Опубліковані статті і тези 2014-2016

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

2014 рік

1. Ринок логістичних послуг стабілізувався / Международный научно практический журнал: Логистика проблемы и решения, 2014.№1 – С.24-25

2. Абсолютних пріоритетів у дослідженні проблем аудиту логістики немає / Международный научно практический журнал: Логистика проблемы и решения, (№2 март-апрель)2014. – С.24-25

3. Компатибільність маркетингу і логістики підприємств аграрного сектора України /Н.С. Питуляк, Ю.Р. Сокіл// Науковий Вісник «Економічні науки» Том 16, №1 (58) –Львів: ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій, 2014. – С.263-270.

4. Логістичні розподільчі центри та їх роль у ланцюгах поставок /Н.В. Чорнописька, О.А. Похильченко// Международный научно практический журнал: Логистика проблемы и решения, (№3 май-июнь) 2014. – С. 28-33.

5. «Логістичний паспорт» України у глобальній конкуренції. /Н.В. Чорнописька// Вісник №769 Національного університету «Львівська політехніка» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку - Львів, 2013 – С. 324-330.

6. Системи стратегічного управління розвитком бальнеологічних курортів /Ю.Я. Добуш// Научные труды. Дон. НТУ. Серия Экономическая. - №5 – 2014. –С. 84-88

7. Сценаріо-аналіз у виборі бізнес – моделі приладобудівного підприємства /А.І. Чухрай// Науковий журнал: №2 Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2014. – С.54-70

8. Маркетингові дослідження тенденцій ринку фармацевтичних препаратів /Н.С. Косар, Н.С. Питуляк// Научные труды. Дон.НТУ. Серия Экономическая. - №5 – 2014. –С.175-184

9. Ланцюг поставок – EX ADVERSO традиційного підприємства /В.А. Фалович, О.А. Похильченко// Наукові записки Львівського університету бізнесу та права №12. Збірник наукових праць з економічних та юридичних наук: Львів, 2014. – С.297-312

10. Механізми поведінки підприємства з партнерами інвестиційного процесу /О.С. Довгунь// Наукові записки Львівського університету бізнесу та права №12. Збірник наукових праць з економічних та юридичних наук: Львів, 2014. – С.312-319.

11. Обгрунтування напрямів розвитку підприємств роздрібної торгівлі України в умовах кризи /Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо// Технологический аудит и резерви производства №5 (19) Харків, 2014 – С.62-68

12. Логістика електронної торгівлі: підходи залежать від багатьох чинників /Н.В. Чорнописька// Международный научно-практический журнал Логистика проблеми и решения. – 2014. - №4-5 – С. 16-19.

13. Інновації у сфері маркетингу як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних молокопереробних підприємств /Н.С. Косар, О.М. Стець// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика».- 2014.- №789.- С.55-62.

14. Implementation of marketing concepts into supply chain management /Elena Pokhylchenko// Economics, Entrepreneurship, Management. – 2014. – Volume1, Numbe 2. – P.25-34.

15. Reverse logisticssn ecologization process of enterprise activity /Natalia Mashchak, Galyna Podvalna// Badania w dziedzine logistyki I produkcli «Research in logistics & production» .- 2014. – Volume 4, Numbe 4 .- P.369-377

16. Аутсорсинг і ключові компетенції ланцюга поставок: контроверсійні рефлексії /Л.Я. Якимишин//Вісник Хмельницького національного університету .економічні науки Том 2 №5. – 2014.- С.74-80

17. Еластичність часу праці у формуванні кадрового потенціалу підприємства /С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців// Збірник наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно ресурсного потенціалу регіону фінансова політика та інвестиції». – Рівне НУВГП – Вип. 20, №3. –2014. - С.145-156

18. Szybkość zmian w środowisku zewnętrznym jako czynnik aktualizacji zarządzania marketingowego /Nazar Hlynskyy// Przedsiębiorczość i zarządzanie. Tom XV, zeszyt 4, częśc 2. Współczesne wyzwania zarządzania marketingowego. Łódź – Warszawa , 2014.- C.33-42

19. Швидкість змін у навколишньому середовищі як чинник актуалізації маркетингового управління підприємством /Н.Ю. Глинський// Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції 29-30травня 2014р.: маркетинг і цифрові технології, – Одеса, 2014. – С.85-87

20. Реалізація процесного управління в ланцюгу поставок /О.А.Похильченко// Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-30 травня ) – Луцьк, 2014р. –С.230-232

21. Проблема доступності лікарських засобів на вітчизняному фармацевтичному ринку /Ю.І. Гілета// Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою. Збірник матеріалів нвуково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 50-літтю створення кафедри організації та економіки фармації. 25-26 вересня – Львів, 2014р. – С.74-75.

22. Тенденції дистрибуції фармацевтичного ринку та перспективи утворення ланцюгів поставок /О.А. Похильченко// Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою. Збірник матеріалів нвуково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 50-літтю створення кафедри організації та економіки фармації. 25-26 вересня – Львів, 2014р. – С.76-78.

23. Експертні методи обґрунтування управлінських рішень /Н.Є. Кузьо// VII міжнародна школа-семінар теорія прийняття рішень. 29вересяня – 4 жовтня - Ужгород, 2014р. – С.145-146

24. Актуальність інноваційного маркетингу в світлі турбулентності ринкового середовища /Н.Ю.Глинський, О.Б. Гірна// VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». Збірник тез доповідей. 25-26 вересня – Суми, 2014 р. – С 84-86

25. Товарні інновації молокопереробних промислових підприємств /Н.С. Косар, О.М. Стець// VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті Євроінтеграції» Збірник тез 16-17 жовтня – м.Рівне, 2014р. – С. 150-153.

26. Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України /О.М.Стець// Тези доповідей IX науково-практичної конференції 4-6 грудня 2014р. м. Хмельницьк – С.31-33

27. Концепція військової логістики в вУкраїні: досвід НАТО /Л.І.Сопільник, Р.І. Сапіга// Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей X Міжнародної науково- практичної конференції – м.Львів, 6-8 листопада 2014 р. С. 324-326.

2015 рік

1. The Features of Logistics Flows Formation in Terms of E-commerce /Nazar Fihun// Przedsiębiorczość і zarządzanie: Firmy rodzinne – doswiadczenia і perspektywy zarządzania. Tom XVI, zeszyt 7. – Łódź, 2015. – C. 115-130.

2. Modern technologies in import substitution policy on pharmaceutical market /Yuliyana Gileta// Annales section H Oeconomia. Uniwersytet Mariae Curie-sklodowska. – Lublin, 2015. – C. 43-52.

3. Конфлікт цілей виникає на всіх рівнях управління ланцюгом поставок /Н.В. Чорнописька, О.А. Похильченко// Логистика проблемы и решения «Конфликты в логистических цепях»: Международный научно-практический журнал март-апрель №2 – Київ, 2015. – С. 18-27.

4. The Impact of Globalization on the Development of City Logistics. Wplyw globalizacji na rozwoj logistyki miasta /R. Voronina// Annales. Universitatis Mariae Curie – Sklodowska Lublin – polonia . SECTIO H vol.XLIX, 3. – 2015. – C.81-89.

5. Ланцюг вартості Портера (конструкція, реконструкція,реконструкція,) та управління за цінностями /Софія Патора-Висоцька// Маркетинг і менеджмент інновацій: науковий журнал №2 м. Суми. – С. 121-133.

6. Identification in a Supply Chain as the Basis for Synergy of Innovative Solutions., /Elena Pokhylchenko// Przedsiębiorczość і zarządzanie. Tom XVI, zeszyt 5, część I. Rola zarządzaniа projektami i procesami w wymiarze lokalnym i regionalnym. Łódź – Warszawa , 2015. – C.23-41.

7. Research of urban logistics indices assessment /N. Margita, R. Voronina// Forum Scientiae Oeconomia Volume 3 (2015) No.2: Logistics management m. Dąbrowa Górnicza, 2015. – C.55-64

8. Туризм як складова транскордонного співробітництва /Н. Косар, О. Дриль// Міжнародний науковий Вісник. Спецвипуск 2 (11). За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи транскородонного співробітництва: досвід Карпатського єврорегіону», м. Ужгород (4—5 червня 2015 р.). – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет, С. 124-133.

9. Актуальні проблеми української агрологістики /Н.В. Чорнописька// Проблеми аграрної логістики в Україні. №4 2015р. м.Харків. – С.14-17

10. Agrilogistics in Ukraine: Problems and Solution//Nataliia Chornopyska, Lilija Yakymyshyn// Przedsiębiorczość і zarządzanie: Zarządzanie – nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacyjności. Łódź – Warszawa, 2015. – C. 145-158.

11. Стратегічний вимір менеджменту в ланцюгу поставок /О.М. Стець, Р. Патора// Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки» част.1 (20 березня) – м.Луцьк, 2015р., С.184-185

12. Деконструкція і реконструкція структури відносин в ланцюгу вартості. /З. Патора-Висоцька// Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» 2-3 квітням – м.Харків 2015р., С.135-137.

13. Логістична концепція використання транзитного потенціалу України / Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України». – Львів: Видавництво Львівської політехніки 2015. - с.55

14. Мобільна зайнятість у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств /С.В.Леонова// Тези доповідей ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю в умовах європейської інтеграції України». – Львів: Видавництво Львівської політехніки 2015. – с.56

15. Оцінка результативності інноваційних ланцюгів поставок /О.А.Похильченко// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклики та можливості». 14-16 травня - м.Львів 2015. – С.199-200

16. Модель Кральіца у формуванні «верхньої» частини ланцюга поставок /І. Петецький, О.А. Похильченко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах» 24-25 квітня - м.Ужгород-Мукачево, 2015. – С.426-429.

17. Концепція ланцюга вартості Портела в умовах ланцюга поставок /З. Патора-Висоцька//Збірник доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні моделі управління в сучасних умовах:теорія і практика» 17 квітня – м. Кіровоград, 2015. – С.9-10

18. Людські цінності у розвитку конкуренції на товарних ринках /Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції» Проблеми формування та реалізації конкурентної політики» 24-25 вересня -м.Львів, 2015р. – с.101

19. Особливості банківського маркетингу в умовах сьогодення /Н.С. Косар// Збірник тез доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» 24-25 вересня м.Суми. – С.105-107.

20. Маркетинг цінностей в промоції сталого розвитку /Н.М. Мащак// Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня) «Перспективи розвитку економіки України: теорія методологія, практика – м.Луцьк. – С.72-74

21. VBA у формуванні логістичної контролінгової інформації /О.Русановська, Роман Патора// Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Глобалізаційні та Євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік» 29 квітня м. Львів – С.111-114

22. Соціальні рефлексії науково-практичних масових заходів ІІ Міжнародна науково-практична конференція 4-5 червня «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти» 2015- Одеса. с. 3.

23. Проблеми реалізації маркетингових досліджень у вищих навчальних закладах України /Н.С. Косар, А.Я. Дмитрів// IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики розвитку світової економіки» 19-20 листопада 2015р. м.Київ – С.224-227.

24. Екологічний аспект транспортної логістики /Н.М.Мащак// Х наукова практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України» 3-5 грудня м.Хмельницьк 2015р. – С.83-86.

25. Перспектива ринку мультимодальних перевезень в Україні /В.А. Фалович// Х наукова практична конференція «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України» 3-5 грудня м.Хмельницьк 2015р. – С181-182.

26. Особливості аутсорингу ключових видів діяльності підприємства /Л.Я. Якимишин// ХIV Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека, екстремізм, тероризм» 23-24 квітня 2015р. м. Львів. С.184-185

27. Крикавський Є.В. СPS у формуванні екологічної свідомості користувачів /Є.В.Крикавський// Вісник національного університету “Львівська політехніка” Збірник наукових праць №833 Серія: Логістика м. Львів – С.36-42.

28. Крикавський Є.В. Перспективи девелоперського бізнесу на ринку комерційної нерухомості /Є.В.Крикавський, Л.Я Якимишин// Наукові записки Львівського університету бізнесу та плану. Випуск 14 Львів- 2015 С. 8-13.

2016 рік

1. Krykavskyy Y. Struktura zarządzania logistykу dyskrybucji w warunkach sytuacji kryzysowych / Yevhen Krykavskyy, Nazar Fihun// Przedsiębiorczość i zarządzanie: Między teorią i praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje. Łódź – Warszawa 2016 C.301-303.

2. Крикавський Є.В Використання сучасних технологій у просуванні молока та молокопродуктів на ринку/Є.В.Крикавський, О.М.Стець// Науковий журнал Маркетинг і менеджмент інновацій.№2 2016 м.Суми с.39-48

3. Крикавський Є.В. Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю /Є.В.Крикавський// Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» №5(179) 2016 с.30-42

4. Krykavskyy Y. The principle of the extended responsibility sn the formanion of multimodal transportation attractiveness / Yevhen Krykavskyy, Volodymyr Falovych// Economic annals – XXI 159 9(5-6) 2016 С.67-70

5. Крикавський Є.В. Логістичний канал: парадигми чи конюктура? /Є.В.Крикавський, О.А.Похильченко//Международный научно-практический журнал Логистика «Логистическиу каналы» травень-червень №3 2016 С.16-20

6. Крикавський Є.В.Логистика /Є.В.Крикавський // Международный научно-практический журнал Логистика «Проблемы транспортной логістики» січень квітень №1-2 січень-квітень 2016 С. 10-11.

7. Крикавський Є.В. Еластичні рішення в діяльності меблевих підприємств /Є.В.Крикавський, О.А.Похильченко// Наукові записки Львівського університету бізнесу та плану. Випуск 15 Львів- 201 С. 12-21.

8. Крикавський Є.В. Еволюція парадигми маркетингу між теорією і практикою / Є.В. Крикавський, О.М. Стець// Маркетингова освіта в Україні. Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 12-13 квітня.м.Київ 2016р. С19-23.

9. Крикавський Є.В. Комплекс заходів, спрямованих на забезпечення функціонування контролінгу логістичної діяльності / Є.В. Крикавський, О.А. Русановська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи» 15-16 квітня м.Ужгород 2016р. с.139-141.

10. Крикавський Є.В. Трансформація принципів маркетингу в контексті дифузії цифрових технологій /Є.В.Крикавський, О.М.Стець//VI Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваційним процесом в Україні: Економічні, соціальні та політичні трансформації» 19-21 травня м. Львів.

11. Крикавський Є.В. Адаптивність як чинник стратегічної успішності підприємств в епоху цифрових технологій /Є.В.Крикавський, Глинський Н.Ю., Гірна О.Б.//Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг цифрові технології» 26-27 травня м.Одеса 2016р.с.94-96.

12. Крикавський Є.В. Активізація м’яких чинників в досягненні соціально відповідальної діяльності підприємств /Є.В.Крикавський, Н.М. Мащак// Матеріали ІХ-ої міжнародної наукової конференції: Актуальні проблеми економіки Київ, 19 лютого 2016р. С. 131-137.

13. Крикавський Є.В. Логістика високотехнологічних споживчих електронних товарів /Є.В. Крикавський, Л.Я. Якимишин// Матеріали ХХІ-ої міжнародної науково-практичної конференції: Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. 25-26 травня м. Луцьк – С. 75-77.

14. Крикавський Є.В. Маркетингові і логістичні аспекти в дистрибуції споживчих товарів особливих габаритів /Є.В. Крикавський, Л.Я. Якимишин// Міжнародна науково-практична конф. присвячена 40-річчю каф. менеджменту і адміністрування «Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України:Актуальні проблеми, реалії та перспективи 21-23 вересня 2016р. м. Івано-Франківськ. – С.145-147.

15. Крикавський Є.В. Державне регулювання стимулювання використання відновлюваних джерел енергії в енергетиці України / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, Я.І. Олійник// Міжнародна науково-практична конф. присвячена 40-річчю каф. менеджменту і адміністрування «Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: Актуальні проблеми, реалії та перспективи 21-23 вересня 2016р. м. Івано-Франківськ С.235-237.