Наукова робота кафедри української мови - 2013 рік

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ


Булик-Верхола С.З. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник длястудентів музичних спеціальностей. / С.З.Булик-Верхола. – 2-ге вид. доп. і випр. – Львів: ВидавництвоЛьвівської політехніки, 2013. – 304 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України (лист № 1/11-6351 від 01.04.2013 р.).

Булик-Верхола С.З. Основи термінознавства: навч. посібник / С. З. Булик-Верхола, Г.В. Наконечна, Ю.В. Теглівець. – Львів: Видавнитво Львівської політехніки, 2013. – 160 с.

Збірник тестових завдань з української мови та літератури: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / укл.: Г.Л. Вознюк, І.П. Василишин, І.Б. Ментинська (за заг. ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф. З.Г. Піха). – 2-ге вид., доп. випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 476 с.

Микитюк О.Р. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навч. посібник. / О.Р. Микитюк. – 3-є вид. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 440 с.

Середницька А.Я. Українська мова і література. Тести для абітурієнтів: Навч.-метод. посіб. / А. Я. Середницька. – К.: Знання, 2013. – 222 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник-практикум / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П.Василишин, М.В. Гнатюк, І.Б. Ментинська, І.Д. Шмілик. – 4-те вид., доповн. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 300 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України (лист № 1/11-6043 від 14.07.2011 р.)

Качала О. Місто Лева: навчальний посібник з української мови для чужоземних студентів. Рівень B2. / Г. Бойко, О. Качала, А. Моторний, О. Палінська, І. Юзвяк. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 100 с.


ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Практичне термінознавство: електронний навчальний посібник / уклад.: С. З. Булик-Верхола, Г.В. Наконечна, Ю.В. Теглівець. – 2012. – (Сертифікат № 00134 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Номер та дата реєстрації: Е41-187-01/2012від 29.11.2012 р.) – 101 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням):електронний навчально-методичний комплекс / уклад.: Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола,І. П. Василишин ,М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. – 2013. – (Сертифікат № 00432 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Номер та дата реєстрації: Е41-187-30/2013 від 16.10.2013 р. – 210 с.

Збірник тестових завдань з української мови: електронний навчально-методичний комплекс / уклад.: Вознюк Г.Л., Василишин І.П., Ментинська І.Б. – 2013. – (Сертифікат № 00539 про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею. Номер та датареєстрації: Е41-187-44/від 27.11.2013 р. – 340 с.


СЛОВНИКИ


Гроші: Словник афоризмів / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2012. – 102 с.

Словник економічної афористики / укл.: А.Г. Загородній, Г.Л.Вознюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 444 с.

Економіка. Підприємництво. Менеджмент: Словник афоризмів-визначень. Книга І (А – К) / уклад.: А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2013. – 144 с.

Економіка. Підприємництво. Менеджмент: Словник афоризмів-визначень. Книга ІІ (Л – Я) / уклад.: А.Г. Загородній, Г.Л.Вознюк. – К.: Видавничий центр «Логос Україна», 2013. – 160 с.


ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ


Булик-Верхола С. Лексико-семантичні процеси в українській музичній термінології / С.Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів, 2013. – № 765. – С. 78-81.

Гнатюк М. Північнолемківські переселенські говірки: особливості наголошування / М. Гнатюк // Zbiόr raportόw naukowych.“Trendy wspόłczesnej nauki”. – Gdańsk: Wydawca: Sp. z o.o.“Diamond trading tour”,2013. – Część5. – S. 65–68.

Гнатюк М. Cеверолемковские переселенческие говоры как объект диалектологических исследований в отрасли фонетики / М. Гнатюк // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведении и культурологии: материалы XXVI международной заочной научно-практическойконференции. (05 августа 2013, г. Новосибирск). – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С.46–52.

Дрівко Н. Балка як стрижневий компонент складених термінів / Н. Дрівко // Zbiόr raportόwnaukowych. “Trendy wspόłczesnej nauki”. – Gdańsk: Wydawca: Sp. z o.o.“Diamond trading tour”,2013. – Część 5 с. 56- 61.

Дрівко Н. Складені терміни із компонентом арка: структурно-ономасіологічний аналіз / Н. Дрівко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів, 2013. – № 765. – С. 91-93.

Качала О. Елементи країнознавства у викладанні української мови як іноземної / О. Качала // Збірник матеріалів Міжнародної конференції «Теорія і практика викладання української мови як іноземної», 3–4 квітня 2013 р., Львів, ЛНУ ім. І.Франка. – С. 307–314.

Качала О. Загальна характеристика фразеологічних одиниць української мови з компонентом-власною назвою / О. Качала // Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки», 22–24квітня 2013 р., Київ. – С. 72–73.

Качала О. Концепція посібника з української мови як іноземної: країнознавчий аспект / О. Качала // Альманах «Българска украинистика», Бр. 3, Софія, університет св. Климента Охридського, жовтень 2013 р. – С. 244 –261.

Качала О. Стилістика у викладанні української мови як іноземної / О. Качала // Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Науковий потенціал 2013», 25–27 березня 2013 р., Київ. – С. 55–61.

Колодій Н.В. Проблеми управління якістю освіти в Україні / Н.В. Колодій // Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління в освіті» 18-19 квітня 2013 року, Львів / відп. ред. Л.Д.Кизименко. – Львів: Видавництво «Тріада Плюс», 2013. – С. 137-139.

Куньч З.Й. Проблеми чужомовного впливу на українську науково-технічну термінологію / З.Й.Куньч. – Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Л. Іващенко. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2(1). – С. 215-220.

Куньч З. Проблеми перекладу українською мовою риторичних термінів Теофана Прокоповича / З. Куньч // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка».Серія «Проблеми української термінології». – Львів, 2013. – № 765. – С. 98-102.

Куньч З.Й. Теофан Прокопович.Риторика (уривки) / переклад з латини // У кн.: Теофан Прокопович. Філософські праці. Вибране / Упорядкування д. філос. н. Володимира Литвинова. – Київ:«Дніпро», 2012. – С. 163-190.

Куньч З.Й., Вознюк Г.Л. Вплив сучасних інформаційних технологій на формування мовленнєвої компетенції студента / З.Й.Куньч, Г.Л.Вознюк // Інформація, комунікація, суспільство 2013: Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2013 (16 – 19 травня 2013 р., Львів – Славське). – Львів: Видавництво Львівсько їполітехніки, 2013. – C. 29 –31.

Литвин О. Г. Розвиток мовленнєвої термінологічної культури студентів вищих навчальних закладів / О.Г. Литвин // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб.тез за матеріалами VIII науково-технічної конф. науково-педаг. працівників,15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий ін-т підприємництва та перспективних технологій Національного ун-ту «Львівська політехніка». — Львів:Вид. відділ ННІПТ НУ «Львівська політехніка», 2013. — С. 451–453.

Литвин О., Литвин А. Використання інформаційних технологій у вивченні дисциплін гуманітарного циклу в технічному ВНЗ / Оксана Литвин, Андрій Литвин // Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф.; 9-10 жовтня 2013 р., м. Львів. — Львів: СПОЛОМ, 2013. — С. 105—107.

Литвин О., Литвин А., Гето Ю. Перспективи телекомунікаційних технологій у вищій технічній освіті / Андрій Литвин, Оксана Литвин, Юрій Гето // Інформація, комунікація, суспільство : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ICS-2013, 16-19 травня 2013 р., Львів – Славське — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 120—121.

Ментинська І. Комп’ютерна термінологія:особливості вживання деяких морфологічних категорій / І. Ментинська // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк:Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – № 1(250). – С. 63 – 67.

Ментинська І. Складні випадки вживання комп’ютерних термінів у родовому відмінку 2-ої відміни чоловічого роду / І.Ментинська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів, 2013. – № 765. – С. 63 – 66.

Микитюк О. Вплив суспільних чинників на фонетичну систему української мови / О. Микитюк // Мова і суспільство. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський нац. ун-тет імені Івана Франка, 2012. – Вип. 3. – С.218 – 223.

Микитюк О. Український займенник – основа творення національної неповторності / О. Микитюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки № 1. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – № 1 (250). – С. 67 – 71.

Микитюк О. Українські фраземи як засіб творення національної ідентичності / О. Микитюк // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. Том І(155). – С. 179 – 185.

Осташ Н. Назви писанок у «Словнику української мови» Д.Яворницького / Н. Осташ // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. Вип. 3– Умань, 2013. – Вип. 3. – С. 98 – 107.

Осташ Н. Полтавщина Олеся Гончара крізь призму слова / Н. Осташ // Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства. – Збірник наукових статей. – Полтава, 2013. – С. 254 – 259.

Осташ Н.Л. Про деякі фонетичні явища в холмських говірках / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки № 1. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – № 1 (250). – С. 85 – 89.

Теглівець Ю. Особливості родо-видових відношень складених термінів із семою ‘вода’ / Ю. Теглівець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології».– Львів, 2013. – № 765. – С. 70 – 73.

Харчук Л. В. Тематична класифікація українських електроенергетичних термінів / Л.В. Харчук // Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. В. Л. Іващенко. – К: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2(2). – С. 72 –77.

Харчук Л. Терміни-словосполучення в українській електроенергетичній термінології / Л. Харчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2013.– № 765. – С. 73 – 77.

Харчук Л. В. Особливості використання електроенергетичної термінології в офіційно-діловому стилі / Л.В.Харчук // Інформація, комунікація, суспільство 2013: Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2013 (16 – 19травня 2013 р., Львів – Славське). – Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2013. – C.174 – 175.