Напрями наукових досліджень ЦПП

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Загальна наукова тема кафедри: «Цивільно-правове забезпечення суспільних трансформацій в умовах євроінтеграції»

Викладачі кафедри працюють над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:

 • Баїк О. І. «Понятійно-категоріальний апарат податкового права України»;
 • Буряк Я. Я. «Охорона прав та законних інтересів особи у сфері публічного управління в контексті людиноцентристської спрямованості доктрини адміністративного права»;
 • Остапенко Л. О. «Сучасні засади правового регулювання трудових та інших, пов’язаних з ними відносин, в контексті соціальної політики держави».

Також над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

 • Бльок Н. В. «Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовий аспект»;
 • Павлюк Н. М. «Національна поліція України як суб’єкт адміністративно-правового захисту права власності»;
 • Маркович Х. М. «Правова ідеологія як феномен організації державного суспільства».

Результати наукових досліджень науково-педагогічного складу кафедри відображені у змісті опублікованих навчальних посібників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей у фахових періодичних виданнях. Зокрема за 2018 рік викладачами кафедри опубліковано 259 наукових публікацій з них 71 публікація у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 20 у наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України, 168 у інших наукових періодичних виданнях.


За 2016-2019 рр. опубліковано наступні монографії:

 1. Баїк О. І. Публічні атрибути і символи Української держави: монографія. Львів: ПАІС, 2015. 251 с.
 2. Баїк О. І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: теоретико-правове дослідження: монографія. Видавництво Львівської політехніки, 2018. 360 с.
 3. Буряк Я. Я., Дутко А. О., Личенко І. О., Паньонко І. М., Чорнописька В. З. Захист цивільних прав, свобод та законних інтересів в умовах суспільно-правових трансформацій: монографія / за ред. Паньонка І. М.. Личенко І.О. Львів: Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 248 с.
 4. Волинець Т. В. Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин: монографія. Львів: Вид-во «Новий світ-2000». 482 с.
 5. Долинська М. С. Становлення та розвиток правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 988 с.
 6. Долинська М. С. Ґенеза та еволюція нотаріальної діяльності на теренах Львівщини: монографія. Львів: Растр-7, 2018. 196с.
 7. Dolynska Mariia.Theoretical-legal and applied aspects of the notarial procedure concerning the certification of wills (Теоретико-правові та прикладні аспекти нотаріального процесу щодо посвідчення заповітів) / Development trends in legal science and practice: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. p. 62-84.
 8. Грищук О. В., Заболотна Н. Я. Юридична техніка творення та тлумачення нормативно-правових договорів: теоретико-правовий вимір: монографія. Хмельницький, 2017. 214 с.
 9. Личенко І. О., Комарницька І. І. Адміністративно-правові засади профілактики правопорушень у сфері власності: монографія. Львів: Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2017. 188 с. (у співавторстві).
 10. Личенко І. О. Адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в Україні: монографія / І. О. Личенко, І. М. Жаровська, Х. М. Марич. Львів: Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 165 с.
 11. Остапенко Л. О. Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені в сфері охорони праці: монографія. Львів: Растр-7. 2016. 224 с.
 12. Тарнавська М. І. Моральні оцінки при застосуванні права: питання теорії та практики: монографія / М. І. Тарнавська, С. П. Рабінович. Львів: Сполом, 2016. 240 с.


За 2016-2019 рр. викладачами кафедри опубліковано навчальні підручники:

 1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С., Дембіцька С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
 2. Долинська М. С. Нотаріат: підручник. Львів. Ліга-Прес. 2018. 398 с.


За 2016-2019 рр. викладачами кафедри опубліковано навчальні посібники:

 1. Апопій І. В., Ратушна Б. П. Міжнародний комерційний та цивільний процес: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. 128с.
 2. Бачинський Тарас Основи ІТ-права: навч.посібник /. Львів: Апріорі. 2016. 136 с.
 3. Основи ІТ-права: навч. посіб. / Т. В. Бачинський, Р. І. Радейко, О. І. Харитонова та ін.: за заг. ред. Т. В. Бачинського. 2-е вид., доповнене і перероблене. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 208 с.
 4. Волинець Т. В. Правове регулювання оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності: навч. посібн. Львів: Вид-во ЛКА, 2014. 184 с.
 5. Долинська М. С. Українське нотаріальне право: навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2015. 248 с.
 6. Дембіцька С. Л. Адміністративні послуги населенню України органами місцевого самоврядування: навч. посібник. за заг. ред. О. І. Остапенка. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 212 с.
 7. Дембіцька С. Л., Зільник Н. М. Господарський процес: навч. посібник. Вид-во Львівської політехніки. 2018. 268 с.
 8. Дембіцька С. Л, Бек У. П. Сімейне право: Конспект лекцій для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 081 «Право». Львів: Растр-7, 2018. 194 с.
 9. Личенко І. О. Марич Х. М., Ортинська Н. В. Екологічне право (загальна частина): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. Львів : Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2016. 280 с.
 10. Личенко І. О. Адвокатура зарубіжних країн: Конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Львів : Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 235 с.
 11. Остапенко Л. О. Трудовий кодекс України: проект (альбом схем) Львів: Растр-7, 2017. 128 с.
 12. Остапенко Л. О. Трудове право: навчально-методичний посібник. Львів: Раст-7, 2017 112 с.
 13. Павлів-Самоїл Н.П., Німак М. О., Бльок Н. В. Спадкування в Україні: у таблицях і схемах: навчально-методичний посібник. Львів: «Растр-7», 2018. 175 с.
 14. Паньонко І. М., Фартушок Т. Б. , Буряк Я. Я. Господарське судочинство: в таблицях і схемах 2018: навчальний посібник / І. М. Паньонко,. Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 222 c.


За 2016-2019 рр. викладачами кафедри опубліковано статті, що входять до наукометричної бази даних Web of Science:

 1. Oksana Strelchenko, Iryna Lychenko, Liubov Shevchenko Doctrinal characteristic of public procurement of medicines as a fundamental element of the state financial guarantees of the pharmaceutical sphere. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 5. Р.338-342.
 2. Oleksandr Mykolenko, Iryna Lychenko, Olena Klymiuk Financial and economic bases of the functioning of state executive bodies: past, present and prospects of improvement. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 1. Р.126-130.
 3. V. S. Blikhar, I. M. Zharovska, I. O. Lychenko Socio-cultural and philosophical-legal dimensions of the gender identity problem. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 2019, No. 15. P. 58-72.
 4. Valentyna Kutsyk, Leonid Ostapenko, Denys Pudryk. Development of procedures for ensuring the repayment of tax debt as a guarantee of the formation of an investment climate. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 2. P. 86–89.


За 2016-2019 рр. викладачами кафедри опубліковано понад 150 статей у наукових періодичних виданнях, що внесені до переліку фахових видань України (одноосібні та в співавторстві), зокрема:

 1. Баїк О. І. Окремі питання у формуванні джерел податкового права України. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. № 850. С. 367–374.
 2. Баїк О. І. Сутність та ознаки податкових правовідносин. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. № 855. С. 367–373.
 3. Баїк О. І. До питання тлумачення податково-правових норм. Інтернаука. Серія: Юридичні науки. 2018. № 2 (7). С. 13–20.
 4. Бек У. П. Щодо питання дотримання роботодавцем законодавчих вимог під час працевлаштування громадян. Вісник Національного Університету «Львівська Політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. № 861. С.367–373.
 5. Бльок Н. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення вчинені у сфері трудової міграції. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2018. Вип. 19. С. 152–157.
 6. Буряк Я. Я. Захист прав і свобод громадян місцевими державними адміністраціями. Наше право. 2018. № 2. С. 31–38.
 7. Буряк Я. Я. Консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики як важливий механізм захисту прав та законних інтересів особи місцевими органами державної виконавчої влади. Право. UA. 2018. № 2. С. 136–141.
 8. Буряк Я. Я. Порядок надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги в цивільному процесі. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 2. С. 60–62.
 9. Буряк Я. Я. Процедура громадської експертизи діяльності органів публічного управління на прикладі Львівської облдержадміністрації. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6 (268). – С. 152–155.
 10. Дембіцька С. Л. Особливості застосування основних адміністративно-правових методів переконання та примусу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2018. Вип. 32. С. 31–34.
 11. Дембіцька С. Л. Визначення застосування адміністративного примусу за вчинення адміністративного правопорушення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. №.865. С.198-205.
 12. Долинська М. С. Особливості провадження нотаріальної діяльності на українських землях під час Другої світової війни. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2017. Вип. 4. С. 118–127.
 13. Дутко А. О. Медіація як явище правової дійсност. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. № 6. С. 210–216.
 14. Заболотна Н. Я. Особливості філологічного, системного та історичного способів тлумачення нормативно-правових договорів. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 29–32.
 15. Зільник Н. М. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин у галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. № 837. С. 60–64.
 16. Личенко І. Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання Європейського досвіду. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2017. Вип. 861. С. 554–559.
 17. Личенко І. О. Захист цивільних прав органами публічного управління. Європейські перспективи. 2018. № 3. С. 77-82.
 18. Личенко І. О. Права, свободи та законні інтереси як елементи правового статусу особи. Європейські перспективи. 2018. № 1. С. 34–38.
 19. Личенко І. О. Захист цивільних прав органами публічного управління. Європейські перспективи. 2018. №3. С. 77–82.
 20. Личенко І. О. Органи публічного управління як суб‘єкти захисту цивільних прав. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. 7. С. 92–99.
 21. Личенко І. О. Підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2018. № 889, вип.17. С. 77–85.
 22. Личенко І. О. Право власності як об’єкт кримінально-правової охорони. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 64. С. 22–27.
 23. Марич Х. М. Елементи адміністративно-правового механізму забезпечення екологічної безпеки. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 202–205.
 24. Марич Х. М. Мета та завдання адміністративно-правового механізму забезпечення екологічної безпеки в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 10 (272). С. 118–121.
 25. Німак М.О. Правовстановлюючий документ на нерухоме майно в нотаріальній практиці. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. №894. Випуск 18. С.81–90.
 26. Остапенко Л. О. Про сутність понять «держава» і «влада» у сфері соціально-трудових відносин. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія: Юридична. 2017. № 18. С. 48–50.
 27. Остапенко Л. О. Правове виховання учнівської молоді: історико-педагогічний аспект. ScienceRise: Pedagogical Education. 2018. № 5 (25). С. 53–57.
 28. Остапенко Л. О. Про джерела правового регулювання зайнятості і працевлаштування населення. Інтернаука.Серія: Юридичні науки. 2018. № 4 (9). С. 46–51.
 29. Павлюк** Н. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності національної поліції України щодо захисту права власності. Наше право. 2017. № 4. С. 60–64.
 30. Павлюк** Н. М. Адміністративно-правові засоби національної поліції України щодо протидії деліктам у сфері власності. Право. UA. 2018. № 1. C. 73–77.
 31. Павлів-Самоїл Н. П., Руданецька О. С. Свобода пересування як обов’язковий елемент системи міграції. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2017. №884. С. 205 – 212.
 32. Павлів-Самоїл Н. П., Мех Х. Р. Аналіз спадкового права окремих країн ЄС. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2018. №889. С.175–182.
 33. Паньонко І. М., Ряшко О. В. Критика Іваном Франком політико-правової системи Австро-Угорської імперії. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. №865. С. 22-28.
 34. Тарнавська М.І. Норми Орхуської Конвенції в аспекті поєднання права на здорове довкілля та обов’язку його захищати. Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. № 865. С.421-427.
 35. Тарнавська М. І. Дослідження правосвідомості як шлях до підвищення ефективності правових норм (на прикладі екологічного права). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2018. Вип. 4, т. 1. С. 44–47.
 36. Тарнавська М. І. Застосування норм Орхуської конвенції адміністративними судами України. Форум права. 2018. № 3. С. 105–112.
 37. Чорнописька В. З. Роль К. Шептицького в розв’язанні церковно-релігійних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2017. № 876. С. 32–39.


За 2016-2019 рр. викладачами кафедри прийнято участь у понад 170 науково-практичних заходів (конференцій, круглих столів), зокрема:

 1. Міжнародній науково-практичній конференції «Innovative educational technologies: European union experience and its implementation to the training of lawyers» (26-28 грудня 2017 р.). у м. Сладковічево (Словацька Республіка);
 2. Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи» у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (Львів, 14 вересня 2018 р.);
 3. Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку» (м. Одеса, 9 березня 2018 року);
 4. Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (Харків, 19–20 жовтня 2018 р.);
 5. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» (Запоріжжя, 26–27 жовтня 2018 р.);
 6. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення» ( м. Харків, 29 вересня 2017 року);
 7. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми публічного та приватного права» (Запоріжжя, 25 травня 2018 р.);
 8. Всеукраїнській науково-практичної конференції «Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави» (у 2016, 2017, 2018, 2019 рр.). Львів: Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»;
 9. Круглому столі «Стратегія екологічної безпеки України : соціально-економічний та правовий вимір» (у 2016, 2017, 2018, 2019 рр.). Львів: Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», кафедра цивільного права та процесу.


Завданням кафедри є залучення талановитої студентської молоді до наукової та творчої дослідницької роботи, підготовки самостійних та у співавторстві з викладачами кафедри наукових статей, доповідей на наукових конференціях, круглих столах, зокрема опубліковано праці:

 1. Заболотна Н.Я., Ірод Н.З. Роль адвоката у вирішенні трудових спорів з трудової дисципліни. Вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2018. № 2. С. 114-118.
 2. Заболотна Н. Я., Цилюкова І. В. Сучасний стан трудових прав жінок в Україні (на прикладі судової практики). Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. № 889. С. 93-99.
 3. Дембіцька С. Л., Сідляр І. М. Державне управління, як категорія українського адміністративного права. Порівняльно-аналітичне право. №3. 2018. С.178-181.
 4. Личенко І. О., Ватуляк Р. В. Третяк Ю. І. Етичні стандарти функціонування адвокатури в Європейському Союзі. Наше право. 2018. № 2. 346–351.
 5. Німак М. О

., Воньо А. В. Нотаріус як державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Науковий Вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 4. Том 1. С. 70–73.


Викладачі кафедри активно залучають студентів до науково-дослідної роботи в інституті.

Актуальні новини про наукову діяльність кафедри доступні за наступним посиланням: http://lp.edu.ua/cpp.