційний рівень інженер-будівельник
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельного виробництва

Пелешко Іван Дмитрович — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка».

Перелік навчальних дисциплін

 • Комп'ютерні технології у містобудуванні
 • Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд
 • Основи САПР на підприємствах будівельної індустрії

Напрями наукових досліджень

 • Оптимальне проектування стрижневих металевих конструкцій з математичним моделюванням їх роботи
 • Розробка й використання САПР мета­левих конструкцій

Наукові розробки кафедри

розробка нових методів проектування металевих конструкцій та вдосконалення технології посилення конструкції

Вибрані статті

 1. Солодкий Сергій Йосифович, Пелешко Іван Дмитрович, Русин Ростислав Михайлович, Юрченко Віталіна Віталіївна. Математичне моделювання та оптимізація будівельних композитів / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. :Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка, 2006. — 92с. : рис.,табл. — Бібліогр.: с. 90-91. — ISBN 966-553-557-9.
 2. Пермяков Володимир Олександрович, Гоголь Мирон Васильович, Пелешко Іван Дмитрович, Більський Михайло Рафаїлович, Чайка Борис Степанович. Проектування раціональних комбінованих металевих конструкцій: Навч. посібник для підгот.студ. з напряму Будівництво спеціальностей Промислове та цивільне будівництво,Міське будівництво та господарство, Технологія будівельних конструкція, виробіві матеріалів / Національний ун-т Львівська політехніка / Володимир Олександрович Пермяков (ред.) — Л. : Видавництво Нац. ун-ту Львівська політехніка, 2005. —180с. : рис. — Бібліогр.: в кінці розділів.. — ISBN 966-553-500-5.
 3. Оптимальне проектування сталевої стрижневої конструкції покриття торговельно-розважального комплексу / І. Д. Пелешко, Р. В. Лісоцький, І. М.Балук // Зб. наук. пр. Укр. н.-д. та проект. ін-ту стал. конструкцій ім. В. І.Шимановського. — К. : Сталь, 2010. — Вип. 5. С 181–191. — Бібліогр.:10 назв.
 4. Оптимальне проектування сталевої стрижневої конструкції покриття торгово-розважального комплексу / І. Д. Пелешко, Р. В. Лісоцький, І. М. Балук// Будівельні конструкції спортивних та просторових споруд: сьогодення таперспективи розвитку : тези доп. VI Міжнар. наук.-техн. конф., 6–10 верес. 2010р., Київ, Україна. — К. : Сталь, 2010. — С. 122–124.
 5. Оптимальне проектування стрижневих металевих конструкцій з урахуванням монтажних станів / І. Д. Пелешко, І. Д. Іванейко, І. М. Балук // Вісн. Донбас.нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2010. — Вип. 5 (85) : Сучасні будівельні матеріали, конструкції та інноваційні технології зведення будівель і споруд, т.2. — С. 353–359. — Бібліогр.: 6 назв.
 6. Про аналіз напружено-деформованого стану підсилюваних стрижневих металевих конструкцій / І. Пелешко, І. Балук // Геодезія, архітектура та будівництво :матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених GAC-2010, 25–27 листоп. 2010 р.,Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 84–85.
 7. Удосконалення алгоритму розв’язування задач проектування стрижневих металевих конструкцій / І. Д. Пелешко, Ю. Є. Ковальчук // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 150–156. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 664). — Бібліогр.: 10 назв.
 8. Удосконалення та використання мови для запису задач оптимізації стрижневих металевих конструкцій / І. Д. Пелешко, І. М. Балук // Зб. наук. пр. Укр. н.-д.та проект. ін-ту стал. конструкцій ім. В. І. Шимановського. — К. : Сталь, 2010.— Вип. 6. — С. 172–179. — Бібліогр.: 10 назв.
 9. Урахування параметрів вузлів при оптимальному проектуванні сталевих ферм / І. Пелешко, Р. Михалюк, Ю. Ковальчук // Геодезія, архітектура та будівництво :матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених GAC-2010, 25–27 листоп. 2010 р.,Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2010. — С. 76–77. — Бібліогр.: 4 назви
 10. Пелешко І. Д., Юрченко В. В. Про удосконалення одного з методів оптимізації стальних конструкцій // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Теорія і практика будівництва. № 360, 1998 р. — с. 166-174.
 11. Гоголь М. В., Пелешко І. Д., Петренко О. В., Юрченко В. В. Оптимальне проектування згинальних тонкостінних холодногнутих елементів С-подібного перерізу // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Теорія іпрактика будівництва. № 360, 1998 р. — с. 40-45.
 12. Пелешко І. Д., Юрченко В. В. Оптимізація металевої двопрогонової нерозрізної балки двотаврового перерізу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Теорія і практика будівництва, № 409, 2000 р. — Львів, вид-во НУ «Львівська політехніка», 2000. — с. 145-149.
 13. Пелешко І. Д., Юрченко В. В. Програмне забезпечення для апроксимації дискретних даних // Вісник Львівського державного аграрного університету:Архітектура і сільськогосподарське будівництво, № 1. — Львів: Львів.держагроуніверситет, 2000. — с.181-187.
 14. Пелешко І. Д., Юрченко В. В. Про програмне забезпечення деяких алгоритмів для оптимізації металевих конструкцій // Доповіді на VII українській науково-технічній конференції — Дніпропетровськ: ВАТ ДЗМК ім. І. В. Бабушкіна,2000. — С. 97-100.
 15. Пелешко І. Д., Юрченко В. В. Постановка задачі оптимізації стальної балочної клітки // Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць. — 2000. — Вип.14. — С. 197-205.
 16. Пелешко І. Д., Юрченко В. В. Оптимізація металевої балочної клітки //Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej NR180 / 5th International ScientificConference «Current Issues of Civil and Environmental Engineering», Rzeszow,September 25-26, 2000, Part I — Civil Engineering — Rzeszow: Oficyna WydawniczaPolitechniki Rzeszowskiej. — 2000. — Р. 395-400.
 17. Пелешко І. Д., Юрченко В. В. Програма для оптимізації стрижневих металевих систем // Збірник матеріалів VI Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля» — Ч. 1 — Львів-Кошице-Жешув. —2001. — С. 176-182.
 18. Пелешко І. Д., Юрченко В. В. Про формулювання задач оптимізації металевих стрижневих конструкцій в системах автоматизованого проектування // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Теорія і практика будівництва. — 2002 р. — № 441 — С. 148-152.
 19. Пелешко І. Д., Юрченко В. В. Задача оптимізації перехресних металевих конструкцій та аспекти її програмної реалізації // Матеріали до 41-гоміжнародного семінару з моделювання та оптимізації композитів. — Одеса:Астропринт. — 2002. — С. 174-176.
 20. Пелешко И. Д., Юрченко В. В. К вопросу формулирования задач оптимизации в системах автоматизированного проектирования // Материалы международной научно-технической конференции. — Самара, НПФ «РАКС». — 2002. — С. 40.
 21. Пелешко І.Д., Балук І.М. Оптимальне проектування реконструкції надземного переходу трубопроводу з урахуванням його взаємодії із ґрунтом / Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво). – Вип. 74: В 2-х кн.: Книга 2. – Київ, ДП НДІБК, 2011. – С. 299-306.
 22. Пелешко І.Д., Балук І. М. Оптимальне проектування реконструкції надземного балкового переходу трубопроводів / Металеві конструкції. – 2011. – Том 17, №3. – С. 191-198.
 23. Пелешко І.Д., Іванейко В. М. Огляд сучасних методів оптимізації будівельних конструкцій / Геодезія, архітектура та будівництво: Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2011. – Львів: Вид-во НУЛП, 2011. – Вип. 47, Ч. 1. – C. 96 – 99.
 24. Пелешко І.Д., Балук І. М. Формалізація процесу реконструкції та підсилення стрижневих металевих конструкцій / Вісник НУ “Львівська політехніка” Теорія і практика будівництва, № 742, 2004 р. – Л.: Вид-во НУЛП, 2012. – С. 149-154.
 25. Пелешко І.Д., Гоголь М. В., Іванейко В. М. Ефективність застосування методу пошуку гармонії для розв’язування задач оптимізації металевих конструкцій / Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. – 2012. – № 10. – C. 119-131.
 26. Пелешко І.Д., Демчина Б. Г., Іванейко В. М., Червенко М. В., Дуда Я. П. Випробування стику балки із сталевих тонкостінних профілів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, 2012. – Вип. 47, Ч. 1. – C. 269 – 274.
 27. Пелешко І.Д., Бліхарський З.Я., Балук І. М. Формування розрахункових схем і визначення напружено-деформованого стану стрижневих металевих конструкцій у процесі реконструкції й підсилення / Металеві конструкції. – 2013. – Том 19, № 1. – С. 37-47.
 28. Пелешко І.Д., Бліхарський З.Я., Балук І. М. Урахування зміни жорсткості елементів під час визначення зусиль у процесі оптимального проектування підсилення стрижневих металевих конструкцій / Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. – 2014. – С. 614-620.
 29. Vitalina Yurchenko, Ivan Peleshko, Nikita Beliaev. Parametric Optimization of Steel Truss with Hollow Structural Members Based on Update Gradient Method / Design, Fabrication and Economy of Metal Structures: International Conference Proceedings 2013, Miskolc, Hungary, April 24-26 2013, pp. 103-109.
 30. Пелешко І.Д., Іванейко В. М., Юрченко В. В. Змінні проектування для формулювання задач оптимізації топології стрижневих конструкцій / Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. – Рівне, 2013. – № 3(63). – C. 365–373.
 31. Peleshko I., Baluk I., Peleshko S. Efficiency evaluation of stress-strain state calculation method for optimal designing of reconstruction and reinforcement of steel structures / V Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus” / Матеріали. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). C. 118-119.
 32. Пелешко І.Д. Програма для формулювання і розв’язування задач структурно-параметричної оптимізації стрижневих металевих конструкцій // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25-26 жовтня 2017. - К.: Талком, 2017. - С. 90-93.
 1. Пат. № 125410 Україна, МПК G01N 17/00, G01N 27/20, G01N 33/42, G01B 5/30. Пристрій для вимірювання та оцінки напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій при змінних навантаженнях / Ковальчук Ю. Є., Пелешко І. Д., Ковальчук В. В. № u201711754; заявл. 01.12.2017; опубл. 10.05.2018; Бюл. № 9. – 3 с.


Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 419

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua

ipeleshko@polynet.lviv.ua