Наукова робота кафедри української мови - 2019 рік

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

2019

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ


Збірник тестових завдань з української мови: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, Л. П. Василишин, М. В. Гнатюк, Н. І. Голубінка, Г. П. Городиловська, Г. І. Кирик, Т. Я. Конівіцька, З. Й. Куньч, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська, О. Р. Микитюк, Г. В. Наконечна, Я. С. Пура, С. О. Руденко, А. Я. Середницька, Ю. В. Теглівець, І. Д. Фаріон, Л. В. Харчук, І. Д. Шмілик, Б. С. Яворська. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 576 c.

Збірник тестових завдань з української літератури: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, Л. П. Василишин, М. В. Гнатюк, Н. І. Голубінка, Г. П. Городиловська, Г. І. Кирик, Т. Я. Конівіцька, З. Й. Куньч, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська, О. Р. Микитюк, Г. В. Наконечна, Я. С. Пура, С. О. Руденко, А. Я. Середницька, Ю. В. Теглівець, І. Д. Фаріон, Л. В. Харчук, І. Д. Шмілик, Б. С. Яворська. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 196 c.

Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник-практикум: / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 308 c.

Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник / С. З. Булик-Верхола. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 308 c.

Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи : колективна монографія. – Львів: Видавництво «Сорока», 2019 / Куньч З. Й. «Пісня про виселення» як обʼєкт історичних та філологічних студій. С.177–183.

Український науковий термін: діахронний контекст : колективна монографія. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2019 / Куньч З. Й. Закономірності формування терміносистем (на прикладі української риторичної термінології). С. 11–49; Фаріон І. Д. Від «прирожоного язика» до «етнічної мови»: історія термінів та їхнє функціонування сьогодні. С. 50–71; Василишин І. П. До ґенези терміна екзистенція в діаспорному літературознавстві. С.72–99; Литвин О. Г. Ґенеза української технічної термінології. С. 100–129; Ментинська І. Б. Українська комп’ютерна термінологія: становлення в контексті розвитку термінознавства й кібернетики. С. 130–156.

Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти. Кн. 3 : колективна монографія. – Івано-Франківськ: Фіктивне видавництво в Україні, 2019 / Фаріон І. Д. Мовосвіт композитора Миколи Лисенка. С. 316–335.

Modern higher education in the context of european integration challenges : колективна монографія. – Chełmie: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, 2019 / Kolodiy N. Theorety and practice of formation of professional linguistic competence of future social work specialists. С. 135–150.

Українська реальність крізь призму терміна : колективна монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019 / Куньч З. Й. Наше гасло – «До праці». С. 5–46; Фаріон І. Д. Законодавче поле української мови: колоніяльна, ліберально-гібридна і національна мовні моделі (1989–2019 рр.). С. 47–93; Микитюк О. Р. Базові суспільно-політичні терміни у трактуванні Дмитра Донцова. С. 94–127; Городиловська Г. П. Метафоризація термінів як один із способів створення художніх образів в історичних творах Романа Іваничука. С. 128–151; Харчук Л. В. Польова структура і тематична класифікація українських електроенергетичних термінів. С. 152–177. Uwarunkowania sąsiedztwa Polski i Ukrainy – przezwyciężanie trudności we wzajemnych relacjach : колективна монографія. – Olsztyn: Zaklad Poligraficzny UWM w Olsztynie, 2019 / Харчук Л. В. Діяльність українознавчих навчально-наукових осередків у Республіці Польщі. С. 205–214.


ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Електронний навчально-методичний комплекс «Риторичний практикум (для студентів МВ)» (Сертифікат №02025 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Номер та дата реєстрації: Е41-187-190/2017 від 03.11.2017 р. (авторський колектив: З. Й. Куньч, І.Д. Фаріон, Я.Б. Турчин, О. Г. Литвин, Л. В. Харчук, С.О. Руденко). 386 с.

Електронний навчально-методичний комплекс «Риторичний практикум (для студентів ПВ)» (Сертифікат №02025 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Номер та дата реєстрації: Е41-187-190/2017 від 03.11.2017 р. (авторський колектив: З. Й. Куньч, І.Д. Фаріон, І.П.Василишин, Г.П. Городиловська, І.Б. Ментинська). 376 с.


ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ


Булик-Верхола С. З. Державна мова в законодавстві України // У вимірах слова : збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан. – 2019. – С. 68–76.

Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В., Теглівець О. В. Конотативний потенціал складених термінів із семою «вода» // Український смисл : науковий збірник. – 2019. – С. 131–138.

Булик-Верхола С. З., Верхола А. О. Правовий статус мов в Україні // Право і суспільство. – 2019. – № 2, ч. 2. – С. 3–8.

Василишин І. П. Екзистенційні мотиви в циклі тюремних сонетів Богдана Кравціва. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Вип. 39. Київ: Університет «Україна», 2019. С. 66–71.

Василишин І. П., Ковалів С. В. «Концепція автентичної історії української літератури (на матеріалі публіцистики Б. Кравціва та Л. Луціва в альманахах «Свободи»). Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2019. № 1 (17). С. 10–18

Василишин І. П. Концепт євшан-зілля в ліриці Богдана Кравціва (художньо-історіософська парадигма). International scientific and practical conference «Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU». North University Centre of Baia Mare, Romania, september 21–22, 2019. С. 10–13.

Василишин І. П. Образ Києва в ліриці Михайла Ситника (антеїстичні візії) / The image of Kyiv in lyrics of Mykhailo Sytnyk (an antheistic vision). Spheres of Culture. Volume XVIІІ. Lublin, 2019. С. 92–98.

Василишин І. П. «Український» Рільке в перекладах Богдана Кравціва (синергія європейських літератур) / Печальних уст моїх слова пречисті (переклади з Рільке) : поезії / Б. Кравців ; [упоряд. Т. Салига, І. Василишин]. – Львів : Сполом, 2019. С. 119–139.

Holubinka Nadiya. Lexical and grammatical features of the scientific and technical text translation into Ukrainian (of the material of geodesic terminogy) // Acta Neophilologica. – 2018. – 20 (2). – S. 113–120.

Голубінка Надія, Литвин Оксана, Голубінка Юлія, Купʼяк Василина. Вторинна номінація в термінології картографії // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 03-05 жовтня 2019 р., Львів. – 2019. – C. 21–22.

Городиловська Г. П. Мовознавчий доробок професора Юрія Шевельова в Українському вільному університеті в Мюнхені // Український смисл : науковий збірник. – 2019. – С. 83–94.

Городиловська Г. П. Роль Ю. Шевельова в історії та діяльності Українського вільного університету в Мюнхені // У вимірах слова : збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан. – 2019. – С. 437–448.

Колодій Н. В. Обгрунтування моделі формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців із соціальної роботи // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 12, т. 1. – С. 106–110.

Колодій Н. В. Педагогічні умови формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи // Молодий вчений. – 2019. – № 1 (65). – С. 72–76.

Колодій Н. В. Методичні рекомендації щодо підвищення рівня об’єктивності оцінювання студентів // Управління в освіті : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4–5 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 163–166.

Колодій Н. В. Сутність комунікативно-мовленнєвого супроводу підготовки майбутніх фахівців // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2019 р.). – 2019. – C. 231–233.

Колодій Н. В. Теоретичні аспекти формування професійної мовленнєвої компетентності у майбутніх фахівців соціальної роботи // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. З49–351.

Колодій І. С., Колодій Н. В. Законодавчо-нормативно основи підготовки фахівців із соціальної роботи // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2019 р.). – 2019. – C. 227–230.

Колодій І. С., Колодій Н. В. Основні принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти // Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 25 квітня, 2019 р.). – 2019. – C. 120–124.

Куньч З. Й. Відображення розвитку української наукової термінології початку ХХ ст. в «Українсько-російському словнику» А. Ніковського // Термінологічний вісник. – 2019. – Вип. 5. – С. 319–325.

Куньч З. Й. Сучасне академічне красномовство в контексті еколінгвістики: проблема вживання запозичень // У вимірах слова : збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан. – 2019. – С. 89–98.

Куньч З. Й. Еволюція правил позиційного чергування голосних і приголосних від «норм» О. Синявського донині // Український смисл : науковий збірник. – 2019. – С. 148–156.

Kunch Zoriana. Features of Ukrainian translation of passive verbal constructions from Russian language in scientific and socio-political texts // Acta Neophilologica. – 2018. – 20 (2). – S. 131–141.

Fedushko Solomia, Trach Olha, Kunch Zoryana, Turchyn Yaryna, Yarka Ulyana. Modelling the behavior classification of social news aggregations users // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2392 : Proceedings of the 1st International workshop on control, optimisation and analytical processing of social networks (COAPSN-2019), (Lviv, Ukraine, May 16–17, 2019). – P. 95–110.

Куньч З. Й. Народна творчість українців як джерело історико-філологічних досліджень // Сусідство Польщі та України: подолання труднощів у взаємних відносинах : матеріали V Українсько-польського наукового форуму, Olsztyn, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 153–158.

Куньч З. Й. Усвідомлення ідентифікаційної функції мови в умовах російської агресії // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості : тези І Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р., м. Львів. – 2019. – C. 89–90.

Куньч З. Й., Василишин І. П. Психолінгвістичні матриці тестових завдань в електронних комплексах з риторики // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 11-ї науково-практичної конференції (Львів, 20–22 листопада 2019 р.). – 2019. – C. 109–115.

Куньч З. Й., Руденко С. О. Функції образності мовлення в комунікативній діяльності оратора // Інформація, комунікація, суспільство 2019 : матеріали 8-ої Міжнародної наукової конференції ІCS-2019 (Львів - Чинадієво, 16–18 травня 2019 р.). – 2019. – C. 174–175.

Куньч З. Й., Харчук Л. В. Комунікативна діяльність студентів як засіб досягнення риторичної компетенції // Інформація, комунікація, суспільство 2019 : матеріали 8-ої Міжнародної наукової конференції ІCS-2019 (Львів - Чинадієво, 16–18 травня 2019 р.). – 2019. – C. 176–177.

Литвин О. Г., Голубінка Н. І. Часопис «Рідна мова» та його роль у збереженні етнонаціональної ідентичності українців у Польщі // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. – 2018. – Вип. 8 (26). – С. 199–207.

Литвин О. Г., Голубінка Н. І. Вживання терміна в публіцистичному тексті // Український смисл : науковий збірник. – 2019. – С. 157–167.

Литвин О. Г., Голубінка Н. І. Опанування термінологічної системи обраного фаху студентами-іноземцями // Сусідство Польщі та України: подолання труднощів у взаємних відносинах : матеріали V Українсько-польського наукового форуму, Olsztyn, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 159–164.

Литвин А. В., Литвин О. Г. Перспективи інформатизації закладів вищої освіти // Особистість в екстремальних умовах : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Львів, 17 травня 2019 р. – 2019. – C. 33–37.

Ментинська І. Роль галузевих словників у становленні комп’ютерної термінології (у 20-і роки ХХ ст. – 80-і ХХ ст.) // Інформація, комунікація, суспільство 2019 : матеріали 8-ої Міжнародної наукової конференції ІCS-2019 (Львів – Чинадієво, 16–18 травня 2019 р.). – 2019. – C. 170–171.

Ментинська І. Б., Наконечна Г. В. Ретермінологізація як спосіб укомплектування терміносистем (на матеріалі української комп’ютерної термінології) // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». – 2019. – № 1 (17). – С. 273–278.

Микитюк О. Р. Українське провансальство в Дмитра Донцова (лінгвістичний аспект) // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – 2019. – Вип. 175. – С. 461–467.

Микитюк О. Р. Language as a basis for building of a strong state (in Dmytro Dontsov’s reception) // Переяславська мовознавча толока : збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції (Переяслав-Хмельницький, 19–20 вересня 2019 р.). – 2019. – C. 86–87.

Микитюк О. Р. Психологічні аспекти утвердження сильної держави (за творами Дмитра Донцова) // Психологія національної безпеки і благополуччя особистості : тези І Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 березня 2019 р., м. Львів. – 2019. – C. 118–120.

Микитюк О. Р. Антитеза як основа творчої манери Дмитра Донцова // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2018. – № 2. – С. 138–145.

Микитюк О. Р. Поняттєва база терміна націоналізм (за текстами Дмитра Донцова) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2018. – Вип. 37, т. 4. – С. 71–73.

Микитюк О. Р. Тавтологія в текстах Дмитра Донцова як взірець високої культури мовлення // Український смисл : науковий збірник. – 2019. – С. 103–112.

Вовк Н. С., Руденко С. О. Основні можливості соціальних мереж у вивченні української мови // Весняні наукові читання – 2019 : збірник наукових матеріалів ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Вінниця, 15 квітня 2019 р. – 2019. – C. 9–12.

Середницька А. Я. Мовна картина світу як спосіб представлення знання // Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 серпня 2019, Одеса. – 2019. – C. 20–22.

Середницька А. Я. Розбіжності семантичної структури багатозначних слів української та російської мов // Український смисл : науковий збірник. – 2019. – С. 187–194.

Середницька А. Я. Роль частин мови в мовній картині світу // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2019. – Вип. 39, т. 1. – С. 60–62.

Середницька А. Я. Відмінності семантичної структури багатозначних слів української та російської мов // Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU : international scientific and practical conference : proceedings, September 20–21, 2019, Baia Mare. – 2019. – C. 130–132.

Теглівець Ю. В. Особливості конотативного потенціалу складених назв із семою 'вода' // У вимірах слова : збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан. – 2019. – С. 311–319.

Теглівець Ю. В., Теглівець О. В. Асоціативні процеси у стрижневому компоненті складених назв із семою ‘вода’ // Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU : international scientific and practical conference : proceedings, September 20–21, 2019, Baia Mare. – 2019. – C. 73–75.

Фаріон І. Д. Ліберально-гібридна модель мовного питання в Законі України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" // Записки з українського мовознавства. – 2019. – Вип. 26, т. 2. – С. 109–119.

Фаріон І. Д. Ономастична спадщина Михайла Худаша: актуалізація і перспективи // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2019. – Вип. 71, ч. 1. – С. 85–95.

Фаріон І. Д. Староукраїнська (руська) мова в багатомовному просторі двох уній: Люблинської та Берестейської // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – 2019. – Вип. 175. – С. 378–383.

Фаріон І. Д. До питання генези українського антропонімного форманта –енк-о (територіальне поширення в діахронії) (у співавторстві з М. Худашем) // Добірка студій професора Михайла Худаша: історична ономастика, мовні портрети, спогади. – 2019. – С. 310–317.

Фаріон І. Д. Ідентифікаційна функція антропоніма як складник його онтологічної природи // Львівська ономастична школа : хрестоматія. – 2019. – С. 380–389.

Фаріон І. Д. Михайло Худаш: історична ономастика під мікроскопом // Добірка студій професора Михайла Худаша: історична ономастика, мовні портрети, спогади. – 2019. – С. 7–26.

Фаріон І. Д. Мовно-етнічні виміри ліквідації УПЦ 1686 року // У вимірах слова : збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан. – 2019. – С. 478–489.

Фаріон І. Д. Про ім’я Ева: адаптація, ідентифікація, мотиви // Львівська ономастична школа : хрестоматія. – 2019. – С. 390–394.

Фаріон І. Д. Мовно-політичний світогляд видатного фізика і богослова // Наука своєю мовою – нездоланна твердиня : збірник матеріялів відкритих Пулюївських читань, Львів, 29 березня 2018 р. – 2019. – C. 14–27.

Фаріон І. Д. Памва Беринда крізь призму рецепції староукраїнської мови // Феномен Павма Беринди крізь призму його доби: лінгвістичні та історико-культурологічні тлумачення : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Дрогобич, 17–18 жовтня 2018 р. – 2019. – C. 56–65.

Фаріон І. Д. Передслово: про відкриті Пулюївські читання // Наука своєю мовою – нездоланна твердиня : збірник матеріялів відкритих Пулюївських читань, Львів, 29 березня 2018 р. – 2019. – C. 7–13.

Фаріон І. Д. Франко – Пулюй: два титани у мовно-сакральній битві (до полеміки про переклад Біблії 1903 року) // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.) : у 2 т. – 2019. – C. 443–442.

Фаріон І. Д. Лінгвосоціюм гетьмана Петра Дорошенка: мовна свідомість і мовна політика // Український смисл : науковий збірник. – 2019. – С. 122–130.

Фаріон І. Д. Суспільний статус староукраїнської мови крізь призму мовної особистости (діяхронний аспект ХIV–ХVII ст.) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2018. – Вип. 37, т. 4. – С. 123–126.

Фаріон І. Д. Лінгвономен мовлення в історичному та соціолінгвальному контексті // Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU : international scientific and practical conference : proceedings, September 20–21, 2019, Baia Mare. – 2019. – C. 137–140.

Харчук Л. В. Відображення української електроенергетичної термінології у вітчизняній лексикографії кінця ХХ – початку ХХІ століття // Термінологічний вісник. – 2019. – Вип. 5. – С. 352–359.

Харчук Л. Зародження електроенергетичної термінології у світовому науковому просторі // У вимірах слова : збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан. – 2019. – С. 221–228.

Харчук Л. В. Внесок Івана Пулюя у розбудову української наукової мови // Наука своєю мовою – нездоланна твердиня : збірник матеріялів відкритих Пулюївських читань, Львів, 29 березня 2018 р. – 2019. – C. 95–104.

Kharchuk Liliia. Translation errors as a consequence of interfering influences on Ukrainian electric power engineering terminology // Acta Neophilologica. – 2018. – 20 (2). – S. 121–129.

Харчук Л. В. Українознавчі осередки в Польщі: здобутки та перспективи // Сусідство Польщі та України: подолання труднощів у взаємних відносинах : матеріали V Українсько-польського наукового форуму, Olsztyn, Львів, 23–24 травня 2019 р. – 2019. – C. 165–172.

Шмілик І. Д. Іменникові форми у збірці І. Франка «З вершин і низин» та в граматиці В. Сімовича // Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU : international scientific and practical conference : proceedings, September 20–21, 2019, Baia Mare. – 2019. – C. 82–86.