Опубліковані підручники та навчальні посібники

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

1. Основи ринкової економіки: /Курс лекцій (під ред. Лищишина О.І.)// О.І. Лищишин, І.О. Тивончук та ін.//, КА-89, Львів. 1994.

2. Логістика підприємства: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1996. – 160 с. Нова галузь економічної науки, сформована на основі інтегрованого системного підходу як теорія управління матеріальним та необхідним інформаційним потоком, складає зміст цієї книги. Ґрунтуючись на теорії логістики, у посібнику розглядаються методичні аспекти проектування логістичних рішень, моделювання логістичних систем та зміст логістичного управління підприємством, що обґрунтовує закономірну зміну пріоритетів в стратегії сучасного менеджменту з метою мінімізації витрат ресурсів та часу. Для студентів вузів та технікумів економічних спеціальностей, науковців, слухачів інститутів підвищення кваліфікації, державних службовців, керівників виробництв та підприємств різних форм власності.

3. Економіка та менеджмент: Навчально-прикладний посібник /(за ред. проф. Кузьміна О.Є.). – Львів. Державний університет «Львівська політехніка», 1996. – 828 с. Розглядаються загальні економічні поняття і закони мікро- і макроекономіки, питання виробничого і невиробничого менеджменту, банківського, фінансового менеджменту і зовнішньоекономічної діяльності, економіки підприємства, фінансової системи, фінансово-економічного аналізу підприємницької діяльності, а також основи менеджменту, маркетингу та аудиту, економіка природокористування, економіко-математичні методи та логістика, інформаційні технології в менеджменті тощо. Для студентів економічних факультетів, слухачів курсів та інститутів підвищення кваліфікації, підприємців та працівників підприємницьких структур різних форм власності.

4. Аналіз використання виробничих ресурсів та витрат: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1997. – 220 с. У навчальному посібнику викладений зміст та прикладний методичний інструментарій аналізу ефективності використання основних фондів, матеріальних та трудових ресурсів з точки зору формування витрат та результатів виробництва. Висвітлені основи теорії економічного аналізу, особливості техніко-економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств електроенергетики, концептуальний підхід до формування енергомісткості національного продукту. Для студентів економічних спеціальностей вузів, слухачів системи підвищення кваліфікації, державних службовців, керівних та функціональних працівників підприємств різних форм власності.

5. Промисловий маркетинг та логістика / Н. Чухрай// Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1998. – 307 с. В навчальному посібнику викладені основні принципи теорії та практики управління промисловим підприємством на засадах маркетингу і логістики. За таких умов головним чинником при прийнятті управлінських рішень є комплексний аналіз ринкового середовища, в якому знаходиться підприємства. В посібнику висвітлені сутність промислового маркетингу та логістики, принципи моделювання поведінки організації-покупця, особливості функціонування логістичних систем, специфіка здійснення маркетингової діяльності на ринку товарів промислового призначення. Для наукових працівників, викладачів і аспірантів вузів, спеціалістів економічних структур, менеджерів.

6. Логістика: Посібник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Львів: Видавництво Державного університету«Львівська політехніка», 1999. – 264 с. Нова галузь економічної науки, сформована на основі системного підходу як теорія оптимального управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками, становить зміст цієї книги. Ґрунтуючись на світових досягненнях економічної науки, в посібнику розглядаються основи теорії логістики, методичні аспекти проектування логістичних рішень в логістичних функціональних галузях постачання, виробництва, збуту, транспортування і на цій основі – теоретичні засади оптимізації мікро– та макрологістичних систем у стратегічному напрямку втілення концепції єврологістики. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, наукових працівників, слухачів системи підвищення кваліфікації, державних службовців, керівників та фахівців підприємств і організацій.

7. Промисловий маркетинг /Н. Чухрай// Підручник. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001.– 336 с. Викладено основні принципи теорії та практики управління промис¬ловим підприємством на засадах маркетингу. Висвітлено сутність про¬мислового маркетингу, принципи моделювання поведінки організації-спо-живача, особливості формування комплексу маркетингу на ринку товарів промислового призначення. Підручник містить практичні завдання та ситуаційні вправи. Призна-чений для наукових працівників, викладачів і аспірантів вищих навчаль¬них закладів, спеціалістів економічних структур, менеджерів.

8. Маркетингові дослідження / Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока// Посібник. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+” Інститут післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2004. – 288 с. У навчальному посібнику викладено основи теорії маркетингових досліджень та науково-методичні положення їх предметної реалізації. Об'єктами уваги стали: товарний ринок та його клієнтура; попит на ринку та прогнозування збуту; конкуренція та конкурентоспроможність; поведінка споживачів. Для оцінки та практичної адаптації теоретичних знань подані контрольні запитання, завдання та ситуаційні вправи, приклади предметних досліджень. Видання адресоване студентам та викладачам вищих навчальних закладів, підприємцям, менеджерам з маркетингу, усім, хто цікавиться маркетингом.

9. Промисловий маркетинг / Н.І. Чухрай// Підручник. 2-е вид. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 472 с. Викладено основні принципи теорії та практики управління промис¬ловим підприємством на засадах маркетингу. Висвітлено сутність про¬мислового маркетингу, принципи моделювання поведінки організації-спо-живача, особливості формування комплексу маркетингу на ринку товарів промислового призначення. Підручник містить практичні завдання та ситуаційні завдання і вправи. Призначений для наукових працівників, викладачів і аспірантів вищих навчальних закладів, спеціалістів економічних структур, менеджерів.

10. Логістика. Основи теорії. Підручник. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інститут післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2004. – 416 с. У підручнику викладено основи теорії логістики: розглянуто концепцію, цілі та завдання логістики, методологічний апарат та інструментарій логістики, ідентифіковано об'єкти логістичного управління, досліджено логістичні функції та логістичне управління в системі менеджменту підприємства, обґрунтовано ло-гістичний підхід до управління матеріальними потоками у виробництві та дистри¬буції товарів. Підручник адресований студентам та викладачам вищих навчальних закла¬дів, підприємцям, менеджерам з логістики, державним службовцям, усім, хто ціка¬виться логістикою.

11. Логістика. Для економістів: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 448 с. У підручнику викладено основи теорії логістики та методичний інструментарій прийняття типових логістичних рішень у постачанні, виробництві та збуті, у сфері переміщення та управління запасами, базові положення економіки і організації логістики в логістичних системах. З метою оцінювання знань та практичного засвоєння подано контрольні запитання, тести, завдання та ситуаційні вправи. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, фахівців з логіс¬тики, працівників державних органів управління.

12. Логістичне управління: Підручник. – Львів: – Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 384 c. У підручнику розглядаються проблеми важливої галузі економічної науки -логістики; викладено основи теорії логістики, логістичного управління під-приємством та засади управління міжорганізаційними логістичними системами. Матеріал підручника відповідає освітнім вимогам та кваліфікаційним вимогам до випускників ВНЗ за фахом "Логістика". Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспіран¬тів, викладачів, слухачів системи перекваліфікації, підприємців та менеджерів з логістики.

13. Логістика. Основи теорії. Підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інститут післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2006. – 456 с. У підручнику викладено основи теорії логістики: розглянуто концепцію, цілі та завдання логістики, методологічний апарат та інструментарій логістики, ідентифіковано об'єкти логістичного управління, досліджено логістичні функції та логістичне управління в системі менеджменту підприємства, обґрунтовано ло-гістичний підхід до управління матеріальними потоками у виробництві та дистри¬буції товарів. Підручник адресований студентам та викладачам вищих навчальних закла¬дів, підприємцям, менеджерам з логістики, державним службовцям, усім, хто ціка¬виться логістикою.

14. Логістика: компендіум і практикум / Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька// Навчальний посібник. – К., Кондор, 2006. – 340 с. У навчальному посібнику висвітлено фундаментальні засади логі¬стики і основи технології прийняття типових логістичних рішень на підприємстві. Матеріал викладено з урахуванням специфіки вітчиз¬няного ринку, нормативно-правової бази. Компендіум розглядає теоретичні аспекти логістики, пропоную¬чи типові логістичні задачі та їх розв'язок. Практикум містить завдан¬ня та вправи, відповіді до них, тести та контрольні завдання. їх вико¬нання дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам'яті, а наведені відповіді - перевірити себе. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів, слу¬хачам системи перекваліфікації, підприємцям, працівникам логістич¬них служб, усім, хто цікавиться логістикою.

15. Маркетингова товарна політика / І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора// Навчальний посібник . – Рівне: видавець О. Зень, 2007. – 268 с. У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні засади функціонування товарних ринків; розкрито зміст базових положень формування цінової, збутової, комунікаційної політик підприємства по відношенню до товарів підприємств; висвітлено коло питань, пов'язаних із управлінням якістю товарів, їх конкурентноздатністю й асортиментом, розробкою товарної марки й упаковки; проаналізовано зміст етапів і методики обґрунтування критеріїв дослідження ринку, описано форми реалізації маркетингової товарної політики на підприємствах, алгоритм планування нового товару й особливості його існування на ринку протягом життєвого циклу. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів спеціальності "Маркетинг". Воно може бути корисним слухачам система перекваліфікації, працівникам служб маркетингу, всім, хто цікавиться маркетингом.

16. Маркетингова інформація: [Л.О. Шелюк, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, Р. Патора] Навчальний посібник – Рівне: видавець О. Зень, 2008. – 456 с. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід організовування на підприємствах збору та захисту маркетингової інформації і сучасні проблеми їх реалізації на вітчизняних підприємствах. Розкрито роль інформаційного забезпечення в умовах переходу до інформаційної економіки та дано розгорнуту характеристику основним його складовим. Детально викладено основи планування й організовування захисту маркетингової інформації з точки зору забезпечення економічної безпеки підприємств різних форм власності та сфер діяльності. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання. Він може бути корисним слухачам курсів та інститутів підвищення кваліфікації, працівникам економічних і юридичних служб підприємств, керівникам господарських товариств, державним службовцям, зайнятим у сфері підприємництва.

17. Маркетингова товарна політика / І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора// Навчальний посібник – 2-е вид. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 276 c. Послідовно викладено теоретичні засади функціонування товарних ринків; розкрито зміст базових положень формування цінової, збутової, комунікаційної політик підприємства стосовно до товарів підприємств; висвітлено коло питань, пов'язаних із управлінням якістю товарів, їхньою конкурентноздатністю й асортиментом, розробленням товарної марки й упаковки; проаналізовано зміст етапів і методики обгрунтування критеріїв дослідження ринку, описано форми реалізації маркетингової товарної політики на підприємствах, алгоритм планування нового товару й особливості його існування на ринку протягом життєвого циклу. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів спеціальності "Маркетинг". Воно може бути корисним слухачам системи перекваліфікації, працівникам служб маркетингу, всім, хто цікавиться маркетингом.

18. Маркетингова політика розподілу / Н. Косар, А. Чубала// Навчальний посібник – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 232 c. Висвітлено сутність і значення маркетингової політики розподілу підприємства, її зв'язок з розробленням інших складових маркетингової діяльності, різновиди та особ¬ливості формування каналів розподілу продукції та управління ними, проаналізовано реалізацію основних функцій маркетингової логістики. Виконання практичних завдань, тести для самоперевірки дають змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам'яті. Буде корисним викладачам та студентам вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, слухачам системи перекваліфікації, підприємцям, працівникам служб маркетингу, усім, хто цікавиться маркетингом.

19. Логістичні системи / Н.В. Чорнописька // Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 264 c. У навчальному посібнику висвітлено фундаментальні засади проектуван¬ня логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньо¬виробничих логістичних систем, ланцюгів поставок, логістичних мереж та глобальних логістичних систем. Матеріал викладено із врахуванням практики провідних зарубіжних та вітчизняних підприємств. Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчаль-них закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації, підприємців, праців¬ників служб логістики та маркетингу.

20. Маркетинг / Є.В. Крикавський, А.О. Старостіна, Н.П. Гончарові //за редакцією А.О. Старостіна – Київ: Знання 2009 р. – 1070 с. У підручнику розглядаються загальна теорія, сучасні концепції та основні принципи маркетингу, вітчизняний і світовий досвід маркетингової діяльності. Надаються відомості щодо методів прогнозування по¬питу, формування ринкових стратегій підприємства, ведення маркетингової інноваційної діяльності, розробки цінової та збутової політики, маркетингової логістики, системи маркетингових комунікацій, принципів міжнародного маркетингу. Викладено практичні аспекти проведення маркетингових досліджень, статистичної обробки даних, формування конкурентної і товарної стратегії підприємства, управління ризиками та інноваційною діяльністю. Автори використовують методи навчання, які ґрунтуються на аналізі конкретних практичних ситуацій, що дає змогу студентам оволодіти методикою застосування на практиці отриманих знань, сприяє розвитку аналітичних здібностей, готує їх до самостійного прийняття управлінських рішень. Для студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів економічних факультетів напрямів “Маркетинг”, “Економіка і підприємництво” та “Міжнародна економіка”. Книга буде корисною також маркетологам-практикам та підприємцям.

21. Маркетингова товарна політика / І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора// Третє видання, видавництво Львівської політехніки. – Львів, 2012. – 360 с. Послідовно викладено теоретичні засади функціонування товарних ринків; розкрито зміст базових положень формування цінової, збутової, комунікаційної політики підприємства стосовно до їхніх товарів; висвітлено коло питань, пов'язаних із управлінням якістю товарів, їхньою конкурентноздатністю й асортиментом, розробленням товарної марки й упаковки; проаналізовано зміст етапів і методики обґрунтування критеріїв дослідження ринку, описано форми реалізації маркетингової товарної політики на підприємствах, алгоритм планування нового товару й особливості його існування на ринку протягом життєвого циклу. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів напряму підготовки "Маркетинг". Воно може бути корисним слухачам системи перекваліфікації, працівникам служб маркетингу, всім, хто цікавиться маркетингом.

22. Маркетингова політика розподілу / Н.С. Косар, А. Чубала // Навчальний посібник. – 2-ге вид., зі змінами. – Львів: видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 260 с. Висвітлено сутність і значення маркетингової політики розподілу підприємства, її зв'язок з розробленням інших складових маркетингової діяльності, різновиди та особ¬ливості формування каналів розподілу продукції та управління ними, проаналізовано реалізацію основних функцій маркетингової логістики. Виконання практичних завдань, тести для самоперевірки дають змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам'яті. Буде корисним викладачам та студентам вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, слухачам системи перекваліфікації, підприємцям, працівникам служб маркетингу, усім, хто цікавиться маркетингом.

23. Krykawskyy E.W. Podstawy zarządzania logistycznego / E.W.Krykawskyy, Mirosław Waselewski //Skrypt dla studentow l roku kierunku Logistyka. – Łódź 2012. - 326с.

24. Стратегічний маркетинг / Л.І. Третякова, Н.С. Косар // Навчальний посібник – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 256 с. Викладено роль і місце стратегічного маркетингу в управлінні підприємством, що функціонує у змінному ринковому середовищі. Розглянуто сутність і характеристики маркетингових стратегій зростання підприємства, сегментації та вибору цільового ринку, стратегій диференціації і позиціонування, конкуренції, а також функціональні стратегії підприємства за складовими комплексу маркетингу (маркетингові, товарні, цінові стратегії у сфері розподілу продукції і у сфері комунікації). Висвітлено методичні підходи до аналізу маркетингового середовища та визначення конкретних переваг, а також теоретичні засади маркетингового стратегічного управління портфелем бізнесу підприємства. Теоретичний матеріал супроводжується контрольними запитаннями, тестовими і практичними завданнями та ситуаційними вправами з практичної діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств. Буде корисним викладачам і студентам вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, слухачам системи перекваліфікації, підприємцям, працівникам маркетингових служб та усім тим, хто цікавиться маркетингом.

25. Маркетинг [О. Гладунов, І. Дейнега, О. Дейнега, Т. Микитин, А. Почтовюк] Навчальний посібник. Вид. 2-ге – Рівне, 2013. – 336с. У навчальному посібнику розглянуто різносторонні аспекти маркетингу: еволюція й основні концепції його розвитку; аналіз середовища функціонування організацій і ринкові передумови формування їх маркетингових стратегій; поняття про маркетингову інформацію та способи проведення комплексних маркетингових досліджень; питання сегментування ринку та позиціонування товарів, управління товарним асортиментам підприємства та його цінову політику, організації системи збуту товарів і маркетингових комунікацій; організація маркетингової діяльності. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Воно може бути корисним керівникам організацій, менеджерам, працівникам служб маркетингу, збуту, реклами та всім, хто цікавиться маркетингом.

26. Економіка і фінанси підприємств / З.С. Люльчак // Навчальний посібник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013 – с. 694. Викладено питання, пов'язані із економічними засадами функціонування підприємства в системі ринкових відносин, його виробничою діяльністю та ресурсним забезпеченням, сутність та роль економічних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, особ¬ливості інтегрального оцінювання його стану, розвитку та досягнення економічної безпеки. Висвітлено методичні підходи до обґрунтування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства, його виробничої потужності, потреб у реальних ресурсах, що необхідні підприємству для ведення усіх видів діяльності, товарної та цінової політики, планування напрямів розвитку та реструктуризації. Теоретичний матеріал супроводжується контрольними запитаннями, тестовими і практичними завданнями з практичної діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств. Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які навчаються за галузями знань 0305 "Економіка та підприємництво" і 0306 "Менеджмент та адміністрування", а також слухачів інститутів підвищення кваліфікації, підприємців та працівників економічних служб підприємств.

27. Маркетингова інформація / О.В. Дейнега // Навчальний посібник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 415 с. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід організовування на підприємствах збору та захисту маркетингової інформації і сучасні проблеми їх реалізації на вітчизняних підприємствах. Розкрито роль інформаційного забезпечення в умовах переходу до інформаційної економіки та дано розгорнуту характеристику основним його складовим. Детально викладено основи планування й організовування захисту маркетингової інформації з точки зору забезпечення економічної безпеки підприємств різних форм власності та сфер діяльності. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання. Він може бути корисним слухачам курсів та інститутів підвищення кваліфікації, працівникам економічних і юридичних служб підприємств, керівникам господарських товариств, державним службовцям, зайнятим у сфері підприємництва.

28. Економіка логістики / О.А. Похильченко // Навчальний посібник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014р. – 637с. Викладено основи теорії економіки логістики: розглянуто місце та роль логістики як об'єкта господарювання, сутність та основні напрями логістичної діяльності на підприємстві, ідентифіковано склад логістичних активів, досліджено економічний потенціал логістики та її синергічний ефект, розглянуто особливості економіки логістичної діяльності в ланцюгах поставок. Висвітлено методичні підходи до оцінювання результатів логістичної діяльності з урахуванням специфіки цієї' діяльності. Теоретичний матеріал супроводжується практичними вправами та завданнями з практичної діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств. Для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації, підприємців, працівників служб логістики та маркетингу.

29. Маркетинговий менеджмент / І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, І.Ф. Лорві // Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 380 с. (Серія «Світ маркетингу і логістики». – Вип.8) Розглянуто теоретичні, практичні та методологічні аспекти управління маркетингом: місце маркетингу в системі управління підприємством; зміст основних категорій маркетингового менеджменту та основні методи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві; сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту; засади формування ефективних служб маркетингу; характеристики типових інтегрованих організаційних маркетингових структур; аналітичне забезпечення ринкових можливостей підприємства на основі розвиненої системи маркетингової інформації; економічні передумови формування його маркетингових стратегій; технології розроблення та реалізації маркетингових програм і планів; організацію контролю та ефективність маркетингової діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, керівників організацій, менеджерів, працівників служб маркетингу, збуту, реклами та всіх, хто цікавиться проблемами маркетингового менеджменту.

30. Логістика для економістів. Підручник – 2-е видання – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 476 с. (Серія «Світ маркетингу і логістики», вип.9). Викладено основи теорії логістики та методичний інструментарій прийняття типових логістичних рішень у постачанні, виробництві та збуті, у сфері переміщення та управління запасами, базові положення економіки й організації логістики в логістичних системах та ланцюгах поставок. З метою оцінювання знань та практичного засвоєння подано контрольні запитання, тести, завдання та ситуаційні вправи. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, фахівців з логістики, працівників державних органів управління.

31. Крикавський Є.В. Логістика і управління ланцюгом поставок / Є.В.Крикавський, Похильченко О.А., Фертш М. // Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 514 с. – (Серія «Світ маркетингу і логістики» ; вип.12).

32. Крикавський Є.В. Логістика та управління ланцюгами поставок / Є.В. Крикавський, О.А. Похильченко, М. Фертч// Навчальний посібник - Львів꞉ Видавництво Національного університету «Львівської політехніки», 2017 р. - 804с. – (Сер. «Світ маркетингу і логістики».-Вип.12).