Опубліковані монографії

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

1. Пріоритети стабілізації економіки: Монографія за ред. Є.В. Крикавського. – Львів: Місіонер, 1995. – 190 с. Чи можливий в Україні економічний ріст? Яка потрібна для цього політика стабілізації економіки? Які зміни і напрямки слід вважати пріоритетними на макро- та мікрорівні сьогодні? Яким чином підпорядкувати раціоналізм підприємництва здоровому економічному росту в Україні і якою для цього повинна бути роль держави? Відповісти на ці та інші питання вам допоможе в деякій мірі ця книга. Вона сприятиме читачам у формуванні внутрішніх переконань, що економічний ріст в Україні – це реальність, що стабілізація енергозабезпечення України – теж реальність, що створення повноцінного конкурентоспроможного підприємницького середовища в близькій перспективі – не утопія. Книга розрахована на широке коло читачів, кого цікавлять перспективи макроекономічних перетворень, майбутнє національної енергетики, гарантії успішного підприємництва.

2. Економічний потенціал логістичних систем. – Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1997. – 168 с. В монографії викладено зміст теорії формування економічного потенціалу підприємств, що функціонують на засадах логістичних концепцій та методології створення і функціонування логістичних систем в аспекті організаційно-економічної ретроспективи. Висвітлені сучасні проблеми підприємництва і перспективи економічного зростання в Україні, актуальні вимоги ринку і необхідність адаптації організаційних структур, інформаційної інфраструктури до умов впровадження логістичних проектів. Для наукових працівників, викладачів і аспірантів вузів, спеціалістів економічних структур, менеджерів.

3. Логістика та розвиток організацій / Н. Гринів, І. Таранський – Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1999. – 148 с. Монографія знайомить читача з станом і розвитком теорії логістики, місією логістики в організації. Значна увага надається моделюванню організації і формалізації матеріального потоку та управлінню товарорухом в розрізі стратегічного логістичного менеджменту. Описані економічні фактори і перспектива логістичних мереж. Висвітлені сучасні проблеми матеріально-технічного забезпечення та їх вплив на розвиток організацій. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрів вищих закладів освіти, спеціалістів економічного профілю, менеджерів-логістів.

4. Маркетинг енергозабезпечення / Н.С. Косар, Л.А. Мороз – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000 р. – 196 с. Викладено теоретичні та прикладні аспекти стабілізації і перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу України на засадах маркетингу в контексті забезпечення енергетичної безпеки держави. Маркетингову орієнтацію паливно-енергетичного комплексу України автори пов'язують із втіленням концепцій демаркетингу та синхромаркетингу у виробничу діяльність енергетичних компаній. Запропоновано основні напрями вдосконалення товарної, цінової, дистрибуційної та комунікаційної політики енергопостачальних компаній. Для наукових та інженерних працівників, викладачів, аспірантів, магістрів вищих закладів освіти, менеджерів, які працюють у сфері паливно-енергетичного комплексу, енергозабезпечення та енерговикористання, фахівців з енергозбереження та енергоефективності.

5. Интеграция в энергетике и экономическая безопасность государства /Г.К. Вороновський, І.В. Недін, Н.І. Чухрай та ін.// – К.: Знания Украины, 2005. – С. 439-457.

6. Экономическая безопасность государства и информационно-технологические аспекты ее обеспечения /Д.А. Андреев, А.В. Артеменко, В.А. Артеменко, О.І. Карий , О.Б. Гірна, Н.І. Чухрай и др./ Под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина// К.: Знания Украины, 2005. – С. 529-535.

7. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку / С.І. Кубів, Н.С. Косар // Монографія. – Львів: – Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 232 с. У монографії досліджено діяльність комерційних банків у ринкових умовах функціонування і розроблено рекомендації щодо збільшення їхньої привабливості для клієнтів з використанням концепції маркетингу. Визначено сутність та особливості маркетингової діяльності комерційних банків з урахуванням специфіки їхнього функціонування та зарубіжного досвіду. Досліджено конкурентне становище комерційних банків України, тенденції попиту на банківські продукти. Основну увагу приділено вирішенню проблеми визначення привабливості комерційних банків для клієнтів, обґрунтуванню чинників, які сприяють досягненню досконалої привабливості та коригуванню відповідної стратегії в системі логістики та контролінгу. Для науковців, працівників комерційних банків, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів

8. Трансформація вартості у розвитку відносин «підприємство – клієнт»: Монографія за науковою редакцією Євгена Крикавського і Наталії Чухрай. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 250 с. У монографії розглянуто актуальні питання теорії і практики трансформації та мульти¬плікації вартості у розвитку відносин між підприємствами у ланцюгу поставок. Висвітлено методологічні засади формування вартості для клієнта. Особливий акцент зроблено на дослідження маркетингового, логістичного та інноваційного аспектів цього процесу. Розкрито сутність створення й оцінювання ринкової вартості підприємства. Для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів вищих нав¬чальних закладів, аспірантів та студентів.

9. Економіка логістичних систем: Монографія за науковою редакцією Є. Крикавського і С. Кубіва. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008, 596 с. Досліджено теоретичні проблеми функціонування логістичних систем та обґрунтовано науково-методичні положення щодо їхнього економічного оцінювання. Висвітлено засоби та потоки логістичних систем, генеровані ними продукти та послуги, узалежнено останніми механізм формування логістичних витрат. Обґрунтовано методичні інструменти оцінювання та оптимізування ефективності функціонування логістичних систем та адаптовано до умов формування предметних проектних рішень.

10. Zarzadzanie logistyczne w przemysle przetwarzania drewna /O. Kostiuk// Praca zbiorowa (monografia pod redakcją R. Ваrcika G. Biesoka Teoria i praktyka rozwoju lokalnego i regionalnego). Wydawnictwo Naukowe ATН w Bielsku-Bialej, 2009. - С. 161 – 169.

11. Krykavskyj E. Koncepcja logistyczna w podejmowaniu decyzji strategicznych / Ewgen Krykavskyj, Lilija Jakymyszyn // Flow Management Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania m.Rzeszόw 2010. – S. 277-288.

12. Krykawskyy E.W. Marketing międzynarodowy: uwarunkowania i kierunki rozwoju / E.W. Krykawskyy, Nazar Figun // Kształtowanie długoterminowych relacji w sferze obsługi posprzedażowej – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010. – С. 589-596.

13. Украина и её регионы на пути к инновационному обществу: Монография / [О.Б. Мных, Н.Ю. Глинский и др.]. – в 4 Т; под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булеева; НАН Украины, Ин-т экономики промышленности, Донецкий экономико-гуманитарный институт, Академия экономических наук Украины. – Донецк: Изд-во «Юго-Восток, Лтд», 2011. У монографії викладені методологічні положення й теоретико-практичні аспекти формування інноваційної моделі розвитку суспільства. Досліджено шляхи рішення проблем побудови інноваційного суспільства у контексті парадигмального перевороту глобалістики й геоекономіки. Оцінено вплив рівня інноваційно-маркетингового економічного потенціалів на процес інноваційної моделі розвитку регіону. Обґрунтовано аспекти трансграничного регіоналізму в умовах інноваційно-інтеграційного суспільства. Розглянуті умови якісного переродження соціально-економічної системи України при переході інноваційно-інформаційного розвитку регіонів України. Представлено інституціональні аспекти конкуренції й конкурентоспроможності регіонів України. Досліджено екологічна інноваційність регіональної політики. Монографія призначена для наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, студентів, а також фахівців і керівників національного й регіонального рівнів керування.

14. Informacyjne zabezpieczenie w logistycznych łańcuchach części zamiennych: ukraińskie realia / N.W. Fihun // Innowacje przedsiębiorstw a satysfakcja klijentów, w teorii i w praktyce. Warszawa 2011. - С. 215-229. Робота присвячена процесам автоматизації автомобілебудівних підприємств, аналізу важливості оперативного управління інформацією на підприємствах з виробництва, складування та постачання замінних частин, після продажного обслуговування. У роботі розглянуто основні тенденції розвитку вітчизняного та світового ринку ERP систем, наведено існуючі концепції, які застосовуються в управлінні підприємством. Висвітлено наявні програмні продукти, які представлені на ринку України, охарактеризовано їхні сильні та слабкі сторони. Проведено аналіз основних ризиків та викликів з якими стикається підприємство на етапах вибору та впровадження автоматизованих систем управління.

15. Natural monopoly and marketing / O Karyy, Z Lyulychak // Marketing and logistics problems in the management of organisation [monograph] edited by H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2011. С. 158-173. Включені в монографію концепції і думки є результатом вивчення наявної літератури, досліджень та бізнесових практик з метою ідентифікації ефективних інструментів для забезпечення більшої результативності управління і потенціалу бізнесу для швидкого і адекватного реагування на зміни. Виходячи з цього отриманий матеріал був скомпільований і поділений на 19 розділів, присвячених лояльності і задоволеності споживачів, аналізу ринків, маркетингу, факторам та інструментам росту, а також логістичним компаніям та підприємницьким аспектам їх бізнесу.

16. Управління інноваційними процесами в межах екосистеми /Р. Патора, Н.В. Чорнописька // Львів꞉ Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 216 с. Колективна монографія є результатом співпраці українських та польських науковців та розкриває результати досліджень, виконаних в межах держбюджетної науково-дослідної роботи Національного університету «Львівська політехніка» на тему «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгу поставок». У монографії висвітлені актуальні питання управління інноваційними процесами та потоками інновацій у ланцюгу створеної вартості. Розкрито сутність концепції екосистеми інновацій. Розроблено методологічні засади комерціалізації інновацій та організування взаємодії з партнерами в межах екосистеми. Досліджено методологічні підходи прискорення інноваційних процесів у ланцюгу вартості та методологічні засади формування вартості підприємств в екосистемі інновацій. Для наукових працівників, підприємців, службовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

17. Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności [monograph] /Н.В. Чорнописька// Логістичний потенціал інноваційної економіки: Wyższa szkoła zarządzania marketingowego i języków obcych w Katowicach, 2011. – 65 с. Актуалізовано інноваційний характер розвитку економіки країни в умовах світової економічної кризи, скерованого на зростання експортного потенціалу, стимулювання інвестиційного та споживчого попиту, чим забезпечуються умови довготривалого економічного зростання. Встановлено причини низької інноваційності економіки України за наявності істотних переваг у природно-ресурсному забезпеченні. Окреслено напрями реформування та підвищення потенціалу логістичного ринку в Україні у контексті формування інноваційної економіки.

18. Концепція кластера у формуванні потенціалу конкурентноздатності деревообробних підприємств / О.А. Похильченко.// - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 352 с. Розглянуто актуальні питання підвищення потенціалу конкурентноздатності деревообробних підприємств на онові концепції кластера. Досліджено теоретично-історичний генезис конкурентноздатності суб’єктів господарювання, обґрунтовано значення конфронтаційно-інтеграційних процесів у трансакціях підприємств, зокрема інтеграції підприємств у кластер, у формуванні потенціалу їх конкурентноздатності. Ідентифіковано передумови формування регіонального кластера у деревообробній промисловості: оцінено тенденції розвитку деревообробної промисловості, доведено доцільність інтегрування деревообробних підприємств у кластер, а також розроблено методичні підходи до ідентифікації передумов формування деревообробного кластера на території західного регіону України. Розроблено методичні засади створення регіонального деревообробного кластера, обґрунтовано напрями формування необхідного суспільного та інфраструктурного капіталу та засади моделювання економічних результатів розвитку деревообробного кластера на території західного регіону України. Для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та магістрів.

19. Використання спеціальних економічних зон в кластерній політиці України / О.А. Похильченко // Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації (теоретико-методологічний аспект): колективна монографія Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С.87-96. Представлено результати досліджень щодо теоретичних засад стратегічного управління стали розвитком регіонів України, проблем та перспектив розвитку кластерної моделі, визначено особливості формування регіональних та міжнародних кластерів України, акцентовано увагу на ролі кластерів в розвитку трудового потенціалу регіонів4 розглянуто моделювання та діагностування кластерного та альтернативного напрямків розвитку регіонів України; досліджено структуру інвестицій та визначено їх значення для сталого регіонального розвитку. Авторами колективної монографії пропонується оригінальне бачення вирішення проблем кластеризації регіонів України. Колективна монографія розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, політиків, державних службовців, причетних до розробки та впровадження регіональної політики, студентів та викладачів та усіх, хто цікавиться регіональною економікою.

20. Потенціал еластичності у формуванні конкурентоспроможності промислових підприємств / Н.Р. Кубрак, Н.С. Косар // Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 204 с. Викладено теоретичні та прикладні аспекти формування конкурентоспроможності промислових підприємств на ринку споживчих товарів повсякденного попиту. Досліджено роздрібний ринок молочних продуктів України та Львівської області, подано пропозиції щодо формування окремих складових потенціалу еластичності молокопереробних підприємств з метою підвищення їх конкурентоспроможності прийняттям стратегічних та операційних управлінських рішень. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрів вищих навчальних закладів, менеджерів установ та організацій.

21. Reputation as a factor of value-based / Oleh Karyy // Value-Based Marketing efficiency: [монографія] за наук.ред. H. Howaniec, W. Waszkielewicz. – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. Розглянуто відмінності між поняттями «імідж», «бренд», «торгова марка» та «репутація» через призму маркетингу орієнтованого на вартість. На основі зібраних авторами даних показано збільшення інтересу в Україні до сутності репутації в практичній діяльності підприємств та показано проблеми її оцінки.

22. Dobra praktyka ekologizacji dzialalności gospodarczej firm globalnych na Ukrainie /Oleh Karyy, Natalia Maszczak// Wybrane problemy zarządzania organizacjami (монографія) Redakcja naukowa: Agnieszka Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. – S.51-60. Проаналізовано актуальні основні екологічні проблеми України. Значну увагу приділено екологізації господарської діяльності фірм, як ефективному інструменту зменшення негативної шкоди навколишньому середовищу. Наведено позитивні приклади екологізації господарської діяльності представництв глобальних фірм в Україні.

23. Інвестування у логістичні системи – актуальний напрям підвищення економічної безпеки країни / Н.Б. Савіна //Економічна безпека держави: колективна монографія – Київ, 2013. – С. 464-492. Інвестування у логістичні системи. Висвітлено теоретичні та прикладні засади інвестування як однієї з передумов розвитку логістичних систем. Досліджено джерела інвестиційних ресурсів та логістичну інфраструктуру як об'єкт управління розвитком інвестування. Для виконання завдань управління інвестування. Для виконання завдань управління інвестуванням у логістичні системи розширено методологічні положення контролінгу як технології стабілізації стану логістичних систем. Запропоновано концепцію ентропійної оцінки досконалості інвестування в об'єкти логістики. Призначено для наукової спільноти, практиків, менеджерів, викладачів та аспірантів.

24. Krykavskyi Yevhen. From the practice of Special Economic Zones (SEZ) to clusters / Yevhen Krykavskyy , Elena O. Pokhylchenko // Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym. [монографія] Redakcja naukowa: Andrzej Jackiewicz, Łukasz Sułkowski – Łódź, 2013. – S. 255-269.

25. Nowoczesne podejścia do oceny efektywności działań komunikacji marketingowej / Oleh Karyy, Yevhen Ugolkov // Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce: [монографія] redakcja naukowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa, 2014. – S.260-269 У сучасних економічних умовах питання оптимізації витрат займає ключову позицію у дослідженнях науковців та менеджерів. Суттєвою складовою витрат є заходи маркетингових комунікацій і тому оцінка їх ефективності дозволить виявити недієві витрати з метою їх подальшої оптимізації. Однак, складність оцінки заходів маркетингових комунікацій потребує розробки нових методів, які базуються не на традиційному показнику рентабельності. Саме тому, запропоновано проводити аналіз ефективності заходів маркетингових комунікацій через дослідження ефективності використання витрат (бюджету) на всіх етапах їх впливу на рішення про купівлю.

26. Strategic approach to sales activity of industrial enterprises /I. Lorvi// The contemporary problems of management – value-based marketing, social responsibility and other factors in process of development – micro, meso and macro aspect :Monography Edited BY: Honorata Howaniec Wiesław Waszkielewicz. University of Bielsko-Biała, 2014. – S. 39-57. Розглянуто функціональну структуру продажів промислового підприємства, організування комерційного успіху та управління маркетингом. Запропоновано підходи до формування стратегії продаж на індустріальному підприємстві та семантичну модель інтеграції процесів фінансування, маркетингу та логістики. Обґрунтовано механізм імплементації стратегії маркетингу на промисловому підприємстві.

27. Крикавський Є.В. Маркетинг цінностей в промоції сталого розвитку /Є.В. Крикавський, Н.М. Мащак, Л.Я. Якимишин // Сталий розвиток ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: Колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2015. – С.115-123. Результати досліджень, що оприлюднені у колективній монографії, були обговорені на Другій міжнародній науково практичній конференції «Сталий розвиток ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)», яка відбулася 28-29 квітня 2015 року у м. Києві.

28. Матеріальні потоки у логістиці промислового підприємства / Н.М. Васильців, В.А. Фалович // Видавництво Львівської політехніки 2015. – 252 с. – (Серія «Світ маркетингу і логістики». – Вип.10) Висвітлено просторові та функціональні детермінанти ланцюга поставок машинобудівної продукції, виявлено особливості планування функціонування ланцюга поставок машинобудівної продукції, здійснено адаптування його структури до завдань функціонування. Розглянуто параметри матеріальних потоків промислових підприємств та чинники їхнього формування, здійснено структуризацію матеріальних потоків цих підприємств та виявлено особливості трансформації їхніх потоків в умовах функціонування машинобудівних підприємств у складі глобальної організації. Ідентифіковано стратегічні обмеження у плануванні функціонування ланцюга поставок машинобудівної продукції промислового призначення, сформульовано засади обґрунтування вибору стратегій у логістиці виробництва та постачання, розглянуто механізм прийняття оптимальних логістичних рішень у системі прогресивного планування APS та викладено положення щодо удосконалення управління запасами машинобудівного підприємства.

29. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: монографія / [Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо та ін та ін.] / За наук. ред. д-ра екон. наук. С.В. Князя. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 724 с. Розкрито сутність проблеми розвитку торговельного підприємництва в умовах членства України у Світовій організації торгівлі та підписання економічної частини угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Автори розробили комплекс методичних рекомендацій із формування механізмів фінансової підтримки суб’єктів торговельного підприємництва. В одному із розділів монографії розглянуто питання матеріалознавства і товарознавства в системі розвитку торговельного підприємництва. Результати авторських досліджень у цьому напрямі мають важливе теоретичне і прикладне значення у забезпеченні якості товарів і безпечності їх використання.

30. Крикавський Є.В. Партнерські відносини на ринку В2В та В2С [монографія] /Є.В. Крикавський, І. Петецький, Я. Циран, З. Люльчак// Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 232с. – (Серія «світ маркетингу і логістики»; вип.11). Моногафія виконана в межах зареєстрованих науково-дослідних робіт кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка» «Маркетингова та логістичні концепції у діяльності підприємств» та «Інфраструктурні системи забезпечення сталого розвитку підприємств, міст, регіонів та економіки країни. Видання орієнтоване на фахівців, які займаються практичною діяльністю у сфері маркетингу, логістики, сталого розвитку, академічних працівників урядових кіл, широку громадськість.

31. Krykavskyy Y. In search of ways for the improvement of the existing supply chains / Yevhen V. Krykavskyy, Elena A. Pokhylchenko// Current problems in management. University of Bielsko-Biala Press. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – 2015. C. 105-118.

32. Krykavskyy Y. Sustainable Supply Chain in Forming Environmental Macro Responsibility / Yevhen Krykavskyy, Nataliia Mashchak // Efficiency in Sustainable Supply Chain. – Poznan, Springer, 2017. – p. 3-17.

33. Крикавський Є.В. «Атракційність логістики в системі контролінгу підприємства» / Є.В. Крикавський, О.А. Русановська // Галич-Прес, 2018, Львів – 220 стор. 34. Yevhen Krykavskyy, Nataliia Mashchak «Sustainable supply chain in forming environmental macro responsibility», Poznan, Poland, p. 3-19. Springer International Publishing 2017 – WebOf Science (р.216)

35. Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції – 382 стор.

36. Крикавський Є.В., Похильченко О.А., Савченко Ю.Т. Інтеграція Balanced scorecard в діагностичний апарат ланцюгів поставок / Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції  : монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. Суми : Триторія, 2018. С. 200-220.

37. Крикавський Є.В., Дмитрів А.Я., Маркетинг цінності у контексті інноваційної моделі формування конкурентоспроможності підприємств молочної галузі / Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції  : монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. Суми : Триторія, 2018. С. 316-328.

38. Крикавський Є.В., Дмитрів А.Я., Косар Н.С. Соціальні мережі у формуванні іміджу ВНЗ на ринку освітніх послуг //Розвиток маркетингу в умовах інформатизації суспільства: монографія / за наук. ред. к.е.н., проф. В.П. Пилипчука. – Київ: КНЕУ, 2019. – 463с. – С. 35-45

39. Крикавський Є.В. Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції / колективна монографія за загальною редакцією д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. Суми, ТРИТОРІЯ, 2018-382 с.