Опубліковані статті і тези 2018

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Статті

1 Krykavskyi Y. Investigation of strategic perspectives of development of river ports in Ukraine / Y. Krykavskyi, O. Shandrivska, M. Wysocki // Технологічний аудит та резерви виробництва. Економіка підприємств: Економіка та управління підприємством — № 6/4(38), Харків, 2017.

http://journals.uran.ua/tarp/issue/view/7168

2.Krykavskyi Y., Shandrivska O., Wysocki M. Investigation of strategic perspectives of development of river ports in Ukraine / Technology audit and prodaction reservers №6/4 (38), 2017 (Технологический аудит и резервы производства) – Економіка підприємств: економіка та управління підприємством, с. 8-16.

3.Крикавський Є.В. Характерні особливості маркетингових інтернет-комунікацій українських виробників одягу / Є.В. Крикавський., О.С. Довгунь // Наукові записки львівського університету бізнесу та права. Серія економічна, випуск 17, 2017, с. 64-69.

4.Крикавський Є.В. Дослідження верхньої частини ланцюга поставок промислової продукції // Є.В. Крикавський.,Фалович В.А. Наукові записки львівського університету бізнесу та права. Серія економічна, випуск 17, 2017, с. 70-75.

5. przesyłam zeszyt Przedsiębiorczości i Zarządzania na 2017 rok (PiZ XVIII,z. 4, cz. III), w którym ukazał się artykuł Pana oraz Pani Olgi Kostyuk -Nowe paradygmaty makrologistyki.

6. Крикавський Є.В., Якимишин Л.Я. Компліментарність стратегій маркетингу та логістики в ланцюгу поставок товарів повсякденного попиту / Є.В. Крикавський, Л.Я. Якимишин // Науковий журнал «Маркетинг і цифрові технології», Одеса,2018. Том 2, №1.с.21-32.

7. Krykavskyy Ye., Savchenko Yu. Formalization of the process of the strategic adaptation of manufacturing company to integration of complex- technical systems in the supply chain (Формалізація процесу стратегічного адаптування виробничого підприємства до інтеграції в ланцюг створення складно-технічних систем // (Технологический аудит и резервы производства) №1/4 (39),2018 Економіка підприємств: економіка та управління підприємством, с. 56-64.

8. Krykavskyy Y. «Supply Chain Management of Used Vehicles and Spare Parts in Eastern Europe» Krykavskyy Y., Fihun N.// Przedsiebiorczośc i zarządzanie 2018 Firmy Rodzinne – rozwój teorii i praktyki zarządzania» (XIX tom, 7 zeszyt, II cżeśc). Lódż-Warszawa 2018, с. 549-558.

9. Крикавський Є. В. Маркетингові інноваційні процедури інформаційно-економічної безпеки у логістиці дистрибуції / Є. В. Крикавський, C. Я. Касян: Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. [«Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи»]. Ред. колегія Фоменко А. Є. – (Дніпро, 27 квітня 2018 р.) / Дніпроп. держ. унів-т внутр. справ. – Дніпро : Дніпроп. держ. унів-т внутр. справ, 2018. – С. 128–131 (276 с.). ISBN 978-617-7665-14-3.

10. Крикавський Є.В. Фасування продуктів:маркетинг contra екологія / Є.В. Крикавський, Н.Є. Кузьо, Н.С. Косар // Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» - №1, Суми,2018, с. 103-117

11. Krykavskyy Ye., Integrating of marketing communications and logistics distribution of high-tech enterprises on the basic of innovative knowledge generation / Krykavskyy Ye., Kasian Se. // Modern processes of economic development. Economics and Law, 2017/ Printed in Germany. (Poland?) p.90-104.

12. Krykavskyy Ye., The Features of Logistics Flows Formation in Terms of E-commerce / Krykavskyy Ye., Fihun Na. // International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability/ Volume 03, Number 02, July 2018, p. 77-95.

13. Krykavskyy Ye., Kasian Se. Innowacyjne techniki zarzadzania logistycznego przedsiebiorstw wysokotechnjljgicznych w biznesie electronicznym / Krykavskyy Ye., Kasian Se. // 9/2018 XXV wrxesien indeks 326224 // Innowacyjnosc przedsiebiorstw uslugowych. Czynniki lojalnosci darczyncow i wolontariyszy organizacji pozytku publicznego w swietle filozofii dialogu. Wydatki samorzadow miejskich na promocje turystyczna na przykladzie Krakowa. // Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne / Marketing i rynek.

14. Krykavskyy Yevhen Innowacyjne techniki zarządzania logistycznego przedsiębiorstw wysokotechnologicznych w biznesie elektronicznym / Innovative Technics of the High-tech Enterprises Logistic Management in Electronic Business / Yevhen Krykavskyy, Serhii Kasian // Marketing i Rynek / Marketing and Market. Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. / Publishing: Polish Economic Publishing House S.A. – Poland, Warszawa. – 2018. – nr 9. – S. 460–473. (1060 s.). – [Zasób elektroniczny / Digital Resource]. – Dostępnie / Access: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/cd_9_2018_marketing_i_rynek.pdf., http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171527533. (0,94 arkusze drukowanych). Identyfikator YADDA. bwmeta1.element.ekon-element-000171527533. Streszczenie jest dostępne online w międzynarodowej bazie danych CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl.

15. Крикавський Є.В., Дифузія ірраціональної бізнес-поведінки в інтегрованих організаціях / Є.В. Крикавський, С.М. Подзігун, Якимишин Л.Я. // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2. Хмельницький, 2018, №5, том 2 (262), с. 102-105.

16. Крикавський Є.В., Мащак Н.М. Перспективи імплементації соціальної відповідальності бізнесу у діяльності транспортної галузі / Є.В. Крикавський, Н.М. Мащак// Науковий журнал «Science Rise» №11 (52) 2018, с.18-24.


ТЕЗИ

1. Крикавський Є.В. Парадигми логістичного контролінгу / Є.В. Крикавський., О.С. Довгунь // Збірник доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища», Київ, 27-28 жовтня 2017 року, с. 71-73.

2. Крикавський Є.В. Еластичність аутсорсингу бізнес-процесів / Є.В. Крикавський, І.В. Петрик // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки і практики у світлі євроінтеграції», Львівський університет бізнесу і права, 17-18 травня 2018 року, с.117-119.

3. Крикавський Є.В. Маркетинг і логістика в цифровій економіці (світ у моїй проекції) / Є.В. Крикавський // Тези XII міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту» Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 25-27 жовтня 2018 р. с. 140

4. Крикавський Є.В. Напрями підвищення конкурентоспроможності аптечних мереж у сучасних умовах / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, Н.Є.Кузьо // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою Збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю з дня народження професора Р. М. Піняжка і 75-річчю з дня народження професора О. Л. Грома (Львів, 28 – 29 вересня 2018 р.), с.97-99.

5. Крикавський Є.В. Раціональне та ірраціональне на ринку фруктів і овочів / Є.В. Крикавський, Подзігун С.М. // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України. Тези доповідей ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції 29 листопада-1 грудня 2018 року (Хмельницький-Кам’янець-Подільський), с. 107-108.

6. Крикавський Є.В. Проблеми та перспективи формування системи взаємодії енергетичної інфраструктури з іншими елементами критичної інфраструктури України / Є.В. Крикавський, А.С. Завербний // Тези доповідей XII міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту», Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 25-27 жовтня 2018 р. с. 95-98.

7. Крикавський Є.В. Дослідження ринку ковбасних виробів України / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, Н.Є.Кузьо // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи», Львів, 28 листопада 2018 року, с. 161-163.