Наукові статті та тези міжнародних конференцій Сухорольский М.А

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 1. Сухорольський М.А. Усталені коливання трансверсально-ізотропного шару з масивним тілом // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2006. — Вип. 3. — С 167- 176
 2. Сухорольський М.А., Микитюк О.А., Лисий І.П. Взаємодія циліндричної оболонки з тонкостінними підкріпленнями // Мат. методи та фіз.-мех. поля. — 2006. — Т. 49, № 2. — С 157- 162
 3. Сухорольський М.А. Зображення розв’язків задач теорії пружності сумами рядів за системами поліномів від двох змінних //Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. -Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача. —2006 — С. 103-107
 4. Сухорольський М.А., Любицька О.З, Про диференціювання двократних тригонометричних рядів, підсумовуваних узагальненим методом.//Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука.Матеріали конференції. Київ, 18-20 травня 2006 p.- Київ, «Задруга» . 2006 р. С.609.
 5. Сухорольський М.А., Микитюк О.А.. Зашкільняк І.М. Числові розв’язки інтегральних рівнянь з ядрами, зображеними у вигляді узагальнених сум рядів Фур’є // Праці Міжнародного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень»(ПОО-ХХХІІІ). — Київ: Ін-т. кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2007.- С275 — 276.
 6. А.Барвінський, М.Сухорольський, Т.Шопа. Коливання ортотропної пластини з масивним включенням // Тези 8-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. 23-25 жовтня 2007 р. — Львів:КІНПАТРІ ЛТД, 2007. — С. 57.
 7. Сухорольський М., Микитюк О., Тимошенко Н. Вимушені коливання масивного тіла з трансверсально-ізотропним півпростором // Тези 8-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. 23-25 жовтня2007 р. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. -С.75.
 8. Бурак Я.Й., Сухорольський М.А., Шопа Т.В. Усталені коливання трансверсально- ізотропної циліндричної оболонки з масивним включенням // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції пам’яті акад. HAH України В.Т.Моссаковського.- Дніпропетровськ, 17-19 жовтня 2007 р. -Дніпропетровськ:ДНУ, 2007. — С.241.
 9. Сухорольський М., Коломієць В., Костенко І. Зображення розв’язків бігармонічного рівняння через контурні інтеграли. Тези міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробогатька, 24-28 вересня 2007 р.,м.Дрогобич. -Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2007. — С.267.
 10. Сухорольський М.А. Область збіжності перетворення Ейлера степеневого ряду аналітичної функції . //Укр. мат. журн., 2008, т. 60, № 8. —С. 1144-1152.
 11. Сухорольський М.А, Шопа Т.В. Поперечні коливання трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з круговим отвором.//Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. −2008, вип. 8. —С. 162-172.
 12. Сухорольський М.А. Система похідних від поліномів Чебишова у комплексній площині //Метода математики. — 2008, № 6 . — С. 8 — 15.
 13. Сухорольський М.А.. Зашкільняк І.М., Костенко І.С., Орищин О.Г. Зображення розв’язків рівнянь з частинними похідними у вигляді контурних інтегралів. // Друга міжн. наук. конференція «Сучасні проблеми механіки та математики. Том 3. (Львів, 26- 29 травня 2008): Матеріали конференції. -Львів:ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2008. — С 158 — 160.
 14. Сухорольський М.А., Тимошенко Н.М., Лозбень В.Л., Лисий І.П.Коливання локально навантаженої трансверсально-ізотропної плити // Друга міжн.наук. конференція «Сучасні проблеми механіки та математики». Том 1. (Львів. 26-29 травня 2008): Матеріали конференції. — Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України. 2008. — С 207 — 210.
 15. Diveyev В., Smolskyy A., Sukhorolskyy M., Velyka O.Vibration and sound transmission loss across a sandwich beam with the dynamicvibration absorbers / САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання. -XVI міжн. українсько-польська наук.-техн. конф. (13-14 жовтня 2008,Львів, Україна). — Матеріали конф. — Львів: Вежа і Ко, 2008. — С. 60-61.
 16. Diveyev В., Smoslkyy A., Sukhoroskyy M. Dynamic rigidity andloss factor prediction for composite layered panel / Archives of Materials Science and Engineering. 2008, vol. 31, № 1. -P. 45 — 48.
 17. Mykhailo Sukhorolsky, Tetyana Shopa. The vibration ofrectangular orthotropic plate with massive inclusions // LSAME.O8 Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering, Katholieke Universiteit Leuven,Department of Mechanical Engineering, Celestijnenlaan 300B, B-3001 Heverlee,Belgium, april, 2008, p. 377-384
 18. М. А. Сухорольський Наближення функцій поліномами Лежандра вк омплексній області / Вісник НУ «Львівська політехніка» «Фізико-математичні науки».-2009, № 643. с 5-14.
 19. М. Sukhorolsky, Т. Shopa The vibration of rectangularorthotropic plate with massive inclusions //Computer assisted mechanics andengineering sciences — 2008 — vol. 15, No. 3/4. — p. 369 — 376
 20. Melnук М., Smolskyy A., Sukhorolsky M. Vibration and soundtransmission loss across a sandwich beam with the dynamic vibration absorbers// Вісник НУ «ЛП», Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика — 2009.— № 651 — с 70-79
 21. Сухорольський М. А. Розвинення функцій за системою поліномів, біортогональних на замкненому контурі з системою регулярних у нескінченно віддаленій точці функції // Український математичний журнал . —2010. — т. 62, № 2 .— С. 238-254.
 22. Сухорольський М., Любицька О. Підсумовування кратних тригонометричних рядів узагальненими методами, сформульовуваними з використанням дельтаподібних функцій // Мат. методи та фіз.-мех. поля. — 2009.— т. 52, № 3. — С. 67-77
 23. Сухорольський М., Любицька О. Оцінка наближеного обчислення логарифмічних потенціалів з густиною, що належить класу Гельдера // Вісник Херсонського нац.-техн. універ. — 2010. — С. 460-467.
 24. Сухорольський М., Гошко Л., Зашкільняк І., Лазько В. Спрощені моделі теорії оболонок. // Тези доп. Міжн. конф. «Сучасні проблеми механіки». — Львів, 7-9 грудня. — 2009. — С. 53-54
 25. Сухорольський М., Любицька О. Обчислення криволінійних інтегралів типу згортки від логарифмічної функції. // 13-та Міжн. конф. ім.акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. — С. 257.
 26. Сухорольський М.А., Зашкільняк І.М., Орищин О.Г. Розвинення функції за системою похідних від поліномів Чебишева у комплексній області //Журнал "Метода математики«— 2010.— № 10.— С. 5-10.
 27. Рибак Т. І., Сухорольський М.А., Коломієць В.О., Сташків М.Я. Коливання системи зі змінними масами // Вісник Тернопільського НТУ ім. І.Пулюя. — 2010.— № 3.— с. 7-14.
 28. Сухорольський М., Любицька О. Наближене обчислення криволінійних інтегралів типу згортки від логарифмічної функції та її похідної// Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2010. — вип.13. — С. 149-152.
 29. Сухорольський М. А., Достойна В.В. Розклад аналітичних укрузі функцій в комплексній області за системою похідних поліномів Лежандра. //Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. — 2010.— № 687. — С.105-121.
 30. Сухорольський М., Любицька О. Обчислення сингулярних інтегралів у числових схемах методу граничних елементів стосовно до крайових задач теорії. // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. — Львів:ІППММ, 2010. — С. 142-145.
 31. Сухорольський М., Шопа Т. Коливання ортотропної циліндричної оболонки з еліптичним отвором. // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. — Львів: ІППММ, 2010. — С. 194-197.
 32. Сухорольський М., Любицька О. Про одну числову схему розв’язування крайових задач для рівняння Гельмгольца в двовимірних областях.// Тези доп. 3-ї міжнародної конференції молодих математиків «Диференціальні рівняння та їх застосування» пам’яті ак. Лопатинського. Львів, листопад 2010. —Львів: —2010. — С. 88.
 33. Сухорольський М.А. Системи розв’язків рівняння Гельмгольца//Вісник НУ «Львівська політехніка». Фізико-математичні науки. — 2011. — № 718. —С. 19-34
 34. Сухорольський М.А., Достойна В.В. Системи поліномів комплексної змінної споріднені з класичними системами ортогональних поліномів// Журнал «Метода математики» — 2012.— № 12.— С. 4-14.
 35. Сухорольський М., Любицька О. Формулювання числових методів розв’язування динамічних задач теплопровідності для пластин з отворами,включеннями та вирізами. // Тези доп. 8 International Conference «Porousmaterials. Theory and Experiment» (INTERPOR’12). — Lviv, September 18-21, 2012.— С. 116-117
 36. Сухорольський М.А., Костенко І.С., Філь Б.М., Любицька О.З. Побудова методом Фур’є числових розв’язків задач термопружності для пластини з включенням // Вісник Херсонського національного технічного університету. —2012. — № 2 (45). — C. 358-362
 37. Сухорольський М.А., Костенко І.С., Зашкільняк І.М., ЛюбицькаО.З. Обчислення сингулярних інтегралів у методі граничних елементів стосовно до двовимірних крайових задач теорії пружності // Тези доп. міжнародної конф.«Теорія наближення функцій та її застосування», присвячена 70-ти річчю професора О.І. Степанця. — Київ, 28.05-3.06, 2012. — С. 104-105
 38. M. A. Sukhorolsky and V.V. Dostoyna One class ofbiorthogonal systems of functions that arise in the solution of the Helmholtzequation in the cylindrical coordinate system // Journal of Mathematical Sciences. — Vol. 192, No.5, August, 2013. — P.541-554.
 39. М. А. Сухорольський, І.С. Костенко, В.В. Достойна Побудова розв’язків рівнянь з частинними похідними у вигляді контурних інтегралів //Вестник ХНТУ № 2(47), 2013 — С. 323-326.
 40. М. А. Сухорольський, Г. В. Івасик, І. П. Кшановський Підсумовування методом Вейєрштрасса-Гаусса розбіжних рядів // Вісник Львівської політехніки. – 2014. – № 804 : Фізико-математичні науки. – С. 91–96.
 41. Sukhorolsky М. Solution of Helmholtz’s equation in the in the plane with an eliptical hole // Mathematical Modeling and Computing. – 2014 . –Vol. 1, No. – P. 256 – 263.
 42. Сухорольський М.А., Достойна В.В., Івасик Г.В. Розв’язки рівняння Гельмгольца в комплексних областях // Східно-європейський журнал передових технологій. — 2014. — 5/4 (71) — C.10—15.
 43. Сухорольський М.А., Андрусяк І.В., Коляса Л.І. Базис у просторі функцій, аналітичних у смузі // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 178–181.
 44. Сухорольський М.А., Івасик Г.В., Орищин О.Г. Розв’язок рівняння Гельмгольца в області, обмеженій ланцюговою лінією // XVI Міжнародна наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука: матеріали конф., Київ, 14-15 травня 2015 р.– Київ, 2015.—С. 238-241.
 45. Сухорольський М.А., Зашкільняк І.М., Орищин О.Г. Застосування методу конформних відображень до розв’язування задач акустики // Тези доповідей VII міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми математичного моделювання прогнозування та оптимізації”. Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Квітень 2016 р. С. 221-222